Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Емоційне та психосоціальне ставлення до здоров'я

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
113
Мова: 
Українська
Ціна: 
3000 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП 

І. Теоретичні аспекти вивчення емоційних та психосоціальних факторів здоров’я 
1.1. Психосоціальні ознаки здоров’я та їх категорії 
1.2. Аналіз видів здоров’я: фізичного, психічного, та соціального 
1.3. Умови та форми збереження психосоціального та психоемоційного благополуччя в соціумі 
Висновки до І розділу 
ІІ. Емпіричний аналіз чинників впливу на ставлення особистості до здоров’я 
2.1. Методи діагностики ставлення до здоров’я 
2.2. Аналіз результатів вивчення емоційних та соціальних ознак ставлення особистості до здоров’я 
Висновки до ІІ розділу 
ІІІ. Корекційна робота психолога щодо формування адекватного ставлення до здоров’я 
3.1. Система психологічного формування адекватних установок до збереження здоров’я 
3.2. Система корекційних заходів ставлення до психосоціальних чинників збереження здоров’я 
Висновки до ІІІ розділу 
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ 

 

Вступ: 

Актуальність дослідження визначається необхідністю пошуку шляхів виходу з кризи фізичного, морального і психічного здоров'я населення України, яка охопила різні сторони життя українського суспільства, і виражається у зменшенні чисельності здорового населення, зростанні частоти і важкості соціально залежних і професійно обумовлених дефектів здоров'я, різкому збільшенні кількості людей, які мають численні прояви дезадаптації, зростанні в структурі захворюваності і смертності населення долі хронічних неінфекційних хвороб, які залежать від поведінкових чинників ризику, стилю життя.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), здоров'я людини на 70-80% визначається її власним ставленням до здоров'я та відповідною поведінкою. Таким чином, найважливіша роль в зберіганні і формуванні здоров'я належить самій людині, її способу життя, цінностям, установкам, ступеню гармонізації її внутрішнього світу і стосунків з оточенням, а суб'єктивне ставлення людини до свого здоров'я і здорового способу життя є, як важливим чинником регуляції її здоров'я, так і джерелом зміни її поведінки стосовно здоров'я. Разом з тим, проблема психологічної діагностики і корекції суб'єктивного ставлення людини до свого здоров'я та особливостей локусу контролю стосовно здоров’я залишається малодослідженою.

У зв’язку із специфічністю ставлення до здоров’я як об’єкта наукового дослідження, ця проблема набуває міждисциплінарного характеру, а теоретичні та практичні дослідження окремих аспектів цього феномену проводяться в різних галузях сучасної науки: у сфері соціальної медицини і валеології (Алтухов Ю. П., Щедрина А. Г. [1], Ананьєв В. А. [4], Атаманенко Л.М. [6], Беленов В.Н. [8], Брехман І. І. [11], Васильєва О. С., Журавльова Є. В. [13], Горбунова С. М. [18], Грись А.М. [20], Завгородня О.В., Курганська Л.О. [26], Ковальчук А.М. [34], Логвінова Н. Ю. [45], Лях В. В., Лях Т. Л. [47], Оржеховська В.М., Пилипенко О.І., Андрущак Л.І. [56], Цемрюк І.Г. [68], Ясвін В. А. [76] та ін.). 

Значна увага приділяється суб’єктивній оцінці людиною стану свого здоров’я, її поведінці стосовно нього, але не ставленню до здоров’я як психічному явищу та властивості особистості. В межах екологічного підходу здоров’я розглядається як такий природний об’єкт, який найбільшою мірою порівняно з іншими об’єктами зазнає антропогенного та соціогенного навантаження, однак у проведених дослідженнях вплив психологічних (психоемоційних та психосоціальних) чинників на індивідуальне ставлення до здоров’я практично не розглядається.

Таким чином, недостатність експериментальних даних і неповна теоретична неопрацьованість в рамках загальної психології проблеми ставлення людини до свого здоров'я у зв'язку із особливостями її психоемоційного і суб’єктивно оцінюваного соціального і фізичного статусу та важливе прикладне значення цієї проблеми для охорони здоров'я населення зумовлюють актуальність теми дослідження. 

Мета роботи полягає у дослідженні впливу емоційних та психосоціальних чинників на ставлення особи до здоров’я; у вивченні особливостей емоційного, психосоціального та суб’єктивно оцінюваного фізичного стану і локусу контролю стосовно здоров’я в осіб із різними характеристиками ставлення до здоров’я.

