Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Естетичний напрям екологічного виховання у початкових класах

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні аспекти дослідження еколого-естетичного виховання учнів початкової школи
1.1. Психолого-педагогічні особливості молодших школярів та їх вплив на методику еколого-естетичного виховання
1.2. Естетичне виховання учнів початкових класів у процесі набуття екологічних знань
2. Методика формування естетичних почуттів молодших школярів у процесі екологічного виховання
2.1. Особливості методики еколого-естетичного виховання у початковій школі
2.2. Екологічні ексурсії як форма естетичного виховання молодших школярів
2.3. Екологічно-естетичне виховання молодших школярів засобами музики
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. У період шкільного дитинства інтенсив-но розвивається інтелектуальна та емоційно-вольова сфера дитини, закладають-ся основи правильного відношення до предметів і явищ навколишнього середовища. Важливий фактор впливу на дітей - систематична, цілеспрямована навчально-виховна робота, у якій особливе місце займає процес еколого-есте-тичного ознайомлення із природою.

Залучення людини до природи через її пізнання завжди служило засобом фор-мування її світогляду. Природознавча освіта, зокрема її еколого-естетичний напря-мок, стала особливо важливою на сучасному етапі історичного розвитку, коли гос-подарська діяльність людини надзвичайно змінила природний вигляд землі. На пер-ший план вийшло завдання формування науково обґрунтованого погляду на приро-ду, який опирається на повноцінний моральний розвиток підростаючого покоління.

Сутність екологічної освіти і виховання становлять цілеспрямований процес формування відповідального відношення школярів до навколишнього природного середовища у всіх видах навчальної, суспільно-трудової діяльності й спілкування із природою. У зв'язку з цим воно не може здійснюватися в рамках окремого предмета, а вимагає участі всіх шкільних дисциплін у їх взаємозв'язку. Особлива увага повинна приділятися діяльності учнів з вивчення й охорони навколишнього середовища, формуванню їх морально-естетичного відношення до природи.

Естетичне виховання особистості є предметом наукового дослідження багатьох учених. Так, у працях Н.М. Артеменко [3], Л. Вороніної [7], М.І. Дробноход та Ф.В. Вольвач [9], Ю. Лабій [16], Н. Ніколенко [21], С.В. Шмалєй [36], В. Тита-ренко [30] естетичне виховання розглядається як засіб соціалізації дітей, залучення їх до духовних цінностей суспільства. Проблемі формування у дітей естетичних ідеалів, потреб, ціннісних орієнтацій методами екологічного виховання присвячені праці С. Балашової [5], Т. Грицишиної й С.Фокіна [8], Л.В. Іщенко [13], О. Колонькової [15], / Г.Тарасенко [29], Н. Пахальчук [35] та ін.

Усе це свідчить, що проблема формування у молодших школярів естетичних почуттів в проуесі екологічного виховання засобами художньо-творчого освоєння природи в умовах навчально-виховного процесу є актуальною і недостатньо теоретично розробленою.

Об'єктом дослідження є процес еколого-естетичного виховання у почат-ковій школі.

Предмет дослідження - педагогічні умови формування у молодших школярів естетичних почуттів засобами художньо-творчого освоєння природи у процесі екологічного виховання.

Мета роботи - вивчення та висвітлення різних сторін навчальних та виховних завдань естетичного напрямку у екологічному вихованні в початковій школі, шляхів та прийомів їх удосконалення, які сприяють кращому формуванню природничо-естетичної свідомості дітей, становленню відповідального і морального відношення учнів до природного середовища.

Для досягнення мети розв’язувались такі завдання дослідження:

 • визначення психолого-педагогічних особливостей молодших школя-рів та їх впливу на методику еколого-естетичного виховання;
 • аналіз естетичного виховання учнів початкових класів у процесі на-буття екологічних знань;
 • дослідження особливостей методики еколого-естетичного виховання у початковій школі;
 • аналіз екологічних ексурсій як форми естетичного виховання молод-ших школярів;
 • оцінка потенціалу екологічно-естетичного виховання молодших шко-лярів засобами музики.

Методи дослідження. Для розв’язання усіх поставлених завдань викорис-товувався теоретичний аналіз загальної та спеціальної психолого-педагогічної, навчально-методичної літератури, методи узагальнення і порівняння, вивчення передового педагогічного досвіду.

Структура дослідження. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел.

 

