Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Екологічний туризм на Рівненщині

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні засади дослідження розвитку екологічного туризму на Рівненщині
1.1. Поняття, принципи і особливості екологічного туризму
1.2. Основні аспекти розвитку екологічного туризму у Рівненському регіоні на сучасному етапі
ІІ. Аналіз потенціалу екологічного туризму Рівненщини
2.1. Напрямки і перспективи розвитку екологічного туризму Рівненської області
2.2. Організація екологічного туризму на основі мережі природоохоронних об’єктів Рівненщини
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Екологічний туризм сьогодні відіграє значну роль у світовій індустрії туризму. За прогнозами експертів Всесвітньої туристичної організації у XXI столітті темпи його розвитку будуть зростати, а прибутки від екотуризму зроблять значний внесок в економіку багатьох країн світу, особливо тих, що розвиваються. Це дасть можливість стимулювати соціально-економічне зростання відсталих регіонів.

Не зважаючи на важливе соціальне, економічне та екологічне значення екотуризму проблеми його розвитку, в цілому, і в окремих регіонах, зокрема, сьогодні мало дослідженні. Існують розбіжності у термінології і практиці організації екотуристичної діяльності. Особливо це характерно для України, де природні і культурно-історичні туристичні ресурси використовують нераціонально. Крім того, потребують вирішення багато питань, пов’язаних з удосконаленням використання рекреаційних ресурсів на рівні адміністративних районів та областей.

Рівненщина є одним з тих регіонів нашої держави, що поправу може називатися туристичним краєм і здатен задовільнити потреби найвибагливішого туриста. Адже, тут усе, починаючи від значного природного потенціалу, збережених стародавніх традицій та звичаїв до унікальних об’єктів історико-культурної спадщини, здатне зацікавити подорожуючих.

Так, до природно-рекреаційного фонду області віднесено майже 270 територій та об’єктів, з них – 26 об’єктів загальнодержавного значення. Рівненщина має один з найвищих показників залісненості території – 36 % або 850 тис. га лісу. Територією області протікає 170 великих і малих річок, найбільші з них Прип’ять, Стир, Горинь, Случ. Серед 52 озер, що знаходяться на території області, 8 мають площу водного дзеркала понад 100 га, з них унікальні - Біле озеро та Нобель. До переліку історичних міст України, затверджених Указом Президента України, віднесено 13 населених пунктів Рівненщини. Серед них такі міста як Рівне, Дубно, Корець, Острог, Дубровиця, Радивилів, Березне, селища міського типу Володимирець, Гоща, Клевань, Мізоч, Млинів, Степань. 

Стан дослідження проблеми. Проблематика екологічного туризму є актуаль-ною і досліджується широким полем науковців. Питання визначення поняття і особливостей екологічного туризму розроблені у роботах І. Головач [1], А.В. Бабкіна [2], О.Г. Зима [13], Н.А. Дехтяр [13], М.Й. Рутинський та Ю.В. Зінько [17], Т. К. Сергеева [19], В.В. Храбовченко [22]. Що стосується розвитку екологічного туризму в окремих регіонах і на Рівненщині зокрема, то тут слід відзначити праці В. І. Гетьмана [4, 5, 9], М.В. Дутчака, Т. М. Микитина та С. В. Щесюка [7] та ін.

Мета роботи – дослідити особливості розвитку екологічного туризму Рівненщини, визначити стан і потенціал його використання.

Об’єкт дослідження – рекреаційно-туристичний потенціал Рівненської області.

Предмет дослідження – екологічний туризм на теренах, особливості його використання туристичними підприємствами, можливості вдосконалення.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження визначено наступні його завдання:

 • уточнити поняття, принципи і особливості екологічного туризму;
 • з’ясувати основні аспекти розвитку екологічного туризму у Рівненському регіоні на сучасному етапі;
 • проаналізувати напрямки і перспективи розвитку екологічного туризму Рівненської області;
 • оцінити можливість і шляхи організації екологічного туризму на основі мережі природоохоронних об’єктів Рівненщини.

