Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Ефективність лікувальної фізичної культури при туберкульозі органів дихання

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Ефективність лікувальної фізичної культури при туберкульозі органів дихання
 
Чміль М., Ногас А. Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука
 
Анотація. Чміль М., Ногас А. Ефективність лікувальної фізичної культури при туберкульозі органів дихання.
В статті висвітлена ефективність лікувальної дії фізичних вправ при туберкульозі органів дихання. Запропоновано комплекси фізичних вправ ЛФК.
Ключові слова: туберкульоз, лікувальна фізична культура.
Аннотация. Чмиль М., Ногас А. Эффективность лечебной физической культуры при туберкулезе органов дыхания. В статье освещена ефективность лечебного воздействия физических упражнений при туберкулезе органов дыхания. Предложено комплексы физических упражнений ЛФК.
Ключевые слова: туберкулез, лечебная физическая культура.
Abstract. Chmil M., Nohas A. Efficiency medical physical culture at tuberculosis of bodies of breath. The International Economy-humanitarian University named after akad. S. Demiyanchuk. In the article the еfficiency medical influence of physical exercises and the description of the motive regimens at tuberculosis of bodies of breath. The complexes of physical exercises are offered LFC.
Keywords: tuberculosis, medical physical training.
Постановка проблеми. В Україні епідемія туберкульозу зареєстрована з 1995 р. вона прогресує і набуває широких масштабів. Нині в нашій державі, за даними Міністерства охорони здоров'я, кількість хворих на туберкульоз становить 300-370 тис. Осіб, щороку вона збільшується на 68-72 тис. Щодня реєструють 80-90 нових хворих на туберкульоз людей, а 30 із тих, які захворіли раніше, вмирають. Смертність від туберкульозу в Україні сягає майже 40%. Близько 80% хворих за умови своєчасної діагностики та лікування можна було б врятувати.
Нині, згідно з даними статистики МОЗ України, зареєстровано близько 700 тис. хворих на туберкульоз, з яких 600 тис. перебувають на диспансерному обліку, зокрема 142 тис. – з відкритою формою туберкульозу. За офіційними даними, кількість хворих перевищила 1% населення, проте експерти небезпідставно вважають, що реальна кількість хворих значно більша.
Туберкульоз на сьогодні є однією з найактуальніших медико-соціальних проблем не тільки в Україні, але й в усьому світі.
Сучасні методи інтенсивного лікування хворих на туберкульоз у комплексі з реабілітаційними заходами, проведеними на всіх етапах (стаціонар, санаторій, амбулаторія), дозволяють реабілітувати більшість (95-99%) хворих, особливо вперше виявлених. Незважаючи на значні досягнення в медичній реабілітації, соціально-трудова, фізична реабілітація хворих туберкульозом, які протягом кількох років були інвалідами, ускладнена, недосконало вивчена і не впроваджена в практику. Показник працездатності серед них не перевищує 10%.
Об’єкт дослідження – процес фізичної реабілітації пацієнтів з туберкульозом легень.
Предмет дослідження – покращення загального стану хворих з туберкульозом легень за допомогою фізичної реабілітації пацієнтів, зокрема лікувальної фізичної культури.
Метою нашої роботи було: вивчення впливу методів фізичної реабілітації на хворих туберкульозом. Отримання даних результатів проведених досліджень, їх аналіз, обґрунтування позитивного впливу методів фізичної реабілітації, зокрема лікувальної фізичної культури.
Аналіз досліджень та публікацій.
Туберкульоз – хвороба, вiдома людству ще з давнiх-давен. На єгипетських мумiях часто знаходять ознаки перенесеного туберкульозу. Вiдомостi про нього збереглися й в iндiйських ведах, на стародавнiх глиняних вавiлонських табличках, у грецьких рукописах. Уже Гiппократ добре знав туберкульоз, як небезпечне захворювання легень. У ХVШ ст. вiд туберкульозу помирав кожен сьомий житель Європи.
Слово «туберкульоз» порiвняно нове. Ранiше цю хворобу називали сухотами.
Про заразливiсть туберкульозу було вiдомо здавна. Нiмецькому вченому-бактерiологовi Роберту Коху в 1882 р. пощастило вiдкрити збудника туберкульозу – мiкроб, який пiд мiкроскопом має вигляд короткої, злегка зiгнутої палички завдовжки 2 – 5 мікронів i завширшки 0, 2 – 0, 5 мікронa. Вiдкритий Кохом мiкроб – збудник туберкульозу ранiше називали туберкульозною паличкою, або бацилою Коха. Нинi цi мiкроби прийнято називати мiкобактерiями туберкульозу [7].
Ще на початку минулого столiття пiд час розтину померлих вiд туберкульозу людей в уражених органах виявляли особливi змiни – горбки. Саме вiдтодi хворобу цю почали називати горбковицею, або туберкульозом (вiд латинського слова tuberculuт, що означає «горбок»). Якщо захворювання прогресує, горбки розпадаються й утворюється туберкульозна каверна. Каверна в перекладi з латинської мови означає «печера», з'являється вона внаслiдок розпаду легеневої тканини.
Туберкульоз – соцiальна хвороба, яка уражає передусiм найбiднiшу частину населення, що живе в несприятливих соцiально-побутових умовах. Недоїдання, фiзичне виснаження, житлова скрута (ще Р. Кох вважав, що туберкульоз – це житлова хвороба), вiдсутнiсть необхiдних гiгiєнiчних умов, економiчнi труднощi, caнітарнa неграмотнiсть населення, брак квалiфiкованої медичної допомоги сприяють поширеностi епiдемiї туберкульозу [8].
У планi соцiальної i caнітарної профiлактики загальнодержавнi заходи мають бути спрямованi на пiдвищення життєвого рiвня населення i полiпшення побутових умов, забезпечення житловою площею, створення культурно-освiтнiх закладiв i мережi санаторiїв, особливо для дiтей, захист водойм та атмосфери вiд забруднення токсичними речовинами. Kpiм соцiальних i соцiально-гiгiєнiчних заходiв у боротьбi з туберкульозом велике значення мають заходи суто медичнi, спрямованi на запобiгання цьому захворюванню, його ранню дiагностику та адекватне лiкування.
Основні клінічні прояви туберкульозу
У людей з достатньо сильною iмунною системою захворювання починається з пiдвищення температури тiла до 38-39 °С, що спочатку нагадує грип. У разi неадекватного забезпечення запального процесу температура може сягати 40 °С, а при iмунодефiцитi – ледь перевищувати 37 °С. До такого стану можна привести й сильну iмунну систему, якщо вживати жарознижувальнi препарати.
Кашель, спочатку без
Фото Капча