Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Естетичне виховання у працях В. О. Сухомлинського

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичне обгрунтування ідей естетичного виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського
1.1. Аналіз вкладу В.О. Сухомлинського в сучасну теорію естетичного виховання
1.2. Зміст та структура естетичного виховання за В. О. Сухомлинським
1.3 Принципи і методи естетичного виховання за педагогічною системою В. О. Сухомлинського
2. Організація естетичного виховання на основі педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського
2.1. Організація естетичної підготовки вчителя до практичної роботи
2.2. Способи організації уроку «Подорож до джерела слова» у середніх класах на матеріалах педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського
2.3. Методика організації і проведення уроку-роздуму за творчістю В. О. Сухомлинського у 5 класі за темою «Красиві слова і красиве діло»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Актуальними питаннями сьогодення є питання естетичного виховання і розвитку естетичної культури підростаючого покоління. Особистісна орієнтація сучасної освіти передбачає залучення молодої людини до естетичного досвіду людства, до творчої діяльності, що є основою естетичного розвитку особистості. У зв’язку з цим важливого значення набуває осмислення конкретних питань естетичного виховання і естетичної діяльності та базових теоретичних засад формування естетичної культури особистості на прикладі педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського.

У ХХI столітті визначено основну мету освіти, спрямованої на естетичне виховання та всебічний розвиток людини як найвищої цінності суспільства, формування її духовних смаків, ідеалів та розвитку художньо-творчих здібностей. Особливого значення педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського набуває сьогодні, за умов підвищеної моральної вимогливості. Духовна криза суспільства, його моральний та економічний занепад змушують переосмислити стереотипні уявлення про моральне та естетичне виховання сучасної молоді.

За останні роки опубліковано багато праць, в яких вирішуються питання значення творчості та пізнавальної діяльності в естетичному вихованні молодших школярів. Але не менш важливим є і продовження естетичного виховання у школярів середніх та старших класів у загальноосвітніх навчальних закладів.

Вивчення досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закладів свідчить про наявність низького рівня естетичного виховання. У сучасної молоді спостерігається однобічний розвиток особистості, який не дає можливість сприймати природні та соціальні реалії, діяти та творити відповідно до загальнолюдських ідеалів гармонії та краси. Внаслідок цього виникає суперечність між необхідністю вдосконалення процесу організації естетичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах і недостатньою розробленістю дієвих, науково обгрунтованих способів, придатних до практичної реалізації.

Проблема естетичного виховання у естетико-педагогічному аспекті широко репрезентована у спадщині видатних українських педагогів та діячів освіти, зокрема, дослідженням педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського займалися Бондар Л., Кузь В.Г., Іванюк Г.І., Кондицька І., Кравченко Л.В., Нaтoчій A.M., Федорчук Е.І., Завацький С.В., Суярко С.Я. та інші. Проблеми естетичного виховання учнів на засадах творчості видатного педагога розгялнуті у працях Баранюк І., Беха І., Врочинської Л.І., Дубича К., Мартинюка Г.І., Мусієнко-Репської B.I., Тарапаки Н.В., Чаплигіна В.П. та ін.

Об’єкт дослідження – творча спадщина В. О. Сухомлинського в контексті ідей естетичного виховання.

Предмет дослідження – організація виховної роботи з естетичного виховання на прикладі педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського.

Мета дослідження - виявлення важливості формування особистості через красу та естетику, теоретичне обгрунтування змісту, форм та методів та способи реалізації естетичного виховання у сучасних загальноосвітніх навчальних закладах на прикладі педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського.

Відповідно до об’єкта, предмета та мети дослідження визначено основні його завдання:

 • проаналізувати вкладу В.О. Сухомлинського в сучасну теорію естетичного виховання;
 • уточнити зміст та структуру естетичного виховання за В. О. Сухомлинським;
 • дослідити принципи і методи естетичного виховання за педагогічною системою В. О. Сухомлинського;
 • охарактеризувати організацію естетичної підготовки вчителя до практичної роботи;
 • проаналізувати способи організації уроку «Подорож до джерела слова» у середніх класах на матеріалах педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського;
 • розробити методику організації і проведення уроку-роздуму за творчістю В. О. Сухомлинського у 5 класі за темою «Красиві слова і красиве діло».

Методи дослідження. Для вирішення поставлених у дослідженні завдань було застосовано комплекс методів педагогічного дослідження, зокрема, аналізу літературних та першоджерел, опрацювання передового педагогічного досвіду, синтетичний та компаративний методи.

