Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фіскальний потенціал природокористування

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Аналіз сучасних підходів до реалізації фіскального потенціалу водокористування в Україні
 2. Система фіскального регулювання платного водокористування в Україні
 3. Шляхи удосконалення фіскальних механізмів регулювання водокористування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

У спектрі найактуальніших проблем природокорис¬тування питання вдосконалення системи фіскального регулювання в останній період набуло значної ваги через те, що саме вона має сприяти розширенню по¬даткової бази та підвищувати ефективність залучення природно-ресурсної складової національного багатства у господарський оборот. Важливо також по¬силити регіональну спрямованість фіскальних платежів, які вилучаються з обороту «природного капіталу», щоб стимулювати органи місцевого самоврядуван¬ня до більш активних дій щодо раціональнішого використання природних ресурсів та інтенсифікації роботи з охорони навколишнього середовища

Сучасний рівень платежів за водокористування не забезпечує адекватного відображення реальних втрат суспільства і не створює достатньої фінансової бази для природоохоронної діяльності. Тому удосконалення системи надходження, розподілу і використання таких платежів є важливим і нагальним, проте не до кінця вирішеним питанням.

Платежі за водокористування є однією з форм вилучення природно-ресурсної ренти державою, як власником природних ресурсів. Ціль, яка переслідується при цьому – спрямувати відповідні доходи на користь всього суспільства.

У працях Б.Данилишина, М.Хвесика, А.Бодюка, В.Міщенка, О.Голуба, О.Струкової, В.Сташука, В.Голяна, А.Чернявської, та інших достатньо детально аналізується існуюча система фіскального регулювання водокористування, прослідковано основні віхи її становлення і генезису, обґрунтовуються перспективні напрямки посилення її стимулюючої та фіскальної функцій, пропонуються шляхи ефективнішого перерозподілу плати за спеціальне водокористування між бюджетами.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бодюк А. Удосконалення системи розрахунку платежів за використання водних ресурсів // Водне господарство України. – 2003.– №1-2. – С. 30-34.
 2. Водне господарство України: сучасний стан та перспективи розвитку / Дорогунцов С.І., Хвесик М.А., Головинський І.Л. та ін. – К.: РВПС України НАН України, 2002. – 56 с.
 3. Данилишин Б. М., Міщенко В. С. Рентна політика в Україні / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. – К.: ЗАТ «Нічлава», 2004. – 68 с.
 4. Інституціональне забезпечення екологозбалансованого водокористування в сучасних умовах: Монографія / М.А. Хвесик, В.А. Голян, О.В. Яроцька, Н.В. Коржунова. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток ЛТД», 2008. – 455 с.
 5. Продуктивність водо ресурсних джерел України: теорія і практика / Під загаль-ною редакцією чл..-кор. НАН України, д.е.н., проф. Б.М. Данилишина. – К.: 2007. – 412 с.
 6. Продуктивність водоресурсних джерел України: теорія і практика / Під заг. ред. чл.-кор. НАН України, д.е.н., проф. Б.М. Данилишина. – К .,2007. – 412 с.
 7. Тарасов Н.М. Об основных направлениях развития водохозяйственного комплекса России // Водное хозяйство России.– 2004. – Т. 6. – №1. – С. 3-15.
 8. Хвесик М.А. Водне господарство України: системні суперечності, структур-ні диспропорції та колізії регулювання // Економіка природокористування та охорони довкілля. – К.: РВПС України НАН України, 2006. – С. 7–14.
 9. Хвесик М.А., Голян В.А., Хвесик Ю.М. Інституціональне середовище ста-лого водокористування в умовах ринкових відносин: національні та регіо-нальні виміри: Монографія. – К.: Книжкове видавництво НАУ, 2005. - 340 с.
 10. Чернявская А.П., Жукинский В.Н., Бурцева Н.И. О проблеме дифферен-цированной платы за использование поверхностных вод различного качества в Украине // Водные ресурсы. – 2004. – Т. 31. – №1. – С. 109-117.
4641
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.