Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Ефективність корекції харчування юних гімнасток збірної України, як засіб підвищення тренувальної діяльності

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Ефективність корекції харчування юних гімнасток збірної україни, як засіб підвищення тренувальної діяльності
 
Ящур М. Й.
Національний університет фізичного виховання і спорту України
 
Анотація. Розглянуто проблему оптимізації харчування у дівчат збірної України зі спортивної гімнастики та запропоновано шляхи для її рішення. Ефективність методики була оброблена за допомогою інформаційної – комп’ютеризованої системи «Аналіз харчування спортсменів». Для кожної спортсменки індивідуально складалася програма її харчування та враховувалися індивідуальні особливості організму. Отримані результаті впроваджувалися у тренувальну діяльність на базі м. Конча-Заспа, де спортсменки знаходилися на тренувальних зборах.
Ключові слова. Спортивна гімнастика, юні гімнастки, корекція харчування, збірна України, харчовий статус.
Аннотация. Рассмотрена проблема оптимизации питания у девушек сборной Украины из спортивной гимнастики и предложены пути для ее решения. Эффективность методики была обработана с помощью информационной – компьютеризованной системы «Анализ питания спортсменов». Для каждой спортсменки индивидуально складывалась программа ее питания и учитывались индивидуальные особенности организма. Полученные результате внедрялись в тренировочную деятельность на базе г. Конча-Заспа где спортсменки находились на тренировочных собраниях.
Ключевые слова. Спортивная гимнастика, юные гимнастки, коррекция питания, сборная Украины, пищевой статус.
Anotation. The problem of optimization of feed is considered for the girls of collapsible Ukraine from a sporting gymnastics and ways are offered for her decision. Efficiency of methods was treated by means of informative is computer-assisted system «Analysis of feed of sportsmen». For every sportswoman individually there was the program of her feed and the individual features of organism were taken into account. Got result inculcated in training activity on a base Koncha-Zaspa where sportsmen were on training collections.
Key words. Sports of gymnastics, young gymnasts, correction of feed, combined team of Ukraine, food status.
Постановка проблеми. Сучасна гімнастика потребує від спортсменів великих фізичних навантажень, довготривалих тренувань та надмірних виснажень у спорті вищих досягнень [1, 2, 3, 8]. Велике значення у спортсменок високої кваліфікації збірної України для ефективних тренувань та змагань має раціонально науково-обгрунтоване харчування та їх харчовий статус. Для вирішення поставлених завдань було досліджене базове харчування у збірної України зі спортивної гімнастики дівчат від 12 до 18 років. [4, 5, 6]Отримані результати корекції харчування оброблені за допомогою комп’ютеризованої інформаційної системи «Аналіз харчування спортсменів» [7, 9]
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Аналіз теорії системи підготовки кваліфікованих спортсменів в олімпійському спорті дуже актуальний в спорті вищих досягнень і потребує постійного вдосконалення [3]. Спортсмени досить часто консультуються у дієтологів, без якого не можливо досягти максимальної підготовки [4]. Раціонально збалансоване харчування допомагає швидше відновлювати свою спортивну форму, особливо в спортивній гімнастиці [1]. Далеко в цьому плані зробили аналіз російські спеціалісти в області спортивного харчування [2, 4, 5].
Сучасна гімнастика з високими фізичними навантаженнями неможлива без ефективного індивідуального підходу до раціонів харчування[6].
Саме тому повноцінне відновлення фізичної працездатності у юних спортсменок збірної України потребує звернути увагу на харчування [7, 8, 9]. Для цього досить широко використовуються комп’ютеризована інформаційна система «Аналіз харчування спортсменів» [9]
Зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
Дослідження виконано згідно з планом науково-дослідної роботи НУФВСУ та „Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр. Міністерства України у справах сім ї, молоді та спорту” за темою 2. 4. 2 «Особливості функціональної і психологічної адаптації організму спортсменок високої кваліфікації до великих фізичних навантажень з урахуванням біологічних особливостей жіночого організму», № державної реєстрації 01064010779; та за темою 2. 4. 16. 5п «Аналіз харчування спортсменів на основі інформаційно – комп’ютерної технології».
Результати дослідження та їх обговорення.
Для кожного виду спорту рекомендовано окремий вміст харчових видів нутрієнтів у добових раціонах спортсменів (табл. 1).
 
