Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Емоційні порушення у дошкільників та способи їх корекції

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження емоційних порушень у дошкільників
1.1. Особливості розвитку емоційної сфери дитини-дошкільника
1.2. Емоційні порушення у дошкільників
2. Експериментальне дослідження корекції емоційних порушень дітей дошкільного віку
2.1. Діагностика емоційних порушень у дітей старшого дошкільного віку
2.2. Система занять з корекції емоційних порушень старших дошкільників
2.3. Аналіз результатів корекції емоційних порушень старших дошкільників
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. На фоні тих прогресивних змін, які відбуваються у системі дитячих дошкільних навчальних закладів (зростання мережі альтернативних дошкільних установ, поява нових програм, розробка оригінальних методичних матеріалів і т. п.), розвитку емоційної сфери дитини не завжди приділяється достатньо уваги на відміну від її інтелектуального розвитку. Разом з тим, лише узгоджене функціонування цих обох систем, їх єдність можуть забезпечити успішне виконання будь-якої діяльності. 

Емоції відіграють у житті дитини особливу роль. Від емоцій, які часто переживає і проявляє дитина, залежать успіх її взаємовідносин з оточуючими людьми, успіх сприйняття її іншими, а значить і успіх соціального розвитку та соціалізації. Емоції відіграють своєрідну орієнтовну і регулюючу роль у спілкуванні. Вони є суб’єктивною формою вираження потреб людини, тому попереджають діяльність, спонукають й спрямовують її.

Маленькі діти ще не можуть керувати своїми почуттями, що може привести до імпульсивності поведінки, ускладнень у спілкування з однолітками і дорослими. Чим молодша дитина, тим емоційніше вона відноситься до всього навколишнього, тим більше на стані її здоров'я, на її самопочутті відбивається виникаючий емоційний дискомфорт. Негативні емоції можуть стати пусковим механізмом небажаних наслідків.

У більшості дітей у ті чи інші періоди під впливом певних ситуацій можуть виникати порушення емоційної сфери або емоційної поведінки, які обумовлюють виникнення негативних емоційних станів. У деяких дітей ці порушення проявляються досить часто, стійко і приводять до психічних розладів. У тих випадках, коли дошкільник страждає від недостатнього спілкування з дорослими та від їхнього недоброзичливого ставлення і при цьому порушується його емоційна сфера, вже неможливо говорити про наявність емоційного благополуччя дитини. Звідси витікає значна кількість недоліків у загальному особистісному та поведінковому розвитку дошкільника.

Стан дослідження проблеми. Проблема виникнення і корекції емоційних порушень у дошкільному досить широко досліджена у вітчизняній та зарубіжній психолого-педагогічній науці. Серед праць, які торкаються розвитку емоційної сфери дошкільників, слід назвати роботи І.Г. Корнієнко [10], С.Є. Кулач-ківської та С.О. Ладивір [12], І.О. Лапченко [15], С. Максименко [17], І. П. Сопрун [22] та ін. Дослідженням власне емоційних порушень дітей дошкільного віку займалися О. О. Вовчик-Блакитіна [4], А.В. Запорожець [7], Є. Колосова [8], Є.В. Субботський [23] та ін.

Мета дослідження – теоретично обгрунтувати та практично дослідити розлади емоційної сфери дитини, які ведуть до порушень у її поведінці, та забез-печити своєчасну корекцію такої поведінки психолого-педагогічними засобами.

Об’єкт дослідження – емоційні порушення дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження – особливості діагностики емоційних порушень дітей дошкільного віку та методики їх корекції.

Відповідно до мети роботи визначено наступні завдання дослідження:

 • вивчити особливості розвитку емоційної сфери дитини-дошкільника;
 • проаналізувати емоційні порушення у дошкільників;
 • експериментально дослідити прояви емоційних порушень дітей дош-кільного віку;
 • розробити і апробувати систему занять з корекції емоційних порушень старших дошкільників.

Методи дослідження: теоретичні – аналіз, порівняння та узагальнення нау-ково-літературних матеріалів з проблеми, вивчення психолого-педагогічної доку-ментації; емпіричні – спостереження, психодіагностичні методики, констатуючий, формуючий та контрольний експерименти, методи статистичної обробки.

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося на базі ДНЗ №31 м. Рівне. Вибірка досліджуваних склала 10 дітей старшої групи, з яких 4 хлопчиків і 6 дівчаток.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, 2-х розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Обсяг роботи – 41 аркуш.

