Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Експериментальні дослідження нових способів з’єднання легких сталевих тонкостінних конструкцій

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Експериментальні дослідження нових способів з’єднання легких сталевих тонкостінних конструкцій
 
Экспериментальные иследования новых способов соединения легких стальных тонкостенных конструкций
 
The experimental research of new methods of connections of light steel thin-walled structures
 
Семко В. О., к. т. н., доцент, Лебединський С. П., студент, Шумейко К. О. аспірант (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава)
Семко В. О., к. т. н., доцент, Лебединський С. П., студент, Шумейко К. О. аспирант (Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка, г. Полтава)
Semko V. A., candidate of technical sciences, associate professor, Lebedinsky S. P., student, Shumeyko K. A., postgraduate student (Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava)
 
У роботі представлені нові варіанти з’єднань легких сталевих тонкостінних конструкцій, приведені результати експериментальних досліджень нових з’єднань та проведено їх порівняння.
В работе представлены новые варианты соединений легких стальных тонкостенных конструкций, приведены результаты экспериментальных исследований новых соединений и проведено их сравнение.
The paper represents new variants of connections of light steel thin-walled structures, the results of experimental researches and their comparison.
 
Ключові слова:
З’єднання, фальц.
Соединения, фальц.
Connections, fold.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Легкі сталеві тонкостінні конструкції (ЛСТК) широко використовуються в будівельній індустрії, в якості несучих та огороджувальних конструкцій. Робота таких конструкцій досліджена неповністю, також неповно досліджено проблему з’єднання стиків таких конструкцій
Аналіз останніх досліджень та виділення не розв’язаних раніше частин загальної проблеми. При монтажі таких конструкцій з холодногнутих та холоднокатаних профілів з оцинкованої сталі товщиною 0. 5-2мм, як правило з’єднання виконують за допомогою самосвердлильних, самонірізних гвинтів та витяжних заклепок [1]. Питанням розрахунку, та роботи з’єднань ЛСТК займались дослідники різних країн Катранов І. Г., Кунін Ю. С. [2], Айрумян Е. Л. (Росія), W. Yu [4], LaBoube R. A. [5] (США), Schuster R. M. [6] (Канада). У Фінляндії Makleinen P., J. Kosti, H. Pastemak [3] запропоновали спосіб з’єднання типу «Rosette-joint» сутність його полягає в прес-з’єднанні двох елементів між собою. Також дослідження з’єднань ЛСТК проводились у Канаді та інших країнах світу.
Метою даної статті є пропозиція нових варіантів з’єднань ЛСТК з холодноформованих оцинкованих профілів без використання кріпильних елементів (болтів, заклепок, самонарізних та самосвердлячих гвинтів), які реалізуються шляхом виконання отвору та закріплення відігнутих кромок, утворених унаслідок виконання отвору.
Виклад основного матеріалу. Для вирішення поставленої задачі були запропоновані наступні види з’єднань: «Х-подібні» з різними варіантами відгинання кромок, та «Н-подібні» з кромками та подвійним фальцем на кромках. Даний тип з’єднань є аналогом фінського з’єднання «Rosette-joint».
Розглянемо деталі для Х-подібного та Н-подібного способу з’єднань. Для випробувань були виготовлені зразки, які складались з пластин розміром 150х40мм, в яких прорізався Х-подібний отвір розміром 20х20 мм товщиною 1 мм, або Н-подібний отвір розміром 20х20 мм товщино 1мм, центр якого знаходиться на відстані 40 мм від краю елемента вздовж дії сили, та на 20 мм впоперек дії сили. Схеми деталей для Х-подібного та Н-подібного з'єднань зображені відповідно на рис. 1 та рис. 2.
Перший варіант Х-подібного з’єднання представлений на рис. 3 (умовно позначений Х-1). Виконується за допомогою прорізання Х-подібного отвору в тілі елементу, після чого два елементи сполучають між собою через прорізані отвори, а кромки у вигляді трикутника, що утворилися після Х-подібного прорізу, притискають два краї уверх на лицьову сторону з’єднання і два краї униз на тильну сторону з’єднання, а потім їх загинають. Можливо також спочатку відігнути кромки під кутом 45°, але кромки повинні співпадати за напрямком у залежності від роботи з’єднання (стиск-розтяг), скласти два конструктивних елемента, а потім загнути їх. У залежності від роботи з’єднання залежить напрямок загинання трикутних кромок. Робота з’єднання відбувається за рахунок спирання конструктивних кромок на несучі. У даному виді з’єднання працюють усі несучі (на які спираються конструктивні) кромки. Конструктивні кромки не приймають участі в роботі їх можна відрізати, але тоді за рахунок гострої частини деталі, яка спирається на несучу кромку, може знизитись несуча здатність з’єднання.
 