Об'єкт дослідження – психологічні особливості суб’єктивного ставлення до здоров’я.

Предмет дослідження – структурні та змістовні чинники ставлення до здоров’я та особливості емоційного, психосоціального стану в осіб із різними характеристиками ставлення до здоров’я.

Завдання дослідження: 

 • дати класифікацію психосоціальних ознак здоров’я та їх категорій;
 • проаналізувати фізичне, психічне, соціальне та інші види здоров’я: 
 • охарактеризувати умови та форми збереження психосоціального та психоемоційного благополуччя в соціумі;
 • обгрунтувати методи діагностики ставлення до здоров’я та проаналізувати емоційні та соціальні ознаки ставлення особистості до здоров’я на дослідному матеріалі;
 • узагальнити систему психологічного формування адекватних установок до збереження здоров’я;
 • розробити і апробувати систему корекційних заходів ставлення до психосоціальних чинників збереження здоров’я
 • провести порівняльний аналіз результативності корекційної програми щодо формування адекватного ставлення особистості до здоров’я.

Гіпотеза дослідження передбачає, що індивідуальні особливості ставлення до здоров’я як до природного об’єкта виявляються у сукупності таких характеристик ставлення як психологічний зміст, модальність, інтенсивність та її компоненти (емоційний, пізнавальний, практичний), а параметри індивідуального ставлення до здоров’я зазнають впливу психологічних чинників (локусу контролю стосовно здоров’я, тривоги, психоемоційної напруги, домінуючих психічних станів особи), а також суб’єктивно оцінюваного соціального і фізичного стану особи. 

Методологічною та теоретичною основою дослідження є системний підхід до вивчення особистості та діяльності, єдності зовнішніх і внутрішніх проявів психіки, цілісний підхід у розумінні особистості як єдності психобіологічних, психологічних і психосоціальних чинників. Також використані фундаментальні положення, принципи та концепції психологічної науки: концепція «психології ставлення», уявлення про типи установок особистості, вплив стійких психічних станів на формування рис та властивостей особистості, теорії емоцій та емоційної регуляції діяльності. 

Методи дослідження. Відповідно до поставлених завдань використовувався наступний комплекс теоретичних і емпіричних методів дослідження: аналіз і узагальнення матеріалів літературних джерел для визначення змістовної специфіки досліджуваного психологічного феномену; добір психодіагностичних методик, придатних для розв’язання завдань дослідження, серед них: експрес-діагностика дослідження рівня та джерел психоемоційної напруги (О.С.Копіна, Е.А.Суслова, Е.В.Заїкин) [38], самооцінки стану здоров’я за візуальною аналоговою шкалою (В.М.Смірнов, Т.Н.Резнікова) [61], шкала проявленої тривожності (Дж.Тейлор), тест «індекс ставлення до здоров'я» (С.Д.Дерябо, В.О.Ясвін) [24], опитувальник локусу контролю стосовно здоров'я (Лохауса-Шмідта), методика визначення домінуючого психічного стану (Л.В.Куліков) [41]; анкетування, пряме опитування досліджуваних (інтерв'ю). Статистична обробка даних здійснювалася з використанням Microsoft Excel. 

Наукова новизна дослідження полягає в комплексному аналізі різних аспектів ставлення особистості до здоров'я. Досліджено специфіку ставлення до здоров’я та його параметрів в осіб з різним рівнем психоемоційної напруги, проявленої тривоги, домінуючого психічного стану, локусу контролю стосовно здоров’я, станом здоров’я та його самооцінкою. 

Теоретичне значення роботи полягає в розширенні знань про ставлення до здоров’я як до природного об’єкта, про індивідуальні та типові особливості ставлення до власного здоров’я, у вивченні його зв’язків з особливостями психоемоційного, психосоціального та суб’єктивно оцінюваного фізичного стану та локуса контролю стосовно здоров’я. 

