Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фонди соціального страхування, їх структура, завдання та повноваження

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Фонд соціального страхування від нещасних випадків
Пенсійний фонд
Фонд соціального захисту інвалідів
Недержавні фонди соціального страхування
Список використаної літератури
 
В Україні існують фонди соціального страхування двох видів – державні і недержавні. До державних фондів соціального страхування належать Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд соціального страхування від нещасних випадків і Фонд соціального захисту інвалідів. Діяльність недержавних фондів соціального страхування регламентується Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».
 
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
 
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності створений відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» і є правонаступником Фонду соціального страхування України.
Фонд є органом, який здійснює керівництво та управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, провадить збір і акумуляцію страхових внесків та інших коштів, призначених для фінансування матеріального забезпечення та соціальних послуг, види яких передбачені Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням», та забезпечує їх надання, а також здійснює контроль за використанням цих коштів. Фонд є некомерційною самоврядною організацією і належить до цільових позабюджетних страхових фондів. Держава є гарантом надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам Фонду, стабільної діяльності Фонду.
За загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, Фондом надаються такі види матеріального забезпечення та соціальних послуг:
допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною) ;
допомога по вагітності та пологах;
допомога при народженні дитини;
допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві) ;
забезпечення оздоровчих заходів.
Управління Фондом здійснюється на паритетній основі представниками від держави, застрахованих осіб і роботодавців. Нагляд за діяльністю Фонду здійснює Наглядова рада Фонду, яка діє на громадських засадах. Виконавча дирекція Фонду є виконавчим органом правління Фонду, який забезпечує виконання рішень правління. Робочими органами виконавчої дирекції Фонду та його відділень є виконавчі дирекції відділень в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі.
 
Фонд соціального страхування від нещасних випадків
 
Страхування від нещасного випадку здійснює Фонд соціального страхування від нещасних випадків – некомерційна самоврядна організація, що діє на підставі статуту, який затверджується її правлінням. Управління Фондом соціального страхування від нещасних випадків здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців. Безпосереднє управління Фондом соціального страхування від нещасних випадків здійснюють його правління та виконавча дирекція.
У разі настання страхового випадку Фонд соціального страхування від нещасних випадків зобов'язаний у встановленому законодавством порядку:
1) своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті, виплачуючи йому або особам, які перебували на його утриманні всі передбачені види допомоги;
2) організувати поховання померлого, відшкодувати вартість пов'язаних з цим ритуальних послуг відповідно до місцевих умов;
3) сприяти створенню умов для своєчасного надання кваліфікованої першої невідкладної допомоги потерпілому в разі настання нещасного випадку, швидкої допомоги в разі потреби його госпіталізації, ранньої діагностики професійного захворювання;
4) організувати цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого у власних спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах або на договірній основі в інших лікувально-профілактичних закладах з метою якнайшвидшого відновлення здоров'я застрахованого;
5) забезпечити потерпілому разом із відповідними службами охорони здоров'я за призначенням лікарів повний обсяг постійно доступної, раціонально організованої медичної допомоги;
6) вжити всіх необхідних заходів для підтримання, підвищення та відновлення працездатності потерпілого;
7) забезпечити домашній догляд за потерпілим, допомогу у веденні домашнього господарства (або компенсувати йому відповідні витрати), сприяти наданню потерпілому, який проживає в гуртожитку, ізольованого житла;
8) проводити навчання та перекваліфікацію потерпілого у власних навчальних закладах або на договірній основі в інших закладах перенавчання інвалідів, працевлаштовувати осіб із зниженою працездатністю;
9) організовувати робочі місця для інвалідів самостійно або разом з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування чи з іншими заінтересованими суб'єктами підприємницької діяльності;
10) у разі невідкладної потреби подавати інвалідам разову грошову допомогу, допомогу у вирішенні соціально-побутових питань за їх рахунок або за рішенням виконавчої дирекції Фонду та її регіональних управлінь – за рахунок Фонду;
11) сплачувати за потерпілого внески на медичне та пенсійне страхування;
12) організовувати залучення інвалідів до участі у громадському житті.
Усі види соціальних послуг та виплат, передбачені цією статтею, надаються застрахованому та особам, які перебувають на його утриманні, незалежно від того, зареєстровано підприємство, на якому стався страховий випадок, у Фонді соціального страхування від нещасних випадків чи ні. Фонд соціального страхування від нещасних випадків провадить збір та акумулювання страхових внесків, має автономну, незалежну від будь-якої іншої, систему фінансування.
Фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків здійснюється за рахунок внесків роботодавців: для підприємств – з віднесенням на валові витрати виробництва, для бюджетних установ та організацій – з асигнувань, виділених на їх утримання та забезпечення; капіталізованих платежів, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників; прибутку, одержаного від тимчасово вільних коштів Фонду на депозитних рахунках; коштів, одержаних від стягнення відповідно до законодавства штрафів і пені з підприємств, а також штрафів з працівників, винних у порушенні вимог нормативних актів з охорони праці; добровільних внесків та інших надходжень, отримання яких не суперечить законодавству.
Працівники не несуть ніяких витрат на страхування від нещасного випадку.
 
