Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Егоїстичні тенденції у дошкільному віці та способи їх корекції

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Ціна: 
500 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичний аналіз проблеми егоїстичної спрямованості дітей дошкільного віку
1.1. Психолого-педагогічні дослідження з проблеми егоїзму та егоцентризму у дітей дошкільного віку
1.2 Аналіз причин виникнення егоїстичних тенденцій у дітей дошкільного віку та шляхів їх корекції
2. Емпіричне дослідження особливостей прояву егоїстичних тенденцій дошкільників та їх корекція
2.1. Організація та проведення констатуючого експерименту
2.2. Психологічна корекція проявів егоїстичних тенденцій дошкільників
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Кардинальні зміни у політичному, економічному, духовному житті нашого суспільства викликають радикальні зміни у психології, ціннісних орієнтаціях і вчинках людей. Особливої гостроти сьогодні набуває вивчення змін, які проходять у свідомості сучасних дітей. Неминуча в умовах руйнування старих устоїв переоцінка поглядів, їх криза найбільш виразно проявляється у свідомості саме цієї соціальної групи. 

Сьогодні перед молоддю постає завдання визначення власної життєвої позиції. Сукупність сьогоднішніх політичних, економічних, соціальних і правових умов в Україні не могла не розширити межі дозволеного і спровокувати зростання егоїстичної тенденції особистості. Саме ці обставини диктують потребу всебічного вивчення питань альтруїстично-егоїстичної спрямованості особистості. 

 Виходячи з вище зазначеного, особливої актуальності набуває необхідність наукового переосмислення прояву егоїстичних тенденцій в дошкільному віці. Адже проблема залишається практично поза сферою психологічної науки. Спроба вирішити ці питання хоча і заповнює певним чином деякі прогалини, проте не охоплює проблему у цілому. У вітчизняних дослідженнях проблема альтруїзму-егоїзму залишалася за межами психологічного аналізу. Тим часом з’ясування цього питання становить не лише теоретичний інтерес, а й має практичне значення. 

Актуальним соціальним завданням, яке вимагає концентрації суспільних зусиль, є моральне виховання молодого покоління. Тому рядом державних документів, зокрема Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та іншими однією з основ функціонування освіти, в тому числі, дошкільної визначено пріоритетність морально-соціального розвитку дітей, духовних цінностей людини та суспільства. 

Стан дослідження проблеми. Проблема дитячого егоїзму стала предметом дослідження багатьох вчених різних галузей: педагогіки, психології, філософії. Теоретичні питання визначення та класифікації егоїстичних тенденцій висвітлені у роботах І. Д. Беха [5], Л.І. Божович [6], О. Л. Кононко [13], І.Г. Цемрюк [30]. Прикладними аспектами дослідження і корекції егоїстичних тенденцій займалися І. М. Багмет [3], О.Л. Князева [12], О.І. Кошелівська [14, 15], Є.О. Смірнова та В.М. Холмогорова [25], С.Г. Якобсон і Т.А. Арсеньєва [32].

Аналіз опрацьованих джерел свідчить, що поведінці дітей у сучасних дошкільних навчальних закладах властиве панування егоїстичних тенденцій, формалізм щодо моральних норм і правил, часті прояви байдужості, а іноді, жорстокості. 

Об’єкт дослідження - альтруїстично-егоїстична спрямованість особистості дошкільника.

Предмет дослідження - прояв егоїстичних тенденцій на етапі дошкільного дитинства.

Мета роботи - теоретичний аналіз сутності егоїзму та його походження, визначення прояву відповідних тенденцій у дітей дошкільного віку.

Відповідно до теми дослідження сформульовані наступні завдання:

 • узагальнити психолого-педагогічні дослідження з проблеми егоїзму та егоцентризму у дітей дошкільного віку;
 • проаналізувати причин виникнення егоїстичних тенденцій у дітей дошкіль-ного віку та шляхів їх корекції;
 • дослідити особливості прояву егоїстичних тенденцій дошкільників;
 • провести тренінгову психологічну корекцію проявів егоїстичних тенденцій дошкільників.