 

Список використаних джерел: 
 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошк. виховання. – 1999. –   №1. – С. 6-19. 
 2. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / О. Л. Кононко. – К.: Світич, 2009. – 201 с.
 3. Вилюнас В. К. Психология эмоциональных явлений / В. К. Вилюнас. – М.: МГУ, 1990. – 143 с.
 4. Вовчик-Блакитіна О. О. Емоційний комфорт – засіб та мета виховання дитини / О. О. Вовчик-Блакитіна // Актуальні проблеми психології. Том 4. Проблеми розвитку дошкільника в інноваційних системах виховання. [за заг. ред. проф. С. Д. Максименка та С. Є. Кулачківської]. – К.: Нора-прінт, 2002. – Том. 4. – Вип. 1. – С. 12-22.
 5. Діагностика психічного розвитку дітей раннього віку: метод. рек. / Глухівський держ. педагогічний ін-т ім. С.М.Сергєєва-Ценського / Н.В. Карпенко- Сашньова (укладач). - К., 1996. – 60 с.
 6. Енциклопедія діагностичних методик щодо з'ясування стану розвитку дітей / Запорізький обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти. Кафедра дошкільної освіти / К. Л. Крутій (упоряд.). - Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2006. – 151 с.
 7. Запорожець А.В. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного воз-раста / А.В. Запорожец, Я.З. Неверович. – М.: Педагогика, 1989. – С. 34-39.
 8. Колосова Е. Развитие эмоций у детей раннего возраста в действиях с пред-метами / Е. Колосова // Дошкольное воспитание. – 1991. – № 7. – С. 65-67.
 9. Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості ( в дошкільному дитинстві): навч. посібн. для вищ. навч. закладів / О.Л. Кононко. – К.: Освіта, 1998. – 255 с.
 10. Корнієнко І.Г. Розвиток емоційної сфери дитини / І.Г. Корнієнко. – Дошкільний навчальний заклад. – К.: № 5 (05). – 2007. – С. 31-35.
 11. Кулачківська С.Є. Методи вивчення психічного розвитку дитини-дошкільника / Кулачківська С.Є., Ладивір С.О., Піроженко Т.О., Вовчик-Блакитна О.О. та ін. – К.: Світич, 2003. – С. 27-31.
 12. Кулачківська С.Є. Психічний розвиток дитини-дошкільника / Кулачківська С.Є., Ладивір С.О., Піроженко Т.О., Вовчик-Блакитна О.О. та ін. – К.: Світич, 2004. – С. 29-36.
 13. Лазаревич С. Емоційно-ціннісний розвиток дошкільників //Дошкільне виховання – 2009. – №8. – С.12.
 14. Лапченко І.О. Емоційне ставлення дошкільників до себе і до ровесників / І.О. Лапченко // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України. “Стрессы в повседневной жизни детей”. – Одесса, 2000. – С. 95-96.
 15. Лапченко І.О. Особливості емоційного розвитку дитини / І.О. Лапченко // Пси-хологія. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 1998. – Вип. 3. – С. 104-108.
 16. Липкина Л. И. Психология ребенка и формирование нравственных компонентов его мировоззрения / Л.И.Липкина // Вопросы психологии. – 1980. – №1. – С. 11-21.
 17. Максименко С. Емоційний розвиток дитини / Упоряд. С. Максименко, К. Максименко, О. Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 124 с.
 18. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры / В.М. Минаева. – М.: АРКТИ, 1999. - 48 с.
 19. Мухина В.С. Детская психология / В.С. Мухина. – М.: ООО «Апрель-Пресс», 1999. – С. 23-90.
 20. Павелків Р.В. Дитяча психологія: навч. посібн. / Р.В. Павелків, О.П. Цигипало. – К .: Академвидав, 2008 – 432 с.
 21. Поніманська Т. І. Формування соціальної компетентності дитини / Т. І. Поніманська // Нова педагогічна думка. – 1998. – №2. – С.14-19.
 22. Сопрун И.П. К вопросу об особенностях эмоционального развития детей дошкольного возраста // “Наука і освіта”. - 1998. - №3. – С.60-62.
 23. Субботский Е.В. Ребенок открывает мир. – 2-е изд., испр. и доп. / Е.В. – Субботский. – М.: Смысл; СПб: Питер, 2005. – 334 с.
 24. Щетинина А. М. Социализация и индивидуализация в детском возрасте: учебное пособие. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2004. – 132 с. 
3693
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).