Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фінансова безпека суб’єктів підприємницької діяльності

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
63
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
1.1 Сутність фінансової безпеки, як складового елементу економічної безпеки держави
1.2 Система управління фінансовою безпекою підприємства
1.3 Забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ТОВ «КОМФОРТ»
2.1 Фінансовий стан підприємства як економічна категорія та об’єкт управління
2.2 Аналіз та оцінка показників фінансового стану ТОВ «Комфорт»
2.3 Вдосконалення фінансового стану ТОВ «Комфорт»
РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА СФЕРИ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
3.1 Проблеми та шляхи забезпечення фінансової безпеки підприємства
3.2 Сучасні загрози фінансовій безпеці суб’єктів господарювання та шляхи їх зменшення
3.3 Зарубіжний досвід управління фінансовою безпекою суб’єктів підприємництва
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Актуальність теми. Сучасні процеси розвитку вітчизняних підприємств характеризуються несталістю, стагнацією, відсутністю дієвих механізмів управління, що зумовлює необхідність дослідження цілої низки питань, пов’язаних як з формуванням дієвого механізму управління підприємствами, так і з процесами організації та ефективного використання трудових, фінансових і матеріальних ресурсів. Шляхи подолання існуючих проблем і необхідність вирішення нагальних питань, пов’язаних з ефективним функціонуванням підприємства, зумовили посилення уваги до процесів створення та реалізації механізму фінансового управління як елемента управління підприємством та зумовили актуальність теми даного
дослідження.
Фінансове управління як самостійний напрям наукових досліджень і вид управлінської діяльності сформувався внаслідок розвитку підприємництва, трансформації власності з приватної в корпоративну, розмежування власності та управління, бурхливого розвитку фінансового ринку, вдосконалення фінансових технологій, зростаючих ризиків фінансових потрясінь
Предметом дослідження курсової роботи є фінансова безпека суб’єктів підприємництва.
Об'єктом дослідження курсової роботи є система стан фінансової безпеки суб’єктів підприємництва.
Методами дослідження в даній роботі є системно-функціональний – для узагальнення сучасних теоретичних і методологічних концепцій створення та функціонування механізму акцизного оподаткування; аналізу та синтезу – для вивчення предмету дослідження в цілісності, єдності, взаємозв’язку його складових частин; економіко-статистичні – при вивченні та узагальненні статистичної інформації; розрахунково-аналітичний – при виконанні аналітичних розрахунків в ході прогнозування; порівняння – для порівняння статистичних даних попередніх років з теперішніми показниками.
Інформаційною базою дослідження виступили періодичні видання, праці вітчизняних та зарубіжних вчених, посібники, нормативно-правові та законодавчі акти, інтернет-джерела.
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
1.1 Сутність фінансової безпеки, як складового елементу економічної безпеки держави
 
Після набуття незалежності Україна зустрілася з багатьма якісно новими фінансовими проблемами. Вирішення їх ускладнюється тим, що сучасна національна фінансова система формується паралельно із трансформацією економіки та системою державного управління. До того ж в умовах відкритої економіки Україна потрапляє під вплив потужних зовнішніх чинників.
Як свідчить світовий досвід, забезпечення належного рівня фінансової безпеки – це гарантія незалежності держави, умова стабільності та ефективної життєдіяльності суспільства, досягнення успіху державою на міжнародній арені. Тому лише створення потужної системи фінансової безпеки по всіх рівнях (національному, регіональному, підприємства, особи) дасть можливість уникнути настання негативних наслідків відкритості національної економіки, забезпечити їх конкурентоспроможність, захистити вітчизняну фінансову сферу, та ефективно взаємодіяти з міжнародними фінансовими та економічними структурами.
Поняття економічної безпеки належить до числа тих, які, з одного боку, всім зрозумілі, а з іншого – важко визначаються в досить коректній та вичерпній формі. Однак, як влучно зазначив Я. Жаліло, «поняття економічної безпеки набуває виняткового значення як аргумент прийняття політичних рішень», звідси «коректне визначення поняття економічної безпеки має визначальне значення для коректного формування державної політики в економічній сфері загалом» [3, с. 12]. У В. Тамбовцева економічна безпека тієї чи іншої системи – це «сукупність властивостей стану її виробничої (у самому широкому розумінні) підсистеми, яка забезпечує можливість досягнення цілей всієї системи». У Л. Абалкіна: «сукупність умов і чинників, які забезпечують незалежність національної економіки, її стабільність і стійкість, спроможність до постійного оновлення і самовдосконалення» [2, с. 15].
На думку російського вченого А. Городецького, економічна безпека означає надійну і забезпечену всіма необхідними засобами держави захищеність національно-державних інтересів у сфері економіки від внутрішніх та зовнішніх збитків. У науковій роботі вчених Інституту систем енергетики ім. Л. О. Мелентьєва економічна безпека визначається як стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства й держави від зовнішніх і внутрішніх загроз. При цьому «життєво важливими інтересами вважається сукупність потреб, задоволення яких забезпечує існування і можливість прогресивного розвитку особи, суспільства і держави». К. X. Іпполітов вважає, що економічна безпека держави охоплює захищеність всієї системи «економічних відносин, які визначають прогресивний розвиток економічного потенціалу країни і забезпечують підвищення рівня добробуту всіх членів суспільства, його окремих соціальних груп, а також формують основи обороноздатності країни, захищеність від небезпек та загроз, джерелом яких є внутрішні та зовнішні протиріччя» [3, с. 21].
У Концепції економічної безпеки України воно розглядається як «спроможність національної економіки отримувати свій вільний, незалежний розвиток і утримувати стабільність громадянського суспільства та його інститутів, а також достатній оборонний потенціал країни за всіляких несприятливих умов і варіантів розвитку подій, здатність Української держави до захисту національних економічних інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз» [7, с. 31-32].
У проекті Стратегії забезпечення
Фото Капча