Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Еколого-економічна характеристика Прикарпатських областей України

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи дослідження еколого-економічних проблем Прикарпатських областей України
1.1. Сутність еколого-економічних проблем
1.2. Наукові засади раціонального природокористування
1.3. Історичні передумови формування території Прикарпатських областей України
2. Оцінка еколого-економічних проблем розвитку Прикарпатських областей України
2.1. Природно-ресурсний та виробничий потенціал Прикарпатських областей України
2.2. Особливості формування і функціонування територіально-виробничого комплексу Прикарпатських областей України
2.3. Екологічна ситуація Прикарпатських областей України
3. Шляхи подолання еколого-економічних проблем розвитку Прикарпатських областей України
3.1. Удосконалення територіально-галузевої структури господарства Прикарпатських областей України
3.2. Шляхи покращення екологічної ситуації Прикарпатських областей України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Ефективність розвитку і розміщення господарства, підвищення його соціальної спрямованості значною мірою залежить від вирішення екологічних проблем. Поява нових суб'єктів господарювання, кризова ситуація в технічному переоснащенні підприємств, наявність застарілих технологій з високим рівнем ресурсоспоживання поглиблюють негативний вплив економічної діяльності на природне середовище. Забруднюючий вплив промислового виробництва, неефективне використання мінеральних добрив та отрутохімікатів у сільському господарстві разом з нераціональним землекористуванням призводять до ерозії грунтів, їх засоленості, зниження родючості, зникнення багатьох видів рослин і тварин.

В цих умовах особливої уваги заслуговують дослідження екологічних проблем економічної діяльності в регіонах зі складною екологічною ситуацією. Серед таких регіонів України Прикарпаття займає одне з перших місць. Значні території Львівської та Івано-Франківської областей нещодавно почали інтенсивно використовуватися у рекреаційній, лісопереробній, хімічній та інших галузях, що зумовляю різке екологічне перевантаження регіону, який ще недавно був одним з найменш забруднених в Україні.

Нинішня складна еколого-економічна ситуація дає усі підстави стверджувати, що актуальність дослідження еколого-економічних проблем не зменшується. Багато проблем залишаються недостатньо дослідженими, особливо ті, що стосуються комплексної оцінки антропоприродної взаємодії. Це пов'язано з тим, що ще недостатньо глибоко розроблені питання, які стосуються змістовності окремих понять, розробки принципів дослідження, методів аналізу оцінки дії факторів забруднення навколишнього середовища, визначення способів і механізмів вирішення екологічних проблем в нових умовах господарювання. Розв'язання зазначених вище питань важливе для розвитку відповідної галузі науки, а також обгрунтування шляхів вирішення практичних проблем розвитку господарства в умовах ринкової економіки.

Стан дослідження проблеми. Розробці наукових проблем, пов'язаних з вирішенням еколого-економічних проблем, присвячені роботи багатьох вчених, серед яких праці І. М. Грабинського [5], М.Д. Пістуна [7], С. Г. Землянухіної [11], С.І. Іщука [13], О. Литовки [18] та ін. Економічна ситуація у Прикарпатському регіоні вивчалася М. М. Габрелем [2], М. В. Жук [9], Л. Г. Кваснієм [15], В. С. Кравцівим [17] та іншими. Екологічні проблемми Прикарпаття висвітлені у роботах С.П. Іванюти [12], П. М. Грицишина [17] та інших. Однак комплексного дослідження еколого-економічного стану Прикартпатських областей України досі не проведено.

Об'єкт дослідження - процеси господарського природокористування та їх вплив на навколишнє середовище та життєдіяльність населення Прикар-патського регіону. 

Предмет дослідження - теоретико-методологічні та методичні засади оцін-ки еколого-економічної ситуації та механізм вирішення еколого-економічних проблем розвитку продуктивних сил Прикарпатських областей України.

Мета роботи – оцінка я еколого-економічної ситуації та обгрунтування практичних рекомендацій по вирішенню еколого-економічних проблем розвитку продуктивних сил рпатських областей України. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • проаналізувати теоретичні основи дослідження еколого-економічних проблем Прикарпатських областей України;
 • оцінити еколого-економічні проблемм розвитку Прикарпатських областей України;
 • визначити шляхи подолання еколого-економічних проблем розвитку Прикарпатських областей України.