Пенсійний фонд
 
Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії та готує документи для їх виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання, інших соціальних виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України, здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України. Діяльність Пенсійного фонду України спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра праці та соціальної політики України.
Основними завданнями Пенсійного фонду України є:
участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціального страхування;
забезпечення збирання та акумулювання коштів, призначених для пенсійного забезпечення, повного і своєчасного фінансування витрат на виплату пенсій, допомоги на поховання та інших соціальних виплат, що здійснюються з коштів Пенсійного фонду України;
ефективне використання коштів Пенсійного фонду України, здійснення в межах своєї компетенції контрольних функцій, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів Пенсійного фонду України.
 
Фонд соціального захисту інвалідів
 
Фонд соціального захисту інвалідів створено для фінансування державних соціальних програм підтримки і захисту людей з особливими потребами Постановою Кабінету Міністрів України від 18. 07. 1991 №92. Фонд бере участь у реалізації державної політики у сфері соціального захисту осіб з особливими потребами, фінансує заходи щодо соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної та професійної реабілітації інвалідів та здійснює контроль за додержанням підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності і господарювання нормативів робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів.
Відповідно до покладених завдань фонд соціального захисту інвалідів:
використовує в установленому порядку кошти, які надійшли до державного бюджету від сплати адміністративно-господарських санкцій і пені, аналізує їх використання, розробляє та подає Мінпраці пропозиції щодо визначення потреби в коштах та забезпечення їх ефективного використання;
забезпечує реєстрацію у територіальних відділеннях Фонду підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності і господарювання, на яких працює 8 і більше людей, та одержує від них звітність про зайнятість і працевлаштування інвалідів;
здійснює контроль за виконанням підприємствами нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів та сплатою ними адміністративно-господарських санкцій і пені;
контролює цільове використання підприємствами наданих Фондом коштів;
сприяє створенню робочих місць для працевлаштування інвалідів, професійному навчанню непрацюючих інвалідів, а також їх професійній підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації;
співпрацює із секретаріатом Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, а також громадськими організаціями інвалідів і заснованими ними підприємствами тощо.
 
Недержавні фонди соціального страхування
 
Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня 2003 р. № 1057-ІV в Україні регламентовано створення і діяльність недержавних фондів соціального страхування.
Недержавному соціальному страхуванню притаманний приватноправовий характер. Зокрема, визначення порядку і розмірів сплати страхових внесків визначається у договорі між застрахованою особою і страховиком. Цим же договором встановлюються підстави одержання та розміри страхових виплат. Держава здійснює лише контрольні функції, виступаючи при цьому гарантом такої діяльності. Цей вид соціального страхування в Україні тільки починає запроваджуватися. При цьому реально можна лише говорити про недержавне пенсійне страхування, яке дістало своє законодавче регулювання.
Недержавне соціальне страхування іноді зараховують до видів цивільно-правових договорів. Однак порівняно з цивільним страхуванням цей вид соціального страхування має свої особливості. Так, загальні підстави здійснення страхових виплат визначаються спеціальним законодавством, яке регулює зазначений вид соціального страхування, а не договором. Законодавчо регулюється також порядок встановлення страхових випадків, які не можуть відрізнятися від аналогічних підстав, визначених для загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Недержавне соціальне страхування іноді називають добровільним соціальним страхуванням, але це не зовсім відповідає дійсності. Та обставина, що у певній своїй частині воно справді є добровільним, оскільки брати участь у ньому можна на підставі договору, не заперечує того, що деякі види недержавного соціального страхування є обов'язковими для певних категорій працівників. Це, зокрема, стосується страхування за рахунок професійних і ряду корпоративних пенсійних фондів. Воно повинно здійснюватися на підставі відповідних законів, прийняття яких передбачено Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», тому цьому виду страхування найповніше відповідає назва – недержавне соціальне страхування, а поєднання державного і недержавного способів формування страхових фондів дозволяє створити гнучку і ефективну систему соціального забезпечення громадян з достатньо високим рівнем соціальних виплат.
Недержавні фонди соціального страхування, за кошти яких здійснюється недержавне соціальне страхування, є особливою організаційно-правовою формою некомерційної організації соціального забезпечення, єдиним видом діяльності якої є соціальне забезпечення учасників фонду на підставі договорів про недержавне соціальне страхування.
 
Список використаних джерел:
 
Допомоги по соціальному страхуванню // Все про бухгалтерський облік. -2006. – №10.
Нове у соціальному страхуванні // Баланс. – 2006. – №4.
Система державного соціального і пенсійного страхування // Вісник ПСУ. -2007. – №27.
Соціальне страхування // Податки і бухгалтерський облік. -2004. -№73.
Соціальне страхування // Финансовая консультация. -2005. -№7-8.
Соціальне страхування: історія і проблеми // Соціальний захист. -2000. -№2.
Фото Капча