Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Естетичне виховання молодших школярів засобами природи

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
50
Мова: 
Українська
Ціна: 
1200 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи естетичного виховання
1.1. Естетичне виховання ,як педагогічна проблема
1.2. Сутність естетичного виховання школярів
1.3. Розкриття естетичних можливостей в навчально-виховному процесі в школярів
Висновки до 1 розділу
2. Методологічні основи естетичного виховання школярів
2.1. Шляхи і засоби естетичного виховання засобами природи молодших школярів
2.2. Впровадження методів естетичного виховання засобами природи в практичній діяльності початкової школи
2.3. Педагогічна діагностика рівня вихованості молодших школярів
Висновки до 2 розділу
3. Експериментальне дослідження
3.1. Опис експериментальної методики експерименту
3.2. Результати впровадження запропонованої експериментальної методики
Висновки до 3 розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Молодший шкільний вік – це принципово новий соціальний ступінь розвитку особистості дитини. В цей період відбувається перехід до шкільного життя, що супроводжується зміною провідної діяльності з ігрової на навчальну. Дитина починає виконувати суспільну діяльність – вчиться. Перехід від домінуючої ігрової діяльності до навчальної відбувається по-різному для кожної дитини, адже разом з новою соціальною роллю, дитині доводиться також прийняти ряд норм та обмежень. Національна доктрина розвитку освіти в Україні визначає як пріоритетні завдання виховного процесу – розвиток особистості і творча самореалізація, виховання людей, здатних оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства. Невід’ємною частиною розвитку особистості дитини як члена суспільства є її естетичне виховання.

Здійснювати виховний процес, зокрема виховання естетичних смаків та поглядів дітей молодшого шкільного віку, особливо актуально засобами природи, адже у дитини сприйняття природи гостріше, ніж у дорослого, тому що вона стикається з нею вперше. В.Сухомлинський писав: «Навколишній світ дитини – це передусім світ природи з безмежним багатством явищ, з невичерпною красою» [24, 104].

Проблема естетичного виховання цікавить вихователів, педагогів, психологів протягом кількох століть. Адже глибокі естетичні почуття, здатність сприймати прекрасне в оточуючій дійсності – важлива умова духовного життя людини. Багато природних явищ діти пізнають ще до початку навчання в школі, вони спостерігають за природними явищами, навколишнім світом, тваринами та рослинами. Підтримуючи і розвиваючи цей інтерес, педагог може виховати у дітей багато позитивних якостей. Якщо вчитель привчить дітей бачити красу фарб неба при заході і сході сонця, відрізняти форми сніжинок, спостерігати польоти ластівки, у дитини розвиватиметься художньої смак, вона зможе глибше пізнати навколишній світ, буде прагнути до створення краси своїми руками.

Нині проблема естетичного виховання, розвитку особистості, формування її естетичної культури є одним з важливих завдань, що стоять перед системою освіти. Цивілізація, яка дала чимало благ людині, також стала причиною багатьох глобальних катаклізмів, які незворотньо розрушають природний фон Землі. Зазначена проблема розроблена досить повно в працях вітчизняних і зарубіжних педагогів та психологів. Методичні проблеми аспекту цієї теми висвітлювалися у дослідженнях багатьох науковців: Д.Ліхачов, Н.Калашник, Д.Ніколенко, З.Плохій, В.Рева, С.Сафарян, М.Стельмахович. Зокрема проблеми формування естетичних вражень у процесі ознайомлення з природою висвітлені у працях В.Шацької, О.Прокопової, З.Гіптерс, Л.Березівської. 

Значущість проблеми естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку засобами природи актуалізує тему нашого дослідження – «Естетичне виховання молодших школярів засобами природи».

Мета дослідження: обгрунтувати педагогічні умови естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку засобами природи.

Завдання дослідження:

1) проаналізувати педагогічні проблеми естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку;

2) розкрити значення природи в естетичному вихованні молодших школярів;

3) розкрити можливості естетичного розвитку молодших школярів в навчально-виховному процесі;

4) розглянути методи естетичного виховання засобами природи в практичній діяльності початкової школи.

Об'єкт дослідження: процес естетичного виховання молодших школярів засобами природи.

Предмет дослідження – форми, методи, способи педагогічної взаємодії щодо естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку засобами природи.

Для досягнення мети та розв’язання поставлених завдань було використано такі методи: теоретичні: аналіз, синтез, систематизація вітчизняної та зарубіжної психолого-педагогічної й методичною літератури; термінологічний аналіз досліджуваних понять з метою з’ясування сутності естетичного виховання дітей дошкільного віку; емпіричні: педагогічне спостереження, бесіди, педагогічний експеримент із аналізом отриманих даних; проектування педагогічних умов естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку засобами природи.

База дослідження ЗОШ № 13 м. Рівного. 

Структура роботи. Дана робота складається зі вступу, двох розділів (теоретичного і практичного), висновків, списку використаних джерел (31), додатків (1).