Методи дослідження. Методологічною основою курсової роботи є еко-номіко-статистичний, порівняльний методи, метод системно-структурного та порівняльного аналізу, метод еталонної оцінки тощо.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, три поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 43 сторінки. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Веклич О. О. Економічний механізм екологічного регулювання в Україні / О. О. Веклич. – К.: Український інститут досліджень навколишнього середовища і ресурсів, 2003. – 88 с.
 2. Габрель М. М. Карпатський регіон в просторовій структурі України / М. М. Габрель // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. Регіон. політика: досвід Європ. Союзу та його адапт. до умов України: Зб. наук. пр. - 2003. - Вип. 5, ч. 3. - С. 19-31.
 3. Географічна енциклопедія України. – К.: Українська енциклопедія. – Т.1. – 1989; Т.2. – 1990; Т.3. – 1993.
 4. Горленко І.О. Економічні райони України / І.О. Горленко, Л.Л. Тарангул.  – К.: Наукова думка, 1999. – 312 с.
 5. Грабинський І. М. Сучасні економічні системи: [навч. посіб.] / І. М. Грабинський. – Львів: Інтереко, 1997. – 176 с.
 6. Данилишина Б.М. Продуктивні сили економічних районів України / Б.М. Данилишина. – К.: КНЕУ, 2000. – 276 с.
 7. Економічна і соціальна географія / за ред. М.Д. Пістуна. – К., 1995. – 144 с.
 8. Економічна і соціальна географія України (матеріали для практичних і семінарських занять та вказівки до їх виконання) / за ред. проф. Я. Жупанського і доц. І. Пушкара. - Тернопіль: Астон, 1998. - 319 с.
 9. Жук М.В., Круль В.П. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України / М.В. Жук, В.П. Круль. - К.: Кондор. – 2004. – 510 с.
 10. Заставний Ф.Д. Географія України / Ф.Д. Заставний. – Львів: Світ, 1994. – 472 с. 
 11. Землянухина С. Г. Воспроизводственный подход к исследованию эколого-экономической системы / С. Г. Землянухина // Вестник МГУ. – Серия «Экономика». – 2009. – № 2. – С. 3-14.
 12. Іванюта С.П. Екологічна та природно-техногенна безпека України: регіональний вимір загроз та ризиків / Іванюта С.П., Качинський А.Б. - К.: НІСД. 2012. - 306 с.
 13. Іщук С.І. Територіально-виробничі комплекси й економічне районування (методологія, теорія) / С.І. Іщук. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1996. – 244 с. 
 14. Каленська О. О. Еколого-економічна система регіону: визначення, струк-тура, взаємодії // Вісник СумДУ. – Серія «Економіка». – 2010. – № 1. – С. 83–84.
 15. Квасній Л. Г. Теоретична модель піднесення промислового сектора економіки Прикарпаття / Л. Г. Квасній, О. О. Солтисік // Бізнес Інформ. - 2013. - № 7. - С. 110-114.
 16. Коротун І.М. Природні умови та ресурси України: Навчальний посібник / Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. – Рівне: УДАВГ, 1997. – 175 с.
 17. Кравців В. С. Карпатський регіон: сучасний стан, проблеми, перспективи сталого розвитку / В. С. Кравців, І. А. Колодійчук, П. М. Грицишин, Ю. І. Стадницький; Ін-т регіон. дослідж. НАН України. - Л., 2003. - 83 c.
 18. Литовка О. Структурно-динамический подход к исследованию эколого-экономических систем / [О. Литовка, Л. Дедов, К. Павлов, и др.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://re.enjournal.ru/journals/ issue_view/512.
 19. Мешеніна Н. В. Аналіз підходів до визначення еколого-економічних сис-тем / Н. В. Мешеніна, І. С. Мареха // Сталий розвиток та екологічна без-пека суспільства в економічних трансформаціях: матеріали Другої наук.-практ. конф., 23–24 вересня 2010 р. – Сімферополь: Фєнікс, 2010. – 492 с.
 20. Паламарчук М. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії: Посіб. для викл. екон. і геогр. ф-тів вузів, наук. працівників, асп. / М. М. Паламарчук, О. М. Паламарчук; Міжнар. фонд «Відродження». - К.: Знання, 1998. - 416 c.
 21. Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал України / В.П. Руденко. – К.: Либідь, 1994. –150 с.
 22. Смаль І. В. Економічна і соціальна географія України: навч. посіб. / І. В. Смаль; Ніжин. держ. ун-т ім. М.Гоголя. - Ніжин, 2009. - 287 c.
 23. Статистичний щорічник України за 2013 рік / Міністерство статистики України: Відповідальний за випуск В.В. Самченко. – К.: Техніка, 2014. – 640 с.
 24. Україна у цифрах у 2013 році: кор. стат. довід. / Міністерство статистики України / Відповідальний за випуск В.В. Самченко – К.: Наукова думка, 2014. – 176 с.
 25. Шаблій О. І. Соціально-економічна географія України: Навч. посіб. / О. І. Шаблій, М. І. Білецький, Б. І. Заставецький. - 2-ге вид., переробл. та доп. - Л.: Світ, 2000. - 679 c.
11568
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).