Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Джерела міжнародного приватного права

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Поняття і види джерел міжнародного приватного права
 2. Характеристика джерел міжнародного приватного права
 3. Аналіз джерел міжнародного приватного права в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Розвиток теорії права у нашій країні вимагає критичного переосмислення ряду її фундаментальних категорій, виходу на новий рівень досліджень, покликаний поєднати досягнення правової науки та суміжних галузей знання. 

Останнім часом все більше розширюється сфера впливу міжнародно-правових договорів на міжнародні комерційні відносини і міжнародний цивільний оборот в цілому. Розвиток і оновлення таких відносин, потреба в захисті прав і законних інтересів суб'єктів міжнародного приватного права обумовлюють необхідність всебічного вдосконалення застосовуваних у цій галузі міжнародно-правових інструментів. 

Міжнародному приватному праву характерне різномаїття нормативно-правових актів, якими воно регулюється. Не варто забувати і про подвійність джерел міжнародного приватного права. Адже, з одного боку, джерелами права є міжнародні угоди та міжнародні звичаї, а з іншого – норми законодавства та судова практика окремих держав, а також санкціоновані державою звичаї, що застосовуються у сфері торгівлі та мореплавства.

Подвійність джерел даної галузі права не впливає на єдність предмета регулювання цивільно-правові відносини з «іноземним елементом». Згадана властивість джерел права завжди викликає питання щодо їх юридичної сили. Так, у конституціях держав, інших нормативних актах звичайно закріплюється юридична сила норм конституції держави та актів, прийнятих на її основі, а також міжнародних угод. Питання щодо визнання більшої юридичної сили одних норм перед іншими, їх рівноцінності чи визнання як однієї юридичної системи зазвичай закріплене в конституціях різних країн, серед яких: ФРН, Італія, Франція, Португалія, Ірландія, Україна та інші.

Зважаючи на ці особливості міжнародного приватного права можна говорити про актуальність дослідження його джерел.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005 № 2709-IV, редакція від 09.06.2013 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2709-15
 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, редакція від 06.11.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/435-15
 3. Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23.05.1969, приєднання від 14.04.1986 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_118
 4. Віденська конвенція про правонаступництво держав стосовно договорів від 23.08.1978, приєднання від 17.09.1992 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_185
 5. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993, редакція від 21.01.2006 [Елект-ронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 997_009
 6. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11.04.1980, набрання чинності для України від 01.02.1991 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_003
 7. Аляб'єва Н. В. Міжнародне приватне право: навч. посіб. / Н. В. Аляб'єва, А. І. Демченко, Л. В. Красицька, В. А. Кройтор, С. Г. Кузьменко, О. В. Лавриненко, В. П. Маковій, О. В. Нестерцова-Собакарь, С. В. Резниченко, В. О. Рядінська. - К.: Центр учб. л-ри, 2010. - 316 c.
 8. Бaймуратов М. О. Міжнародне приватне (колізійне) право України: правосуб'єктність осіб (теоретико-методологічні аспекти): [монографія] / М. О. Бaймуратов, Р. В. Чорнолуцький; Маріуп. держ. гуманіт. ун-т. - Суми: Унів. кн., 2009. - 252 c.
 9. Батигіна О. М. Міжнародне приватне право: підруч. для студ. юрид. ВНЗ / О. М. Батигіна, В. А. Бігун, Є. М. Білоусов, І. М. Жуков, В. П. Жушман; ред.: В. П. Жушман, І. А. Шуміло; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х.: Право, 2011. - 319 c.
 10. Довгерт А. С. Міжнародне приватне право. Загальна частина: підручник / А. С. Довгерт, В. І. Кисіль, А. О. Філіп'єв, О. М. Бірюков, О. І. Виговський; ред.: А. С. Довгерт, В. І. Кісиль; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. - К.: Правова єдність: Алерта, 2012. - 374 c.
 11. Колісник Т.В. Міжнародні угоди у системі джерел міжнародного приватного права / Т.В. Колісник // Вісник університету внутрішніх справ. – 2000. – Випуск 11. – С. 244-249.
 12. Кузнецов С. О. Морське приватне право: навч. посіб. / С. О. Кузнецов, Л. І. Пашковська; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - О.: Фенікс, 2012. - 232 c.
 13. Степанюк А. А. Коментар Закону України «Про міжнародне приватне право» / А. А. Степанюк; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х.: Права людини, 2007. - 263 c.
 14. Цірат Г. Джерела міжнародного приватного повітряного права / Г. Цірат // Юридична Україна. - 2012. - № 6. - С. 56-61.
 15. Юлдашев О. Х. Міжнародне приватне право: Академічний курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. Х. Юлдашев. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2004. - 527 c.
5624
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.