Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фольклорний ансамбль у загальноосвітніх навчальних закладах

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади роботи з фольклорним ансамблем у загальноосвітній школі
1.1. Сутність, завдання і методи шкільного фольклорного ансамблю
1.2. Методика роботи з фольклорним ансамблем
2. Розробка програми роботи з учнівським фольклорним ансамблем
2.1. Загальні засади програми роботи фольклорного ансамблю
2.2. Робота з учасниками колективу на початковому рівні навчання
2.3. Робота з учасниками колективу на основному рівні навчання
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Концепція державної політики в галузі культури пріоритетними напрямами культурного розвитку українського суспільства визначаєкультурну самореалізацію особистості, надання їй вільного доступу до культурних цінностей та участі у культурному житті. Скарбницею духовних, художніх цінностей є українська пісенна культура як одне із найцінніших духовних надбань народу. В сучасних умовах народне хорове мистецтво завдяки своїй глибокій духовній сутності відіграє важливу роль у відродженні та актуалізації художніх цінностей, в інтеграції та культурному розвитку українського суспільства.

Незважаючи на проблеми фінансово-економічного характеру, відсут-ність регіональних програм культурного розвитку та комплексу державних інформаційно-культурних заходів, сфера сучасного ансамблевого фольклорного мистецтва характеризується інтенсифікацією музично-концерт-ного життя, заснуванням нових професійних і аматорських колек-тивів, зростанням рівня їх виконавської майстерності, активізацією професій-ної композиторської творчості для народного хорового виконавства.

Водночас аналіз художньої діяльності шкільних фольклорних колекти-вів дозволив виявити негативні тенденції до уніфікації репертуару, стерео-типності виконання, стилізації фольклорних джерел, поверхового відтво-рення етнорегіональних пісенно-виконавських традицій та звукової фоносфери пісенного фольклору України.

Все це зумовлює актуальність наукових досліджень, які мали б не лише теоретичне, а й практичне значення, що можливо на основі комплексного вивчення історико-теоретичних аспектів народного мистецтва та узагаль-нення мистецького досвіду фольклорних ансамблів колективів у контексті національних культуротворчих і музично-фольклорних процесів у загальноосвітній школі.

Стан дослідження проблеми. Українське народне виконавство традиційно досліджується в системі музичної фольклористики такими вченими, як А. Іваницький [9], М. Хай [21] та інші. З точки зору наукового інтересу до проблем шкільних фольклорних ансамблів слід згадати праці С. С. Балашової [1], В. Г. Бутенка [4], О. В. Комісарова [13], А. Чайковської [23], Н. В. Чашечнікової [24] та ін.).

Об'єкт дослідження – фольклорне ансамблеве виконавcтво у системі загальної освіти. 

Предмет дослідження – особливості організації та роботи з фольк-лорним ансамблем у загальнооосвітньому навчальному закладі. 

Мета роботи – з’ясувати особливості організації та методики роботи з дитячим фольклорним ансамблем в умовах загальноосвітнього навчального закладу.

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • визначити сутність, завдання і методи шкільного фольклорного ансамблю;
 • з’ясувати методику роботи з фольклорним ансамблем у загальноосвітньому навчальному закладі;
 • розробити програму роботи з учнівським фольклорним ансамблем.

Методи дослідження. З метою вирішення завдань дослідження було застосовано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів: аналітичний, системно-структурний моделювання, узагальнення, бесіди творчі й пізнавальні завдання), пряме і опосередковане спостереження за навчально-виховним процесом, самоспостереження учнями власної пізнавальної діяльності).