Практичне значення передбачає використання результатів для розробки, реалізації та прогнозування ефективності заходів щодо пропаганди та впровадження здорового способу життя серед окремих категорій громадян; для консультування з проблем здоров’я та здорового способу життя, при підготовці лекційних та практичних занять для студентів середніх та вищих медичних закладів.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи склав – 113 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Алтухов Ю. П., Щедрина А. Г. Методологические основы оценки здоровья человека: системный подход // Бюлл. СО РАМН - 1987. - № 5. - С. 5-8.
 2. Ананьев Б.Г. Социальные ситуации развития личности и ее статус // Хресто-матия по психологии / Под ред. А. В. Петровского. – М., 1977. - С. 152-156.
 3. Ананьев В. А. Введение в психологию здоровья. - СПб.: Питер, 1998. – С. 14-37. 
 4. Ананьев В. А. Психология здоровья: пути становления новой отрасли человекознания // Психология здоровья / Под ред. Г. С. Никифорова. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. – С. 106-117. 
 5. Апанасенко Г. А. Валеология: первые итоги и ближайшие перспективы // Валеология. - 2002. - № 1. – С. 81-83. 
 6. Атаманенко Л.М. Дослідження соціальних і психологічних складових суб’єктивного образу здорового способу життя // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2004. - Т.VIІ. – Вип. 3. – С. 15-27.
 7. Баевский Р. М., Берсенева А. П. Донозологическая диагностика в оценке состояния здоровья // Валеология: Диагностика, средства и практика обеспечения здоровья. – СПб., 1993. – С. 33-48.
 8. Беленов В.Н. Формирование ценностного отношения старшеклассников к здоровью: Автореф. дисс. …канд. пед. наук. - М., 2000. -18с.
 9. Белов В. И. Психология здоровья. – СПб.: Наука, 1994. - 272 с.
 10. Браун В. Дж, Русинова Н. Л. Социокультурные ориентации сознания и отношение к индивидуальной ответственности за здоровье, автономности пациента и медицинскому патернализму // Качество населения Санкт-Петербурга / Отв. ред. Б. М. Фирсов - СПб., 1996. - С.132-159.
 11. Брехман И. И. Введение в валеологию - науку о здоровье. - Л.: Медицина, 1987. - 125 с.
 12. Василюк Ф. В. Психология переживания: анализ преодоления критических ситуаций. - М.: Книга, 1984. – С. 64-89.
 13. Васильева О. С., Журавлева Е. В. Исследование представлений о здоровом образе жизни // Психологический вестник РГУ. - Ростов-на-Дону, 1997. - Вып. 3. - С. 420-429.
 14. Виленский М.Я. Социально-психологические детерминанты формирования здорового образа жизни // Теор. и практ. физ. культ. - 1994. - № 9. – С. 9-11.
 15. Волков В. С., Петрухин И. С., Виноградов В. Ф., Платонов Д. Ю., Сергеева С. Ф. Осведомленность населения о факторах риска развития основных хронических неинфекционных заболеваний. Реферат. // Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. – 1999. - № 2. – С. 63-81.
 16. Воскресенский В. А. Здоровый образ жизни и гигиеническое воспитание подростков. – М.: Медицина, 1987. – 136 с.
 17. Голяченко О. А., Голяченко А. М. Здоров’я людності та діяльність медичних закладів України у 80-і роки та прогноз на майбутнє. – Тернопіль, 1991. – 57 с.
 18. Горбунова С. М. Валеологія: філософсько-антропологічні аспекти: Автореф. дис.… канд. філос. наук. – Сімферополь, 2000. – 20 с.
 19. Грибков Д.А. Современный подросток и условия его жизнедеятельности как культурная необходимость возвращения к вопросу о здоровом образе жизни // Сборник научных трудов молодых ученых и студентов РГАФК. - М.: Университетская книга, 2000. - С. 82-87.
 20. Грись А.М. Роль образу «Я» в процесі засвоєння валеологічних знань соціально-дезадаптованими підлітками // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2004. - Т.VI. – Вип. 6. – С. 78-85.
 21. Губіна Т.І., Тищенко Н.М. Вивчення системи чинників формування ЗСЖ підлітків та юнаків // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2004. - Т.VI. – Вип. 2. – С. 89-95.
 22. Гурвич И. Н. Социальная психология здоровья. - СПб.: Ювента, 1999. – С. 54-102.
 23. Дерябо С. Д., Ясвин В. А. Отношение к здоровью и к здоровому образу жизни: методика измерения // Директор школы. – 1999. - № 2. – С. 30-42.
