Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Економічне обґрунтування господарських рішень щодо оптимізації плану реалізації продукції

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
50
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретико-методичні засади обґрунтування господарських рішень щодо оптимізації плану реалізації продукції
1.1. План реалізації продукції, як складова виробничої програми підприємства
1.2. Планування прибутку підприємства в ринкових умовах
1.3. Методика аналізу прибутку торговельного підприємства
2. Економічне обгрунтування господарських рішень щодо оптимізації обсягів реалізації продукції ТОВ фірма «Енергоконсалтінг»
2.1. Аналіз результатів діяльності підприємства ТОВ фірма «Енергоконсалтінг»
2.2. Визначення величини резервів підвищення ефективності діяльності підприємства
2.3. Економічне обґрунтування господарського рішення щодо підприємства ТОВ «Енергоконсалтінг»
2.4. Оцінювання ефективності господарського рішення оптимізації плану реалізації продукції ТОВ «Енергоконсалтінг»
2.5. Оцінка впливу запропонованого рішення на результати діяльності підприємства ТОВ «Енергоконсалтінг»
3. Обгрунтуваня заходів щодо зниження господарського ризику
3.1. Оцінювання ступеня ризику ТОВ «Енергоконсалтінг» методом аналізу доцільності витрат
3.2. Обгрунтування зниження ризику за рахунок покращення системи збуту ТОВ «Енергоконсалтінг»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Систематична оцінка фінансового стану підприємства необхідна тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежить від його платоспроможності. Враховують фінансовий стан підприємства і банки, розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок.

Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Перш за все на фінансовому стані підприємства позитивно визначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції.

Як правило, чим вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість, тим вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан.

Основні питання оцінки фінансового стану підприємств розглянуті в працях провідних учених Л.О. Лігоненко, А.Д. Шеремета, Р.С. Сайфуліна, Г.В. Савицької, А.І. Ковальова, І.В. Алєксєєва, І.М. Бойчика, В.Т. Долі, К.В. Ізмайлової, О.В. Павловської , П.Я. Поповича, М.Я. Коробова, А.А. Садекова, А.В. Коструби та ін., а особливості діяльності підприємств сфери послуг – Н.М. Внукової, Є.В. Майдебури, Є.В. Песоцької, А.В. Сидорової, І.К. Бєляєвського, Г.Д. Кулагіної. Наукові дослідження цих і багатьох інших авторів створили методологічну й теоретичну передумови для розробки методик аналізу, оцінки діяльності підприємств.

Метою  роботи є визначення фінансового стану підприємства на прикладі ТОВ фірма «Енергоконсалтінг» та аналіз ефективності використання його майна.

Об’єктом дослідження є фінансова звітність ТОВ фірма «Енергоконсалтінг» а 2007-2009 рр.: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал.

Головними завданнями написання даної курсової роботи є вивчення і аналіз показників господарської діяльності підприємства, таких як:

 • показники фінансової стійкості;
 • показники ліквідності та платоспроможності;
 • коефіцієнти оборотності оборотного капіталу;
 • оцінка ризиків впровадження заходів з оптимізації обсягів реалізації продукції.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисертаційної роботи стали праці як вітчизняних, так і зарубіжних учених з дослідження послуг, а також з питань оцінки фінансового стану підприємств, антикризового управління, законодавчі та нормативні акти України, статистичні дані, аналітична інформація та фінансова звітність підприємств побутового обслуговування.

Для досягнення поставленої в роботі мети використано такі методи дослідження: абстрактно-логічний – для теоретичних узагальнень та формування висновків; семантичного аналізу – для визначення поняття „рентабельність”; фінансових коефіцієнтів – для оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування; інтегральних оцінок – для узагальнення результатів фінансового аналізу; рядів динаміки – для характеристики зміни показників у часі; метод групування – для визначення приналежності підприємств, що аналізуються, до різних типів фінансового стану; графічний метод – для наочного подання результатів досліджень і загальнонаукові методи теоретичного узагальнення й порівняльного аналізу, якісного аналізу. Обробку інформаційних матеріалів здійснено з використанням сучасних інформаційних технологій і програм.

 

Список використаних джерел: 
 1. Економічний аналіз:Навч. посібник/М.А.Болюх, В.З.Бурчевський, М.І.Горбаток та ін.; За ред. М.Г.Чумаченка. - 2-е вид., перероб. і доп.-Київ:КНЕУ,2003. - 556с.
 2. Мет.вк. і викон. курсової роб. з дисц."Економічний аналіз" спец. "Управл. труд. ресурсами". - Рівне: НУВГП, 2008. - 41с.
 3. Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємства та організацій. Лист ДПА №759/10/20-2117 від 27.01.98 р. // Галицькі контракти. – 1999. - № 4.
 4. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій. Затверджено наказом Агентства з запобіганню банкрутству від 21.03.1997р. №37.
 5. Наказ №170 від 14.02.2006р. Про затвердження Методики аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств // МФУ, збірник нормативних актів, К-2006.
 6. Бандурка О.М., Коробков М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Л. Фінансова діяльність підприємства. - К.: Либідь, 1998. – 312 с.
 7. Буряк П.Ю., Римар М.В., Бець Т.М. Фінансово-економічний аналіз.//Підручник-К.:ВД „Професіонал”.2004.-528с.
 8. Василик О.Д.Державні фінанси України.// Навч.посіб.-К.:Вища шк.,1997р.
 9. Гордеева Л.П., Редина Н.И. Финансы Украины.//Учеб.посособие.-Днепропетровск: Наука и образование,1997.
 10. Грагова Р.І. Експрес аналіз фінансового стану підприємств // Галицькі контракти. -2008, „Дебет-Кредит”№ 44.
 11. Грачова Р. Актуально про аналіз фін звітності // Книги для бізнесу, К.-2007.-128с.
 12. Економічний аналіз:Навч. підручник.-4-те вид., стереотип.-Львів:Новий Світ-2000,2006. - 344с.
 13. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. //Учебно- практическое пособие 2-е изд., испр.- М. : Издательство «Дело и Сервис», 2002.-256 с.
 14. Електронний ресурс: [http://www.zdolbun.rv.ua/index.php? name=Pages&op=page&pid=66]
 15. Електронний ресурс:  [http://www.stockmarket.gov.ua/ua_ UA/reports/search]
10453
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).