Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фінансово-економічна діяльність підприємства

Тип роботи: 
Розрахунково-графічна робота
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Визначення загальної вартості та видової структури основних виробничих фондів
Визначення річної потреби оборотних коштів підприємства
Визначення кошторису витрат виробництва готової продукції та собівартості одиниці продукції
Розрахунок показників ефективності виробництва
Обґрунтування та вибір кращого варіанту інвестицій
Висновок
 
Вступ
 
Розрахункова робота – це самостійне науково-практичне дослідження, яке дає змогу оцінити якість знань студента, його вміння застосовувати їх на практиці.
Метою розрахункової роботи є визначення ефективності виробництва продукції на підприємстві до і після залучення інвестицій та вибрати кращий з варіантів інвестування.
Розрахункова робота складається з розділів:
1. Визначення загальної вартості та структури основних виробничих фондів підприємства.
2. Визначення річної потреби обігових коштів підприємства.
3. Визначення кошторису витрат та собівартості одиниці продукції підприємства.
4. Розрахунок показників ефективності виробництва.
5. Обґрунтування і вибір кращого варіанту залучення інвестицій.
 
1. Визначення загальної вартості та видової структури основних виробничих фондів
 
Для визначення видової структури основних виробничих фондів підприємства розраховуємо (за даними додатку 1) питому вагу кожної їх групи у загальній вартості фондів підприємства:
 
де Ii – питома вага 1-ої, 2-ої, 3-ої та 4-ої груп основних фондів;
Bn – вартість основних виробничих фондів по підприємству в цілому, тис. грн.
Bni – первинна вартість і-ої групи основних виробничих фондів на початок року, тис. грн.
 
Таблиця 1
Розподіл основних фондів за групами
 
До Групи 1 відносять будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в т. ч. житлові будинки та їх частини.
До Групи 2 – автомобільний транспорт та вузли, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське обладнання, устаткування та приладдя до них.
До Групи 3 – будь – які інші основні фонди, не включені до груп 1, 2 і 4.
До Групи 4 – електронно – обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, їх програмнезабезпечення, пов'язанні з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, телефони, мікрофони і рацій.
 
Рис. 1. Діаграма співвідношення вартості груп основних фондів
 
2. Визначення річної потреби оборотних коштів підприємства
 
Річна потреба в оборотних коштах підприємства визначається за формулою:
 
ОКріч = Рі* Тц (2)
 
де Р – середньодобова витрата і-го елемента оборотних коштів (додаток 3),
Тц – тривалість періоду, діб (приймаємо рівним 360 діб).
ОФ =Виробничі запаси + Незавершене виробництво + Витрати майбутніх періодів + готова продукція на складі та відвантажена продукція + Гроші в касах та на рахунках.
 
ОФ =16257 грн
ОК = 16257*360 =5852520 грн.
 
3. Визначення кошторису витрат виробництва готової продукції та собівартості одиниці продукції
 
Кошторис витрат на річний обсяг готової продукції визначається за формулою:
 
С = СB + СHB, грн. (3)
 
де СB – виробничі витрати, грн. ;
СHB – невиробничі витрати, грн.
Виробничі витрати визначаються
 
Свир = Спр + Снпр (4)
 
де Спр, Снпр – відповідно прямі та непрямі витрати, грн.
Прямі витрати визначаються
 
Спр = Смв + Соп + Сам + Срем + Ссоц + Сін, грн (5)
 
де Смв – матеріальні витрати (умовно прийняти 50% від річної потреби оборотних коштів (ОКріч).
Соп – витрати на оплату праці основних робітників (в роботі вважати, що робітники знаходяться на відрядній оплаті праці).
Відрядну заробітну плату можна визначити по формулі:
 
СОП = Q x Hn (6)
 
де Q – плановий обсяг продукції, од; (додаток 4)
Нn – відрядна розцінка на одиницю продукції, грн/од. (додаток 4).
Розрахунок витрат на амортизацію проводять за рівномірним методом. Норми амортизацій визначені Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”. Згідно закону основні виробничі фонди поділяються на чотири групи, для кожної з яких розробленні норми амортизації (додаток 2).
Таким чином, розмір амортизаційних відрахувань визначається за формулою:
 
Сам= Вni•n/100 (7)
 
де і – групи основних фондів;
Sам – амортизаційні відрахування.
n – річні норми амортизаційних відрахувань;
Вni – вартість основних виробничих фондів по групах основних фондів підприємства, грн.
Витрати на технічне обслуговування та ремонт основних фондів обчислюються по формулі:
Срем = Сам · Rрем, грн. (8)
де Rрем – коефіцієнт, якій враховує витрати на технічне обслуговування та ремонт (приймається в роботі рівним 0, 35 від витрат по амортизації) ;
Сам – амортизаційні відрахування.
Розрахунок витрат по статті на соціальні заходи виконують за формулою:
 
Ссоц = Сon · Rсоц (9)
 
Соп-витрати на оплату праці,
Rсоц – коефіцієнт витрат на соціальні заходи (приймають рівним 37, 3% від фонду оплати праці виробничих працівників).
Фото Капча