Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фізіологічні реакції організму людини на трудову діяльність і умови праці

Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття про адаптацію та фізіологічні резерви організму людини
1.1. Особливості праці людини як форми діяльності організму
1.2. Біохімічні процеси та енергетика трудової діяльності
2. Особливості фізіологічних реакцій організму у процесі трудової діяльності
2.1. Закономірності функціонування дихальної системи людини у процесі праці
2.2. Фізіологічні реакції серцево-судинної системи працівника на трудові навантаження
2.3.  Фізіологічний механізм терморегуляції організму людини в процесі праці
2.4. Особливості відновлювальних процесів в організмі працівника після роботи
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Перебуваючи на роботі, людина витрачає комплекс життєвих сил і енергії не лише на досягнення певних результатів праці, але і на реакцію організму, пов'язану з умовами праці. Умови праці - це сукупність факторів зовнішнього середовища, які впливають на здоров'я та працездатність людини у процесі праці. Умови праці на кожному робочому місці формуються під впливом кількох груп факторів: виробничих, санітарно-гігієнічних, факторів безпеки, інженерно-психологічних, естетичних та соціальних.

Виробничі фактори обумовлені особливостями техніки і технології, рівнем механізації і автоматизації праці, якістю оснащення робочих місць, режимами праці і відпочинку. Від них залежать фізичні зусилля і нервова напруга, робоче положення працівника, темп і монотонність роботи.

Санітарно-гігієнічні фактори - це температура, вологість, забрудненість повітря, шум, вібрація, освітленість на робочому місці. Фактори безпеки передбачають захист працівників від травм, уражень струмом, хімічного і радіаційного забруднення. Інженерно-психологічні фактори визначають комфортність на робочих місцях, досконалість конструкції техніки, органів управління і засобів контролю за ходом технологічного процесу, зручність обслуговування машин і механізмів. Естетичні фактори визначають красу виробничого середовища, приємність форм, кольорів і звуків на робочому місці, заспокійливе оформлення зон відпочинку тощо.

Вивчення умов праці на конкретному підприємстві проводиться для того, щоб, по-перше, виявити напрямки і шляхи їх покращання, і по-друге, щоб компенсувати працівникам шкідливий вплив умов праці на їхнє здоров'я у грошовій або іншій формі (вища заробітна плата, пільги у пенсійному забезпеченні, спеціальне харчування, скорочена тривалість робочого часу тощо). Основним завданням вивчення умов праці залишається пошук можливостей створення на робочих місцях нормальних умов для здійснення ефективної трудової діяльності.

Про актуальність цих проблем для сучасної української економіки свідчать такі дані: на кінець 2006 р. у промисловості України в умовах, які не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, працювали 1248,4 тис. осіб, або 30,5% усіх працівників промисловості. У тому числі під впливом підвищеного рівня шуму, інфразвуку, ультразвуку працювали 13,1% працівників; підвищеного рівня вібрації - 2,7%; запиленості повітря робочої зони, що перевищує граничнодопустимі концентрації, - 14,8%; загазованості повітря робочої зони, що перевищує граничнодопустимі концентрації, - 7,6%; перевищення встановлених нормативів важкості праці - 8,6%; перевищення встановлених нормативів напруженості праці - 3,7%.

У результаті 45% загальної кількості працівників промисловості (1843,3 тис. осіб) мали пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах, в тому числі: додаткові відпустки - 40,5%; скорочений робочий день -7,4%; безкоштовне одержання молока або інших продуктів 24,4%; підвищені тарифні ставки - 10,5%; доплати за умови та інтенсивність праці - 13,1%.

Такі дані ілюструють актуальність дослідження фізіолоігчних факторів і механізмів реакцій організму людини на умови праці і трудові навантаження, що дасть змогу грунтовнов вивчити і проаналізувати шляхи забезпечення оптимальних умов трудової діяльності.

