Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення в господарствах різних форм власності в умовах переходу до ринку (на прикладі скотарських господарств приміської зони м. Одеси)

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство агропромислового комплексу україни
Миколаївська державна аграрна академія
 
Курносенко Лариса Володимирівна
 
УДК 631. 16: 658. 155
 
Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення в господарствах різних форм власності в умовах переходу до ринку (на прикладі скотарських господарств приміської зони м. Одеси)
 
Спеціальність 08. 07. 02 – Економіка сільського господарства і АПК
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Миколаїв -1999
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Одеському державному сільськогосподарському інституті Міністерства агропромислового комплексу України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Радченко Петро Михайлович Одеський державний сільськогосподарський інститут, завідувач кафедри вищої математики і статистики.
Офіційні опоненти – доктор економічних наук, професор Мармуль Лариса Олександрівна, Херсонський державний аграрний університет, завідувач кафедри обліку і аудиту кандидат економічних наук, доцент Островський Петро Іванович Одеський державний економічний університет доцент кафедри економіки, організації і обліку в АПК, декан обліково-економічного факультету.
Провідна установа – Інститут аграрної економіки УААН, (відділ ціноутворення та кон’юнктури ринку).
Захист відбудеться « 24 « червня 1999р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 38. 806. 01 Миколаївської державної аграрної академії за адресою: м. Миколаїв, вул. Паризької Комуни, 9, конференц-зала
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Миколаївської державної аграрної академії за адресою: м. Миколаїв, вул. Карпенко, 73.
Автореферат розісланий « 21 « травня 1999р.
 
Загальна характеристика роботи
 
Актуальність теми. Вирішення проблеми підвищення економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції неможливе без визначення самої суті поняття «економічна ефективність» та критеріїв і показників, які її обумовлюють. Багато уваги цим питанням в різний час приділяли вчені-економісти Александров Г.А., Гладун В.І., Добринін В.А., Калінчик М., Котов Г.Г., Лич Г.М., Оболенський К.П., Саблук П.Т., Свободін В.А., Тарасенко Г.С., Чаянов О.В. та інші. Більшість з них розглядали проблему визначення критеріїв і показників економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в умовах планової економіки.
Перехід на ринкові засади господарювання вимагає використання економічних категорій, притаманних ринковій економіці. Крім того, в працях названих вчених, об’єктом наукового аналізу виступала економічна ефективність сільськогосподарського виробництва в цілому і дуже мало наукових праць присвячено економічній ефективності виробництва молока. Важливість цієї проблеми загострюється в зв’язку з необхідністю удосконалення економічного механізму взаємовідносин між всіма ланками вертикальної маркетингової системи взаємопов’язаного молокопродуктового комплексу.
Актуальність постановки проблеми розвитку молочного підкомплексу в приміській природно-економічної зоні в концептуальному плані обумовлена відсутністю науково-прикладних розробок для галузі регіону, перспективність якої при наявності місткості споживчого ринку, не викликає сумніву. Недостатня вивченість і велике практичне значення досліджень економічної ефективності виробництва молока і визначили вибір теми дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження, проведені автором, безпосередньо пов’язані з тематикою науково-дослідних робіт Одеського державного сільськогосподарського інституту, зокрема з держбюджетною темою кафедри вищої математики і статистики “Економіко-статистичне дослідження економічної ефективності виробництва продукції сільського господарства в умовах ринкової економіки /на прикладі підприємств різних форм господарювання в Одеській області/”, номер державної реєстрації 0186. 0123283.
Мета і задачі дослідження. Основною метою досліджень є пошук і обгрунтування шляхів підвищення економічної ефективності виробництва молока в приміській природно-економічній зоні. Досягнення поставленої мети обумовило постановку і вирішення таких завдань:
визначити сутність, критерії і показники економічної ефективності молочного скотарства в умовах переходу до ринкових відносин;
виконати ретроспективний економіко-статистичний аналіз і дати об’єктивну оцінку сучасного стану галузі молочного скотарства в підприємствах різних форм власності приміської природно-економічної зони;
виконати економіко-статистичний аналіз економічної ефективності виробництва молока в господарствах суспільного сектору приміської природно-економічної зони, та визначити і обгрунтувати шляхи її підвищення;
розробити концепцію розвитку приміського молочного підкомплексу ринкової орієнтації з високою економічною ефективністю виробництва;
на основі використання економіко-математичних методів та моделей розрахувати оптимальні виробничо-економічні параметри приватно-орендних молочних ферм;
визначити і обгрунтувати шляхи удосконалення економічного механізму інтеграції виробництва і переробки молока.
Предмет та об’єкт дослідження. Предметом дослідження є підвищення економічної ефективності виробництва молока в господарствах різних форм власності в ринкових умовах господарювання.
Об’єктом дослідження є організаційні формування суспільного сектору, селянські (фермерські) господарства приміської природно-економічної зони м. Одеси (Біляївський, Комінтернівський і Овідіопольський адміністративні райони) та ВАТ “Одесамолоко”, в яке входять 18 молокопереробних підприємств Одеської області.
Методологія і методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою досліджень є положення ринкової економіки, законодавчі та нормативні акти, постанови уряду країни стосовно реформування сільськогосподарських і молокопереробних підприємств в організаційно-правові структури ринкового типу.
В процесі дослідження враховувалися рекомендації вітчизняних та зарубіжних фахівців відносно підвищення економічної ефективності виробництва молока суб’єктами підприємницької діяльності. Поставлені в дисертаційній роботі завдання вирішувалися за допомогою таких методів дослідження: монографічного, абстрактно-логічного, розрахунково-конструктивного, економіко-статистичного, кореляційного, економіко-математичного, графічного.
Наукова новизна одержаних результатів. До найбільш суттєвих, нових результатів, які одержані в дисертації і виносяться на захист відносяться:
узагальнюючим (синтетичним) показником економічної ефективності виробництва молока в ринкових умовах господарювання є прибуток в розрахунку на 1 фуражну корову;
концепція розвитку приміського молочного підкомплексу ринкової орієнтації, з високою економічною ефективністю виробництва. В ній вперше запропоновано механізм створення
Фото Капча