Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Економічне обґрунтування господарських рішень щодо підвищення продуктивність праці персоналу

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретико-методичні засади обґрунтування господарських рішень щодо підвищення продуктивності праці працівників
1.1. Сутність продуктивності праці, як показника економічної ефективності діяльності підприємства
1.2. Методи вимірювання продуктивності праці
1.3. Шляхи підвищення продуктивності праці персоналу на виробничому підприємстві10
2. Економічне обґрунтування господарських рішень щодо підвищення ефективності діяльності ПАТ "Волинь-цемент"
2.1. Аналіз результатів діяльності підприємства ПАТ "Волинь-цемент"
2.2. Визначення величини резервів підвищення ефективності діяльності підприємства ПАТ "Волинь-цемент"
2.3. Економічне обґрунтування господарського рішення щодо підвищення продуктивності праці на ПАТ "Волинь-цемент"
2.4. Оцінювання ефективності господарського рішення щодо підвищення продуктивності праці
2.5. Оцінка впливу запропонованого рішення на результати діяльності підприємства
3. Обгрунтування заходів щодо зниження господарського ризику
3.1. Оцінювання ступеня ризику
3.2. Обґрунтування зниження ризику за рахунок покращення системи збуту ПАТ "Волинь-цемент"
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Ринкові умови господарювання надають широкі можливості для змін умов функціонування дилерських компаній.  Одночасно змінюється характер та напрями процесів організації виробництва. Сьогодні вітчизняному виробництву притаманно далеко не повне використання факторів управління, які б забезпечували підвищення його ефективності, впровадження новітньої технології і сучасних методів управління виробництвом. За таких умов для забезпечення розвитку підприємства необхідний пошук нових підходів щодо формування та використання виробничого потенціалу.

Поява терміну «трудовий потенціал» не є випадковим. Це є наслідком еволюційного розвитку усвідомлення ролі та місця людини у створенні матеріальних і духовних благ. На відміну від понять «робоча сила», «трудові ресурси», «людський капітал», економічна категорія «трудовий потенціал» є інтегральним, узагальнюючим визначенням кількісних і якісних можливостей ресурсів праці індивіда, підприємства, суспільства, тобто потенціал можливості та джерела, які можуть бути використані. 

Актуальність даної теми полягає у тому, що особливо важливого значення в умовах адаптації економіки до ринкових методів господарювання набуває проблема формування ефективних соціально-економічних механізмів регулювання трудових відносин на просторовому рівні управління. Особливої актуальності набуває вивчення проблем, пов’язаних з аналізом вдосконалення використання трудового потенціалу та підвищенням мотивації працівників.

І хоча останнім часом у вітчизняній науковій літературі з’явилося чимало наукових публікацій, в яких вивчаються різні аспекти реалізації трудового потенціалу в ринкових умовах, зокрема це праці О.А. Стахів [13] , С.М. Стрельчук [4], Т.Л. Коваленко [4], А. Претятько [9], А.Н. Асаула [14], В.И. Павлова [14], Н. Кирич [21], О.Матвієнко [22], Л.О. Корчевської [25], П. Макаренко [28], В. М. Петюхa [34], О.П. Савицької [40],  дослідження зазначених проблем знаходиться на стадії становлення. 

Недостатня дослідженість цієї наукової проблематики в цілому та її важливість для економіки підприємства обумовили вибір теми курсової роботи, мету та структуру роботи.

Метою курсової роботи є обґрунтування зв’язку між вдосконаленням управління трудовим потенціалом та результатами господарської діяльності підприємства.

Предмет і об’єкт дослідження. Предметом дослідження є використання трудового потенціалу для підвищення конкурентоздатності підприємства. Об’єктом дослідження є трудовий потенціал підприємства ПАТ «Волинь-цемент».

Методологічна база дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є фундаментальні положення економічної науки, критичне осмислення, аналіз та синтез концепцій найбільш визначних шкіл сучасної економічної науки. При підготовці курсової роботи використовувались сучасні загальнонаукові та специфічні методи: порівняльно-економічний, економіко-статистичний, економіко-математичний, абстрактно-логічний, графічний та ін.

Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою дослідження стала статистична та облікова звітність підприємства ПАТ «Волинь-цемент».

 

Список використаних джерел: 
 1. Електронний ресурс: [http://www.zdolbun.rv.ua/index.php? name=Pages&op=page&pid=66]
 2. Електронний ресурс:  [http://www.stockmarket.gov.ua/ua_ UA/reports/search]
 3. Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємства та організацій. Лист ДПА №759/10/20-2117 від 27.01.98 р. // Галицькі контракти. – 1999. - № 4.
 4. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій. Затверджено наказом Агентства з запобіганню банкрутству від 21.03.1997р. №37.
 5. Наказ №170 від 14.02.2006р. Про затвердження Методики аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств // МФУ, збірник нормативних актів, К-2006.
 6. Бандурка О.М., Коробков М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Л. Фінансова діяльність підприємства. - К.: Либідь, 1998. – 312 с.
 7. Буряк П.Ю., Римар М.В., Бець Т.М. Фінансово-економічний аналіз.//Підручник-К.:ВД „Професіонал”.2004.-528с.
 8. Василик О.Д.Державні фінанси України.// Навч.посіб.-К.:Вища шк.,1997р.
 9. Гордеева Л.П., Редина Н.И. Финансы Украины.//Учеб.посособие.-Днепропетровск: Наука и образование,1997.
 10. Грагова Р.І. Експрес аналіз фінансового стану підприємств // Галицькі контракти. -2008, „Дебет-Кредит”№ 44.
 11. Грачова Р. Актуально про аналіз фін звітності // Книги для бізнесу, К.-2007.-128с.
 12. Економічний аналіз:Навч. підручник.-4-те вид., стереотип.-Львів:Новий Світ-2000,2006. - 344с.
 13. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. //Учебно- практическое пособие 2-е изд., испр.- М. : Издательство «Дело и Сервис», 2002.-256 с.
 14. Економічний аналіз:Навч. посібник/М.А.Болюх, В.З.Бурчевський, М.І.Горбаток та ін.; За ред. М.Г.Чумаченка. - 2-е вид., перероб. і доп.-Київ:КНЕУ,2003. - 556с.
 15. Мет.вк. і викон. курсової роб. з дисц."Економічний аналіз" спец. "Управл. труд. ресурсами". - Рівне: НУВГП, 2008. - 41с.
 16. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчпн М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства - К.: "Каравела"; Львів: "Новий світ - 2000", 2001. - 298 с.
 17. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 1998.
 18. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного – Вид 2-ге. – К.: КНЕУ, 2000.
 19. Економіка підприємства. Збірник практичних задачі і конкретних ситуацій: Навч. Посібник. / За ред. С.Ф.Покропивного. – К.: КНЕУ, 1999.
 20. Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисциплін / О.Г.Швиданенко та інші – К.: КНЕУ, 2000.
 21. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник/ За ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001. - 457 с.
10454
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).