Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фінансове забезпечення місцевих бюджетів в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
132
Мова: 
Українська
Ціна: 
3200 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи фінансового забезпечення місцевих бюджетів України
1.1. Сутність фінансового забезпечення місцевих бюджетів
1.2. Формування доходів місцевих бюджетів
1.3. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів
1.4. Система оцінки фінансового забезпечення місцевих бюджетів 
2. Економічний аналіз фінансового забезпечення місцевих бюджетів України протягом 2007-2011 РР.
2.1. Структурно-динамічний аналіз доходів як необхідного чинника бюджетного фінансування
2.2. Аналіз видатків місцевих бюджетів та рівень їх фінансування
2.3. Оцінка достатності фінансового забезпечення місцевих бюджетів
3. Шляхи підвищення ефективності фінансування місцевих бюджетів у розрізі бюджетного регулювання
3.1. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку місцевого бюджету
3.2. Шляхи зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів
3.3. Основні напрямки реформування бюджетної системи, спрямовані на забезпечення фінансової самостійності місцевих бюджетів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Бюджетна система України як унітарної держави складається з чітко визначених двох ланок - державного та місцевих бюджетів. Склад місцевих бюджетів України, як і в інших країнах, відображає особливості адміністративно-територіалного поділу та специфіку функціонування місцевого самоврядування. Практика формування та виконання місцевих бюджетів має свою специфіку, відмінні особливості та проблеми.

За поняттям видатки місцевих бюджетів криється велика кількість не тільки наукових, але й практичних проблем, що ставляться самим життям. Насамперед, необхідність дослідження ролі видатків місцевих бюджетів у соціально-економічному розвитку регіону обумовлена здійсненням в країні економічної реформи, яка відбивається на соціальному житті населення, проведенням бюджетної реформи і розвитком бюджетного федералізму. Продовження економічних реформ в Україні пред'являє особливі вимоги до чіткості функціонування бюджетних процесів.

Вирішення соціальних проблем стає також невідкладним. Затримки по виплаті заробітної плати працівникам бюджетної сфери приводить до створення критичних ситуацій. 

Для економічного розвитку регіонів перспективним є використання такого важеля, як ефективного фінансового забезпечення місцевих бюджетів. Але на сьогодні існує ряд проблем з їх ефективного використання:

 • дисбаланс між дохідною і видатковою частинами бюджетів; 
 • законодавчо не визначено розподіл видаткових повноважень між органами влади центрального та місцевого рівня і органами місцевого самоврядування 
 • відсутність чіткої стратегії розподілу видатків щодо їх впливу на економічний розвиток у середньостроковій та довгостроковій перспективі.
 • невизначеність джерел фінансування делегованих повноважень органів державної влади органам місцевого самоврядування.

Потрібний новий концептуальний підхід до аналізу фінансового забезпечення місцевого бюджету в соціально-економічному розвитку територій і розробці основних направлень її реформування. 

Метою магістерської роботи є визначення ефективності фінансового забезпечення місцевих бюджетів та розробка пропозицій щодо вдосконалення фінансування видатків місцевих бюджетів в Україні. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

 • провести дослідження фінансування видатків місцевих бюджетів;
 • оцінити особливості виконання кошторису за доходами;
 • проаналізувати склад та структуру місцевих бюджетів;
 • визначити нові підходи до планування фінансового забезпечення місцевих бюджетів з прийняттям Бюджетного кодексу;
 • розкрити особливості фінансування видатків на виконання власних та делегованих повноважень;
 • розробити пропозиції щодо вдосконалення фінансування видатків місцевих бюджетів в Україні.

Об’єктом дослідження є місцеві бюджети. Предметом дослідження магістерської роботи є сукупність економічних відносин щодо фінансовго забезпечення місцевих бюджетів. 

