Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фінансування житлового будівництва з використанням залучених засобів

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
Розвиток вітчизняного будівництва в Україні протягом 2000-2008 рр. супроводжувався сприятливою кон’юнктурою ринку, що зумовило високу рентабельність будівництва об’єктів як житлового, так і комерційного призначення. Постійне зростання темпів будівництва відбувалося при одночасному подорожчанні земельних ділянок, їх дефіциті в регіональних центрах економічної активності та відповідно – необхідності їх резервування заздалегідь. Вищевказане, а також нестача будівельних матеріалів на ринку і їх поступове подорожчання, зношеність основних засобів та необхідність їх оновлення зумовили зростання потреб будівельних підприємств у значних капіталовкладеннях. Отже, капіталомісткість житлового будівництва при одночасному фінансуванні кількох об’єктів підвищує фінансові ризики та ймовірність виробничих простоїв. Ця проблема набула особливої гостроти в період фінансової кризи 2008-2009 рр., коли вітчизняні будівельні підприємства відчули значний дефіцит у фінансових ресурсах.
Відповідно збалансована за обсягом і вартістю ресурсна база – основна передумова прибутковості, кредитоспроможності та стійкого фінансового стану будівельного підприємства. В умовах економічної кризи ще більше зростає актуальність оцінки впливу ресурсної бази на ліквідність і платоспроможність будівельних підприємств. Особливо гострою є проблема формування довгострокових ресурсів (зважаючи на довготривалість операційного циклу) при обмеженості доступу будівельних підприємств на фондовий ринок. Закритість такого доступу суттєво гальмує нарощування капіталізації підприємств та призводить до зростання попиту на банківські кредити. З причини низької ліквідності майна та рентабельності будівельних підприємств проблемним було їх отримання і в період активного розвитку економіки протягом 2005-2007 рр. Нині банківське кредитування будівельних підприємств можливе лише в дуже малих обсягах та під високу ставку відсотка. За цих умов розвиток лізингових та інноваційних банківських послуг щодо фінансування будівництва набуває першочергового значення.
Використання будівельними підприємствами залученого капіталу потребує вибору найбільш ефективного варіанту його формування за критеріями обсягів капіталу, його вартості, джерел залучення та ефективності використання. Досягнення цієї мети потребує з’ясування сутності залученого капіталу, дослідження управління ним у складі фінансових ресурсів і дозволяє максимально раціоналізувати стратегію розвитку будівельного підприємства.
Урегулювання вказаних проблем вимагає вдосконалення організації формування фінансових ресурсів будівельних підприємств, а отже, зумовлює необхідність їх дослідження.
Вплив залучених у виробництво на основі лізингу основних засобів на результати фінансово-господарської діяльності та загальний фінансовий стан підприємства ґрунтовно досліджений Азріліяном А. Н., Бланком І. О., Васильєвим Н. М., Гребельним В. І., Гриньовою В. М., Катиріним С. Н., Саблуком Р. П., Тавасієвою А. М., Шелудько В. М., Шульгою Н. П.
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є дослідження сутності залученого капіталу в складі фінансових ресурсів будівельних підприємств. Досягнення цієї мети зумовлює необхідність вирішення таких завдань:
- уточнити сутність та з’ясувати роль залучених ресурсів у фінансуванні житлового будівництва;
- оцінити розвиток житлового будівництва в Україні та виявити його фінансові проблеми;
- проаналізувати структуру капіталу вітчизняних будівельних підприємств та оцінити її упорядкованість;
Об’єктом дослідження є залучені фінансові ресурси у житловому будівництві.
Предметом дослідження виступають економічні відносини між будівельними підприємствами та іншими суб’єктами господарювання з приводу залучення фінансових ресурсів у житлове будівництво.
Методи дослідження. Вирішення обраних науково-практичних завдань побудоване на сукупності загальнонаукових та специфічних прийомів і методів проведення комплексних досліджень. Як основний метод наукового пізнання в процесі дослідження широко застосовується діалектико-системний підхід, згідно з яким усі процеси розглядаються у взаємозв’язку та активному розвитку. Історичний підхід, що сприяло реалізації концептуальної єдності дослідження, використано при підготовці першого розділу роботи.
Інформаційна база дослідження. Достатня глибина дослідження та обґрунтованість висновків автора зумовлені тим, що їх теоретичною та методологічною основою виступають основні положення економічної теорії, праці вітчизняних і зарубіжних науковців з даної проблематики.
 
Функціонально-технологічна структура системи організації інвестування у будівництво
 
Розвиток ринкових відносин в будівництві підвів суспільство до розуміння необхідності організаційної реформи в структурі інвестування, а також до радикальних змін в технології прийняття інвестиційних рішень. Раніше діюча система з цілої низки причин не стала задовольняти потреби людей і все частіше приводила до перевищення виділених асигнувань, порушення термінів будівництва і т. ін. Непоодинокі були випадки недофінансування будов, що починаючи з 90-х років поставило на грань виживання десятки в минулому рентабельно працюючих підприємств з одного боку, а з іншого – вплинуло на зріст черг на житло, внаслідок чого будівельна галузь опинилася в затяжній кризі.
Вихід був знайдено в такому інструменті інвестування, як застава, а особливо в її відносно безпечному (з точки зору інфляції) різновиді – іпотеці. Завдяки цьому склалися умови для успішного розв’язування кризових явищ в будівництві і в окремих місцях (зокрема Київ, Вінниця, Запоріжжя, Одеса тощо) іпотечні системи вже набирають обертів.
Між тим в науково-методологічному плані ці питання висвітлені слабо, а з точки зору законодавства іпотека все ще знаходиться на правах експерименту і регламентується здебільшого підзаконними актами. В існуючій літературі в основному розглядається правова або економічна складова іпотечного інвестування і майже нічого не говориться про функціонально-технологічну та структурну специфіку цього процесу. Розробка та обґрунтування функціонально-технологічної структури мегапроекту „Система організації іпотечного будівельного інвестування” (далі-СОІБІ), необхідність створення якої обґрунтовувалося автором у своїх працях, є спробою вирішити поставлене часом питання, базуючись на вітчизняному та зарубіжному досвіді і вписуючись при цьому в контекст економічних реформ, що відбуваються в країні.
Основний акцент в СОІБІ (рис. 1) зроблений
Фото Капча