Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фінансовий облік

Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Загальні положення 
Організація та керівництво практикою
Основні етапи виконання завдань програми виробничої практики
Зміст програми виробничої практики
Підведення підсумків та рекомендації щодо оформлення звіту виробничої практики
Захист звіту виробничої практики
Додатки
Додаток 1.  Орієнтований календарний графік проходження виробничої практики
Додаток 2.  Зразок аналізу техніко-економічних показників
Додаток 3. Зразок структурно-динамічного аналізу техніко-економічних показників
Додаток 4. Зразок аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства
Додаток 5. Зразок аналізу фінансової стійкості підприємства
Додаток 6. Зразок аналізу рентабельності підприємства
Додаток 7. Зразок оформлення аудиту узгодженості показників звітності
Додаток 8.   Титульна сторінка звіту
Додаток 9.  Зразок оформлення табличного матеріалу у звіті
Додаток 10.  Структура звіту
 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
Навчальна дисципліна „Фінансовий облік І,ІІ облік” є складовою навчального плану, входить до циклу професійної підготовки та формує фахівця з бухгалтерського обліку. Після її вивчення студенти проходять на  підприємстві виробничу практику, мета якої -  закріпити набуті теоретичні знання та підтвердити  їх досвідом практичної роботи.
Зміст виробничої практики визначається діючим навчальним планом, освітньо-професійною програмою підготовки фахівців, освітньо-кваліфікаційною характеристикою та відповідними програмами з навчальних дисциплін „Фінансовий облік І,ІІ”, „Аудит”, „Організація і методика економічного аналізу”.
Письмовий звіт за результатами виконання програми виробничої практики повинен свідчити про те, що студент: 
-вміє поєднувати теоретичні знання, які отримані в процесі навчання, з практичною діяльністю;
-має необхідні навики для здійснення самостійної роботи;
-вміє аналізувати основні показники діяльності підприємства і давати їм критичну оцінку;
-зробити обґрунтовані висновки і пропозиції щодо подальшого ефективного функціонування підприємства.
Таким чином, успішне виконання програми виробничої практики має засвідчити  рівень підготовки студента до складання державної атестації, самостійної діяльності за фахом, включаючи аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства та прогнозування його роботи на перспективу.
 
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ
 
Програма виробничої практики та термін її проходження визначаються навчальним планом та положенням про виробничу практику.
Практика студентів проводиться згідно з календарним графіком, що розробляється до початку практики керівником практики (викладачем) від навчального закладу і розглядається та схвалюється кафедрою обліку і аудиту. Орієнтований зміст календарного графіка вміщено в додатку 1.
Напередодні практики, студент отримує договір про проходження практики, підписаний керівником підприємства, де буде проходити практику. На організаційних зборах перед початком практики студенту видається   програма виробничої практики та  щоденник. Також керівника практики від навчального закладу і студенти проходять інструктаж з охорони праці під час проходження виробничої практики.
Методичне керівництво практикою та контроль за виконанням її програми здійснюється керівником практики (викладачем) філії академії.
Викладач-керівник від навчального закладу зобов’язаний:
-забезпечити проведення організаційних заходів, що передують початку практики, включаючи інструктаж студентів про порядок проходження виробничої практики та охорону праці;
-контролювати виконання програми практики згідно з календарним графіком;
-проводити для студентів-практикантів щотижневі консультації з питань обліку, аудиту та економічного аналізу господарської діяльності підприємства;
-перевіряти щоденники практикантів;
-у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечувати високу якість її проходження згідно з програмою.
Керівник практики від підприємства відповідно до договору з філією академії:
-створює необхідні умови для проходження студентами практики згідно з програмою та затвердженим календарним графіком;
-забезпечує студентів місцями практики;
-забезпечує умови для отримання студентами необхідних інструктивних, методичних та нормативних матеріалів, консультацій та інформації з питань, які повинні бути вивчені студентами під час проходження виробничої практики;
-організує проведення інструктажу з техніки безпеки та охорони праці, несе відповідальність за нещасні випадки зі студентами, що проходять практику на даному підприємстві;
-здійснює контроль за виконанням студентами внутрішнього трудового розпорядку;
-контролює ведення щоденника проходження практики (ставить свій підпис);
-складає  відгук на студентів-практикантів.
Робочим місцем студента-практиканта є бухгалтерія, інші економічні служби та структурні підрозділи підприємства.
Студенти під час проходження практики зобов’язані:
-прибути на місце проходження практики у строк, встановлений для початку виробничої практики;
-сумлінно виконувати завдання, які випливають з програми та її календарного графіка;
-систематично робити записи у щоденник проходження практики;
-дотримуватися правил дисципліни праці, безпеки  праці;
-подати керівнику практики від навчального закладу письмовий звіт з додатками матеріалів, підібраних під час проходження виробничої практики у встановлений термін;
-захищати звіт перед комісією філії академії.
 
ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
 
Відповідно до мети практики на виробничому підприємстві, студент-практикант повинен поглибити і закріпити набуті ним у процесі навчання теоретичні знання, практичні уміння і навички з бухгалтерського обліку, контролю і ревізії, економічного аналізу, інформаційних систем та технологій обліку,
Для цього студент-практикант повинен ознайомитись з:
-техніко-економічною характеристикою підприємства (обсяг і характер виробничої діяльності), його організаційною структурою;
-структурою бухгалтерії;
-посадовими інструкціями бухгалтерів;
-наказом про облікову політику, а саме: формою обліку, організацією  
      бухгалтерського обліку, документальним оформленням господарських 
      операцій і документообігом, робочим планом рахунків; 
-бухгалтерською звітністю підприємства; 
-організацією роботи працівників бухгалтерії;
-організацією фінансової та контрольно-ревізійної роботи.
Фото Капча