Методи дослідження. У процесі дослідження були використані теоретичні і емпіричні методи: аналіз та узагальнення психологічної і педагогічної літератури з даної проблеми, спостереження і констатуючий експеримент.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, 2-х розділів, висновків, списку використаної літератури, який включає 32 найменування, і додатків, основ-ний обсяг роботи складає 35 сторінок, також робота включає 7 сторінок додатків.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абраменкова В. В. Социальная психология детства / В. В. Абраменкова. – М. : ПЭРСЭ, 2008. – 324 с.
 2. Аркин Е.А. Дошкольный возраст. - М.: Учпедгиз, 1988. - 336 с. 
 3. Багмет І. М. Альтруїстична та егоїстична позиції особистості. Порівняльна характеристика // Вересень. – 2000. – № 1. – С. 63-65.
 4. Безверхий О.С. Моральний розвиток дитини в онтогенезі у працях зарубіжних психологів // Психологія. Збірник наукових праць. Випуск 11. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2000. – С.191-198.
 5. Бех І. Д. Виховання особистості : підручник / І. Д. Бех. – К.: Либідь, 2008. – 848 с.
 6. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1988. - 464 с. 
 7. Воспитание и обучение в детском саду / под ред. Запорожца А.В., Марковой Т.А. - М., 1986. - 558 с. 
 8. Давыдов В.В. Генезис и развитие личности в детском возрасте // Вопросы психологии. - 1992. - №1. - С. 22-33. 
 9. Дьяченко О.М., Лаврентьева Т.В. Психическое развитие дошкольников. - М., 1984. – 125 с. 
 10. Жулан В. І. Любов до іншого в контексті уявлень про новий глобальний простір / В. І. Жулай // Людина і культура в умовах глобалізації: зб. наук. статей. – К. : Парапан, 2003. – С. 163–170.
 11. Иванкова Р.А. Педагогические условия формирования положительных взаимоотношений у детей четвертого года жизни. - М., 1980. – 149 с. 
 12. Князева О.Л. Я-Ты-Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2003. - 168с. 
 13. Кононко О. Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника / О. Л. Кононко. – К. : Стилос, 2000. – 336 с.
 14. Кошелівська О.І. Між двох полюсів. Стимулюємо моральний вибір дитини // Дошкільне виховання. – 2002. – №3. – С.9-11.
 15. Кошелівська О.І. На шляху до морального вибору дитини. // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільстві. – К.: Контекст, 2000. – С.192-194. 
 16. Леонтьев А.Н. Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте // Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста. - М.; Л., - 1988. -С. 4 - 15. 
 17. Мамаева В. Экспертная оценка в детском саду // Обруч. - 2004.- №5 - С. 12-16.
 18. Микляева Н. В., Микляева Ю. В. Работа педагога-психолога в ДОУ: Методическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2005. – 384 с. 
 19. Неверович Я.З. Некоторые психологические особенности овладения дошкольниками нормами поведения в коллективе //Развитие волевых и познавательных процессов у дошкольников. - М., - 1965. – С. 396 - 419. 
 20. Немов Р.С. Психология. В 3 кн. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.- Кн.3 : Психодиагностика – 640 с.
 21. Пашукова Т.И. Эгоцентризм: феноменология, закономерности формиро-вания и коррекции. - Кировоград: Центрально-Украинское издательство, 2001. - 338 с.
 22. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка - М.: Иностранная литература, 1994. – 408 с.
 23. Практическая психодиагностика. Методики и тесты / редактор-составитель Д.Я.Райгородов. Самара: Изд. Дом «БАХРАХ», 1998. – 672 с.
 24. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Межличностные отношения дошкольников: Диагностика, проблемы, коррекция. - М.: Владос, 2003. - 160 с. 
 25. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Соотношение непосредственных и опосредствованных побудителей нравственного поведения детей.// Вопросы психологии, 2001, № 1. – С.26-36.
 26. Степанова Г. Социальное развитие дошкольника и его педагогическая оценка в условиях детского сада // Дошкольное воспитание. - 1999. - №10. - С. 29.
 27. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. М., 1995.- 289 с.
 28. Утробина В.Г. Возрастные и индивидуальные особенности отношения дошкольников к сверстнику. - М., 1995. - 221 с. 
 29. Цемрюк І.Г. Теоретичні засади вивчення мовленнєвого егоцентризму в дошкільному віці // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К., 2005. – Т.VIІ.– Вип. 7. – С. 374-380.
 30. Цемрюк І.Г. Теоретичні засади дослідження проблеми егоцентризму // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – № 7(31). – С. 35-40.
 31. Эльконин Д.Б. Детская психология: Развитие ребенка от рождения до семи лет. - М.: «Учпедгиз», 1960. - 328 с. 
 32. Якобсон С.Г., Арсеньева Т.А. Экспериментальное исследование формирования у детей этических взаимоотношений //Взаимоотношения детей в совместной деятельности и проблемы воспитания. - М., - 1976. -С. 144-185. 
4070
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).