 24. Дерябо С. Д., Ясвин В. А. Психологический тест «Индекс отношения к здоровью» // Прикладная психология. – 2000. - С. 42-51.
 25. Жабокрицька О.В. Педагогічні умови виховання основ здорового способу життя підлітків у позакласній діяльності: Автореф. дис….канд. пед. наук. - К., 2004. - 20 с.
 26. Завгородня О.В., Курганська Л.О. До проблеми психологічного здоров’я першокласника // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2004. - Т.VI. – Вип. 2. – С. 115-119.
 27. Здоровье, развитие, личность / Под ред. Г. Н. Сердюковой, Д. Н. Крылова, У. Кляйнпетер - М.: Медицина, 1990. - 360 с.
 28. Зейгарник Б. Ф. Патопсихология. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Класс, 2003. – 208 с. 
 29. Зотова О. И., Бобнева М. И. Ценностные ориентации и механизм социальной регуляции поведения // Методологические проблемы социальной психологии / Отв. ред. Е. В. Шорохова. - М.: Наука, 1975. - С. 241-254.
 30. Иванюшкин А. Я. «Здоровье» и «болезнь» в системе ценностных ориентаций человека // Вестник АМН СССР. - 1982. - Т.45. - №1. - С.49-58.
 31. Кабаева В. М. Формирование осознанного отношения к собственному здоровью у подростков: Автореф. дис….канд. псих. наук. - М., 2002. – 20 с.
 32. Кирилова Н. А. Ценностные ориентации в структуре интегральной индивидуальности старших школьников // Вопросы психологии. – 2000. - № 4. – С. 15-23.
 33. Климчук В. О., Музика О. О. Методи математичної статистики у психології: Методичний посібник до курсу з основ експериментально-психологічних досліджень. – Житомир: ЖДПУ, 2003. – 74 с.
 34. Ковальчук А. М Особливості внутрішньої картини юнаків та підлітків, які ведуть поведінку, що загрожує здоров’ю // Актуальні проблеми психології: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2003. – Ч. 10. – С. 98-101.
 35. Козлов В. И. К вопросу о детерминации здорового образа жизни // Вестник ОГУ. – 2002 - № 7. – С. 32-41.
 36. Кондаков И. М., Нилопец М. Н. Экспериментальное исследование структуры и личностного контекста локуса контроля // Психологический журнал. – 1995. – Т. 16. - №1. – С. 53-57.
 37. Кондратюк С.М. Інтегративний підхід до виховання у молодших школярів здорового способу життя: Автореф. дис….канд. пед. наук. - К., 2003. - 20 с.
 38. Копина О. С., Суслова Е. А., Заикин Е. В. Экспресс-диагностика уровня психоэмоционального напряжения и его источников // Вопросы психологии. – 1995. - № 3. - С.119-133.
 39. Корольов Д. К. Структура, детермінанти та функції емоційно-оціночного ставлення до життя: Автореф. дис….канд. психол. наук – К., 2001. – 18 с.
 40. Корхова И.В. Методы оценки здоровья // Женщина, мужчина, семья в России: последняя треть ХХ века / Под ред. Н. М. Римашевской. - М.: Изд-во ИСЭПН, 2001. - С. 224-252.
 41. Куликов Л. В. Осознание здоровья как ценности // Психология здоровья / Под ред. Г. С. Никифорова. – СПб.: Изд-во СпбГУ, 2000. - С. 240-284.
 42. Лисицын Ю. П. Здоровье населения и современные теории медицины. - М.: Медицина, 1982. - С.38.
 43. Лисицын Ю. П. Образ жизни и здоровье // Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения: В 2 т. / Под ред. Ю. П. Лисицына. - М.: Медицина, 1987. - Т. 1 - С.148.
 44. Лищук В. А., Мосткова Е. В. Основы здоровья: актуальные задачи, решение, рекомендации. - М.: Наука, 1994. - 133 с.
 45. Логвінова Н. Ю. Особливості ціннісної системи особистості в умовах хронічної психоемоційної напруги: Автореф. дис….канд. психол. наук. – Харків, 1998. – 16 с.
 46. Лоранский Д. Н., Бастрыкин С. В., Водогреева Л. В., Науменко Н. М., Медведев Л. М. К оценке отношения к здоровью // Советское здравоохранение. - 1981. - № 7. - С. 36-39.
 47. Лях В. В., Лях Т. Л. Моделювання та впровадження програм щодо здорового способу життя / За ред. І. Звєрєвої, Г. Лактіонової. – К.: Наук. світ, 2002. – 122 с.
 48. Максименко С. Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження. – К.: Наук. думка, 1990. – С. 106-109.
 49. Мартынова Н. М. Критический анализ методологии изучения и оценки здоровья человека // Философские науки. – 1992. - № 2. – С. 66-75.