У роботі застосовано сукупність методів і підходів, що дозволило реалізувати концептуальну єдність дослідження. Використані наступні методи наукового аналізу: економічний опис, аналіз і синтез, системний підхід, індукція і дедукція, наукова абстракція.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти з питань реалізації фінансово-бюджетної політики в Україні, матеріали Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, органів державної влади та місцевого самоврядування, Інституту бюджету та соціально - економічних досліджень, вітчизняна та зарубіжна література.

Логіка та методологія дослідження обумовили структуру роботи, яка складається з трьох розділів, вступу та висновків. 

Науковою новизною одержаних результатів, відповідно до мети і завдань проведеного дослідження в магістерській роботі було:

 • розроблено і використано у процесі статистичного аналізу систему розподілу доходів та видатків місцевих бюджетів, що дає змогу визначати області-донори та області-реципієнти бюджетних коштів;
 • удосконалено систему показників, що комплексно характеризують бюджетні процеси на регіональному рівні та за допомогою яких проаналізовано причинно-наслідкові зв’язки бюджетних відносин;
 • досліджено методичні підходи до статистичного дослідження механізму формування доходів і використання видатків;
 • дістали подальшого розвитку напрями вдосконалення управління місцевими бюджетами, реалізація яких сприятиме підвищенню ефективності бюджетної регіональної політики.

