Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фільтраційні процеси навколо дрен і зволожувачів і їх вплив на водоприймальну здатність конструкцій

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
Автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
ФІЛЬТРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НАВКОЛО ДРЕН І ЗВОЛОЖУВАЧІВ
І ЇХ ВПЛИВ НА ВОДОПРИЙМАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ КОНСТРУКЦІЙ
Спеціальність 05. 23. 16 – Гідравліка та інженерна гідрологія
 
Іващенко Алла Павлівна
УДК 626. 862. 3: 532. 001
 
Рівне – 1999
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Рівненському державному технічному університеті (колишня Українська державна академія водного господарства) Міністерства освіти України.
Науковий керівник: Хлапук Микола Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, докторант кафедри гідротехнічних споруд Рівненський державний технічний університет, Офіційні опоненти: Олійник Олександр Якович, доктор технічних наук, професор, член. -кор. НАН України, завідуючий відділом прикладної гідродинаміки Інституту гідромеханіки НАН України Черенков Андрій Васильович, кандидат технічних наук, доцент кафедри гідромеліорацій Рівненського державного технічного університету.
Провідна установа: кафедра мостів і тунелів Українського транспортного університету Міністерство освіти України, м. Київ
Захист відбудеться « 2 « червня 1999 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47. 104. 01 при Рівненському державному технічному університеті за адресою: 266000, м. Рівне, вул. Соборна, 11
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Рівненського державного технічного університету за адресою: м. Рівне, вул. Приходька, 75
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. В пористих середовищах під дією сил з боку фільтраційного потоку відбуваються деформації, які значно погіршують гідравлічний режим гідротехнічних споруд. В найбільш складних умовах знаходяться водозабірні свердловини, дренажні устрої в гідротехнічних спорудах, меліоративний дренаж. Деформації грунтового середовища призводять до локальних змін його коефіцієнта фільтрації та змінюють гідравлічні характеристики потоку. Фільтраційні деформації в більшості випадків є основною причиною руйнування грунтових гребель. Деформації грунтового середовища в зоні влаштування водозабірних свердловин можуть призводити до збільшення припливу та зниження рівня грунтових вод (РГВ), що обумовлює просідання грунту та вихід з ладу насосного обладнання. Так із-за суфозійних процесів приплив до дренажу осушувально-зволожувальних систем (ОЗС) значно зменшується, збільшуються гідравлічні градієнти, що в окремих випадках призводить до виходу конструкцій з ладу. З іншого боку можливе локальне збільшення коефіцієнта фільтрації в навколодренній зоні, із-за чого збільшується приплив та інтенсивність пониження РГВ і зменшуються гідравлічні опори. Отже, проблема фільтраційних деформацій пористого середовища є важливою й актуальною. Існуючі методи розрахунку меліоративного дренажу не враховують ці процеси.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана за планами науково-дослідних робіт Рівненського державного технічного університету, що розроблялись за госпдоговірною та держбюджетною тематиками відповідно до комплексних галузевих наукових програм з меліорації та сільського господарства.
Мета і задачі дослідження. Наукове обгрунтування та розробка методики розрахунку горизонтального трубчастого дренажу в середовищах, що деформуються, і який працює в гідравлічному режимі двосторонього регулювання РГВ.
В задачу досліджень входило:
1.Аналіз і оцінка впливу різних фільтраційних і гідравлічних процесів в середовищах, що деформуються, на роботу дренажних конструкцій.
2.Встановлення закономірності характеру зміни коефіцієнта фільтрації в несуфозійному та суфозійному грунті й обгрунтування, в зв'язку з цим, можливих моделей фільтраційних деформацій в навколодренній зоні.
3.Розробка рекомендацій по розрахунку дренажу з урахуванням фільтраційних деформацій в навколодренній зоні.
Наукова новизна одержаних результатів. На основі виконаних експериментальних і теоретичних досліджень встановлений характер зміни коефіцієнта фільтрації в несуфозійному та суфозійному середовищах в навколодренній зоні при роботі дренажних конструкцій в гідравлічних режимах осушення і зволоження. На основі цього обгрунтовані моделі деформаційних процесів, які відбуваються при фільтрації в навколодренній області при роботі дренажних систем в режимах осушення і зволоження в несуфозійному та суфозійному грунтах, отримані залежності для визначення гідравлічних напорів в області фільтрації та питомих витрат.
Практичне значення одержаних результатів. За результатами виконаних досліджень розроблені практичні рекомендації по визначенню фільтраційних опорів дренажу при роботі його в середовищах, що деформуються, які використані при будівництві та в науковому експерименті на модулі дослідно-виробничої автоматизованої ОЗС, яка розташована в с. Кам’яниця Дубнівського району Рівненської області.
Особистий внесок здобувача полягає в:
підготовці та проведенні експериментальних досліджень на аналогових моделях, обробці, аналізі та узагальненні їх результатів;
встановленні характеру зміни коефіцієнта фільтрації в несуфозійному та суфозійному середовищах;
проведенні теоретичних досліджень з метою отримання залежностей для визначення фільтраційних опорів трубчастого дренажу, який працює в двостороньому режимі регулювання РГВ в середовищах, що деформуються;
розробці інженерних методів розрахунку меліоративного дренажу з урахуванням деформацій середовища в навколодренній зоні.
Апробація результатів дисертації. Окремі положення роботи доповідались на науково- технiчних конференцiях рiзного рiвня (Рівне, 1994 – 1998) та базуються на 11-и наукових працях; на розширенному засідання кафедри гідротехнічних споруд Української державної академії водного господарства (м. Рівне, 1998) ; вiдображенi в звiтах науково-дослiдних робiт.
Публікації. По темі дисертації опубліковано 8 статей, в тому числі: в наукових журналах – 3, в збірниках наукових праць – 3, в матеріалах конференцій – 2, та тез конференцій – 3.
Структура та об'єм дисертаційної роботи. Робота складається з вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаних джерел із 122 найменувань і додатків. Загальний обсяг роботи складає 132 сторінок, в тому числі 41 таблиця і 38 рисунків.
 
Фото Капча