Структура роботи зумовлена її темою і метою, і передбачає вступ, два розділи, висновки і список використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 40 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Баранюк І. Ідеал людини у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. - 2009. - Вип. 146. - С. 131-136.
 2. Баранюк І.Г. Виховний потенціал казок В. О. Сухомлинського // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. - 2009. - Вип. 148. - С. 151-154.
 3. Бех І. Естетика духовності В.О. Сухомлинського // Рідна шк. - 2008. - № 9. - С. 3-4.
 4. Білюк О.В. В.О.Сухомлинський про виховання особистості школяра: навч.-метод. посіб. - Миколаїв: Іліон, 2007. - 160 c.
 5. Бондар Л. В.О. Сухомлинський: ціннісно-гуманна основа виховного процесу // Рідна шк. - 2009. - № 8/9. - С. 14-17.
 6. Бондар Л. Методологічна основа гуманістичних ідей духовності в педаго-гічній спадщині В.О. Сухомлинського // Рідна шк. - 2006. - № 9. - С. 11-13.
 7. В.О.Сухомлинський і сучасні проблеми особистісно зорієнтованого виховання: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 26 трав. 2000 р. / Ред.: В.Г. Кузь; Уман. держ. пед. ун-т ім. П.Тичини. - К.: Наук. світ, 2000. - 130 с.
 8. Виховання моральних цінностей у школярів у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського: навч. посіб. / упор. Л.С. Бондар, А.І. Кузьмінський, Л.І. Прокопенко; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. - Черкаси, 2008. - 160 c.
 9. Врочинська Л.І. В.О. Сухомлинський про виховання гуманності в дітей // Наука і освіта. - 2008. - № 6. - С. 21-24.
 10. Гришина Р.  Василь Сухомлинський і словесна творчість учнів // Дир. шк., ліцею, гімназії. - 2008. - № 4. - С. 53-56.
 11. Дічек Н. Духовні домінанти В.О. Сухомлинського // Рідна шк. - 2008. - № 9. - С. 5-7.
 12. Дубич К. Аспект становлення моральної самосвідомості особистості в педагогічній діяльності В.О.Сухомлинського // Нова пед. думка. - 2008. - № Спец. вип. - С. 51-53.
 13. Іванюк Г.І. Модель особистісно орієнтованого навчально-виховного середовища школи в теоретико-практичній спадщині В.О. Сухомлинського // Наука і освіта. - 2008. - № 8/9. - С. 235-238.
 14. Калініченко Н. Естетична творчість як джерело предметно-перетворювального ставлення особистості до навколишньої дійсності // Рідна шк. - 2008. - № 9. - С. 17-19.
 15. Киричук О. Складові духовного розвитку учнів у спадщині В.О.Сухомлинського // Рідна шк. - 2007. - № 7-8. - С. 27-29.
 16. Кондицька І. Формування всебічно розвиненої особистості у світі ідей та положень В.О.Сухомлинського // Нова пед. думка. - 2008. - № Спец. вип. - С. 36-38.
 17. Кравченко Л.В. Принципи роботи вихователя зі словом у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського // Наука і освіта. - 2008. - № 6. - С. 96-99.
 18. Кравчук В., Селецька М., Федорович Л., Данчук І. Виховання духовно-моральних якостей у теоретичній спадщині В.О.Сухомлинського // Нова пед. думка. - 2008. - № Спец. вип. - С. 67-72.
 19. Луцюк А. Василь Сухомлинський про духовність особистості // Пед. пошук. - 2008. - № 3. - С. 28-29.
 20. Мартинюк Г.І. Роль природного довкілля у формуванні особистості у працях В.О. Сухомлинського // Наука і освіта. - 2008. - № 6. - С. 107-109.
 21. Мусієнко-Репська B.I. Духовні цінності в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського // Наука і освіта. - 2008. - № 6. - С. 115-118.
 22. Нaтoчій A.M. Гуманістична педагогіка В.О. Сухомлинського як основа проекту-вання розвитку дитячої особистості // Наука і освіта. - 2008. - № 6. - С. 118-121.
 23. Особистісно орієнтований потенціал педагогіки В.О.Сухомлинського: зб. матеріалів Міжвуз. наук.-практ. конф., 30 верес. - 1 жовт. 2008 р., Кам'янець-Подільський / Ред.: Е.І. Федорчук; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка. - Кам'янець-Подільський: Абетка-Світ, 2008. - 275 с.
 24. Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського: погляд крізь роки: Зб. наук. ст. / Ред.: С.В. Завацький; С.Я. Суярко; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка, Упр. освіти і науки Черніг. облдержадмін.. - Чернігів, 2004. - 175 с.
 25. Скоморовська І.А. Книга і читання: складові духовного розвитку учнів у спадщині В.О. Сухомлинського // Наука і освіта. - 2008. - № 6. - С. 155-158.
 26. Сухомлинський В.О. Духовний світ школяра / Вибрані твори: В 5-ти т. – Т. 1. – К.: Рад. школа, 1976. – С. 209-400.
 27. Сухомлинський В.О. Павлиська середня школа / Вибрані твори: В 5-ти т. – Т.4. – К.: Рад. школа, 1977. – С. 7-390.
 28. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості / Вибрані твори: В 5-ти т. – Т.1. – К.: Рад. школа, 1976. – С. 55-205.
 29. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям / Вибрані твори: В 5-ти т. – Т.3. – К.: Рад. школа, 1977. – С. 5-279.
 30. Сухомлинський В.О. Слово про слово / Вибрані твори: В 5-ти т. –Т.5. – К.: Рад. школа, 1977. – С. 160-167.
 31. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві / Вибрані твори: В 5-ти т. – Т.2. – К.: Рад. школа, 1976. – С. 417-657.
 32. Сухомлинський В.О. Школа і природа / Вибрані твори: В 5-ти т. – Т.5. – К.: Рад. школа, 1977. – С. 536-562.
 33. Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину / Вибрані твори: В 5-ти т. – Т.2. – К.: Рад. школа, 1976. – С. 149-416.
 34. Сяська І., Марциновський В. Деякі аспекти застосування педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського у процесі формування екологічної свідомості учнівської молоді // Нова пед. думка. - 2008. - № Спец. вип. - С. 42-43.
 35. Тарапака Н.В. Проблеми естетичного розвитку особистості дітей дошкільного віку у творчій спадщині В.О.Сухомлинського: Навч.-метод. посіб. - Кіровоград, 2003. - 99 с
 36. Чаплигін В.П. Виховання гармонійно розвинутої особистості в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2005. - № 14. - С. 77-83.
 37. Чаплигін В.П. Проблеми формування цінностей особистості в творчості В.О. Сухомлинського // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2006. - № 5. - С. 117-122.
6489
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).