 

Список використаних джерел: 
 1. Березівська Л. Українські традиції як культурологічні засади спадщини В.О.Сухомлинського/ Л.Березівська // Початкова школа. - 2006. - № 12 . – С. 5 – 8.
 2. Вчимося бачити прекрасне: Метод. рекомендації по озн. діт. мол. шк. та ст. дошк. віку з творами образотворчого мистецтва / Київський міжрегіональний ін-т. удосконалення вчителів ім. Б.Грінченка/ Укл. Е.В.Бєлкіна. – 2-ге вид., доп. – К.: Навч. посібники, 1996. – 74 с.
 3.  Гіптерс З. Мистецтво як засіб художньо-естетичного виховання / З.Гіптерс // Рідна школа. - 2001. - № 9. - С.60 – 63.
 4. Глазунова Л. Естетика з пелюшок : Про проблеми естетичного виховання / Л.Глазунова // Освіта. – 1993 – № 9. – С.11.
 5. Грицан М., Курик М. Сучасна екологічна освіта: передумови, принципи, завдання / М. Грицан, М. Курик // Дошкільне виховання. – 2001. – №10. – С. 6 – 7.
 6. Естетика: Навч. посібник / Л.Т. Левчук, Д.Ю. Кучерюк, В.І. Панченко, М.Ю.Русин. – К.: Вища шк., 1991. – 302 с.
 7. Калашник Н. Г. Історико-педагогічна ґенеза формування естетичних смаків учнівської молоді у процесі навчально-виховної діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук: 13.00.01 / Н. Г. Калашник. – К., 2004. – 38 с.
 8. Концепція естетичного виховання учнівської молоді в умовах відродження української національної культури: [інформ. зб. МОН України]. – 1992. – № 5. – С. 2-10.
 9. Курик М.В., Сокирко В.Т. Через екологiю дитини - шлях до виховання людини / Курик М.В., Сокирко В.Т. // Трибуна. – 1997. – N1/2. – C.29 – 31.
 10. Ліхачов Д.Б. Теорія естетичного виховання школярів / Д.Б.Ліхачов. –М.: Знання, 1987. – 231с
 11. Макаренко А.С. Методика виховної роботи / А.Макаренко. – К.: Знання, 1990. – 353 с.
 12. Музальов О. О. Культурологічна освіта: особливості сприймання культури і мистецтва в процесі естетичного виховання / О. О. Музальов // Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень та перспективи: [зб. наук. праць]. / За ред. І. А. Зязюна. – К., 2003. – С. 191-200.
 13. Ніколенко Д. Ф. Формування естетичних почуттів у дітей шкільного віку / Д.Ф. Ніколенко. – К.: Рад. шк., 1967. – 95 с.
 14. Островерхова Н. Аналіз виховного аспекту уроку / Н. Островерхова // Матеріали І Міжнародної Інтернет-конференції „Нові виміри сучасного світу”.– Мелітополь, 2005. – Т. 2. – С. 64-72.
 15. Печерська Е. Інтегрований вплив музики і природи на естетичне виховання / Е.Печарська // Початкова школа. - 2002. - № 7. - С. 29 – 32.
 16. Плохій З.П., Дьоміна І.С. Методичні рекомендації для працівників навчально-виховного закладу «школа – дитячий садок». / Плохій З.П., Дьоміна І.С. – К.: «Вища школа», 1988. – С.48 – 53
 17. Прокопова О. Естетичне виховання як засіб формування духовності української молоді / О.Прокопова // Духовність українства – 20003 - № 6. – с.56-59.
 18. Рева В. Естетичне виховання школярів у процесі сприйняття музики / В.Рева // Мистецтво та освіта. - 1999. - № 1 – С.4 – 8.
 19. Русова С.Ф. Вибрані педагогічні твори / C.Русова. – К.: Освіта, 1996. – 303с.
 20. Сафарян С. І. Основні чинники формування творчої особистості та розвитку її творчих здібностей у процесі навчання / С. І. Сафарян // Народна освіта: [наук.-метод. електронний пед. журнал]. – 2007. – Вип. 1.
 21. Стельмахович М. Естетичне виховання / М.Стельмахович // Теорія і практика українського національного виховання. – Івано–Франківськ, 1996. – с.116-120.
 22.  Стеценко К.Г. Луна: Збірник пісень для сім’ї і школи / К.Стеценко. – К., 1907. – 93 с.
 23. Стеценко К.: Спогади, листи, матеріали / К.Стеценко / Упор. Є.Федотов. – К.: Музична Україна, 1981. – 480 с.
 24. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям / В.О. Сухомлиснький. - К., 1986. – 139 с.
 25. Терещенко Ю. Філософія освіти та науки морально-етичного виховання / Ю.Терещенко // Шлях освіти. – 2002. - № 3. – с.11-15.
 26. Шацька В.Н. Естетичне виховання / В. Шацька. – М.:Знання,1987. – 564с.
 27. Швирка В. М. Естетичне виховання майбутнього вчителя-філолога засобами мистецтва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 / В. Швирка. – Луганськ, 2003. – 16 с.
 28. Шіллер Ф. Листа про естетичне виховання людини // Ф. Шіллер. Естетика. – К.: Мистецтво, 1974. – 248 с.
 29. Яришева Н.Ф. Методика ознайомлення дітей з природою: Навч. посібник / Н.Ф. Яришева. – К.: «Вища школа», 1993.
 30. Яришева Н. Ф. Основи природознавства: Природа України: Навч. Посібник / Н.Ф. Яришева. – К.: Вища шк., 2005. – 335 с.: іл.
 31. Ястребова Н. А. Формирование эстетического идеала и искусство / Н.А. Ястребова. – М.: Наука, 1996. – 296 с. 
11937
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.