Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Економічні знання у формуванні компетентної особистості: місце, проблеми та перспективи

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 
                                                                                                                         Башинська Алла Іванівна
 
ЕКОНОМІЧНІ ЗНАННЯ У ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ: МІСЦЕ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
 
Людина живе у світі економічних явищ та процесів. Вона працює на виробництві, організовує власну справу, отримує доходи, сплачує податки, споживає, заощаджує. Вона користується послугами магазинів, банків, страхових компаній, служб зайнятості та інших сфер господарювання. Ефективне та раціональне здійснення економічної діяльності дає можливість людині зробити оптимальний вибір та отримати максимальну вигоду.
Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. ЇЇ стрижень – розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, здатної до самоосвіти та саморозвитку, критичного мислення, опрацювання різноманітної інформації, використання набутих знань і вмінь з метою творчого розв’язання проблем, змінити на краще своє життя і життя своєї країни.
Щоб розуміти та розв’язувати означені вище питання, необхідно мати елементарні економічнізнання. Вивчення економіки в школі повинно бути спрямоване на формування в учнів економічного світогляду, розвиток творчого і критичного мислення, аналіз та об’єктивну оцінку економічної ситуації, прийняття самостійних рішень. Під час вивчення курсу «Економіка» учні набувають необхідного досвіду щодо планування свого подальшого життя.
На сьогодні вивчення економіки в школі має забезпечувати:
‒формування світогляду сучасної людини, що визнає такі загальнолюдські цінності, як свобода діяльності та вибору, право приватної власності, толерантність, необхідність дотримання законів тощо;
‒засвоєння фундаментальних знань про економічне життя суспільства, відображених в основних економічних категоріях, законах, закономірностях;
‒розвиток економічної культури, економічного мислення учнів, спрямованого на критичний аналіз процесів і результативність діяльності;
‒формування умінь самостійно набувати, засвоювати і застосовувати економічні знання, спостерігати і пояснювати сучасні економічні явища;
‒сприяння розвитку навичок раціональної економічної поведінки як споживача, найманого працівника, підприємця, власника доходів і платника податків, користувача суспільними благами тощо;
‒забезпечення рівня економічної підготовки, що дозволить старшокласникам продовжити навчання на економічних факультетах у вищих навчальних закладах.
При вивченні економіки необхідним є з’ясування суті фундаментальних засад економічного життя суспільства, економічної поведінки людини, законів та закономірностей функціонування ринкової економіки, сутності економічних процесів в Україні та завдань створення соціально орієнтованої економіки; розвиток в учнів економічного мислення; формування компетентностей, що забезпечують її раціональну поведінку в сучасному суспільстві та формують сучасний тип особистості.
Компетентність -це не просто всебічна обізнаність та інформованість, а здатність успішно розв’язувати складні проблеми, які виникають при засвоєнні нових інформаційних технологій, у стосунках з іншими людьми, у практичному житті при виконанні соціальних ролей громадянина країни, члена родини, покупця та виборця, при виборі майбутньої професії. Велика кількість з вищезазначених завдань, що постають сьогодні перед молодою людиною, можуть бути успішно розв’язані завдяки економічним знанням і вмінню їх використовувати.
Формування економічних компетентностей учнів є одним із найголовніших завдань сучасної освіти та забезпечується такими вміннями:
‒засвоєння економічних понять і термінів та оперування ними;
‒усвідомлення та узагальнення сутності термінології;
‒виокремлення суттєвих та несуттєвих ознак матеріалу;
‒встановлення зв’язків між знаннями з різних шкільних предметів;
‒застосування отриманої інформації у практичній діяльності тощо.
Економічна компетентність дає змогу сучасній особистості відповідально вирішувати життєві ситуації, підпорядковувати задоволення своїх потреб принципам сучасного суспільства.
Сьогодні метою економічної освіти в системі загальної середньої освіти є така підготовка учнів, яка забезпечить їм достатній рівень життєвої компетентності у сфері економічних відносин на рівні держави, родини та окремої людини. Загальні економічні знання потрібні кожному учневі незалежно від його життєвого і професійного вибору. Тому необхідно наголосити на тому, що економічні знання і здатність їх використовувати значно розширюють життєві можливості випускника загальноосвітнього закладу. Економічна грамотність надає можливість раціонально та ефективно вирішувати життєві проблеми, оптимізувати життєдіяльність особистості, її результатом є більш компетентна поведінка, життєтворчість, самореалізація особистості.
Отже, завданням економічної освіти є підготовка відповідальних громадян, які за допомогою економічних знань приймають ефективні рішення. Це стане можливим лише у тому випадку, колиучні крім знання основних понять і характеру їхнього взаємозв’язку усвідомлюватимуть широкі соціальні цілі, що найчастіше використовуються для оцінки результатів розвитку економіки і політики уряду, та володітимуть точними обґрунтованими методами прийняття економічних рішень.
Формування економічних компетентностей відбувається через:
‒послідовне формування в учнів економічного мислення та свідомості;
‒виховання «розумних» потреб, уміння співвідносити свої потреби з можливостями, розвивати здібності до певного виду діяльності;
‒виховання бережливого ставлення до природи, сприяння свідомому вибору професії;
‒озброєння учнів теоретичними знаннями і практичними уміннями культури праці;
‒навчання оволодівати основами наукової організації праці;
‒формування в учнів бажання та потреби повсякденно покращувати результати своєї праці в навчальній та суспільно корисній діяльності, брати участь в економічному житті школи;
‒виховання в собі якості бережливості, ініціативності, діловитості та дисциплінованості.
Таким чином, необхідно наголосити на тому, що економічні знання і здатність їх використовувати значно розширюють життєві можливості випускника загальноосвітнього навчального закладу. Економічна грамотність надає можливість раціонально та ефективно вирішувати життєві проблеми, оптимізувати життєдіяльність особистості; її результатом є більш компетентна поведінка, життєтворчість, самореалізація особистості.
Отже, економічні знання і здатність їх грамотно використовувати надають випускникам можливість успішно реалізувати себе в житті, різних галузях професійної діяльності, набути економічної і соціальної свідомості й самостійності, стати мобільною та кваліфікованою особистістю, вільно орієнтується в навколишньому середовищі та успішно вирішувати складні завдання. Даних результатів можна досягти за умов активного діяльнісного, побудованого на умовах постійної рівноправної співпраці між учителем і учнем, навчального процесу, розвитку пізнавальних здібностей, формування позитивної мотивації, самореалізації і самовдосконалення кожного учня. У цьому випадку вчителю економіки відведена роль організатора процесу формування конкурентоспроможної компетентної особистості, творця комфортних умов для навчання і подальшої творчої діяльності.
 
 
 
Фото Капча