Практичне значення одержаних результатів статистичного аналізу полягає в розробці пропозицій щодо удосконалення бюджетної політики для забезпечення розвитку і зміцнення економіки у регіонах України.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України №254к/96-ВР вiд 28.06.1996 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
 2. Бюджетний кодекс України №2456-VI вiд 08.07.2010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
 3. Податковий кодекс України №2755-VI вiд 02.12.2010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
 4. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985 р., ратифікована Законом №452/97-ВР від 15.07.97 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
 5. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» №280/97-ВР від 21.05.1997 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
 6. Наказ Міністерства фінансів України «Про бюджетну класифікацію» №11 від 14 січня 2011 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://minfin.kmu.gov.ua
 7. Адреєва О. Проблеми реформування видаткової частини місцевих бюджетів / Адреєва О., Пінчук С. // Економіст. - 2007. - № 6. - С. 60-62.
 8. Андрейченко О. Нові підходи до формування дохідної бази місцевих бюджетів / Андрейченко О. // Економіст. - 2008. - № 11. - С. 38 - 40.
 9. Багрій А. А. Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави / Багрій А. А. // Макроекономічні аспекти сучасної економіки. - 2006.- № 6(61).- С. 46-49.
 10. Бойцун Н.Є. Адаптація європейського досвіду управління місцевими фінансами в Україні / Бойцун Н.Є. // Фінанси. - 2005 - №5. - С. 14.
 11. Бюджет та економіка. Основні тенденції 2009 року / [Щербина І.Ф., Рудик А.Ю., Губенко В.В., Самчинська І.В.] ; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи», USAID. - К.: ДГВПП «Зовнішторгвидав України», 2010. - 12 с.
 12. Бюджет та економіка. Основні тенденції 2010 року / Щербина І. Ф., Рудик А. Ю., Зубенко В. В., Самчинська І. В.; ІБСЕД, Проект «Зміцнення фінансової ініціативи», USAID. - К.: ДГВПП «Зовнішньоторгвидав України», 2010. - 12с.
 13. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: У 6 т. / [Редкол. : М.Я. Азаров (голова) та ін.] - К. : НДФІ. , 2004.
 14. Василик О.Д. Бюджетна система України: Підручник / Василик О.Д., Павлюк К.В. - К. : ЦУЛ, 2004. - 544 с.
 15. Василик О.Д. Державні фінанси України: Підручник / Василик О.Д., Павлюк К.В. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 608 с.
 16. Вовна Н. Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування / Вовна Н. // Економіка. - 2010. - № 6. - С. 17-24.
 17. Вовна Н.І. Доходи місцевих бюджетів: оптимізація форсування та резерви зростання: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Н.І. Вовна. - Тернопіль, 2006. 
 18. Герасимчук З.В. Фінансова політика сталого розвитку регіону / Герасимчук З.В., Вахович І.М., Камінська І.М. - Луцьк: Надстир'я, 2006. - 220 с.
 19. Герчаківський С.Д. Місцеве оподаткування в Україні: традиції, реалії та напрями удосконалення / Герчаківський С.Д. // Фінанси України. - 2006. - №2. - С. 44 - 49.
 20. Глухова В.І. Роль місцевого оподаткування у формуванні фінансових ресурсів регіону / Глухова В.І. // Збірник наукових праць. - Острог: Видавництво НаУ «Острозька академія», 2006. - Вип.8. - Ч.1 - 468 с.
 21. Гриджук Д. Організація емісії облігацій місцевої позики. Погляд ліг-менеджера / Гриджук Д. // Вісник НБУ. - 2005. - № 2. - С.23-25.
 22. Дем’янчук О.І. Місцеві фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Дем’янчук О.І. - Острог: Вид-во. НУ «Острозька академія», 2005. - 88 с. - С. 24-26. 
 23. Дем’янчук О.І. «Аналіз фіскального потенціалу місцевих бюджетів України у контексті прийняття Податкового кодексу» - Вісник Національний університет державної податкової служби України - № 4 - 2011 р. -С.45-51
 24. Демків О.І. Сучасні засади та підходи до бюджетного стимулювання розвитку регіонів. Збірник наукових праць / Демків О.І. - Острог: Видавництво НаУ «Острозька академія», 2006. - Вип.8. - Ч.1 - 468 с. 90-98
 25. Державні фінанси в транзитивній економіці: Навчальний по¬сібник / [Карлін М.І., Горбач Л.М., Новосад Л.Я. та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф. Карліна М.І. - К.: Кондор, 2003. - 220 с. - С. 161-164, 171-181.