Список використаних джерел: 
 1. Агейкіна Р.В. Екологічне виховання: досвід організації / Р.В.Агейкіна // Виховна робота в шк. - 2005. - Січ. (№ 1). - С. 28-29.
 2. Адорно Т. Теорія естетики: Пер. з нім. /П.Таращук. - К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2002. - 518 с.
 3. Артеменко Н.М. Природа і естетичне виховання учнів: Навчально-метод. посібник. - К.: Рад. шк., 1984. - 80 с.
 4. Баклицька Т.В. Робота шкільної бібліотеки з екологічного виховання / Т.В.Баклицька // Шкіл. світ. - 2001. - Трав. (№ 18). - С. 7.
 5. Балашова С. Спостереження за природою як засіб екологічного виховання молодших школярів / С.Балашова // Почат. шк. - 2005. - № 3. - С. 19-21. 
 6. Висоцька О.Є. Екологічна культура особистості на основі формування індивідуальної свідомості /О.Є. Висоцька // Відкритий урок. - 2003. - №13/15. - С.73-76.
 7. Вороніна Л. Екологічне виховання: сучасні аспекти / Л.Вороніна //Шкіл. світ. - 2002. - Жовт. (№ 38). - С.3.
 8. Грицишина Т. Виховання екологічної культури під час походів молодших школярів/ Т.Грицишина, С.Фокін // Почат. освіта. - 2001. - Квіт. (№ 16). – С.7.
 9. Дробноход М.І. Концептуальні основи формування екологічного мислення та здібностей людини будувати гармонійні відносини з природою / М.І.Дробноход, Ф.В.Вольвач, С.Г.Іващенко. - К.: МАУП, 2000. - 75 с. - 
 10. Екологічне виховання учнів початкових класів у позашкільних навчальних закладах: Навч.-метод. посіб. / Пустовіт Г.П.; Ін-т проблем виховання АПН України. - К., 2002. - 240 с.
 11. Естетичний досвід вчителя: теорія і практика: монографія / Н.І. Бутенко, І.А. Зязюн, М.П. Лещенко та ін.; наук. ред. В.Г. Бутенко; АПН України, Український НДІ естетич. освіти, Рівненський екон.-гуманіт. ін-т. - Херсон, 1997. - 214 с. 
 12. Жалковська В. Екологічне виховання - у кожну школу! / В. Жалковська // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2001. - Листоп. (№ 41). - С.3.
 13. Іщенко Л.В. Змістова характеристика екологічного виховання дітей 6-7 років / Л.В.Іщенко // Наука і освіта. - 1998. - №1/2. - С.41-45.
 14. Колонькова О. Поводитися з позиції екологічної доцільності... / О.Колонькова // Шкіл. світ. - 2004. - Жовт. (№ 39). - С.1-2.
 15. Колонькова О. Технології екологічного виховання / О.Колонькова // Шкіл. світ. - 2003. - Лют.(№ 5). - С. 3.
 16. Лабій Ю. Педагогічні основи екологічного виховання / Ю.Лабій // Вертикаль. - 1999. - № 1. – С. 10-12.
 17. Лазебна О. Проблемні ситуації як засіб формування активної екологічної позиції школярів / О.Лазебна //Рід. шк. - 2004. - Трав. (№ 5). - С. 37-39.
 18. Лях В. В. Творче використання казок в екологічному вихованні школярів: Метод. посіб. для вчителів, вихователів, студ. вищ. пед. навч. закл. /В.В.Лях, М.ОЛазарев; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка. - Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2003.
 19. Лях В. Казка в екологічному вихованні молодших школярів /В. Лях // Почат. шк. - 2001. - № 1.- С.63-64.
 20. Мироненко В. В. Методичні аспекти виховання дбайливого ставлення до природи у педагогічній спадщині І. П. Деркачова (1834 - 1916) / В. В. Мироненко // Горизонты образования. - 2011 - № 2. - С. 137-139.
 21. Ніколенко Н. Виховання ціннісного ставлення до природи у молодших школярів / Н.Ніколенко // Біологія і хімія в шк. - 2002. - №2. - С.44-46.
 22. Пастух Л.В. Екологічне виховання та природоохоронна робота в школі / Л.В.Пастух // Біологія. - 2004. - Груд. (№ 35). - С. 8-12.
 23. Половинко Г. Шляхи підвищення ефективності екологічного виховання школярів / Г.Половинко //Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2004. - Квіт. (№ 16). - С. 4-5.
 24. Пруцакова О. Дидактичні ігри в екологічному вихованні учнів /О. Пруцакова // Біологія і хімія в шк. - 2000. - № 6. - С. 37-39.
 25. Рудницька О.П. Педагогіка : загальна та мистецька: навч. посіб. / О.П. Рудницька. - Тернопіль: Навчальна кн. - Богдан, 2005. - 360 с.
 26. Силко Є. М. Ідея єдності людини і природи як основа екологічного виховання школярів / Є. М. Силко // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. Київ. - 2009. - № 3 (64)
 27. Смольянинов И.Ф. Природа в системе эстетического воспитания: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1984. - 207 с.
 28. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям; Рождение гражданина. - Кишинев: Лумина, 1979. - 622 с.
 29. Тарасенко Г. Формування естетичного ставлення до природи в системі екологічного виховання школярів / Г.Тарасенко // Світ виховання. - 2004. - Січ. - Лют. (№ 1). - С. 16-19.
 30. Титаренко В. Природа як засіб естетичного виховання. //Імідж сучасного педагога. - 2004. - № 7. - С. 70-71.
 31. Химинець О. Психолого-педагогічні аспекти екологічного виховання в сучас-них умовах / О.Химинець, М.Талапканич, В.Химинець // Обрії. - 1997. - №1. -   С. 47-51.
 32. Хоменко В. Екологічне виховання в школі / В.Хоменко // Завуч. - 2000. - Серп. (№ 23/24). - С. 23-25.
 33. Шевців З. Екологічне виховання: З досвіду роботи шк. В.О.Сухомлинського / З.Шевців //Завуч. - 2002. - Листоп. (№ 32). - С. 4.
 34. Шевченко Г.П. Эстетическое воспитание в школе: Учебн.-метод. пособие.-К.: Рад.шк., 1985.- С.135-142.
 35. Шляхи формування естетичного досвіду молодших школярів : навчальна програма зі спецсемінару / Укл. Н. Пахальчук. - Вінниця: ВДПУ, 2008. - 54 c.
 36. Шмалєй С.В. Екологічна особистість: Монографія / С.В.Шмалєй. - К.: Б-ка офіційних документів, 1999. - 217 с. - Бібліогр.: с. 206-214.
 37. Яришева Н.Ф. Методика ознайомлення дітей з природою: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1993. - 255 с.
6488
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).