Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Еволюція поглядів на класифікацію документів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
I. Історичний процес розвитку документа, способів документування і носіїв інформації

1.1. Ретроспективний аналіз еволюції документів як носіїв інформації
1.2. Сутність, походження і розвиток поняття “документ”
1.3. Погляди на властивості, ознаки і функції документа
ІІ. Аналіз сучасної системи класифікації документів
2.1. Поняття про класифікацію документів
2.2. Класифікація за інформаційній складовою документа
2.3. Класифікація за матеріальною складовою документа
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. За довгий історичний період розвитку значення поняття “документ” постійно змінювалося, тому користуючись поняттям документ, необхідно щоразу уточнювати, яке саме значення в нього вкладене, для рішення теоретичних та практичних задач. Поняття “документ” може розглядатися в різних аспектах. Зокрема, для управлінського документознавства актуальним є його аналіз як інструмента управління, а також розгляд його характеристику як юридичного акту. Більш маштабною є концепція документа як елемента соціальної пам’яті, як частки ноосфери. Власне і аспекти розгляду функціонування документа як знакової системи у певному середовищі текстів споріднені з такого роду концепціями в плані соціальних комунікацій, з одного боку, і документальною пам’яттю людства - з іншого.

Класифікація, або типологія документів, являє собою важливий напрямок документознавства як науки. Складність типологізації полягає у визначенні необхідного і достатнього набору найбільш характерних ознак. Таким чином, типологічна схема і схема класифікації будується в результаті різних логічних процесів. Типологія може бути використана як загальний критерій в сукупності класифікаційних характеристик документа. Класифікація документів дозволяє встановити специфіку кожного виду і типу документа, допомогає зоорієнтуватися у всьому різномаїтті документної інформації. У наш час поняття документ відображає ознаки реально існуючих предметів, які служать об’єктами практичної діяльності, і оперуя даним поняттям, необхідно кожен раз пам’ятати, яке значення ми в його вкладуємо, для рішення теоретичних або практичних завдань.
Розробленість теми. Курсова робота була підготовлена на основі вивчення літератури, в якій відображено дану тему. Ретроспективна і оперативна частини світового документального поля розглядаються з точки зору їх руху, актуалізації, потенційного інформаційного ресурсу суспільства. Цей аспект розкриваеться в працях Г.В. Боряка, Б.С. Ілізарова, К.Б.Гельман-Виноградова, А.С.Уйбо та ін. Прояв сутністних характеристик архівного документа як історичного джерела, пам’ятки історії й культури розглядається в,а державний, суспіільний та науковий статус у публікаціях В.Ю.Афіані. Серед опрацьованої літератури слід виділити роботу Швецова-Водка Г.М., в якій розглянута еволюція поглядів на класифікацію документів, основні етапи формування [25]. Основні етапи розвитку документа, їх класифікація докладно висвітлені у працях Кушнаренко Н.Н та Столярова Ю. Н [17,23]. Загальні питання розвитку документа, його види, класифікація ита основні етапи розвитку висвітлені в роботах Воробьйова Г.Г., Ільюшенко М.П. та Сокова А.Н. [4,11,22].

Об’єкт дослідження - документ як центральне та фундаментальне поняття у документознавства.
Предмет дослідження - історичний процес розвитку та становлення поглядів на класифікацію документів.
Мета роботи - вивчення основних етапів еволюції поглядів на історичний розвитку класифікації документів.
Завдання курсової роботи:

 • здійснити ретроспективний аналіз еволюції документів як носіїв інформації;
 • проаналізувати сутність, походження і розвиток поняття “документ”;
 • узагальнити погляди на властивості, ознаки і функції документа;
 • провести ааліз сучасної системи класифікації документів.

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених у робот ізавдань були використані наступні методи: теоретичний аналіз літературних джерел, узагальнення практичного досвіду фахівців з теми дослідження.
Структура роботи обумовлена логікою розгялду теми відповідно до поставленизх у роботі завдань. Курсова робота складається зі вступу, у якому звернуто увагу на актуальність теми роботи, її спрямування і загальні тенденції розробки теми, двох розділів (у першому висвітлено еволюцію поглядів на проблему класифікації документів, а другий стосується аналізу сучасної системи класифікації), висновків і списку використаних джерел і літератури.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абдулаев А.Ш. Введение в информационный мир. - М., 1994. - 25 с.
 2. Асеев Г.Г., Шейко В.Н. Информационные технологии в документоведении: Учеб. пособие. - Х.: ХГИК, 1997. - 290 с.
 3. Баренбаум И.Е. История книги. - 2-е изд. - М.: Книга, 1984. - 247 с.
 4. Воробьев Г.Г. Информационная теория документа. - М.: Книга, 1979. - 320 с.
 5. Воробьев Г.Г. Документ: информационный анализ. - М.: Наука, 1973. - 256 с.
 6. ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення.-Чинний від 1996-01-01. К.: Держстандарт України, 1995. - 47 с.
 7. ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. - Чинний від 1995-01-01. - К.: Держстандарт України, 1994. - 53 с.
 8. ДСТУ 2394-94. Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення. - К.: Держстандарт України, 1994. - 89 с.
 9. Закон України “Про інформацію” // Голос України. - 1992. - 13 листопада.
 10. Зиновьева Н.Б., Саяпина И.А., Пашнина И.И. Документ в комуникации и восприятии. - Краснодар, 1995. - 58 с.
 11. Ильюшенко М.П., Кузнецова Т.В., Лившиц Я.З. Документоведение. Документ и системы документации. - М.: МГИАИ, 1977. - 132 с.
 12. Илюшенко М.П. История делопроизводства в дореволюционной России: Учеб. пособие. - М., 1993. - 156 с.
 13. Илюшенко, М.П. К понятию «документ» (эволюция термина и предмет документоведения) // Сов. арх. - М., 1986. - N 1. - С. 26-31.
 14. Илюшенко М.П., Кузнецова Т.В., Лившиц Я.З. Документоведение: Документ и системы документации: Учеб. пособие. - М., 1977. - 125 с.
 15. Исаев Г.Н., Фрайтаг Ю. Документальные источники научной информации (Теоретические основы): Учеб. пособие. - М., 1996. - 153 с.
 16. Касаева В. С. Документ в системе документоведения. - М., 1988. - 125 с.
 17. Кушнаренко Н.Н. Документознавство: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Т- во «Знання», 2000. - 460 с.
 18. Ларин М.В. Управление документацией и новые информационные технологии. М.: Научная книга, 1998. - 58 с.
 19. Организация работы с документами: сб. мат. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 85 с.
 20. Развитие советского документоведения (1917-1981). - М.: Главархив, ВНИИДАД, 1983. - 96 с.
 21. Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. - М.: Политиздат, 1991. - 125 с.
 22. Сокова А.Н. Документоведение как научная дисциплина: объект, предмет, основные задачи // Документирование управленческой деятельности. М., 1986. - 154 с.
 23. Столяров Ю.Н. Классификация документа: решения и проблемы // Книга: Исслед. и материалы. - М., 1995. - 136 с.
 24. Хан-Пира Э.И. О соотношении терминов “Документная информация”, “Документальная информация” и “Недокументная информация” // Науч.- техн. терминология: Научно-технический реферативный сборник - К, Наукова думка, 1986. - №9. - 98 с.
 25. Швецова-Водка Г.М Типологія документа: Навч. посіб. для студ. Ін-тів культури / Рівн. держ.ін-т культури. - К.: Кн. палата України, 1998. - 80 с.
200
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.