Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Екологічне виховання молодших школярів засобами природознавства

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
50
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Необхідність екологічного виховання учнів початкових класів
1.1. Екологічне виховання молодших школярів на уроках природо-знавства
1.2. Екологічна психопедагогіка як методологічний напрям педагогіки
2. Методичні основи формування понять і бережливого ставлення до природи на прикладі вивчення теми «Грунт»
2.1. Підходи до формування екологічних знань учнів
2.2. Словесні методи
2.3. Наочні методи
2.4. Словесно-наочно-практичні методи
2.5. Використання додаткового матеріалу екологічного спрямування
2.5. Дослідження ролі екскурсії у екологічному вихованні учнів при вивченні теми «Грунт»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Природознавство вивчає природу як єдине матеріальне ціле, розглядає її у процесі розвитку, у часі і просторі. Звідси випливає основна задача уроків природознавства - вивчення природи як єдиного цілого і встановлення зв'язків і взаємозв'язків між окремими її елементами і явищами.

Природознавчі знання молодших школярів служать основою для вивчення природничих дисциплін в середній школі (географії, ботаніки, зоології, анатомії і фізіології людини). Природознавчі знання постійно використовуються дітьми на інших учбових предметах початкового курсу навчання. Здійснюючи зв'язок з життям, вчитель використовує результати дитячих спостережень за навколишньою природою і працею людей. Чим більшим є об'єм знань учнів про природу і працю людей, тим легше вчителеві працювати з ними по всіх предметах початкового навчання.

Здатність школярів до екологічного мислення має стати однією з центральних властивостей різнобічно розвинутої особистості, яка дозволить їй передбачати екологічні наслідки своєї поведінки та діяльності в довкіллі, виробляти необхідні навички екологічного контролю при досягненні практичних результатів, розпинати змалку вміння гармонійно взаємодіяти з природним середовищем.

Сьогодні в Україні функціонують державні екологічні програми з формування екологічної культури, екологічної свідомості та екологічного мислення. Однак, психолого-педагогічний ефект цих програм ще явно недостатній. Залишається актуальною проблема вивчення закономірностей виникнення і становлення психологічних механізмів позитивного ставлення до природи, зокрема формування зачатків екологічного мислення у дитини вже в молодшому шкільному віці.

Отже, актуальність теми дослідження полягає в необхідності емпіричного та теоретичного вивчення проблеми формування понять і бережливого ставлення до природи на уроках природознавства.

Стан дослідженя проблеми. У педагогічних дослідженнях помітно зростає увага до проблем екологічної освіти учнівської молоді. Зокрема, розглядаються питання оволодіння школярами екологічними знаннями, уміннями і навичками як провідними у природоохоронній діяльності   (І.Д.Звєрєва,   А.М. Захлєбний.   І.М.Стадницький,   В.Д. Шарко, І.Т. Суранегіна,  І.С. Матрусов).  У  працях  В.Г.Куликової, О.М. Кудрявцева, Н.О. Рикова теоретично обгрунтовано шляхи формування мотивів позитивного ставлення школярів до природи. Суттєвими є наукові дослідження, в яких розглядаються психологічні підходи до процесів засвоєння і формування природничих понять і уявлень, ціннісного ставлення школярів до природи, формування наочного мислення (О.Г.Артемчук, М.Ф.Бабій, Т.Б.Баранова, А.К.Кульвічінє. А.В.Лебедь), психолого-педагогічні особливості екологічного виховання (Л.В. Шаповал), формування позитивного і дбайливого ставлення до рослин і тварин (В.Г. Грецова, З.П.Плохій). Вагомими для розробки означеної проблеми стали також праці С. Д. Дерябо, О.В.Киричука, В.Г.Панка, О.В., С.П.Тищенко, С.І. Яковенка, В.А. Ясвіна та ін.

Об’єкт дослідження -  методика викладання природознавства у молодших класах. 

Предмет дослідження - формування понять і бережливого ставлення до природи при викладанні курсу природознавства.

Мета роботи - теоретичний та емпіричний розгляд проблеми формування понять і бережливого ставлення до природи у процесі вивчення природознавства.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

ознайомитись з необхідністю екологічного виховання учнів початкових класів;

визначити методичні основи формування понять і бережливого ставлення до природи;

провести і проаналізувати емпіричне дослідження.

