Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Джерела походження фразеологізмів в українській та англійській мові

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні засади дослідження джерел походження українських та англійських фразеологізмів
1.1. Поняття фразеологізму та його характерні риси в українській та англійській мовах
1.2. Джерела генезису фразеологізмів в українській мові
1.3. Джерела генезису фразеологічних одиниць сучасної англійської мови
ІІ. Порівняльний аналіз джерел походження українських та англійських фразеологізмів
2.1. Порівняння лінгвістичної природи українських і англійських фразеологічних одиниць
2.2.  Фразеологічні одиниці античного походження в англійській і укра-їнській мовах
2.3. Порівняння фразеологізмів біблійного походження в українській та англійській мовах
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. У процесі історичного розвитку лексики в цілому і її окремих слів спостерігаються настільки серйозні фонетичні, граматичні й семантичні зміни, що в деяких випадках неможливо з погляду сучасної людини встановити, звідки походить те чи інше слово, та чи інша його форма. Саме завдяки етимологічним дослідженням стає можливим встановлення первинного значення лексичної одиниці, її вмотивованість, що дає змогу зовсім по-іншому подивитися на практику повсякденного спілкування.

Незважаючи на те, що фразеологічні одиниці широко застосовуються в усному і писемному мовленні( художній літературі, публіцистиці, тощо), їх генетичні, культурні та структурно-семантичні особливості є недостатньо вивченими. Багато невирішених питань залишається в теорії і практиці перекладу, соціальній диференціації, їх влучному використанню в повсякденному мовленні.

Фразеологізми – надзвичайно багатий матеріал для розв’язання багатьох актуальних і дискусійних проблем фразеології. Особливо актуальним є комплексне дослідження ФО, що дає можливість отримати цілісне уявлення про це складне явище. Для цього можна використати генетичний та крос-культурний опис фразеологізмів і виявлення їх образних репрезентацій. Дослідження саме цих двох сторін важливе для визначення як взаємодії образу (внутрішньої форми) і значення фразеологізмів, так і їх національної специфіки.

На сучасному етапі розвитку мовознавчої науки актуальним є саме історичний підхід до організації роботи із фразеологічним матеріалом, а саме з'ясування складних шляхів виникнення фразеологізмів. Етимологічний елемент відбиває конкретні історичні факти та події, особливості етнокультури народу як елементу мовно-національної картини світу.

Стан дослідження проблеми. Вивченням проблем утворення та вживан-ня фразеологічних одиниць різного ступеня складності займається значна кількість науковців, серед яких дослідження А. Івченко [14], Ф. П. Медведєва [23], Л. Г. Скрипник [27] та інших присвячені генезі українських фразеологізмів, а праці Н. Завідонової [11], А.В. Куніна [20], А. М. Трибуханчика [31] висвіт-люють джерела походження англійських сталих виразів. Порівняльні ж дослідження фразеологізмів української та англійської мови загального характеру у сучасному мовознавстві практично відсутні, що й зумовлює актуальність даної теми.

Мета дослідження – порівняльний аналіз джерел походження фразеологізмів в українській та англійській мовах.

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • уточнити поняття фразеологізму та його характерні риси в українській та англійській мовах;
 • з’ясувати джерела генезису фразеологізмів в українській мові;
 • проаналізувати джерела генезису фразеологічних одиниць сучасної англійської мови;
 • провести порівняльний аналіз джерел походження українських та англійських фразеологізмів.

Об’єкт дослідження – фразеологізми української та англійської мови.

Предмет дослідження – особливості генетичної класифікації джерел походження фразеологізмів в українській і англійській мовах.