Рис. 1. Схема деталі для зразка для Х-подібного з’єднання
 
Рис. 2. Схема деталі для зразка для Н-подібного з’єднання
 
До переваг відноситься те, що дане з’єднання виготовляється без використання кріпильних елементів, а в місці з’єднання виконується ромбовидний отвір, за допомогою якого з’єднувані елементи можна прикріпити до стійки чи іншої конструкції (якщо це настил). До недоліків відноситься: габарити з’єднання, ромбовидний отвір, який потрібно закривати, а також те, що дане з’єднання працює на розтяг або стиск в залежності від напрямку загинання кромок.
Другий варіант відрізняється тим, що кромки відгинаються та притискаються у протилежні сторони на лицьовій та тильній частині з’єднання рис. 4. (умовно позначимо Х-2). Дане з’єднання працює як на стиск, так і на розтяг незалежно від напрямку загинання кромок, за рахунок протилежного загинання кромок деталей з’єднання, але за рахунок такого загинання кромок, у залежності від характеру роботи (розтяг або стиск) працює одна або інша частина з’єднання відносно осі впоперек дії сили. Так як у з’єднанні працює лише половина несучих кромок, то несуча здатність з’єднання зменшується приблизно в 2 рази, що підтверджено результатами дослідів. Недоліком даного варіанту є незручність та трудомісткість у монтажі.
Рис. 3. Схема першого варіанту Х-подібного з’єднання (Х-1) : 1 – несучі кромки; 2 – конструктивні кромки
 
Рис. 4. Схема другого варіанту Х-подібного з’єднання (Х-2) : 1 – несучі кромки; 2 – конструктивні кромки; a – кромки, які працюють на розтяг; б – кромки, які працюють на стиск
 
Третій варіант відрізняється тим, що кромки протискуються в одну сторону на лицьовій або тильній стороні з’єднання рис. 5. (умовно позначимо Х-3). Дане з’єднання працює як на стиск, так і на розтяг за рахунок загину кромок в одну сторону.
 
Рис. 5. Схема третього варіанту Х-подібного з’єднання (Х-3) : 1 – несучі кромки; 2 – конструктивні кромки; a – кромки, які працюють на розтяг; б – кромки, які працюють на стиск
 
У цьому варіанті, в залежності від характеру роботи (стиск або розтяг), працює лише одна сторона кромок відносно осі впоперек дії сили. Даний варіант актуальний при з’єднанні елементів різної товщини. Несучі кромки відповідно у елемента, який має більшу товщину.
Перший варіант Н-подібного з’єднання представлений на рис. 6 (умовно позначимо Н-1) виконується за допомогою прорізання Н-подібного отвору в тілі конструктивного елементу, після чого два конструктивні елементи сполучають між собою через прорізані отвори. Кромки у вигляді прямокутників, що утворилися після Н-подібного прорізу, притискають у такий спосіб – один край уверх на лицьову сторону з’єднання, а інший униз на тильну сторону з’єднання, а потім їх загинають. Можливо також спочатку відігнути кромки під кутом 90°, скласти два конструктивні елементи і загнути кромки. Так само, як і в Х-подібних з’єднаннях загинання кромок залежить від характеру роботи з’єднання. У даному з’єднанні працюють усі несучі кромки. Головний недолік цього варіанту з’єднання полягає в тому, що воно працює на стиск, або на розтяг. Цей варіант з’єднання являється найбільш простим у виготовленні.
 
