Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фінансові посередники на міжнародному фінансовому ринку

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота
з дисципліни «Міжнародні фінанси»
на тему:
«Фінансові посередники на міжнародному фінансовому ринку»
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти міжнародного фінансового ринку та його посередники 
1.1. Сутність та функції міжнародного фінансового ринку 
1.2. Основні фінансові посередники на міжнародному ринку 
1.3. Офшорні фінансові (банківські) центри як один з фінансових посередників на міжнародному фінансовому ринку 
РОЗДІЛ 2. Дослідження основних показників фінансових посередників на міжнародному фінансовому ринку 
2.1. Фінансові ресурси МВФ та їх зміни за 2002-2012 рр. 
2.2. Оцінка прибутків основних фінансових посередників на міжнародному фінансовому ринку 
2.3. Аналіз показників банківської системи України 
РОЗДІЛ 3. Напрями покращення взаємовідносин між Україною та фінансовими посередниками на міжнародному фінансовому ринку 
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
ДОДАТОК 1 
 
ВСТУП
 
Фінансовий ринок виконує надзвичайно важливі функції в ринковій економіці країни. Він є забезпечуючою структурою для функціонування всіх економічних суб’єктів господарювання, які є базовою сферою фінансової системи.
Призначення фінансового ринку полягає в забезпеченні підприємствам належних умов для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних ресурсів. Головна відмінність фінансового ринку від інших полягає втому, що товаром на цих ринках виступають фінансові активи.
Проте кожна країна для забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку не завжди може розраховувати виключно на власні ресурси. В сучасних умовах інтернаціоналізації та глобалізації світової економіки виникає об’єктивна необхідність та реальна можливість залучення іноземного капіталу в економіку будь-якої країни через міжнародні фінансові ринки.
Важливу роль на всіх сегментах міжнародного фінансового ринку відіграють фінансові посередники, які забезпечують постійну взаємодію між країнами та спрямовують рух капіталу (заощаджень) до найефективніших споживачів.
Мета курсової роботи – провести аналіз стану основних фінансових посередників на міжнародному фінансовому ринку та розробити рекомендації щодо покращення взаємовідносин між Україною та міжнародними фінансовими посередниками.
Для досягнення мети поставлені наступні завдання:
1) вивчити теоретичні принципи міжнародного фінансового ринку та його посередників;
2) проаналізувати фінансовий стан основних посередників;
3) оцінити прибутки основних фінансових посередників на міжнародному фінансовому ринку;
4) провести аналіз показників банківської системи України;
5) розробити напрями покращення взаємовідносин між Україною та міжнародними фінансовими посередниками.
Об’єктом дослідження виступаєміжнародний фінансовий ринок.
Предметом дослідження є функціонування фінансових посередників на міжнародному фінансовому ринку.
Інформаційною базою курсової роботи є підручники українських та іноземних науковців, дослідження сучасних спеціалістів у фінансовій сфері, статистичні дані з офіційних сайтів державних установ.
У процесі роботи використовувались наступні методи: системного підходу, статистичного та теоретичного аналізу, порівняння, графічного аналізу та інші.
Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ЙОГО ПОСЕРЕДНИКИ
 
1.1. Сутність та функції міжнародного фінансового ринку
 
Ринкова економіка базується на функціонуванні різноманітних ринків, які можна поділити на два класи: ринки продукції (товарів, робіт, послуг) і ринки ресурсів (трудових, фінансових).
На ринку фінансових ресурсів зустрічаються, з одного боку, суб’єкти, в яких у процесі господарювання виникає потреба в коштах для розширення діяльності, а з іншого, – суб’єкти, в яких накопичуються заощадження, що можуть бути використані для інвестицій. Саме на ринку фінансових ресурсів (фінансовому ринку) відбувається перелив коштів, при якому вони переміщуються від тих, хто має їхнадлишок, до тих, хто потребує інвестицій.
На фінансовому ринку відбувається мобілізація тимчасово вільних коштів фізичних і юридичних осіб, їхній розподіл і перерозподіл на комерційній основі між різними секторами економіки. Цей ринок дозволяє відкласти поточне споживання, нагромадити заощадження й направити їх у сферу підприємницькоїдіяльності[1, с. 7-8].
Отже, фінансовий ринок – це сукупність обмінно-перерозподільних відносин, пов’язаних з процесами купівлі-продажу фінансових ресурсів, необхідних для здійснення виробничої та фінансової діяльності [2].
З іншого боку, фінансовий ринок являє собоюсукупність кредитно-фінансових інститутів, які направляють потоки коштіввід власників до позичальників і назад.
В сучасних умовах інтернаціоналізації та глобалізації світової економіки країни не можуть розраховувати виключно на власні ресурси, тому виникає необхідність залучення іноземного капіталу в економіку будь-якої країни через міжнародні фінансові ринки.
Формування міжнародного фінансового ринку активізувалось завдяки таким чинникам[3, c. 35]:
  • сучасна науково-технічна революція, що дає можливість реалізувати проекти з використанням капіталу різних країн;
  • розвиток інтеграційних процесів у світі;
  • стійкість валютних курсів;
  • використання спільних багатонаціональних валют;
  • значні успіхи в розвитку банківської та біржової систем.
Міжнародний фінансовий ринок- це глобальна система мобілізаціївільних фінансових ресурсів та надання їх позичальникам із різнихкраїн на умовах ринкової конкуренції [4, c. 9].
Головним призначенням міжнародного фінансового ринку є забезпечення доступу до фінансових ресурсів і міжнародних проектів. На сьогоднішній день цей ринок набуввеликих масштабів і перетворився у привабливе джерело залученняфінансових ресурсів для розвитку національних економік, ставвизначальним фактором розвитку світового господарства.
Міжнародний фінансовий ринок відповідно до загальноприйнятої класифікації у свою чергу складається з чотирьох ринків, які є взаємозалежними та доповнюють один одного (рис. 1. 1).
 
Рис. 1.1. Складові міжнародного фінансового ринку
 
(Систематизовано автором на основі [5, c. 70])
Головна функція міжнародного фінансового ринку
Фото Капча