Методи дослідження: описовий, системний підхід, порівняльний аналіз, соціологічні дослідження, статистичні методи та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списоку використаних джерел та додатків, загальний обсяг роботи складає 37 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аналіз підходів щодо визначення поняття «екологічний туризм» / І. Головач // Слобожан. наук.-спорт. вісн. - 2010. - № 1. - С. 12-14.
 2. Бабкин А.В. Специальные виды туризма. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 252 с.
 3. Білецька Г.А., Сільчук В.А. Суспільно-економічні основи та економічний зміст екологічного туризму // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2008. - № 3. - Т. 3. - С. 178-180.
 4. Гетьман В. І.   Принципи рекреаційної  діяльності  на територіях регіональних  ландшафтних  парків України і заходи з їх реалізації // Екол. вісн.- 2003.- № 11-12.- С. 4-7.
 5. Гетьман В. І. Екотуризм у національних парках // Екол. вісн.- 2002.- № 7-8.- С. 24-27.
 6. Дмитрук О. Ю.  Урбанізація та екологічний туризм: теорія і практика конструктивно-географічного дослідження: Навч. посіб.- К: Вид.-полігр. центр «Київ, ун-т», 2002.- 76 с
 7. Дутчак М.В., Микитин Т. М., Щесюк С. В. Основні аспекти розвитку туристичного бізнесу в Рівненському регіоні на сучасному етапі / Рівненський державний гуманітарний університет. - Рівне, 2003. – 9 с.
 8. Екотуризм на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду / Г.І. Архіпова, С.М. Ярова // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. - 2009. - № 2. - С. 100-104.
 9. Екотуризм на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду / В.І. Гетьман // Укр. геогр. журн. - 2007. - № 4. - С. 48-51.
 10. Етнокультурна спадщина Полісся: Зб. наук. пр. Вип. 6 / Ред.: В.П. Ковальчук; Ін-т мистецтвознав. та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, Упр. у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС Рівнен. облдержадмін., Рівнен. фольклор.-етногр. т-во (Асоц. діячів фольклору Рівнен. від-ня Всеукр. Нац. муз. спілки), Етнокультур. центр «Веснянка». - Рівне: Перспектива, 2005. - 198 с.
 11. Краєзнавство і туризм / О.В. Тімець; Уман. держ. пед. ун-т ім. П.Тичини. - К.: Знання, 1999. - 120 с.
 12. Національна доповідь про стан навколишнього середовища в Рівненській області у 2010 році. - Рівне, 2011. - 244 с.
 13. Організація туризму в Україні / О.Г. Зима, Н.А. Дехтяр; Харк. нац. екон. ун-т. - Х., 2008. - 272 с.
 14. Перспективи розвитку екологічного туризму в Україні / А.А. Сабадаш // Вісн. ДІТБ. Сер. Підприємництво, менеджмент та маркетинг в турист. сфері. - 2001. - № 5. - С. 261-264.
 15. Природно-заповідний фонд Рівненської області: наук.-допом. бібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка. - Рівне: Волин. обереги, 2010. - 63 с.
 16. Розвиток екологічного туризму в Україні / Л.Г. Чернюк, Н.О. Кравченко, О.О. Зеленська; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. - Нежин: Вид-во НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. - 92 с.
 17. Рутинський М.Й., Зінько Ю.В. Зелений туризм. - К.: Знання, 2008. - 271 с.
 18. Світовий досвід розвитку екологічного туризму / В.В. Смаль, І.В. Смаль // Укр. геогр. журн. - 2003. - № 4. - С. 58-64.
 19. Сергеева Т. К. Экологический туризм: Учеб.- М.: Финансы и статистика, 2004. - 360 с.
 20. Травкина М. Ю. Регулируемый туризм и отдых в национальных парках. - М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2002.- 880 с.
 21. Екологічний туризм: теорія і практика / О.Ю. Дмитрук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2002. - 76 с.
 22. Храбовченко В.В. Экологический туризм: Учебно-метод. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 208 с.
1229
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).