Таблиця №1
Рекомендований вміст основних харчових нутрієнтів у добових раціонах спортсменів різних груп видів спорту
Група видів спортуВміст основних харчових нутрієнтів
у добових раціонах спортсменів
різних груп видів спорту, % 
білкижиривуглеводи
Циклічні10-152555-60
Швидкісно-силові15-203045-50
Важко-координаційні152560
Спортивні єдиноборства17-183052-53
Ігрові15-2025-3045-50
 
Отримані наступні показники стану харчового статусу, фізичної підготовленості та рухово-координаційних якостей спортсменок – гімнасток підліткового віку контрольної групи (n=10).
Масо-ростовий індекс Кетле. Дані до проведення корекції харчування (M±m) до 18, 3±1, 5, після 18, 5±0, 7; кількість жиру, %: до -7, 4±0, 4; після 7, 5±0, 5; окружність плеча, см; до – 23, 6±1, 1; після – 23, 5±1, 45; шкірно – жирова складка трицепса (ШЖСТ), мм: до – 11, 8±0, 8, після – 11, 9±0, 7, загальний білок, г/л: до – 55, 7±3, 4 після – 55, 8±3, 9; альбумін, г/л: до – 31, 2±3, 9, після – 31, 9±3, 5; трансферин, г/л: до -1, 9±0, 4 після – 1, 95±0, 5; сумарна оцінка показників стану харчового статусу за показниками складу тіла, бали: до – 16, 4±2, 6 після – 16, 7±2, 25; фізична підготовленість з оцінкою за PWC170, бали: до – 19, 8±0, 3 після – 21, 5±0, 25; індекс Руф’є: до – 2, 51±0, 15, після – 2, 28±0, 2; штрафний кидок, кількість влучень з 10: до – 5, 5±0, 3, після – 5, 6±0, 3; кидок у русі, кількість влучень з 10: до -5, 7±0, 3, після – 5, 8±0, 8; передача м’яча обома руками від грудної клітки, кількість виконаних передач за 30 с: до – 50, 0±3, 2 після – 51, 3±3, 8.
В програмі методики передбачено врахування вікових та статевих особливостей харчування спортсменів підліткового віку, а саме спортсменів – підлітків жіночої статі (вікова група 14 – 17 років), які особливо чутливі до дії значних м'язових навантажень, які притаманні спорту вищих досягнень. Така висока чутливість підлітків жіночої статі до значних м'язових навантажень робить їх «критичною групою», групою ризику в спорті і особливо в спорті вищих досягнень. Такий цілеспрямований підхід з орієнтацією на спортсменів саме підліткового віку, обумовлений дуже актуальною проблемою омолодження спорту вищих досягнень, коли у збірні команди з різних видів спорту приходять спортсмени – підлітки, які отримують значні м язові навантаження на рівні, притаманному дорослим спортсменам, а для їх харчування використовуються харчові раціони, які були розроблені та призначені для дорослих спортсменів. Відповідно в таких харчових раціонах не передбачений аспект врахування зростання організму юних спортсменів, його статевого дозрівання.
На першому етапі дослідження проводилась оцінка фактичного харчування спортсменок, їх енергетичних трат, стану харчового статусу, показників фізичної підготовленості та показників, що характеризують рухово-координаційні здібності.
З’ясовано, що фактичне харчування спортсменок не збалансоване за вмістом основних харчових речовин, а харчові раціони не мають достатньої енергетичної цінності. Стан харчового статуса за показниками складу тіла і фізичної підготовленості не відповідає вимогам, які необхідні у спорті високих досягнень. Серед спортсменок – гімнасток внаслідок недостатньої самодисципліни і необізнаності з основами раціонального харчування спортсменів мали місце порушення харчової поведінки.
Для вирішення вказаних проблем, спортсменки, на другому етапі дослідження, були розподілені на дві статистично однакові групи – основну та контрольну (по 10 спортсменок у кожній). В основній групі була проведена корекція фактичного харчування спортсменок – гімнасток підліткового віку, проведені бесіди роз’яснювального характеру з питань раціонального харчування спортсменів та харчової поведінки, кожній спортсменці були надані конкретні рекомендації з покращення харчування, проводився контроль їх виконання. В контрольній групі корекція харчування та бесіди з основ раціонального харчування спортсменів не проводились.
На другому етапі дослідження проводилась оцінка фактичного харчування спортсменок – гімнасток підліткового віку, їх енергетичних трат, стану харчового статусу, фізичної підготовленості та показників, що характеризують рухово-координаційні здібності після проведеної корекції харчування.
 
