Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Екологічна мережа селітебного ландшафту Луганської області та збереження біорізноманіття

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
 
 
Курсова робота
на тему «Екологічна мережа селітебного ландшафту Луганської області та збереження біорізноманіття»
 
 
 
ЗМІСТ
Вступ
Розділ I. Огляд літератури 
I. 1 Характеристика ЗУ «Про екологічну мережу України»
I. 2 Основні поняття ЗУ «Про екологічну мережу України» 
I. 3 Концептуальні положення ЗУ «Про екологічну мережу України» 
I. 4 Біорізноманіття та його роль у формуванні селітебних ландшафтів 
Розділ II. Природні умови району дослідження 
II. 1 Клімат Луганської області 
II. 2 Рослинний світ Марківського району 
II. 3Тваринний світ Марківського району 
II. 4 Ґрунти Марківcького району Луганської області 
Розділ III. Матеріали та методи дослідження 
III. 1 Збільшення площі Марківської районної екологічної мережі
III. 2 Формування екологічної мережі в Марківському районі 
III. 3 Збереження екологічної мережі 
Розділ IV. Результати дослідження 
IV. 1 Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і
побутових відходів в Марківському районі 
IV. 2 Охорона атмосферного повітря в Марківському районі 
IV. 3 Природні копалини району дослідження 
Висновки 
Список літератури 
 
Реферат
Бондар Тетяна Сергіївна. Екологічна мережа селітебного ландшафту Луганської області та збереження біорізноманіття. – Луганськ: Курсова робота, 2014. – 36 с.
В роботі на підставі ЗУ «Про екологічну мережу України» проаналізовано стан збереження біорізноманіття в Марківському районі Луганської області.
Наведена концептуальна схема екологічної мережі Марківського району Луганської області.
Ключові слова: біорізноманіття, екологічна мережа, буферна зона, кадастр, селітебний ландшафт, урболандшафт, міські екосистеми, природний коридор, ядро екологічної мережі, вид, популяція.
 
ВСТУП
Меняйленко О. С. (2012) свідчить, початок ХХІ ст. ознаменувався не тільки значним прогресом у розумінні законів природи, але й катастрофічними змінами у самій природі та загрозами втрати біологічного різноманіття. Особливо помітними такі зміни є у регіонах з високим техногенним навантаженням і значною часткою земель, задіяних у сільськогосподарське виробництво, до яких належить і весь схід України, зокрема й Луганщина [6].
За Чередниченко О. І. та Волошиновою Н. О (2012 р.), надзвичайно важливим фактором, що істотно впливає на територіальну організацію соціально-економічного життя і ефективність виробництва, є екологічна обстановка. Останнім часом в Україні вона суттєво погіршилася. Одним з основних факторів, що вплинули на екологічне середовище, є розвиток видобувної та переробної промисловості при застарілих технологіях і пов’язана з цим надмірна урбанізація багатьох регіонів [13].
Як свідчить Форощук П. (2012), сучасна екологічна криза є кризою сталих екосистем, знищення котрих відбувається переважно опосередковано, у результаті антропогенного впливу. Збереження біорізноманіття – тільки перший етап стабілізації екологічної кризи. Збереження цілісності екосистем є одним із перших кроків для покращення екологічної ситуації, збереження рівноваги у природі та запобігання екологічній катастрофі.
Фахівці вважають, що 60% умовно природної та природної території та 40% антропогенно зміненої можуть забезпечити не тільки збереження цілісності екосистем, але і отримати максимум корисної для людини продукції (Одум, 1986). Все це може забезпечити формування екологічної мережі від локального до глобального рівня [10].
Мета: дослідити екологічну мережу селітебного ландшафту та збереження біологічного різноманіття.
Задачі:
 
 • Проаналізувати літературу по темі дослідження;
 • Вивчити законодавчу базу України щодо питань дослідження;
 • Ознайомитися з флорою та фауною району;
 • З’ясувати особливості селітебного ландшафту Марківського району Луганської області;
 • Вивчити заходи Управління агропомислового розвитку Марківської райдержадміністрації щодо екологічної мережі в Марківськом районі;
 • Укласти картосхему;
 • Показати роль екологічної мережі в урболандшафтах України.
 
 
РОЗДІЛ I
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
 
I. 1 Характеристика ЗУ «Про екологічну мережу України»
Закон України «Про екологічну мережу України»набув чинності 1 січня 2005 року. Цей Закон регулює відносини, пов'язані з формуванням, збереженням та раціональним, невиснажливим використанням екологічної мережі.
Згідно названого Закону України «екологічна мережа» – це єдина територіальна система, яка утворюється з метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного та біологічного різноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і підлягають особливій охороні [2].
До складових структурних елементів екологічної мережі Закон відносить:
 
 • території та об'єкти природно-заповідного фонду;
 • землі водного фонду, водно-болотні угіддя, водоохоронні зони;
 • землі лісового фонду;
 • полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження;
 • землі оздоровчого призначення;
 • землі рекреаційного призначення;
 • території, які є місцями перебування чи зростання видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України тощо.
 Включення територій та об'єктів до переліку територій та об'єктів екологічної мережі не призводить до зміни форми власності і категорії земель на відповідні земельні ділянки та інші природні ресурси, їх власника чи користувача.
Державне управління у сфері формування, збереження та використання екологічної мережі здійснюють:
 • Кабінет Міністрів України;
 • Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 
 • спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності та його
Фото Капча