Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Економічне виховання студентів педагогічних училищ

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ
 
БОЙЧУК ПЕТРО МИКИТОВИЧ
 
УДК 373. 82: 330
 
ЕКОНОМІЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УЧИЛИЩ
 
13. 00. 01 – Теорія та історія педагогіки
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
 
Київ – 1999
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Волинському державному університеті імені Лесі Українки, Міністерство освіти України.
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Падалка Олег Семенович, проректор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Офіційні опоненти: – доктор педагогічних наук, професор Сиротенко Анатолій Йосипович, головний науковий співробітник лабораторії методики географії Інституту педагогіки АПН України; - кандидат педагогічних наук Шпак Олександр Тихонович, доцент кафедри педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Провідна установа: Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра педагогіки, Міністерство освіти України, м. Рівне
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність проблеми дослідження. Економічне виховання, спираючись на удосконалення професійної підготовки особистості як необхідної умови для утвердження нового економічного мислення студентів педагогічних училищ, передбачає виділення найбільш важливих структурних елементів методичних знань у процесі навчання учнів. Такий підхід вимагає ефективного удосконалення й гуманізації змісту педагогічної освіти, підвищення ролі методів у засвоєнні науково-педагогічних аспектів виховного процесу майбутніми фахівцями. 
Важливим аспектом у системі виховання особистості є виявлення педагогічних здібностей студентів педучилищ, цілеспрямований розвиток їх сучасного економічного мислення. Низька ефективність формування економічної свідомості молодших спеціалістів у навчальному процесі педучилищ є результатом недостатньої професійної підготовки особистості. Однією з причин такого стану є недооцінка ролі виховного процесу на сучасному етапі становлення молодшого спеціаліста. Як наслідок, замість науково обгрунтованої системи економічного виховання особистості у педучилищах проводяться поодинокі заходи економічного спрямування, що не дає можливості повною мірою сформувати методичні навички для практичної діяльності. Саме тому обгрунтування системи економічного виховання студентів педагогічних училищ є однією з актуальних проблем роботи педагогічних закладів І-ІІ рівнів акредитації. 
Студент педучилища є об’єктом і суб’єктом розвитку, навчання та виховання ділових якостей особистості. Отже, економічне виховання є одним із важливих компонентів підготовки сучасного фахівця, що базується на обгрунтуванні та узагальненні наукової теорії, враховуючи емпіричні факти та явища, відповідно до розвитку педагогічної науки та економіки суспільства. 
У процесі дослідження виявили, що часто виникає невідповідність організації економічного виховання особистості тим завданням, які ставить суспільство перед освітою, тому що відсутні окремі методики, необхідні для дослідження об’єктивного психологічного стану студентів педучилищ. Результати дослідження дають підставу зробити узагальнення про те, що такий стан зумовлений недостатньою увагою з боку педагогічної науки. 
Проводячи дослідження, встановили, що окремі вчені приділяли достатньо уваги економічній освіті учнів в загальноосвітній школі (Л.Є. Епштейн, А.А. Васильєв, А.С. Нісімчук, І.Ф. Прокопенко, О.Т. Шпак); економічній підготовці студентів (О.М. Кравчук, В.М. Мадзігон, А.Й. Сиротенко, І.О. Смолюк, О.С. Падалка та ін.) ; економічному вихованню учнів міських шкіл (Р.М. Мачулка, О.М. Собчук та ін.). 
До аналізу праць названих вище авторів ми підходили критично з позицій сучасного розвитку педагогічної науки, врахування досягнень з технології економічної освіти та виховання особистості. 
Більш широке дослідження проблем економічної освіти та виховання молоді провели А.Ф. Аменд, А.К. Бушлей, Ю.К. Васильєв, Л.Ю. Гордін, М.А. Малишев, І.А. Сасова, І.О. Смолюк та ін. вчені. 
З проблеми економічного виховання студентів педучилищ надзвичайно мало досліджень як прикладного, так і комплексного плану. Це в першу чергу стосується аналізу змісту, форм та методів формування економічного мислення майбутніх фахівців у навчально-виховному процесі; не визначені найважливіші педагогічні вимоги для розвитку економічної свідомості; недостатньо вивчений наявний досвід економічного виховання студентів педучилищ. Все це знижує ефективність економічного виховання особистості, не дозволяє в певній мірі реалізувати можливості економічного розвитку майбутніх фахівців. Тому темою нашого дослідження ми обрали “Економічне виховання студентів педагогічних училищ”. 
Зв’язок проблеми з науковими темами, планами та програмами. 
Тема дисертаційної роботи входить як складова частина до загальної теми досліджень Волинського державного університету імені Лесі Українки – “Сучасні педагогічні технології навчання і виховання у вищих закладах освіти, ПТУ, педагогічних училищах”. 
Об’єктом дослідження є процес формування економічних знань, вмінь та навичок у студентів педагогічних училищ. 
Предмет дослідження – педагогічні умови, технологія, засоби, форми, методи економічного виховання майбутніх фахівців. 
Мета дослідження – на основі аналізу теоретичних джерел, педагогічної практики роботи педучилищ науково обгрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови економічного виховання студентів педагогічних училищ. 
В основі дослідження використані окремі аспекти концепції нового підходу до проблем економічної освіти студентів педагогічних училищ, суть якої полягає в кардинальному перегляді мети, змісту, форм та методів економічного виховання майбутніх фахівців у процесі навчально-пізнавальної діяльності, врахуванні сучасних вимог розвитку економічної свідомості, мислення, професійної підготовки особистості в умовах ринкових відносин. 
Головна ідея та основні концептуальні положення відображені у загальній гіпотезі, яка передбачає включення студентів педагогічних училищ в засвоєння економічних знань, умінь та навичок, в створення матеріальних цінностей для суспільства, сприяє формуванню методичних засад виховної роботи з молодшими школярами, удосконалює практичну педагогічну діяльність, що позитивно впливає на розвиток економічної свідомості особистості, її моральних якостей. 
Економічне виховання студентів педучилищ ми розглядаємо через цілісну систему
Фото Капча