 50. Мерлин В. С. Личность как предмет психологического исследования. - Пермь: ПГПИ, 1988. – 80 с.
 51. Московиси С. Социальное представление: исторический взгляд // Психологический журнал. – 1995. - Т.16. - №1-2. - С.3-18.
 52. Муздыбаев К. Переживание бедности как социальной неудачи: атрибуция ответственности, стратегии совладания и индикаторы депривации // Социологический журнал РАН. – 1998. - № 2. – С. 119-124.
 53. Мясищев В. Н. Личность, отношения и реакции (Психологическое значение блокадного опыта) // Психология отношений: Избранные психологические труды / Сост. В. А. Журавель. - М.–Воронеж: «НЛОМОДЭК», 1995. – С. 194-198.
 54. Мясищев В. Н. Проблема потребностей в системе психологии // Психология отношений: Избранные психологические труды / Сост. В. А. Журавель. - М.–Воронеж: «НЛОМОДЭК», 1995. – С. 134-158.
 55. Никифоров Г. С. Здоровье как системное понятие // Психология здоровья / Под ред. Г. С. Никифорова. – СПб.: Питер, 2000. С. 160-173.
 56. Оржеховська В.М., Пилипенко О.І., Андрущак Л.І. Концепція освіти «рівний-рівному» щодо ЗСЖ серед молоді України. – К.: Навч. Книга, 2002. – 23с. 
 57. Поляков В.А. Моделирование системы здорового образа жизни. Модель успеха. – М.: «ВЭВЭР». – 2000. – 136 с.
 58. Психологічне забеспечення психічного і фізичного здоров’я / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк, А. Ф. Косенко, Т. І. Кочергіна. Під ред. М. С.Корольчука. – К.: Фірма «ІНКОС», 2002. – 272 с.
 59. Психологія / За ред. Г. С. Костюка. – К.: Рад. Шк., 1968. – С. 17.
 60. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 1998. – 688 с.
 61. Смирнов В. М., Резникова Т. Н. Основные принципы и методы психологического исследования внутренней картины болезни // Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. - Л.: Медицина, 1983. – С. 38-62.
 62. Соколова Е. Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. - М.: Наука, 1989. - 214 с.
 63. Степанов А. Д., Изуткин Д. А. Критерии здорового образа жизни и предпосылки его формирования // Советское здравоохранение. - 1981. - № 5. - С. 6-9.
 64. Таралло В. Л. Здоров’я населення: інформаційно-методичне забезпечення прогнозованого управління. –Чернівці, 1996. - 175 с.
 65. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження / Сост. О. Є. Калюжная. – Одеса.: Астропринт, 1990. – 92 с.
 66. Формування навичок ЗСЖ у дітей і підлітків / За ред. В.Г.Панка. – К.: Ніка-Центр, 2002. – 265 с.
 67. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 1997. - С. 410-423.
 68. Цемрюк І.Г. Профілактична робота із студентською молоддю щодо здорового способу життя // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2004. - Т.VI. – Вип. 3. – С. 377-382.
 69. Чазова Л. В., Калинина А. М., Иванов В. М., Стан В. В. Повышение инфор-мированности населения по вопросам здоровья – первый шаг к профилак-тике хронических неинфекционных заболеваний. Реферат // Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. – 1999. - № 2. – С. 126-142.
 70. Чарлтон Э. Основные принципы обучения здоровому образу жизни // Вопросы психологии. – 1997. - № 2. - С. 3-14.
 71. Чорноволенко В. Особливостi соцiально-статусного розшарування за умов становлення ринково економiки // Полiтичний портрет Украни. - 1996. - № 16. - С. 3-23.
 72. Швалб Ю. М. Эколого-психологические измерения образа жизни // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2005. - Т.VIІ. – Вип. 5. Ч. 2 – С. 294-303.
 73. Яковлева Н. В. Анализ подходов к изучению здоровья в психологии // Психология и практика. Ежегодник Российского психологического общества. - Ярославль, 1998. - Т.4. - Вып.2. - С. 364-366.
 74. Якунин В. А. О связи психических состояний и свойств личности // Экспериментальная прикладная психология. - 1981. - Вып. 10. - С. 17–23.
 75. Ясвин В. А. Взаимодействие с природой как фактор реабилитации психологической депривации в условиях депривации // Детский практический психолог. – 1994. – № 5. – С.33-36.
 76. Ясвин В. А. Особенности личностного отношения к природе в подростковом и юношеском возрасте // Вопросы психологии. – 1995. – Т.4. – С.9-28.
1223
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).