 26. Деркач М. Кроки на шляху до забезпечення фінансової автономії місцевого самоврядування / Деркач М. // Голос України. - 2009. № 132 (4632). -С. 13-15.
 27. Єпіфанов А.О. Бюджет і фінансова політика України / Єпіфанов А.О., Сало В.І., Д’яконова І.І. - К.: Наукова думка, 2005. - 304 с. - С. 82 - 90.
 28. Єфремова І.І. Місцеві бюджети та бюджети місцевого самоврядування: проблеми правового визначення / І. І. Єфремова // Форум права. - 2009. - №1. - С. 157-161 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua
 29. Жемеренко Є.В. Використання коштів місцевих бюджетів України / Жемеренко Є.В. // Фінанси України. - 2005. - № 8. - С. 12-18. 
 30. Зайчикова В. В. Відносини держави і місцевого самоврядування у зарубіжних країнах / Зайчикова В. В. // Наукові праці НДФІ. - 2007. - С. 10-11.
 31. Іваненко В. Місце та роль місцевих податків і зборів у забезпеченні місцевого самоврядування / Іваненко В. // Фінанси України. - 2005. - №4. - С. 32-34.
 32. Інноваційні практики: фінансовий менеджмент на місцевому рівні. Випуск №3 / [Щербина І. Ф., Зубенко В. В., Панченко О. В., Корнієнко А. І. та ін.]; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи», USAID. - К.: ДГВПП «Зовнішторгвидав України», 2011. - 52 с.
 33. Карлін М.І. Бюджетна система України: Навч. посіб./ Карлін М.І. - К.: Знання, 2008. - 428 с.
 34. Карлін М.І. Фінанси України та сусідніх держав: Навч. посіб. / Карлін М.І. - К.: Знання, 2007. - 592 с. 
 35. Карлін М.І. Фінансова система України: Навч. посіб. / Карлін М.І. - К.: Знання, 2007. - 324 с.
 36. Катасонова О.М. Актуальні проблеми формування дохідної частини місцевих бюджетів / О.М. Катасонова // Економічний простір. - 2010. - № 12. - С. 114-118.
 37. Кириленко О.П. Місцеві фінанси: Навчальний посібник / Кириленко О.П. - Тернопіль: Астон, 2004. - 140 с.
 38. Кліяненко Б. Використання моделі німецького бюджетного федералізму в Україні / Кліяненко Б., Гречана С. // Економіка України. - 2008. - №2. - С. 48-57.
 39. Крисоватий А. І. Місцеві податки у США та особ¬ливості їх справляння / Крисоватий А. І., Мельник В.І. // Фінанси України, 1999. - № 6. - С. 64.
 40. Кудряшов В.П. Поняття бюджетної системи та її децентралізації / Кудряшов В.П., Сіленков Б.В. // Фінанси України. - 2006. - № 8. - С. 25-30.
 41. Лазепко І.М. Інноваційний шлях створення фінансової бази місцевого самоврядування / Лазепко І. М. // Фінанси України. - 2008. - № 8. - С. 27-34.
 42. Лук'яненко І.Г. Транформація джерел доходів місцевих бюджетів / І.Г. Лук'яненко // Фінанси України. - 2009. - №12. - С. 31.
 43. Луніна І.О. Формування місцевих бюджетів на основі принципу еквівалентності: шлях до ефективної бюджетної системи України / Луніна І.О. // Фінанси України. - 2010. - №9. - С. 3-12.
 44. Малік Є.О. Засади й інструменти активізації фінансового впливу на соціально-економічний розвиток України / Малік Є.О., Завистовська Г.І. // Фінанси України. - 2009. - №4. - С.120-123.
 45. Малярчук А.К. Місцеве оподаткування - основа формування місцевих бюджетів / Малярчук А.К. // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. - Тернопіль: Економічна думка, 2004.- Вип. 13.-Ч. 1. - С. 182-190.
 46. Малярчук А.К. Наповнення місцевих бюджетів в умовах розширення бюджетних прав органів місцевого самоврядування: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Малярчук А.К. - Тернопіль. - 2006. 
 47. Маярковський А.І. Бюджетний кодекс України в контексті бюджетної реформи / Маярковський А.І. // Фінанси України. - 2010. - № 8. - С. 17-23.
 48. Місцеві фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / [М. А. Гапонюк, В. П. Яцюта, А. Є. Буряченко, А. А. Слав¬кова]. - К.: КНЕУ, 2002. - 184 с. - С. 12-15, 20-58.
 49. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України/ кол. авторів [заг. редакція, передмова Ф. О. Ярошенка]. - К.: Зовнішня торгівля; УДУФМТ, 2010. - 592 с. 
 50. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. / кол. авторів [заг. редакція, М. Я Азарова]. - К.: Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010. - 157 с. 
 51. Осадчая И.М. Бюджетная политика государства на переломных этапах: опыт индустриально развитых стран / Осадчая И.М. // Мировая экономика и междунар. отношения. - 1999. - № 8. - С. 23-34. 
 52. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: навч. посібник. / Пасічник Ю.В. - К.: Знання-Прес, 2002. - 495 с. 