Висновки
 
Проведена оцінка харчування спортсменок підліткового віку високої спортивної кваліфікації, які займаються спортивною гімнастикою. Харчування є незбалансованим за основними харчовими речовинами, а харчові раціони мають недостатню енергетичну цінність, що знайшло своє відображення у недостатності стану харчового статусу спортсменок. Харчування спортсменок підліткового віку високої спортивної кваліфікації, які займаються спортивною гімнастикою, підлягає корекції на вміст в раціонах основних харчових речовин та їх енергетичну цінність. Розроблена методика підвищення ефективності тренувальної діяльності спортсменок, які займаються спортивною гімнастикою, на основі корекції їх харчування з урахуванням стану харчового статусу спортсменок.
Перспективи подальших досліджень.
Використання даних отриманих результатів базового харчування є перспективним напрямком в фізичному вихованні для важко-координованих видів спорту. Впровадження результатів на прикладі збірної України зі спортивної гімнастики в практику фізичного виховання дозволить покращити харчування осіб, які займаються фізичною культурою, надати їх харчуванню оздоровчого напрямку, що суттєво для здорового способу життя та збереження здоров’я людини.
 
Література:
 
Земцова И. И. Рекомендации по питанию и пищевым манипуляциям для спортсменов / И. И. Земцова, С. А. Олейник // Наука в олимпийском спорте. -2007. -№3. – С. 142-158.
Питание в системе подготовки спортсменов / Под ред. В. М. Смульского, В. Д. Моногарова, М. М. Булатовой. – К. : Олимпийская литература, 1996. – 222 с.
Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов – К. : Олимпийская литература, 2004. – 808 с.
Полиевский С. А. Основы индивидуального и коллективного питания спортсменов / С. А. Полиевский. – М. : Физкультура и спорт, 2005. – 384 с.
Пшендин А. И. Рациональное питание спортсменов / А. И. Пшендин. -Санкт-Петербург: Олимп-СПб, 2003. – 160 с.
Смолевский В. М. Спортивная гимнастика / В. М. Смолевский, Ю. К. Гавердовкий. – К. : Олимпийская литература, 1999. – С. 341-345.
Ящур М. Комп’ютерна програма для оцінки фактичного харчування та харчового статусу спортсменів / М. Ящур // Молодь в умовах нової соціальної перспективи. Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 березня. Ч. 1. – Житомир, 2009. – С. 251-255.
Ящур М. Особливості харчування та меню спортсменок збірних команд України / М. Ящур // ТМФВ. – 2008. – №3. – С. 91-93.
Ящур М. Розробка інформаційної технології «Тест раціонального харчування « для оцінки фактичного харчування спортсменів та його корекції. / М. Ящур // ТМФВ. – 2009. – №2. – С. 112-116.
Фото Капча