Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Економічна ефективність виробництва свинини і шляхи її підвищення в умовах переходу до ринку (на матеріалах господарств Чернігівської області)

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми дослідження. Трансформування економіки України у ринкову систему направлене на забезпечення нової якості економічного зростання, підвищення рівня продовольчого забезпечення населення, який значною мірою залежить від розвитку свинарства. Актуальність проблеми підвищення ефективності виробництва свинини обумовлюється кількома чинниками: об'єктивними потребами людей в споживанні м'ясних продуктів, забезпеченням харчової і легкої промисловості сировиною, важливістю розвитку свинарства для сільськогосподарських підприємств як стабільного джерела надходження коштів та розширеного відтворення галузі, створенням експортного потенціалу у м'ясному підкомплексі АПК.
Сучасний стан виробництва свинини характеризується спадом: за 1990-1997 рр. поголів’я свиней в Україні скоротилося на 52%, а виробництво свинини зменшилося на 56%, значно знизилися показники економічної ефективності галузі і свинарство стало збитковим. Тому стає актуальним обгрунтування напрямів збільшення виробництва свинини та пошуку шляхів підвищення його економічної ефективності в контексті формування ринку м'яса. Така ситуація зумовлює необхідність зосередження уваги на розвитку наукових досліджень, вирішенні низки питань функціонування м'ясопродуктового виробництва в ринковому середовищі.
Виходячи з викладеного, виникла потреба комплексного дослідження проблем економічної ефективності виробництва свинини, що й обумовило вибір теми дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана у відповідності з тематикою наукових досліджень кафедри економіки АПК Національного аграрного університету.
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка наукових основ визначення напрямів розвитку та обгрунтування шляхів підвищення економічної ефективності виробництва свинини в умовах ринкових відносин.
Згідно з поставленою метою визначені такі завдання:
опрацювати теоретико-методологічні основи формування економічної ефективності свинарства у м'ясопродуктовому виробництві АПК;
обгрунтувати систему показників економічної ефективності виробництва свинини з урахуванням змін економічних відносин;
дослідити стан виробництва свинини та його вплив на забезпечення населення м'ясними продуктами;
виявити фактори та проаналізувати їх вплив на формування рівня економічної ефективності свинарства;
обгрунтувати параметри розвитку свинарства на перспективу з урахуванням регіональних особливостей функціонування галузі;
розробити комплекс заходів, спрямованих на стабілізацію виробництва свинини та підвищення його економічної ефективності;
здійснити технологічне та організаційно-економічне обгрунтування виробництва свинини в нових господарських утвореннях ринкового типу;
розробити основні принципи розвитку і функціонування свинарства у системі м'ясопродуктового виробництва та створення ефективного ринку свинини.
Предмет і об'єкт дослідження. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні питання економічної ефективності виробництва свинини, сукупність організаційно-економічних відносин, що виникають в процесі її виробництва, реалізації та переробки.
Об'єктом дослідження є підприємства по виробництву і переробці свинини. Загальні питання виробництва, реалізації і переробки свинини вивчалися на матеріалах Чернігівської області, детальніші дослідження проводилися на базі 39 господарств громадського сектора, в яких свинарство є високотоварною галуззю.
Наукова новизна одержаних результатів. В процесі дослідження одержані такі результати, що мають характер наукової новизни:
принципи та система показників, адаптованих до дослідження економічної ефективності виробництва, реалізації та переробки свинини в ринковому середовищі;
методичні прийоми аналізу стану виробництва свинини та його впливу на рівень забезпечення населення м'ясними ресурсами;
ступінь впливу факторів, що формують рівень економічної ефективності свинарства, на кінцеві результати господарювання в галузі;
прогнозовані параметри розвитку свинарства на основі оптимізації виробництва в модельних господарствах;
пропозиції по вдосконаленню технології виробництва свинини в господарствах з різним рівнем концентрації поголів'я свиней;
напрями реформування власності та організаційно-економічних відносин при виробництві свинини;
основні принципи формування регіонального ринку свинини та вдосконалення відносин по її переробці.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що втілення в практику розроблених положень щодо розвитку свинарства в ринкових умовах та пропозицій по зміцненню кормової бази, вдосконаленню технології виробництва та організаційно-економічних відносин з переробними підприємствами сприятиме призупиненню спаду виробництва свинини і поступовому нарощуванню її обсягів та підвищенню економічної ефективності галузі.
Результати дослідження прийняті до впровадження в господарствах Чернігівської області та частково впроваджені у виробництво в КСП «Праця» Менського району Чернігівської області, про що свідчить довідка про впровадження, видана цим господарством.
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним науковим дослідженням, виконаним автором самостійно, присвячена обгрунтуванню шляхів підвищення економічної ефективності виробництва свинини в умовах перехідної економіки. Дисертантом опубліковано самостійно три статті за темою дослідження, в яких розкрито основні результати досліджень.
Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації висвітлені в наукових статтях, список яких наведено в авторефераті, покладені в основу доповідей на наукових конференціях професорсько-викладацького складу та аспірантів НАУ (1995 – 1996 рр.). Дисертація пройшла апробацію на засіданні кафедри економіки АПК Національного аграрного університету.
Обгрунтовані в роботі методичні підходи і система показників можуть бути використані для удосконалення економічного аналізу ефективності виробництва свинини.
Публікації. Основні положення дисертації опубліковані у 3 наукових статтях авторським обсягом 1, 1 д. а.
Обсяг і структура роботи. Дисертація написана українською мовою, викладена на 179 сторінках машинописного тексту, складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, включає 27 таблиць та 1 рисунок, додатки.
 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
 
У вступі обґрунтовується актуальність теми, формулюється мета, завдання та об'єкт і період дослідження, вказуються використані матеріали, виділяються елементи наукової новизни та практична цінність проведеного дослідження, розкриваються основні положення, що виносяться на захист.
В першому розділі «Наукові основи ринкових відносин і економічної ефективності
Фото Капча