Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Еколого-економічний аналіз інвестиційних проектів

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
 
Еколого-економічний аналіз інвестиційних проектів
 
Тема 6. Економічний аналіз інвестиційних проектів.
6.1. Вітчизняні підходи до економічної оцінки інвестиційних проектів.
6.2. Динамічні методи оцінки інвестицій. Сутність та методи вибору ставки дисконту.
6.3.Чиста теперішня вартість проекту. Індекс доходності інвестицій. Дисконтований термін окупності інвестицій. Внутрішня норма доходності.
 
6.1. Вітчизняні підходи до економічної оцінки інвестиційних проектів.
 
У світовій практиці економічних розрахунків взагалі розрізняють два основних підходи до оцінки економічної ефективності інвестицій в будь-які проекти, відповідно до яких методи економічної оцінки інвестицій пропонується розділити на дві групи:
1). Прості (статичні) методи.
2). Методи дисконтування (динамічні).
Методи, що входять до першої групи, оперують окремими статичними значеннями вихідних показників. Такі методи набули поширення у вітчизняній економічній практиці. При їхньому використанні не враховуються повна тривалість життєвого циклу проекту (ЖЦП), нерівнозначність грошових потоків, що виникають у різні моменти часу, вплив факторів ризику на кінцевий результат проекту. Проте, в силу своєї простоти й ілюстративності, ці методи досить широко поширені, хоча і можуть бути застосовані, головним чином, для прискореної оцінки проектів на попередніх стадіях їхньої розробки.
До другої групи входять методи аналізу інвестиційних проектів, що оперують поняттям «тимчасових рядів» і потребують застосування спеціального математичного апарату і більш ретельної підготовки вихідної інформації. Особливістю динамічних методів є урахування фактора зміни цінності грошей в часі, тобто при оцінці ефективності інвестиційного проекту порівняння різночасних показників здійснюється шляхом приведення (дисконтування) їх до вартості в початковий період. Дисконтування дозволяє порівняти потоки витрат та результатів, що розподілені в часі, і не можуть бути співставлені на основі простого здорового глузду.
Відмінною особливістю вітчизняної методології обгрунтування доцільності проектів є відокремлення загальної (абсолютної) та порівняльної економічної ефективності капітальних вкладень.
Загальна (абсолютна) ефективність дозволяє співставити доходи і витрати за проектом і, тим самим, визначити загальну доцільність його здійснення. Розрахунок даного виду ефективності проводиться при розробці планів проектів, у проектних розрахунках, а також для оцінки вже існуючих проектів. Така ефективність визначається за допомогою коефіцієнта абсолютної економічної ефективності. Розрахована величина коефіцієнту абсолютної економічної ефективності співставляється з галузевими нормативами і повинна бути не менша за них. Крім того, характеристикою абсолютної ефективності капітальних вкладень є показник рентабельності.
Показники рентабельності – це відносні величини, які розраховуються шляхом співвідношення результату з продукцією, затратами чи ресурсами виробництва і характеризують його ефективність. У вітчизняній економічній практиці рентабельність визначається як відношення прибутку або до затрат, або до вартості активів, або до вартості продукції.
Важливим показником, що характеризує загальну ефективність проекту, є термін окупності капітальних вкладень. Розрахунок даного показника проводиться на основі оберненого співвідношення капітальних вкладень і чистого доходу.
При співставленні різних варіантів технічних рішень чи проектів, виборі першочергових х об'єктів, впровадженні нових видів техніки, реконструкції діючих систем тощо визначається порівняльна економічна ефективність. Відповідно до загальноприйнятих підходів, в якості критерію порівняльної економічної ефективності у вітчизняній практиці традиційно виступає показник приведених затрат. Він являє собою суму поточних витрат і капітальних вкладень, приведених до однієї розмірності у відповідності з нормативом порівняльної економічної ефективності. Оскільки порівнювані варіанти можуть мати неоднаковий об'єм продукції, то для приведення варіантів до співставного вигляду порівняльну ефективність можна визначати на одиницю основної сільськогосподарської продукції або використовувати коефіцієнт приведення витрат до однакового об'єму виробництва продукції. Всі порівнювані варіанти капітальних вкладень повинні бути приведені до співставного вигляду за всіма наявними ознаками крім тієї, ефективність якої визначається.
В процесі проектування для вибору найбільш оптимального варіанту господарського рішення визначається економічна ефективність порівнюваних об'ємів капітальних вкладень за показником мінімуму приведених витрат. Далі здійснюється розрахунок загальної економічної ефективності обраного варіанту
 
6.2. Динамічні методи оцінки інвестицій. Сутність та методи вибору ставки дисконту.
 
Одним з основних етапів та найбільш складною проблемою застосування динамічних методів оцінки ефективності будь-яких інвестицій є визначення обгрунтованої ставки дисконту для виміру нерівнозначності доходів і витрат у часі. Правильний вибір такої ставки відіграє вирішальну роль у процесі прийняття оптимальних рішень щодо реалізації меліоративних проектів, оскільки забезпечує відповідність виконуваних розрахунків реальним економічним умовам, у яких планується реалізація проекту.
Економічний зміст дисконтної ставки полягає у вимірі темпу зниження цінності грошових ресурсів з часом. Відповідно, значення коефіцієнтів дисконтування менші за одиницю. При визначенні такої ставки слід враховувати, що на практиці вона розглядається як мінімальний рівень доходності вкладень, при якому інвестор допускає можливість інвестування своїх засобів у даний проект, враховуючи, що є інші альтернативні і доступні для нього варіанти вкладання інвестицій.
Базою для встановлення дисконтної норми в умовах ринкової економіки повинен бути не експертно обгрунтований норматив, а реальна норма прибутку, яка в сучасних умовах має визначатись на основі облікової ставки центрального банку, ставок за депозитами та кредитами, темпів інфляції та рівня ризику,
Фото Капча