Практичне значення курсової роботи полягає у можливості наукового використання результатів дослідження. Використати дане дослідження можна в практичній роботі вчителя молодших класів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аквилева Г. Н., Постникова Е. А., Суворова Г. Ф. Преподавание природоведения в малокомплектной школе: Пособие для учителя трехлет. нач. шк. - М.: Просвещение, 1987. - 96 с.
 2. Алексюк А. М. Загальні методи навчання в школі. - К.: Рад. шк., 1981. -206 с.
 3. Бабанский Ю, К. Методы обучения в современной общеобразова¬тельной школе. - М.: Просвещение, 1985. - 208 с.
 4. Бабанский Ю. К. Оптимизация учебно-воспитательного процес¬са: (Метод. основы). - М.: Просвещение, 1982. - 192 с.
 5. Бабій М. Ф. Нові психологічні напрями організації навчального процесу з природознавства. - Луцьк: Редакційно-видавничий відділ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Л.Українки, 2003. - 118 с.
 6. Байбара Т. М. Методика навчання природознавства в початкових класах. - К.: Веселка, 1998. - 334 с.
 7. Біда О. А. Підготовка вчителів до екологічного виховання молодших школярів на уроках природознавства. - К.: Науковий світ, 2000. - 44 с.
 8. Біда О. А. Природознавство і сільськогосподарська праця: Методика викладання: Навч. посібник для студентів пед. ф-тів вищих навч. закладів та класоводів. - Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000. - 400 с.
 9. Возрастные возможности усвоения знаний (младшие классы) / Под ред. Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова. - М.: Просвещение, 1966. - 442 с.
 10. Воїнственний М. А. Стойко С. М. Охорона природи: Посібник для вчителів. - К.: Радянська школа, 1977. - 142 с.
 11. Вопросы психологии учебной деятельности младших школьников: Сб. статей / Под ред. Д. Б. Элысонина, В. В. Давыдова. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1962. - 287 с.
 12. Воспитание и развитие детей в процессе обучения природоведению: Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1981. - 152 с.
 13. Гальперин Л. Я. Основные результаты исследований по проблеме «Формирование умственных действий и понятий». - М.: Изд-во МГУ, 1965. –520 с.
 14. Грицевский И. М.. Грицевская С. Э. От учебника к творческому замыслу урока: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1990. - 207 с.
 15. Дайри Н. Г. Основное усвоить на уроке: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1987. - 192 с. 
 16. Деребо С. Д., Ясвин В. А. Экологическая педагогика и психология. Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 1996. - 480 с.
 17. Дьяченко В. К. Сотрудничество в обучении: О коллективном спо¬собе учебы: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1991. - 192 с.
 18. Інновації в методиці викладання початкового курсу природознавства. - Луганськ: Альма-матер, 2006. - 86 с.
 19. Казанский И. Г., Назарова Т. С. Дидактика (Нач. классы): Учеб. пособие для пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1978. - 224 с.
 20. Кириллова Г. Д. Теория и практика урока в условиях развиваю¬щего обучения: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. - М.: Педа¬гогика.- 196 с.
 21. Коваль Н. С., Нарочна Л. К. Природознавство в 3-му класі чотирирічної початкової школи: Посібник для вчителів.-К.: Радянська школа, 1988.- 120 с.
 22. Люблинская А. А. Учителю о психологии младшего школьника: Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 1977. - 224 с.
 23. Нарочна Л. К. та ін. Методика викладання природознавства: Навч. посібник / Л. К. Нарочна, Г. В. Ковальчук, К. Д. Гончарова. - 2-е вид., перероб. і допов. К.: Вища школа, 1990. - 302 с.
 24. Онищук В. А. Типы, структура и методика урока в школе. - К.: Рад. шк., 1976. - 184 с.
 25. Онищук В. А. Урок в современной школе: Пособие для учителя. - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 1986. - 160 с.
 26. Охотина Л. Т. Психологические основы урока: В помощь учите¬лю. - М.: Просвещение, 1977. - 96 с.
 27. Пакулева Л. Т. Методика преподавания природоведения. - М.: Просвещение, 1990. - 192 с.
 28. Педагогика: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / Под ред. Ю. К. Бабанского. - М.: Просвещение, 1983. - 608 с.
 29. Пути повышения усвоения знаний в начальных клас¬сах / Под ред. Д. Н. Богоявленского и Н. А. Менчинской. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1962.- 280 с.
 30. Развитие младших школьников в процессе усвоения знаний: Экспериментально-педагогическое исследование / Под ред. М. В. Зверевой. - М.: Просвещение, 1983. - 168 с.
 31. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: Підруч. для сту¬дентів пед. фак. - К.: Абрис, 1997.
 32. Савченко О. Я. Урок у початкових класах: Навч.-метод. посібник. - К.: Освіта, 1993. - 224 с.
 33. Стрезикозин В. П. Актуальные проблемы начального обучения: Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 1976. - 207 с.
 34. Талызина Н. Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1988. - 175 с.
 35. Тарасенко Г. С. Паросток. (Методика гуманістичного виховання дітей засобами природи). - Вінниця: РВВ ВАТ "Віноблдрукарня", 2000. - 192 с.
 36. Требование к знаниям и умениям школьников: Дидактико-методический анализ / Под ред. А. А. Кузнецова. - М.: Педагогика, 1987. - 176 с.
 37. Усова А. В. Формирование у школьников научных понятий в процессе обучения. -М.: Педагогика 1986. - 176 с.
 38. Харламов И. Ф. Педагогика: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1990. - 576 с.
 39. Щенников В. І. Цікаве природознавство. - Донецьк: Сталкер, 2002. - 352 с.
 40. Эльконин Д. Б. Психология обучения младшего школьника. - М.: Знание, 1974. - 64 с.
6487
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).