Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Етика як наука

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Оцінка: 

style="text-align: justify;">- взаємне спілкування працівників з однієї ділової сфери;

- сумісний пошук, висунення і оперативна розробка робочих ідей і задумів;
- контроль і координування вже початих ділових заходів;
- підтримка ділових контактів;
- стимулювання ділової активності.
Основними етапами ділової розмови є:
- початок бесіди;
- інформування партнерів;
- аргументування положень, що висуваються;
- ухвалення рішень;
- завершення розмови.
 
4. Роль професійної етики у діловому спілкуванні
 
Мораль – це система етичних цінностей, які признаються людиною. Мораль – найважливіший спосіб нормативної регуляції суспільних відносин, спілкування і поведінки людей в самих різних сферах суспільного життя. Норми моралі одержують свій ідейний вираз в загальних уявленнях, заповідях, принципах про те, як повинен себе звістки. Мораль завжди припускає наявність певного етичного ідеалу, зразка для наслідування. Проте в моралі належне далеко не завжди співпадає з сущим. Більше того, на всьому протязі розвитку моральної свідомості внутрішнім стрижнем і структури його зміни є “суперечливо-напружене співвідношення понять сущого і потрібного”.
Існує ряд понять, пов'язаних з поняттям “етика”, більш приватного роду, ніж: “наукова етика”, “релігійна етика”, “професійна етика”.
В поняття службового (ділового) етикету входять норми і звичаї, регулюючі культуру поведінки людини в суспільстві.
Службовий (діловий) етикет, це є сукупність правил, пов'язаних з вмінням поводити себе в суспільстві, зовнішньою охайністю, правильністю побудови розмови і ведення листування, письменністю і ясністю викладу своїх думок, культурою поведінки за столом і в інших ситуаціях ділового і світського спілкування.
Етичний сенс етики виявляється, перш за все, в тому, що з його допомогою ми одержуємо, можливість виразити пошану до людини.
„Зміст етикету” – визнання значущості людини або вияв пошани до неї, виражений у формі ввічливості, чемності» (Стошкус А. Етикет в розвитку суспільства). Залежно від призначення, соціальної приналежності його носіїв етика може визначатися як придворна, дипломатична, військова, ділова і т. п.
Загальна тенденція, що характеризує сучасну етику, – його демократизація, позбавлення від зайвої ускладненості і химерності, прагнення до природності і розумності. Ця тенденція, проте, не відміняє всієї суворості і обов'язковості застосування етики, наприклад, в такій сфері, як міжнародне спілкування, де відступ від загальноприйнятих норм може завдати збитку і країні, і її представникам.
Що стосується ділової (службової) етики, то вона ґрунтується на тих же етичних нормах, що і світська. Білоруський дослідник І. Браїм, відзначаючи взаємозв'язок ділової і світської етики, виділяє наступні загальні для них етичні норми: - ввічливість, яка є виразом поважного відношення до людини. Проявляти ввічливість – значить, бажати добра людині. Суть ввічливості – доброзичливість; коректність або уміння тримати себе завжди в рамках пристойності, навіть в конфліктній ситуації.
Тактовність – відчуття міри, перевищивши яке, можна образити людину або не дати їй «зберегти особу» в скрутній ситуації; – скромність – стриманість в оцінці своїх чеснот, знань і положення в суспільстві; благородність – здатність скоювати безкорисливі вчинки, не допускати приниження ради матеріальної або іншої вигоди.
Точність – відповідність слова справі, пунктуальність і відповідальність при виконанні узятих зобов'язань в діловому і світському спілкуванні. (Браїм І. Н. Етика ділового спілкування).
В міжнародній сфері діловий етикет в цілому слідує нормам і традиціям, найбільш повно вираженим в дипломатичному протоколі і етикеті. Під дипломатичним протоколом розуміється сукупність загальноприйнятих норм, правил і традицій, дотримуваних офіційними особами в міжнародному спілкуванні. При цьому дипломатичний етикет, як важлива частина протоколу, регламентує правила поведінки офіційних осіб під час різних заходів, що включають переговори, зустрічі делегацій, візити, бесіди, взаємні уявлення, прийоми і т. д.
Сучасний етикет успадковує звичаї практично всіх народів від сивої старовини до наших днів. В основі своїй ці правила поведінки є загальними, оскільки вони дотримуються представниками не тільки якогось даного суспільства, але і представниками самих різних соціально-політичних систем, існуючих в сучасному світі.
Дипломатичний протокол і ділова етика носить наднаціональний характер і у зв'язку з цим отримали широке розповсюдження у сфері міжнародного ділового спілкування.
Основні принципи протоколу відповідають етичним нормам ділового і світського спілкування і включають:
1) взаємну ввічливість; 2) такт; 3) невимушеність (природність, розкутість, але не фамільярність;
4) розумність (раціональність) ; 5) обов'язковість.
 
Висновок
 
Етику спілкування слід ураховувати в різних її проявах: у відносинах між підприємством і соціальним середовищем; між підприємствами; усередині одного підприємства. Між сторонами того або іншого виду ділового спілкування існує своя специфіка. Задача полягає в тому, щоб сформулювати такі принципи ділового спілкування, які не тільки відповідають кожному виду ділового спілкування, але і не суперечили загальним етичним принципам поведінки людей. Разом з тим, вони повинні служить надійним інструментом координації діяльності людей, залучених в ділове спілкування.
Стосовно ділового спілкування основний етичний принцип можна сформулювати таким чином: в діловому спілкуванні при ухваленні рішення про те, які цінності слід вважати за краще в даній ситуації, вчиняти так, щоб максимум твоєї волі була сумісна з етичними цінностями інших сторін, що беруть участь в спілкуванні, і допускала координацію інтересів всіх сторін.
Таким чином, в основі етики спілкування повинна бути координація, а по можливості і гармонізація, інтересів. Природно, якщо вона здійснюється етичними засобами і в ім'я морально виправданих цілей. Тому спілкування повинно постійно перевірятися етичною рефлексією, реабілітуючи мотиви вступу до нього. При цьому можна зробити етично правильний вибір і ухвалити індивідуально рішення, часто справа зовсім не просте. Ринкові відносини надають свободу вибору, але разом з тим збільшують кількість варіантів рішення, породжують комплекс моральних дилем, що чекають ділових людей на кожному кроці в процесі їх діяльності і спілкування.
Норми моральності, що склалися є результатом тривалого по часу процесу становлення взаємин між людьми. Без дотримання цих норм неможливі політичні, економічні, культурні відносини, бо не можна існувати не поважаючи одного, не накладаючи на себе певних обмежень.
Правила етикету вироблені сторіччями і направлені зокрема на запобігання конфліктів і поліпшення відносин між людьми.
Ділова людина, діюча за правилами етикету, справляє якнайкраще враження на оточуючих, не прикладаючи до цього додаткових зусиль і зберігаючи при цьому власну чесноту.
 
Використана література:
 
1. Аристотель. Большая етика // Собр. соч. : В 4 т. – М., 1983.
2. Етика і естетика. Підручник. – М., 1999.
3. Кант И. Критика чистого разума // Соч. : В 6 т. – М., 1964.
4. Конева Е. В. Психология общения: Учеб. пособие. – Ярославль, 1992.
5. Кропоткин П. А. Етика. – М., 1991.
6 Лоренц К. Агрессия. – М., 1994; Ефроимсон В. П. Генетика и етика. – СПб., 1995.
7. Мур Дж. Принципи етики. – М., 1984.
8. Шейнов В. П. Психология і етика ділового контакта, 1996г.
Фото Капча