 

Список використаних джерел: 
 1. Агапова Е. Г. Основы физиологии и психологии труда. - Самара, 1991. - 149 с.
 2. Асеев В. Г. Преодоление монотонности труда в промышленности. - М.: Экономика, 1974. - 191 с.
 3. Влияние условий труда на работоспособность и здоровье операторов / под редакцией А. О. Навакатикяна. - К.: Здоров’я, 1984. - 144 с.
 4. Гіттік Л.С., Швайко С.Є., Козачук Н.О. Фізіологія центральної нервової системи і вищої нервової діяльності: Лабораторний практикум та метод. рек.. - Луцьк: Редакційно-видавничий відділ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. - 89 с. 
 5. Голяченко О.М., Сердюк А.М., Приходський О.О. Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров'я. - Тернопіль-Київ-Вінниця: Лілея, 1997. - 328 с.
 6. Гольберг Н. Д., Морозов В. И., Рогозкин В. А. Метаболические реакции организма при адаптации к трудовой деятельности. – М.: Медицина, 2003. - 256 с.
 7. Горшков С. И., Золина З. М., Мойкин Ю. В. Методики исследований в физиологии труда. - М.: Медицина, 1974. - 311 с.
 8. Зинченко В. П., Мунипов В. М. Основы эргономики. - М.: Экономика, 1980. - 343 с.
 9. Инженерная психология / под ред. Г. К. Середы. - К.: Выща шк., 1976. – 308 с.
 10. Климов Е. А. Введение в психологию труда. Учебник для ВУЗов. - М.:  Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. - 350 с.
 11. Количественная оценка тяжести труда. Межотраслевые методические рекомендации / Составители В. Г. Макушин и др. - М.: Экономика, 1988. - 116 с.
 12. Косилов С. А. Очерки физиологии труда. - М.: Медицина, 1985. - 371 с.
 13. Косилов С. А. Психофизиологические основы научной организации труда. - М.: Экономика, 1989. - 176 с.
 14. Котелова Ю. В. Очерки по психологии труда. - М.: Изд-во МГУ, 1986. - 120 с.
 15. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці: навч. методичний посібник. - К.: КНЕУ, 2000. - 232 с.
 16. Лукашевич Н. П., Сингаевская И. В., Бондарчук Е. И. Психология труда: Учебно-метод. пособие / Под ред. Н. П. Лукашевича. - К.: МАУП, 1997. - 103 с.
 17. Мурзін О. Б. Посібник до практичних занять з фізіології людини. - Д.: Видавництво Дніпропетровського ун-ту, 2004. - 152 с.
 18. Навакатикян А. О., Крыжановская В. В., Кальниш В. В. Физиология и гигиена умственного труда. - К.: Здоров’я, 1987. - 152 с.
 19. Платонов К. К. Вопросы психологии труда. - М.: Медицина, 1970. - 264 с.
 20. Плиска О.І. Фізіологія: Навч. посібник для студ. природничих ф-тів пед. навч. закл.. - К.: Парламентське вид-во, 2004. - 362 с.
 21. Полежаев Е. Ф., Макушин В. Г. Основы физиологии и психологии труда. - М.: Экономика, 1974. - 240 с.
 22. Руководство по физиологии труда / Под ред. З. М. Золиной, Н. Ф. Измерова. - М.: Медицина, 1983. - 528 с.
 23. Саноян Г. Г. Создание условий оптимальной работоспособности на производстве (Психофизиологический аспект). - М.: Экономика, 1978. - 168 с.
 24. Тимош І. М. Основи фізіології та психології праці. - Т.: Економічна думка, 1999. - 167 с.
 25. Федоров А. К. Физиологические и психологические основы труда. - М.: Профиздат, 1984. - 232 с.
 26. Физиологические принципы разработки режимов труда и отдыха / Под ред. В. И. Медведева. - Л.: Наука, 1984. - 140 с.
4506
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).