 53. Пітцик М.В. Шляхи зміцнення дохідної бази міст України / матеріали сьомого фінансово-економічного форуму «Зміцнення фінансового потенціалу місцевого розвитку» 31.03.2011 р.. - Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень. - К.: 2011. - 46 с.
 54. Полозенко Д.В. Фінансове забезпечення місцевого самоврядування - важливий чинник соціально-економічної стабільності держави / Полозенко Д.В. // Фінанси України. - 2010. - №9. - С. 124-126.
 55. Рева Т. М. Місцеві фінанси. Навчальний посібник / Рева Т. М., Ковальчук К.Ф., Кучкова Н.В. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 208 с.
 56. Сазонець І.Л. Управління місцевими фінансами: Навч. Посібник / Сазонець І.Л., Гринько Т.В., Придатко Г.Ю. - К: Центр навчальної літератури, 2006. - 264 с.
 57. Салямон-Міхєєва К.Д. Особливості місцевих бюджетів в умовах децентралізації бюджетної системи України / Салямон-Міхєєва К.Д. // Економіка і держава, 2008.- №6. - С. 24 - 27.
 58. Слатвицька А. Порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду реформування міжбюджетних відносин / Слатвицька А. // Економіка, фінанси, право. - 2009. - №2. - C. 26-29.
 59. Старостенко Н.В. Розподіл бюджетних ресурсів між рівнями влади / Старостенко Н.В. // Фінанси України. - 2004. - № 6. - С. 38-45.
 60. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навчальний посібник / Сунцова О.О. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 560 с.
 61. Тарангул Л.Л. Основні напрями удосконалення законодавчої бази оподаткування місцевими податками і зборами / Тарангул Л. Л. // Економіст. - 2005. - №3. - С. 18-21. 
 62. Тарангул Л.Л. Теоретичні основи регіональної податкової політики / Л.Л. Тарангул // Науковий вісник Національної академії ДПС України. - 2001. - № 3(17). - С.33-42.
 63. Таранов І.М. Економічні передумови податкових деліктів / І.М. Таранов // Фінанси України. - 2000. - № 4. - С. 114-121.
 64. Фoменко Т.І. Економічне зростання в Україні: проблеми і перспективи / Т.І. Фоменко // Фінанси України. - 2006. - № 9. - С. 2-11.
 65. Федоров В. Сутність і проблематика бюджетування: українські реалії / Федоров В., Бабич Т. // Фінанси України, 2008, №1. - С. 3 - 18.
 66.  Фурдичко Л. Міжбюджетні відносини України в сучасних умовах / Фурдичко Л., Гайдис Н. // Регіональна економіка. - 2005. - № 2. - С. 225-229.
 67. Чікіта І.Б. Стан та перспективи формування місцевих бюджетів з погляду регіонального розвитку / І.Б. Чікіта // Фінанси України. - 2010. - № 7. - С. 26-32.
 68. Чугунов И. Актуальные проблемы формирования доходной части бюджета / Чугунов И. // Бизнес информ. - 2004. - № 17. - С. 18 - 19.
 69. Чуркіна І.Є. Вплив системи оподаткування доходів фізичних осіб на формування інвестиційних ресурсів держави / Чуркіна І.Є. // Наукові праці НДФІ. - 2009. - С. 35.
 70. Шевчук І.В. Механізм оподаткування доходів фізичних осіб в ринкових умовах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси, кредит» / Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки" Української академії аграрних наук. - К., 2008. - 21 с.
 71. Юшко С.В. Організація міжбюджетних відносин в Україні / Юшко С.В. // Фінанси України. - 2009. -№1.- С.86-97
 72. Бюджетна звітність Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Режим доступу: www.budget.rada.gov.ua
 73. Державна казначейська служба України: виконання бюджетів. Режим доступу: www.treasury.gov.ua 
 74. За нерухомість заплатять деякі / за матеріалами ЭкономическиеИзвестия 24.06.2011 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ukrgr.net/ru/articles/8256.htm
 75. Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД). - Режим доступу: http://www.ibser.org.ua
 76. Показники виконання Зведеного, Державного та місцевих бюджетів. Режим доступу: www.minfin.gov.ua 
 77. Садовенко М.М., Денисенко К.В. Реформування місцевого оподаткування в контексті Податкового кодексу України / матеріали конференції 28.04.2011 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.economy-confer.com.ua/fuii_article/950/
 78. Соціально-економічне становище України. Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.
 79.  Матеріали експрес-випусків Державного комітету статистики України за 209-2011 рр. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
12118
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).