Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фінанси та фінанси підприємства

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
177
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1Основні функції і задачі фінансів , їх роль у туризмі
2Фінансова система
3Фінансова політика й фінансовий механізм
4Державні фінанси
5Підприємство-основа економіки
6Ринкове середовище господарювання підприємств і організації
7Сутність підприємства та його основні види
8Основи формування ринкових відносин
9Фінанси господарських суб’єктів
10Організація грошових розрахунківпідприємства
11Формування і розподіл прибутку підприємства
12Фінансування та організація оборотних коштів підприємства.
13Оподаткування підприємств
14Фінансові аспекти використання основних засобів та інших необоротних активів
15Кредитування підприємств
16Організація та методи фінансового планування
17Фінансовий аналіз діяльності підприємств
Література
 
Вступ
 
Реформування економіки вимагає осмислення накопиченого досвіду, виявлення еволюційних процесів, методів і принципів фінансування державних витрат і підприємницької діяльності. 
Фінанси, кредит, грошовий обіг торкаються кола проблем, дослідженнями в цих областях займається велике коло фахівців. Разом з тим зовсім недостатньо концептуальних і аналітичних досліджень, що узагальнюють фактори об'єктивного характеру. Навчальна література багато в чому орієнтована на закордонний досвід.
Унавчальній дисципліні розглянута концепція функціонування фінансів держави і підприємств, спрямована на вивчення фінансових категорій, закономірностей і напрямків розвитку держави, забезпечення підприємницької діяльності необхідними фінансовими і кредитними ресурсами стосовно до періоду реформування економіки і формування стійкого ринку товарів і капіталів; розглянуті етапи розвитку фінансів держави, підприємств, що дозволяють в історичному аспектіоцінити й осмислити закономірності змін у фінансово-кредитній області. 
Предмет вивчення курсу — економічні, організаційні, правові і соціальні аспекти фінансування і кредитування державної діяльності іпідприємств.
Об'єкт вивчення — практичний досвід, накопичений у сфері функціонування фінансів на макро і мікрорівнях, фінансового регулювання підприємств різних організаційно-правових форм у рамках діючих законодавчих і нормативних актів.
Ціль вивчення курсу — на основі теоретичного і практичного аналізу процесів фінансування і кредитування, а також узагальнення законодавчих і нормативних документів, досвіду ринкових перетворень у сфері державної і підприємницької діяльності опанувати механізмами організації, планування, стимулювання, керування фінансамидержави і підприємства.
У конспекті лекцій розглядаються наступні конкретні питання:
 • теоретичний зміст і функції фінансівдержави і фінансів підприємств і зв'язаних з ними категорій;
 • взаємодія різних факторів, що роблять вплив на фінанси держави і підприємств;
 • принципи, методи і форми фінансового забезпечення підприємницької діяльності при діючому державному регулюванні і законодавчій базі ринкової економіки;
 • тенденції зміни фінансових взаємин підприємств із державними органами влади і керування, фінансовими і податковими органами, інституціональними інвесторами, комерційними банками;особливості фінансів підприємств стосовно до різних організаційно-правових форм;
 • особливості і фактори, що регулюють вартісну оцінку активів, що беруть участь у відтворювальних процесах, і сукупний грошовий капітал підприємств;
 • напрямку диверсифікованості фінансового забезпечення підприємницької діяльності;
 • функціональні права й обов'язки фінансових служб підприємств, їхня відповідальність перед власниками і підприємцями.
Ринкова концепція фінансів підприємств заснована на відособленості бюджету держави і бюджету підприємств.
Фінанси підприємств мають єдину ціннісну орієнтацію, але в кожнім конкретному випадку відбивають галузеві особливості, що виражаються в специфіці обороту капіталу, обслуговуванні відтворювальних процесів, емісійної й інвестиційної діяльності.
Фінанси підприємств дозволяють ефективно і комплексно впливати на оборот коштів з дотриманням принципів самооплатності і самофінансування.
Розвиток фінансів підприємств визначається необхідністю створення єдиної системи фінансового впливу на збалансований рух ресурсів і капіталу в рамках підприємницьких структур, застосування нового ринкового законодавства до керування грошовим обігом і формуванню цільових джерел фінансування, стимулювання ділової активності, економічного росту, нагромадження капіталу, ефективних відтворювальних процесів.
Головна задача курсу — показати сукупність і взаємозалежність змін, що відбуваються, у фінансовій сфері, їхню загальну спрямованість і цільову орієнтацію, значення фінансів держави і підприємств для перспектив розвитку держави і підприємництва, можливі альтернативи в реалізації ринкових підходів до фінансового регулювання відтворювальних процесів. Отримані знання дозволять орієнтуватися в потоці фінансової інформації, змінах законодавчого і нормативного характеру.
Курс «Фінанси та фінансипідприємств» містить:
 • сукупність фінансових відносин, які виникають у процесі формування і використання грошових доходів і фондів на різних рівнях економічної системи: загальнодержавному (макрорівень), регіональному (рівень адміністративно-територіальних одиниць) і на рівні окремих суб'єктів господарювання (мікрорівень).
 теоретичні положення, що розкривають концепцію фінансів підприємств: 
 • сутність і особливості фінансів підприємств різних організаційно-правових форм, об'єктивні умови їхнього функціонування, сукупність принципів і методів, форм і умов фінансового забезпечення підприємницької діяльності;
 • вплив фінансів підприємств на керування сукупною вартісною оцінкою активів, що беруть участь у відтворювальних процесах, і сукупним грошовим капіталом, роль і значення фінансів підприємств у приватизації, реалізація диверсифицированного підходу до фінансування поточних витрат і інвестиціям;
 • виявлення функцій фінансів підприємств з урахуванням рішення тактичних і стратегічних задач;
 • економічний зміст категорій, що забезпечують реалізацію ринкових підходів до вивчення фінансів на мікрорівні

методологічних положень:

 • функціонування системи фінансування і кредитування заобігових і обігових активів, що забезпечують відтворювальні процеси, і грошового капіталу;
 • вивчення методів, що дозволяють накопичувати капітал, здійснювати емісійну й інвестиційну діяльність, спрямовану на підтримку прибутковості і ліквідності підприємства;
методичних положень: ринкова модель функціонування фінансів підприємств, за допомогою якої забезпечується:
 • підготовка висококваліфікованих фінансових службовців, що сприяють становленню ринку капіталів;
 • формування особливої системи фінансових взаємин підприємницьких структур, що стимулюють розвиток широкої і різноманітної інфраструктури ринку капіталів, функціональні права, обов'язки і вимоги, пропоновані до фінансових службовців. Спрощені підходи до фінансової роботи, що виражаються в спробах адміністративними методами керувати капіталом, фондами коштів, грошовим обігом поза зв'язком з
Фото Капча