Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Економічне обґрунтування господарських рішень щодо оптимізації рівня витрат ВАТ «Гощанський завод продтоварів»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретико-методичні засади обґрунтування господарських рішень щодо оптимізації рівня витрат підприємства
1.2. Аналіз собівартості продукції за елементами затрат
1.3. Аналіз прямих матеріальних витрат
2. Економічне обгрунтування господарських рішень щодо оптимізації обсягів реалізації продукції  ВАТ "Гощанський завод продовольчих товарів"
2.1. Аналіз результатів діяльності підприємства ВАТ "Гощанський завод продтоварів"
2.2. Визначення величини резервів підвищення ефективності діяльності ВАТ "Гощанський завод продтоварів"
2.3. Економічне обгрунтування господарського рішення щодо оптимізації рівня витрат ВАТ "Гощанський завод продтоварів"
2.4. Оцінювання ефективності господарського рішення оптимізації плану реалізації продукції ВАТ "Гощанський завод продтоварів"
2.5. Оцінка впливу запропонованого рішення на результати діяльності підприємства ВАТ "Гощанський завод продтоварів"
3. Обгрунтуваня заходів щодо зниження господарського ризику
3.1. Оцінювання ступеня ризику ВАТ "Гощанський завод продтоварів" методом аналізу доцільності витрат
3.2. Обгрунтування зниження ризику за рахунок покращення системи збуту  ВАТ "Гощанський завод продтоварів"31
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Проблема зменшення затрат на підприємстві, відповідно собівартості, що веде до підвищення прибутку, завжди була і буде на першому місці. Кінцева мета будь-якої діяльності - одержання прибутку. А для визначення кінцевого результату прибутку необхідно вести облік, аналіз та обгрунтування затрат.

Управління підприємством неможливе без аналізу затрат, тому що цей аналіз висвітлює усі економічні закономірності і механізми, які відбуваються на підприємстві.

Затрати -це головний фактор, що впливає на пропозицію товарів. Тому, перед тим, як прийняти рішення про те, скільки товарів виробляти, фірма повинна проаналізувати свої витрати [1].

Зменшення аналізу затрат на підприємстві можна прослідити у взаємозв`язку між всіма процесами, що відбуваються на підприємстві. Підприємство -це система, в якій всі процеси взаємозв`язані. Якщо, наприклад, питома вага заробітної плати у виробничих витратах зменшиться, то збільшиться доля покупних комплектуючих виробів , напівфабрикатів [2].

Управління затратами -важливий елемент управління господарством [3]. А управління затратами неможливе без їх аналізу. Аналіз затрат підприємства має виключно важливе значення. Він дозволяє з`ясувати тенденції змін затрат, рівень виконання плану, виявити вплив факторів на зменшення та збільшення затрат, і на цій основі дати оцінку роботи підприємства по використанню можливостей та встановити резерви зменшення собівартості продукції.

На основі аналізу затрат роблять обгрунтування рішень про зняття з виробництва застарілих виробів, визначають ціну продукції, рентабельність, будують внутрішньо-господарські відносини, обгрунтовують доцільність організаційно-технічних заходів тощо.

Метою курсової роботи є обгрунтування зв’язку між витратами підприємства та результатами господарської діяльності підприємства.

Методологічна база дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є фундаментальні положення економічної науки, критичне осмислення, аналіз та синтез концепцій найбільш визначних шкіл сучасної економічної науки. При підготовці курсової роботи використовувались сучасні загальнонаукові та специфічні методи: порівняльно-економічний, економіко-статистичний, економіко-математичний, абстрактно-логічний, графічний та ін.

Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою дослідження стала статистична та облікова звітність підприємства ВАТ «Гощанський завод продтоварів».

 

Список використаних джерел: 
 1. Електронний ресурс: [http://www.zdolbun.rv.ua/index.php? name=Pages&op=page&pid=66]
 2. Електронний ресурс:  [http://www.stockmarket.gov.ua/ua_ UA/reports/search]
 3. Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємства та організацій. Лист ДПА №759/10/20-2117 від 27.01.98 р. // Галицькі контракти. – 1999. - № 4.
 4. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій. Затверджено наказом Агентства з запобіганню банкрутству від 21.03.1997р. №37.
 5. Наказ №170 від 14.02.2006р. Про затвердження Методики аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств // МФУ, збірник нормативних актів, К-2006.
 6. Бандурка О.М., Коробков М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Л. Фінансова діяльність підприємства. - К.: Либідь, 1998. – 312 с.
 7. Буряк П.Ю., Римар М.В., Бець Т.М. Фінансово-економічний аналіз.//Підручник-К.:ВД „Професіонал”.2004.-528с.
 8. Василик О.Д.Державні фінанси України.// Навч.посіб.-К.:Вища шк.,1997р.
 9. Гордеева Л.П., Редина Н.И. Финансы Украины.//Учеб.посособие.-Днепропетровск: Наука и образование,1997.
 10. Грагова Р.І. Експрес аналіз фінансового стану підприємств // Галицькі контракти. -2008, „Дебет-Кредит”№ 44.
 11. Грачова Р. Актуально про аналіз фін звітності // Книги для бізнесу, К.-2007.-128с.
 12. Економічний аналіз:Навч. підручник.-4-те вид., стереотип.-Львів:Новий Світ-2000,2006. - 344с.
 13. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. //Учебно- практическое пособие 2-е изд., испр.- М. : Издательство «Дело и Сервис», 2002.-256 с.
 14. Економічний аналіз:Навч. посібник/М.А.Болюх, В.З.Бурчевський, М.І.Горбаток та ін.; За ред. М.Г.Чумаченка. - 2-е вид., перероб. і доп.-Київ:КНЕУ,2003. - 556с.
 15. Мет.вк. і викон. курсової роб. з дисц."Економічний аналіз" спец. "Управл. труд. ресурсами". - Рівне: НУВГП, 2008. - 41с.
 16. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчпн М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства - К.: "Каравела"; Львів: "Новий світ - 2000", 2001. - 298 с.
 17. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 1998.
 18. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного – Вид 2-ге. – К.: КНЕУ, 2000.
 19. Економіка підприємства. Збірник практичних задачі і конкретних ситуацій: Навч. Посібник. / За ред. С.Ф.Покропивного. – К.: КНЕУ, 1999.
 20. Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисциплін / О.Г.Швиданенко та інші – К.: КНЕУ, 2000.
 21. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник/ За ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001. - 457 с.
10455
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).