Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
229
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ЛЕКЦІЯ 1

ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
План
 1. Організаційно-правові форми підприємництва.
 2. Економічна роль об’єднань підприємств.
 3. Корпоративна форма організації бізнесу.
 4. Проблеми розвитку корпоративного бізнесу в Україні.
1.1. Організаційно-правові форми підприємництва
Підприємництво у будь-якій державі виконує особливу функцію в економіці і народному господарстві, оскільки забезпечує оновлення й перетворення економіки, створює інноваційне середовище, стає силою, котра прискорює рух економіки по шляху ефективного використання всіх факторів суспільного виробництва.
Правові основи й організаційні форми мають забезпечувати ефективне функціонування підприємницьких структур у ринковій економіці. Вони визначають «правила гри» і створюють умови для розвитку різних форм організації бізнесу.
У підприємницькій діяльності важливим є питання про форму її організації. Організаційно-господарською одиницею бізнесу є підприємство, організація, установа або компанія. Фірма, або компанія, - це загальна назва, що використовується стосовно будь-якого підприємства.
Основними ознаками, що відрізняють одну організаційно-правову форму від інших, є:
 • кількість учасників створюваного господарського суб'єкта або
 • об'єднання;
 • хто є власником використовуваного капіталу;
 • межі майнової відповідальності;
 • джерела майна як матеріальної основи господарської діяльності;
 • спосіб розподілу прибутків і збитків;
 • форма управління суб'єктом господарювання.
 
Вибір організаційно-правової форми підприємства залежить від низки чинників:
 • відповідальності;
 • оподаткування;
 • потреби у фінансових коштах;
 • управлінських здібностей підприємця або команди менеджерів;
 • передбачуваної тривалості існування підприємства або компанії;
 • можливості зміни власника.
Найбільш поширеними є такі організаційно-правові форми підприємництва:
 1. одноосібне володіння;
 2. товариства;
 3. корпорації.
Кожна із цих форм має свої переваги і вади.
Одноосібне володіння - це підприємство, власником якого є фізична особа або сім'я. Власник отримує певний прибуток і несе весь тягар господарського ризику.
Одноосібне володіння є однією з простих форм організації бізнесу.
Товариство — це така форма організації підприємницької діяльності, коли і організація виробничої діяльності, і формування установчого фонду здійснюється спільними зусиллями двох або більше фізичних та юридичних осіб, коли кожна з них має певні права і несе встановлену відповідальність за частку статутного фонду. У табл. 1.1 наведено основні переваги та недоліки товариств.
Основою відносин між сторонами, що вступають у товариство, є договір.
За ступенем участі партнерів у діяльності підприємства розрізняють такі типи товариств:
 • повні - з повною відповідальністю;
 • командитні;
 • товариства з додатковою та обмеженою відповідальністю, акціонерні.
Таблиця 1.1
Переваги та недоліки товариств
 
Повне товариство — визнається таким, якщо всі його учасники пов'язані між собою спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном. Якщо при ліквідації товариства виявиться, що наявного майна не вистачає для сплати всіх боргів, учасники несуть солідарну відповідальність за недостатню частину боргу. Учасник повного товариства відповідає за борги товариства незалежно від того, виникли вони до чи після його вступу.
Командитне товариство — це товариство, учасники якого поділяються на дві категорії: головні, які безпосередньо керують підприємством і несуть необмежену відповідальність, та командитні - вони вкладають кошти в підприємство, але безпосередньо не пов'язані з його діяльністю і їх відповідальність обмежується розміром вкладу.
Товариство з додатковою відповідальністю — це товариство, статутний фонд якого поділено на частки, визначені установчими документами. Учасники такого товариства відповідають за його борги своїми внесками до статутного фонду, а коли сум бракує — додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі відносно внеску кожного учасника. Граничний розмір відповідальності передбачається в установчих документах.
Товариство з обмеженою відповідальністю — це товариство, статутний фонд якого поділено на частини, розмір яких визначається в установчих документах; власники цього товариства несуть відповідальність у межах їх внесків.
Корпорація — акціонерне товариство нині є домінуючою формою підприємництва, її власниками визнаються акціонери, які мають обмежену відповідальність у межах свого внеску в акціонерний капітал корпорації. Прибуток, який отримує корпорація, належить її акціонерам. У прибутку виокремлюють дві частини. Одна частина розподіляється серед акціонерів у вигляді дивідендів, друга - це нерозподілений прибуток, що використовується на реінвестування. Функції власності та контролю поділено між акціонерами - власниками акцій -  і менеджерами.
Основними перевагами корпорації - акціонерного товариства є:
По-перше, вона є найефективнішою формою організації підприємницької діяльності з погляду реальної можливості залучення необхідних інвестицій. Через фондову біржу корпорація може об'єднувати різні за розмірами капітали великої кількості фізичних і юридичних осіб для фінансування сучасних інноваційних процесів, нарощування виробничого потенціалу.
По-друге, потужній корпорації значно простіше постійно збільшувати обсяги виробництво або послуг. Це дає добру можливість отримувати постійно зростаючий прибуток.
По-третє, кожний акціонер як співвласник корпорації несе лише обмежену відповідальність. Якщо підприємство оголошується банкрутом, акціонер втрачає лише вартість своїх акцій. Важливим є те, що кожна окрема особа може зменшити свій власний фінансовий ризик, якщо купуватиме акції кількох корпорацій. Кредитори можуть мати претензії до корпорації лише як до юридичної особи, а не до окремих акціонерів як фізичних осіб.
По-четверте, корпорація — це організаційно-правова система, яка може функціонувати досить тривалий період, що створює необмежені можливості для її перспективного розвитку.
Таблиця 1.2
Порівняльна характеристика основних елементів механізму функціонування різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності
 
Корпоративна форма організації підприємницької діяльності має такі недоліки:
 1. Корпорація сплачує більші податки з розрахунку на одиницю отриманого прибутку, ніж інші організаційні форми підприємництва. Адже оподаткуванню підлягає спочатку отриманий корпорацією прибуток, а
Фото Капча