Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Акти органів виконавчої влади як провідна форма реалізації повноважень

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Поняття актів органів виконавчої влади в системі державного управління
 2. Види і особливості актів органів виконавчої влади
 3. Характеристика вимог до актів  органів виконавчої влади
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Інститут правових актів органів виконавчої влади має надзвичайно важливе як науково-теоретичне, так і прикладне значення, особливо в сучасних умовах реформування в Україні державно-управлінського механізму та його адміністративно-правового забезпечення. Адже саме правові акти органів виконавчої влади є головним засобом регулювання відносин у сфері діяльності органів виконавчої влади, це одна з основних форм реалізації завдань і функцій органів державного управління. За допомогою таких актів досягається упорядкованість і стабільність адміністративно-правових відносин, їх розвиток.

Важливість згаданого інституту очевидна, і необхідність встановлення правових норм безпосередньо в процесі виконавчо-розпорядчої діяльності обумовлена тим, що закони містять лише певні загальні норми, які не можуть повною мірою регулювати всі сторони суспільного життя та всі відносини, які виникають в ході реалізації законів.

Правові акти органів виконавчої влади займають значне місце у правовій системі держави. Вони видаються на підставах, передбачених Конституцією та законами України, призначені для регулювання як загальних, так і конкретних правовідносин. Включені до загальної системи державно-владного впливу на конкретні сторони суспільного життя, правові акти органів виконавчої влади забезпечують формування та функціонування конкретних суб’єктів і об’єктів управлінської, правоохоронної та правозабезпечувальної діяльності.

По суті, весь процес реалізації виконавчої влади в усьому розмаїтті його елементів та стадій отримує свій цілеспрямований розвиток завдяки використанню правових актів управління, що визначають організаційні форми, методи, межі та правила діяльності як суб’єктів виконавчої влади, так і підпорядкованих чи підвладних їм об’єктів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України вiд 28.06.1996  № 254к/96-ВР, остання редакцiя вiд 08.12.2011: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov. ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96%2D%E2%F0
 2. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» вiд 17.03.2011 № 3166-VI : [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/l aws/show/586-14
 3. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» вiд 21.12.2006  № 514-V, остання редакцiя вiд 17.05.2008: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=514-16
 4. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 9 груд. 2010 р. № 1085/2010. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=247832009-%F
 5. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 груд. 1999 р. № 1572. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=21572-200908-%EF
 6. Адміністративна реформа в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи: монографія / за ред. Н. Р. Нижник та Н. Т. Гончарук. - К.: Моноліт, 2009. – 268 c.
 7. Адміністративне право / П. Дельвольве. - К.: Конус-Ю, 2008. - 167 с.
 8. Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку ХХІ століття): монографія / за заг. ред. В.В. Галунька. – Херсон: ВАТ «Херсонська міська друкарня», 2010. – 378 c.
 9. Адміністративне право України. Академічний курс підручник: в 2 т. / [ред. колегія В.Б. Авер’янов та ін.]. – К. ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. – Т. 1: Загальна частина. – 2009. – 592 с.
 10. Адміністративне регулювання - найважливіший фактор реформ / В. Симоненко // Економіка України. - 2010. - N 10. - С. 4-14.
 11. Виконавча влада і проблеми регуляторної політики в Україні: монографія / Т.М. Кравцова. - Суми: Мрія, 2007. - 194 c.
 12. Глущенко Я. Б. Сутність та особливості органів виконавчої влади як об’єкта адміністративно-правового регулювання / Я. Б. Глущенко // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 173–178.
 13. Гоманюк С. Л. Адміністративний договір як акт управління // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. - № 5. – С. 47-54.
 14. Демократичні засади державного управління та адміністративне право: монографія / Ю. С. Шемшученко, В. Б. Авер’янов, Н. В. Александрова, О. Ф. Андрійко, О. П. Анісімов, Н. О. Армаш, А. В. Береза, М. А. Бояринцева, Ж. В. Завальна, М. М. Іжа; Ред.: І. В Люлька; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Юрид. думка, 2010. - 495 с.
 15. Загальна теорія держави і права: підручник / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко, І.В. Бенедик, І.О. Биля-Сабадаш, Л.Л. Богачова, Д.О. Вовк, М.А. Вороніна, О.Р. Дашковська, Л.І. Летнянчин; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х.: Право, 2009. - 584 с.
 16. Кравцова Т.М. Організація та правове забезпечення державного регулювання господарської діяльності як функції управління // Форум права. -2006. - № 2. – С.83-87.
 17. Нормотворча діяльність центральних органів виконавчої влади: деякі проблеми правового регулювання / Н.В. Александрова // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Юрид. науки. - 2009. - Т. 90 - С. 59-61.
 18. Плахотнюк Н.Г. Адміністративні акти органів державного управління: проблемні питання правового регулювання // Актуальні проблеми державного управління № 2(34) / 2008. – С. 134-140.
 19. Принцип законності у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади: монографія / Л.М. Горбунова. - К.: Юніком Інтер, 2008. - 240 c.
 20. Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції: тези доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 24 берез. 2011 р., Дніпропетровськ / Ред.: О. В Пушкіна; Дніпропетр. ун-т економіки та права ім. А. Нобеля. - Д., 2011. - 295 с.
 21. Українське адміністративне право: сучасний стан і перспективи реформування / Ред.: В.С. Венедиктов; Нац. ун-т внутр. справ., Крим. юрид. ін-т. - Сімф., 2010. - 227 с.
 22. Центральні органи виконавчої влади: сучасний стан та напрями реформування / В.А. Дерець // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2009. - № 43. - С. 228-234.
 23. Шемелін Д.А. Диспозитивність в адміністративному праві – нові ознаки методу правового регулювання // Форум права. -2008. -№ 1. –С.453-458 [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08sdampr.pdf
 24. Школик А.М. Порівняльне адміністративне право: Навч. посіб. – Л.: ЗУКЦ, 2009. – 308 с.
4698
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).