Рис. 6. Схема першого варіанту Н-подібного з’єднання (Н-1) : 1 – несучі кромки; 2 – конструктивні кромки
 
Другий варіант Н-подібного (умовно Н-2) з’єднання відрізняється наявністю фальця та видом отвору рис. 7, де центральний проріз зміщений від центру отвору (умовно літери Н) на 2-4 мм для можливості загинання фальця [5], в залежності від характеру роботи з’єднання. При роботі на розтяг проріз зміщують в сторону до більш короткої частини деталі, а при роботі на стиск до більш довгої частини деталі. Спочатку кромки відгинають під кутом 90°, потім з’єднують відповідним чином, щоб короткий елемент спирався на довгий. Потім довший елемент відгинають утворюючи петлю, далі відбувається остаточне загинання, тобто закриття подвійного фальця. Даний вид з’єднання працює на стиск і розтяг, але несуча здатність на стиск значно менша за рахунок загинання фальця. Принципова схема зображена на рис. 8.
Межа текучості сталі дослідних зразків становила 250МПа.
 
Рис. 7. Схема деталі для зразка для Н-подібного з’єднання з подвійним фальцем (розтяг)
 
Рис. 8. Схема другого варіанту Н-подібного з’єднання (Н-2)
 
Випробування проводилось у ПНТУ ім. Ю. Кондратюка на розривній машині серіями по 7 та по 3 зразки рис. 9-11. Результати випробування наведені в табл. 1. Роботу з’єднання під вантаженням можна поділити на два етапи. Підчас першого етапу роботи з’єднання не відбувалось жодних змін в геометрії зразків. При досягненні першого контрольного зусилля (позначеного, як зусилля «А», в табл. 1) в з’єднанні розпочинались деформації вільних кінців елементів, у вигляді відхилення їх від вертикальної площини. На другому етапі несуча здатність з’єднання збільшувалась з одночасним зростанням кута відхилення вільних кінців елементів від вертикалі. Зі збільшенням кута відхилення вільного кінця елементів, відбувався поступовий відгин несучих кромок. При досягненні другого контрольного зусилля (позначеного, як зусилля «Б», в табл. 1), зростання несучої здатності припинялось і починалась активна фаза збільшення кута відгину несучих кромок. Після чого відбувалось розкриття з’єднання. В з’єднанні типу Н-2 відгину фальця не відбувалось, руйнування проходило за рахунок змину основного металу.
  
Рис. 9. Випробування Х-подібного з’єднання на зріз
  
Рис. 10. Випробування Н-подібного з’єднання на зріз
 
Рис. 11. Випробування Н-подібного з’єднання з подвійним фальцем на зріз
 
Таблиця1
Результати випробувань на розтяг
 
Висновок. На основі результатів проведених експериментальних досліджень було зроблено висновки про характер роботи даних з’єднань, а також встановлено тип відказів роботи з’єднань. В Х-подібних та Н-подібних з’єднаннях відказ роботи наступав при відгині кромок, а в Н-подібних з’єднаннях з подвійним фальцем відбувався змин. На основі цих дослідів можна зробити висновок, що з’єднання Х-2, та Х-3 мають меншу несучу здатність, та нестабільний характер руйнування, тому в подальшому перспективно досліджувати з’єднання видів Х-1, Н-1 та Н-2. Також до перспективних питань відноситься механізація створення з’єднань за допомогою спеціальних пристроїв.
 
1. ДСТУ-Н Б В. 2. 6-87: 2009. Настанова з проектування конструкцій будинків із застосуванням сталевих тонкостінних профілів. – К. : НДІБК, 2009. – 73 с.
2. Катранов И. Г. Эффективность применения вытяжных заклепок и винтов в соединениях ЛСТК [Текст] / И. Г. Катранов, Ю. С. Кунин // Научные труды XIII международной научно-практической конференция молодых ученых, аспирантов и докторантов «Строительство – формирование среды жизнедея-тельности». -М. -МГСУ. – 2010. – С. 108-110.
3. Makelainen P., J. Kosti, W. Lu, H. Pastemak: “Static and Cyclic Shear Behavior Analysis of the Rosette-Joint’’ Proceedings of the Fourth Conference on Light-Weight Steel and Aluminium Structures (ICSAS’99), Espoo, Finland, – P. 585-592.
4. Cold-formed steel design / Wei-wen Yu. – 3rd ed., 2000. – 766 p. 5. Schuster R. M., LaBoube R. A., Wallace James A. Calibrations of bolted cold-formed steel connections in bearing (with and without washers). Research report RP01
5. – Washington: AISI, 2001. – 44 p. 6. LaBoube R. A. Arc spot welds in sheet-to-sheet connections. Research report RP01-6. – Washington: AISI, 2001. – 5 p.
Фото Капча