Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фізична реабілітація при бронхіті у підлітків

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Анотація. Шевчук Т., Усова О., Шевчук А. Фізична реабілітація при бронхіті у підлітків. Проведені дослідження вказують на негативний вплив бронхолегеневої патології на респіраторні параметри підлітків. Це веде до функціональних або органічних зрушень у даній системі. Доведено позитивний вплив запропонованих засобів фізичної реабілітації на функціональний стан дихальної системи при бронхіті у підлітків.
Ключові слова: дихальна система, бронхіт, підлітки, фізична реабілітація.
Аннотация. Шевчук Т., Усова О., Шевчук А. Физическая реабилитация при бронхите у подростков. Проведенные исследования указывают на негативное влияние бронхолегочной патологии на респираторные параметры подростков. Это ведет к функциональным или органическим сдвигам в данной системе. Доказано позитивное влияние предложенных средств физической реабилитации на функциональное состояние дыхательной системы при бронхите у подростков.
Ключевые слова: дыхательная система, бронхит, подростки, физическая реабилитация.
Abstract. Shevchuk T. Y., Usova O. V., Shevchuk A. O. Physical rehabilitation at a bronchitis at teenagers. Our investigations specify negative influence of bronchial-pulmonary pathalogy on respiratory parameters of teenagers. This gives rise to functional or organic changes in this system. A positive effect of proposed methods of physical rehabilitation on the functional condition of the respiratory system is proved at a bronchitis at teenagers.
Key words: respiratory system, bronchitis, teenagers, physical rehabilitation.
 
Захворювання органів дихання у даний час займають четверте місце в структурі основних причин смертності населення, а їхній «внесок» у зниження працездатності і інвалідизацію населення ще більш значний. Цьому сприяють зростаючі темпи забруднення повітря і масштаби застосування хімічних продуктів на виробництві, у сільському господарстві і побуті. Під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів змінився характер перебігу запальних захворювань і зросла кількість осіб з підвищеною бронхіальною реактивністю. Для запальних захворювань бронхолегеневої системи стала більш характерна схильність до затяжного хронічного перебігу та раннє приєднання алергійних ускладнень [2, 3].
Слизова бронхів уражається в результаті інфекції (бактерії, віруси), під дією фізичних і хімічних факторів. До захворювання призводять охолодження, паління тютюну, вживання алкоголю, хронічна вогнищева інфекція у верхніх дихальних шляхах і ін. [11].
Сучасний клінічний перебіг рецидивних і хронічних захворювань легень характеризується збільшенням запальних процесів дихального апарату, які протікають на фоні збільшення частоти порушень серцевої діяльності і функцій зовнішнього дихання. При цьому ступінь і тип вентиляційної недостатності залежать і від умов проживання, радіаційної ситуації [7].
Методика і контингент дослідження. Вивчення фізичного розвитку та функціональних показників дихальної системи проведено у школярів-підлітків віком 12-16 років, яких було поділено на дві групи: основна (експериментальна) група налічувала 20 чоловік (10 хлопчиків і 10 дівчаток), які мають бронхо-легеневу патологію (ІІ група) та контрольна група складалась з 10 чоловік (5 хлопчиків і 5 дівчаток), які за даними медичних карток є здоровими (І група).
Використовували наступні методи дослідження: найпростіші антропометричні виміри (зріст, маса тіла і обхват грудної клітки), обчислення індексів фізичного розвитку, пневмотахографія та метод варіаційної статистики.
Беручи до уваги дослідження та дані загальноприйнятої програми фізичної реабілітації для профілактики та лікування бронхіту у підлітків, які входили до складу експериментальної групи було створено спеціальну програму фізичної реабілітації. Запропонована нами програма включала в себе лікувальну фізичну культуру та лікувальний масаж.
Результати дослідження та їх обговорення.
Отримані науковцями результати фізичного розвитку і фізичної підготовленості школярів, які мають бронхо-легеневу патологію, порівняно із відносно здоровими однолітками показують вірогідну відмінність на користь останніх [10].
За результатами наших досліджень довжина тіла хлопців-підлітків ІІ групи і підлітків І групи не мають статистично значимих відмінностей (табл. 1). У дівчат ІІ групи довжини тіла є меншою, ніж у І групі (p<0, 05).
Маса тіла у обстежених підлітків ІІ групи істотно не відрізняється від І групи (табл. 1). У дівчат ІІ групи вона дещо нижча; p>0, 05 (t=1, 67). Така ж тенденція відмічається і у хлопців ІІ групи (табл. 1).
 
Таблиця 1
Антропометричні показники підлітків, які хворі на бронхіт, на початку дослідження n=60
№ПоказникиХлопці (n=30) Дівчата (n=30) 
ІІ групаІ групаІІ групаІ група
1. Зріст (m), см163, 70±3, 24164, 40±4, 24158, 8±1, 52164, 9±1, 48**
2. Маса (h), кг47, 2±2, 950, 80±4, 2547, 10±2, 0452, 80±2, 74
3. Обхват грудної клітки (y), см70, 5±3, 0176, 10±3, 27*70, 1±1, 477, 70±2, 13**
4. Індекс Кетле, кг/м217, 7±0, 0518, 80±0, 7218, 7±0, 8119, 42±0, 8
5. Індекс пропорційності, % 43, 0, 7±2, 446, 29±1, 1244, 14±0, 747, 12±1, 15
Примітки: * – достовірність відмінностей між хлопцями ІІ і І груп (p<0, 05) ; ** – достовірність відмінностей між дівчатами ІІ і І груп (p<0, 05)
 
Нами були виявлені достовірні відмінності для показника обхвату грудної клітки підлітків ІІ і І груп (табл. 1). Відмічені нижчі величини цього параметра у дівчат та хлопців, які хворіють бронхітом при p<0, 05 (табл. 1).
Аналіз отриманих результатів показав, що для масово-зростових індексів підлітків відсутні статистично значимі відмінності (табл. 1). У підлітків ІІ і І груп відмічене зниження найпростішого масово-зростового індексу за рахунок (у більшості випадків) зниження маси тіла. Хоча таке зниження більш значне у підлітків з бронхо-легеневою патологією.
Фото Капча