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 39 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Балашова С.С. Музыкальный фольклор и школа // Спутник учителя музыки / Балашова С.С., Шенталинская Т.С. – М.: Просвещение, 1993. – С. 89-126.
 2. Біницька К. М. Гуманістичне виховання на уроках музики засобами народної педагогіки та фольклору / К. М. Біницька // Педагогічний дискурс. - 2008. - Вип. 4. - С. 26-29.
 3. Браніцька Т. Р. Розвиток музично-пізнавального інтересу молодших школярів засобами виконавства на народних інструментах / Т. Р. Браніцька // Вісн. Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец. – 2007. – № 1. – С. 47-52. 
 4. Бутенко В. Г. Музична педагогіка (підготовка майбутніх учителів музики до організації художньо-творчої діяльності дитячих музично-інструментальних колективів): монографія / В. Г. Бутенко, Ю. А. Шевченко; НАПН України, Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон: Грінь Д. С., 2012. – 239 c. 
 5. Галішевська Н. Педагогічні умови формування творчих якостей в учасників дитячого хорового колективу / Н. Галішевська // Нова пед. думка. - 2008. - № 3. - С. 123-125.
 6. Дзвінка Р.І. Виховання майбутніх учителів засобами українського музичного фольклору / Р.І. Дзвінка. – Рівне: Овід, 2008. – 253 с.
 7. Доронюк В. Д. Шкільне хорознавство: навч. посіб. для викл. і студ. / В. Д. Доронюк, Ж. Й. Зваринчук; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. - Івано-Франківськ, 2008. - 336 c.
 8. Іваницький А. Український музичний фольклор. Підручник / А. Іваницький – Вінниця: Нова книга, 2004. – 320 с.
 9. Іваницький А.І. Українська музична фольклористика (методологія і методика): Навчальний посібник / А.І. Іваницький – К.: Заповіт, 1997. – 392 с.
 10. Ірха В. І. Основи методики викладання вокалу в хоровому класі: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв / Харківська держ. академія культури. - Х.: ХДАК, 2002. - 142 с.
 11. Кабалевський Д.П. Як розповідати дітям про музику. - К.: Вища школа, 1981. – 60 с.
 12. Коломоєць О. М. Хорознавство: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., що навчаються за спец. "Музич. виховання" / О. М. Коломоєць. - К.: Либідь, 2001. - 168 c.
 13. Комісаров О. В. Початкове навчання співу на фонетичній основі української мови: Навч. посібник / ІСДО. - К., 1995. - 88 с.
 14. Лобова О. В. Формування основ музичної культури молодших школярів: теорія та практика: монографія / О. В. Лобова. – Суми: Мрія, 2010. – 516 c. 
 15. Масол Л. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчаль-них закладах України / Масол Л. // Директор школи. – 2005. – № 4. – С. 7-10.
 16. Олексюк О. М. Музична педагогіка навч. посіб. для студ. ВНЗ культури і мист. / О. М. Олексюк. – К.: Київ. нац. ун-т культури і мистец., 2006. – 187 c. 
 17. Ростовський О. Я. Методика викладання музики в основній школі: Навч.-метод. посіб. - Т.: Навчальна книга- Богдан, 2000. - 272 с.
 18. Ростовський О. Я. Методика викладання музики у початкових класах: Навч.-метод. посібник / Інститут змісту і методів навчання. - К., 1997. - 201 с.
 19. Рудницька О. П. Основи викладання мистецьких дисциплін: Навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. / О. П. Рудницька, Л. М. Ісьянова, О. А. Цвігун, О. П. Кольєва, С. О. Соломаха; Ін-т змісту і методів навчання. – К., 1998. – 183 c. 
 20. Смирнова Т. А. Хорознавство (історія, теорія, методика): Навч. посіб. / Т. А. Смирнова; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2000. - 180 c.
 21. Хай М. Музично-інструментальна культура українців (фольклорна традиція): монографія / М. Хай. – Київ-Дрогобич, 2007. – 538 с. 
 22. Хоткевич Г. М. Музичні інструменти українського народу / Г. М. Хоткевич. – Харків, 1930. – 45 с. 
 23. Чайковська А. Виховання музично-співочих навичок у шкільному вокальному ансамблі / А. Чайковська // Нова пед. думка. - 2009. - № 1. - 
 24. С. 114-116.
 25. Чашечнікова Н. В. Народний танець як фактор формування особистості молодшого школяра / Н. В. Чашечнікова // Пед. дискурс: зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 13. - С. 391-394.
 26. Чурікова О. Д. Виховання вокально-інтонаційної культури молодших школярів в процесі хорового співу // Формування духовної культури учнівської молоді засобами мистецтва: Науковий збірник. – Вип.11 / за заг.ред. Шевченко Г.П. – Луганськ: ЛДПУ, 2000. – С.90-91.
 27. Шинкаренко А.І., Лупак Н.М. Розучування пісень з музично-ритмічними рухами // Початкова школа. – 1989. - №3. - С. 55-58.
 28. Якимчук С. Н. Методика музичного виховання: Навч. посібник для студ. муз.-пед. ф-тів, вищих та серед. навч. закл. мистецтв, вчителів музики навч. закл. різного типу / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. Інститут мистецтв. - Рівне, 2003. - 160 с.
 29. Ятло Л. П. Теорія та методика роботи з дитячим хором: навч.-метод. посіб. / Л. П. Ятло; Уман. держ. пед. ун-т ім. П.Тичини. Ін-т соц. та мистец. освіти. - Умань: СПД Жовтий, 2008. - 155 c.
6492
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).