Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Економічний зміст і облік поточних і довгострокових фінансових інвестицій

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
55
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Економічний зміст поточних і довгострокових фінансових інвестицій
1.1 Фінансові інвестиції. Поняття та види
1.2 Економічна суть обліку поточних та довгострокових фінансових інвестицій
Розділ 2. Облік поточних та довгострокових фінансових інвестицій
2.1 Визначення та оцінка фінансових інвестицій
2.2 Облік поточних фінансових інвестицій
2.3 Облік довгострокових фінансових інвестицій
Розділ 3. Шляхи удосконалення фінансових інвестицій підприємства
3.1 Удосконалення бухгалтерського обліку фінансових інвестицій
3.2 Основні напрямки удосконалення обліку фінансових інвестицій згідно з Національними стандартами
3.3 Розрахунок показників для визначення ефективності інвестицій
Висновки
Список використаної літератури
 
Вступ
 
Ринкові перетворення в Україні, необхідність орієнтації виробництва на випуск конкурентоспроможної продукції потребує значних інвестицій. Головною умовою запровадження у життя нових форм підприємництва, що базуються на приватній власності, акціонерному капіталі, є розробка дієвого механізму здійснення фінансового інвестування. Об’єднання капіталів, залучення коштів іноземних інвесторів для здійснення економічних перетворень у нашій країні можливо за умови повної довіри і співпраці між учасниками інвестиційного процесу, забезпечення їх оперативною та достовірною інформацією.
На заваді залученню зовнішніх та внутрішніх інвестиційних ресурсів передусім стоїть недостатнє розкриття інформації про інвестиційні процеси в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності, характерне для вітчизняної облікової практики. Застосування практичного досвіду зарубіжних країн щодо методики обліку фінансових інвестицій вимагає певної адаптації до особливостей розвитку фінансового інвестування в Україні. Проблеми вибору об’єктів для інвестування та формування ефективного інвестиційного портфеля викликають необхідність пошуку дієвих механізмів аналітичних процедур як складових економічної інформації.
Проблеми бухгалтерського обліку та аналізу фінансових інвестицій отримали певне висвітлення в працях вчених України, серед яких треба відзначити В. В. Бабича, Ф. Ф. Бутинця, Б. І. Валуєва, С. Ф. Голова, О. О. Ємця, В. І. Єфіменка, Г. Г. Кірейцева, М. В. Кужельного, Я. Д. Крупку, Є. В. Мниха, А. А. Пересаду, О. М. Петрука, М. С. Пушкара, В. С. Рудницького, В. В. Сопко, Н. Ткаченко, М. Г. Чумаченко, В. Г. Швеця, О. Д. Шарапова, В. О. Шевчука, І. Г. Яремчука. Серед визнаних зарубіжних науковців, які займалися проблемами інвестицій, необхідно відзначити М. Алєксєєва, Х. Андерсона, Дж. Блейка, В. В. Бочарова, Глен А. Велша, М. Ф. Ван Бреда, Л. Гітмана, В. В. Ковальова, Б. Нідлза, Т. Сааті, Е. С. Хендріксена, Ч. Хонгрена, У. Шарпа, А. Д. Шеремета.
Нерозвиненість сфери фінансового інвестування призвела до надто спрощеної оцінки та обліку фінансових інвестицій у статутний капітал та акції інших суб’єктів. Ускладнюють облік і чисельні неузгодження в нормативно-правовому полі, що регулює інвестиційну діяльність. Потребують опрацювання теоретичні позиції та практичні положення оцінки й обліку фінансових інвестицій в похідні цінні папери. Вимагають розв’язання питання інвентаризації фінансових інвестицій, організація якої і порядок відображення в обліку будуть мати значні особливості порівняно з іншими активами.
В умовах ринкової трансформації економіки актуальності набувають питання системного аналізу майбутніх фінансових інвестицій як основи прийняття ефективних управлінських рішень в сфері інвестиційної діяльності. На особливу увагу заслуговує розробка математичних моделей і методики визначення ефективності і затратності здійснення можливих фінансових інвестицій з використанням загальної теорії систем у багаторівневих ієрархічних структурах, що дозволить знайти оптимальне співвідношення численних інтересів та устремлінь людей і економічних реалій, які можуть вступати між собою у протиріччя. Використання в цьому аналізі ПЕОМ і комп’ютерних програм значно оптимізує вибір напрямів інвестування.
Саме ці проблемні аспекти обумовили вибір теми та цільову спрямованість даної курсової роботи.
Метою роботи є наукове обґрунтування механізму фінансового інвестування, методики оцінки фінансових інвестицій, розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку та аналізу інвестиційної діяльності підприємств.
Для досягнення поставленої мети в роботі передбачено вирішення таких завдань:
– дослідити економіко-правову сутність фінансових інвестицій, визначити особливості розвитку механізму фінансового інвестування на різних історичних етапах та в сучасних умовах;
– систематизувати існуючі підходи до класифікації фінансових інвестицій та опрацювати їх нові класифікаційні ознаки для обліку та аналізу;
– розглянути порядок формування облікової політики в частині організації та методики обліку фінансових інвестицій і розробити пропозиції щодо її вдосконалення;
– здійснити порівняльний аналіз методики оцінки фінансових інвестицій за національними і міжнародними стандартами бухгалтерського обліку;
– обгрунтувати та надати рекомендації щодо вдосконалення організаційно-методичних положень бухгалтерського обліку фінансових інвестицій в Україні;
– оцінити нормативно-правову базу на предмет узгодження окремих положень законодавчих актів та нормативних документів для більш об’єктивного відображення облікової інформації про фінансові інвестиції відповідно до П (с) БО і податкового законодавства;
– уточнити порядок проведення інвентаризації фінансових інвестицій з урахуванням їх ринкової вартості, сутності впливу інвестора на об’єкт інвестування, вибору методу оцінки;
– розробити методичні положення аналізу фінансових інвестицій з метою визначення їх пріоритетності.
Об’єктом дослідження є бухгалтерський облік та аналіз фінансових інвестицій на промислових підприємствах України.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та економіко-математичних аспектів обліку фінансових інвестицій та аналізу інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання.
Методи дослідження. При проведенні дослідження було використано такі методи: історичний та діалектичний – для розгляду історичних аспектів, теоретичних основ та тенденцій розвитку фінансового інвестування; групування – для побудови класифікації фінансових інвестицій; спостереження – для
Фото Капча