Методи дослідження. У роботі використано методи, які забезпечують комплексний аналіз матеріалу і об'єктивність отриманих результатів, зокрема: трансформаційний аналіз, за допомогою якого виділяються структурні типи фразеологізмів; словотворчий аналіз, що дозволяє визначити відношення похідності слів; крос-культурний аналіз та компонентний аналіз, який грунтується на основі словникових дефініцій; статистичний аналіз, який дає змогу визначити продуктивність генетичних типів і моделей, тематичних груп фразеологізмів.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 43 сторінки. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Алефіренко М.Ф. Теоретичнi питання фразеологiї / М.Ф. Алефiренко. – Х.: Вища школа, 1987. – 135 с.
 2. Англо-український фразеологічний словник / Баранцев К. Т. – 2-ге вид., випр. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2005. – 1056 с.
 3. Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської і української мов / Л. Г. Верба. – Вінниця: Нова Книга, 2008 – 248 с.
 4. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 1986. – 416 с.
 5. Гаращенко О. Фразеологічні одиниці та проблеми їх класифікацій / О. Гаращенко // Науковi записки: зб. наук. пр. Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2010. – Вип. 89(3). – С. 176-180.
 6. Гудій С. О. Порівняльна лексикологія. Співвідношення англійських, українських та російських ідіом / С. О. Гудій, В. М. Махінов; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. Інститут педагогіки і психології. – К.: б.в., 2009. – 52 с.
 7. Деменчук О. В. Порівняльна лексикологія англійської та української мов: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Деменчук; Рівненський ін-т слов'янознавства КСУ. – Рівне: Перспектива, 2005. – 165 с. 
 8. Жуйкова М.В. Динамічні процеси у фразеологічній системі східнослов’ян-ських мов: монографія / М. В. Жуйкова. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 2007. – 416 с.
 9. Жуйкова М.В. Типологія ідіом у когнітивно-генетичному ключі / М. В. Жуй-кова // Мовознавство. – 2004. – № 4. – С. 72-80.
 10. Забіяка В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування: практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. – К.: Академія, 2012. – 304 с.
 11. Завідонова Н. Фразеологізми як один із шляхів збагачення словникового складу англійської мови / Н. Завідонова, З. Циганок // Рідна шк . – 2009. – №2/3. – С. 40-41.
 12. Зорівчак Р.П. «Денотативно-образна калька» і «смислово-образна калька» як перекладознавчі терміни / Р. П. Зорівчак // Мовознавство. – 1985. – № 2. – С. 54-59.
 13. Зорівчак Р.П. Фразеологія письменника як проблема перекладу (на матеріа-лі англійських перекладів поетичних творів Т.Г. Шевченка) / Р. П. Зорівчак // Мовознавство. – 1975. – № 5. – С. 75-82.
 14. Івченко А. Українська народна фразеологія: ономасіологія, ареали, етимологія / А. Івченко. – Харків: ФОЛІО, 1999. – 304 с.
 15. Квеселевич Д. І. Практикум з лексикології сучасної англійської мови: навч. посіб. / Д. І. Квеселевич, В. П. Сасіна; М-во освіти і науки України. – Вінниця: Нова кн., 2003. – 126 с.
 16. Корж Н.Г. Із скарбів античної мудрості: Словник / Н. Г. Корж, Ф. Й. Луцька. – К.: Вища школа, 1994. – 351 с.
 17. Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов. Навчальний посібник / І. В. Корунець. – Вінниця: Нова Книга, 2003 – 464 с.
 18. Кузнєцова Г. В. Аналіз семантичних зрушень у фразеологізмах сучасної англійської мови / Г. В. Кузнєцова // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту . – 2004. – № 14. – С. 147-151.
 19. Кузнєцова Г. В. Фразеологізми з семантичними зрушеннями у сучасному англомовному художньому дискурсі: монографія / Г. В. Кузнєцова; Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. – Житомир, 2011. – 242 с.
 20. Кунин A. B. Фразеология современного английского языка / А.В. Кунин. – М.: Междунар. отношения, 1972. – 288 с.
 21. Лексикологія англійської та української мов: метод. робота для студ. III курсу ф-ту лінгвістики спец. 6.030500 "Переклад" / уклад. О. В. Бугайчук; Національний авіаційний ун-т. – К.: НАУ, 2004. – 56 с. 
 22. Мацак Ж. Г. Крилаті вислови в українській та англійській мовах як об’єкт лінгвістичного дослідження / Ж. Г. Мацак, Т. І. Скоробогатова // Вісник КНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 2/2011 (67). Частина 1. – С. 143-146.
 23. Медведєв Ф.П. Українська фразеологія: Чому ми так говоримо / Ф. П. Мед-ведєв. – Харків: Вища школа, 1977. – 230 с.
 24. Мокиенко В.М. Славянская фразеологія / В. М. Мокиенко. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 1989. – 286 с. 
 25. Мокієнко В.М. Історико-етимологічний аналіз фразеології та етимологія лексики / В. М. Мокієнко // Мовознавство. – 1990. – № 5. – С. 3-11.
 26. Сбітнєва І. М. Біблійні апелятиви у фразеологічній системі української літе-ратурної мови / І. М. Сбітнєва // Теорет. и приклад. пробл. рус. филологии: научн.- метод. сб. . – 2009. – Вип. 17, ч. 1. – С. 72-81.
 27. Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови / Л. Г. Скрипник. – К.: Наук. думка, 1973. – 280 с.
 28. Скубашевська О.С. Лексические единицы античного происхождения в украинском и английском языках / О.С. Скубашевська // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. – Випуск 3. – Донецьк: ДонДУ. – 2000. – С. 87-103.
 29. Словарь употребительных английских пословиц: 326 статей / М.В. Буковская, С.И. Вяльцева, З.И. Дубянская и др. – М.: Рус. яз., 1990 – 240 с.
 30. Словник фразеологізмів української мови / В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк, В. В. Дятчук та ін. – К.: Наукова думка, 2003. – 1104 с.
 31. Трибуханчик А. М. Фразеологія англійської мови: походження і функ-ціонування: навч.-метод. посіб. до спецкурсу для студ. ф-ту інозем. мов /    А. М. Трибуханчик; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 131 с.
 32. Фразеологічний словник української мови: В 2-х кн. / В. М. Білоноженко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк та ін. (уклад). – К.: Наукова думка, 1999. – Кн.1: А-Н. – 528 с. 
 33. Cowie A.P. Phraseology. Theory, Analysis, and Applications / Edited by A.P. Cowie. – Oxford University Press, Linguistics, 2001. – 258 p.
 34. Skandera P. Phraseology and culture in English / P. Skandera. – Mouton de Gruyter, 2007. – 511 p.
 35. Skeat W. W. The Concise Dictionary of English Etymology / Walter W. Skeat. – London: Wordsworth Reference, 2007. – 643 p.
477
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).