Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Енергоспоживання системами створення мікроклімату в пташниках-бройлерниках

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
ГАРАСИМЧУК ІГОР ДМИТРОВИЧ
 
УДК 631. 172: 628. 8: 631. 227
 
Енергоспоживання системами створення мікроклімату в пташниках-бройлерниках
 
05. 09. 16 – застосування електротехнологій в сільськогосподарському виробництві”
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному аграрному університету Кабінету Міністрів України.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Мартиненко Іван Іванович, Національний аграрний університет, кафедра автоматизації сільськогосподарського виробництва.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Савченко Петро Ілліч, Харківський державний технічний університет сільського господарства, кафедра застосування електроенергії в сільському господарстві кандидат технічних наук, доцент Федорейко Валерій Степанович, Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, докторант.
Провідна установа: Національний науковий центр “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” УААН, відділ електрифікації сільськогосподарського виробництва, смт. Глеваха Васильківського району Київської області.
Захист відбудеться 12 березня 2002 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 004. 07 в Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ – 41, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою 03041, м. Київ – 41, вул. Героїв оборони, 11, навчальний корпус 10, читальний зал.
Автореферат розісланий 7 лютого 2002 року.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми дисертаційного дослідження. Затрати енергії на створення мікроклімату складають одну з основних статей витрат в собівартості продукції птахівництва – на долю забезпечення оптимального мікроклімату приходиться від 50 до 70% річного енергоспоживання. Тому дуже важливого значення набувають питання зменшення цих затрат без зниження вартості продукції.
В даний час рядом науково-дослідних організацій України і за її межами проводяться роботи по обгрунтуванню і розробці енергозберігаючих технологій створення мікроклімату в пташниках-бройлерниках Розробка енергозберігаючих технологій створення мікроклімату утруднена через недостатність знань про закономірності протікання енергообмінних процесів в пташниках-бройлерниках та відсутність обгрунтованих методів оцінки енергоспоживання системами створення мікроклімату.
Таким чином, дослідження, пов’язані з аналізом енергоспоживання системами мікроклімату в пташнику і виявленні характерних його особливостей як об’єкту енергообміну, направлені на розробку заходів для мінімізації питомих енерговитрат при створенні мікроклімату в приміщенні пташника, є актуальними.
Зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами та навчальними планами. Робота виконувалась згідно з пріоритетами основного напряму досліджень УААН з проблем агропромислового комплексу «Енерго- та ресурсозберігаючі технології виробництва продукції тваринництва і розробка систем годівлі тварин», державної науково-технічної програми (ДНТП 3. 12.) “Енерго- та ресурсозберігаючі технології в сільськогосподарському виробництві”, а також відповідно до наукової теми 110/78 “Розробка оптимальної системи управління температурою в промисловому пташнику”.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є зменшення питомих енергозатрат в промислових пташниках на основі дослідження енергоспоживання та оцінки енергетичної ефективності створення мікроклімату.
Досягнення поставленої мети обумовило необхідність виконання наступних задач:
удосконалення методики аналізу та визначення енергоспоживання системами створення мікроклімату в приміщеннях для утримання бройлерів;
проведення досліджень по визначенню енергетичної ефективності процесу створення мікроклімату при вирощуванні бройлерів;
дослідження впливу перерв в електропостачанні птахівничих підприємств на виробництво продукції курчат-бройлерів.
Ці задачі сформульовані на основі аналізу робіт, присвячених енергозбереженню при створенні мікроклімату та сучасних світових тенденцій енергетичної оцінки виробництва продукції.
Особливості підходу до виконання поставлених задач:
в якості показника енергетичної ефективності створення мікроклімату використовується коефіцієнт біоенергетичної ефективності, який застосовано при обгрунтуванні зміни чинників, які здійснюють вагомий вплив на енергоспоживання системами створення мікроклімату;
в якості критерію оптимізації енергоспоживання системами створення мікроклімату, який застосовано при розрахунку раціональних варіантів просторового розміщення вентиляційно-опалювального обладнання та режимів його роботи, використовується мінімум енергозатрат;
врахування впливу перерв в електропостачанні як фактора, який чинить суттєвий вплив на виробництво продукції бройлерів;
обгрунтування зміни виду енергоносія для енергоємних складових процесу створення мікроклімату;
при розробці та обгрунтуванні заходів для мінімізації питомих енерговитрат наряду з показниками економічної ефективності використовуються показники, які характеризують енергетичну ефективність пропонованих заходів.
Об’єктом дослідження вибрано процес створення мікроклімату, як найбільш енергоємний в структурі енерговитрат при вирощуванні курчат-бройлерів.
Предметом дослідження є енергоспоживання системами мікроклімату в промислових пташниках з метою мінімізації питомих енерговитрат на виробництво м’яса курчат-бройлерів.
Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в процесі дослідження, крім абстрактно-логічного та розрахункового використовувалися наступні методи:
при розробці теоретичних положень – методи математичного моделювання;
метод планування експерименту для отримання реальних даних по енергоспоживанню системами створення мікроклімату;
при обробці експериментальних даних – методи статистичної обробки даних;
при розробці системи контролю та обліку енерговитрат – розрахунково-конструкторський та ін.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці методичного підходу до визначення енергоспоживання системами мікроклімату в пташниках-бройлерниках, який, при використанні засобів комп’ютерного моделювання, дозволяє порівнювати різні варіанти реалізації систем створення мікроклімату з метою вибору раціонального з точки зору енергетичної ефективності. При вирішенні поставлених задач одержано нові наукові положення:
отримано математичну модель, яка характеризує енергоспоживання при створенні мікроклімату і придатна для використання при вирішенні задач оптимізації просторового розміщення вентиляційно-опалювального обладнання в об’ємі
Фото Капча