Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування базових якостей особистості дітей старшого дошкільного віку

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
53
Мова: 
Українська
Ціна: 
400 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади формування базових якостей особистості дітей старшого дошкільного віку
1.1. Провідні принципи реалізації виховних завдань в освітньому процесі дошкільного закладу
1.2. Педагогічні умови виховання базових якостей старшого дошкільника у дошкільному навчальному закладі
1.3. Методи роботи зі старшими дошкільниками щодо розвитку базових якостей особистості дитини
2. Емпіричне дослідження методики формування базових якостей особистості старших дошкільників
2.1. Аналіз формування почуття справедливості
2.2. Аналіз формування почуття обов’язку дітей дошкільного віку
2.3. Аналіз розвитку конструктивної діяльності дошкільників 
2.4. Аналіз розвитку самооцінки старших дошкільників
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Соціально-політичні зміни в житті суспільства і необхідність підготовки до них дітей і молоді, починаючи з дошкільного віку, зумовили посилення інтересу до соціальних аспектів виховання дітей. Керування своєю поведінкою і способами спілкування, здатність вибору адекватної альтернативи поведінки, орієнтації у нових обставинах, відчуття свого місця в товаристві інших людей є важливим аспектом соціального розвитку дитини.

Проблема виховання базових якостей дитини старшого дошкільного віку в дошкільному навчальному закладі є актуальною для українського суспільства з огляду на його розвиток у контексті якісних змін, об’єктивного взаємозв’язку і взаємозумовленості явищ матеріального і духовного світу. Пізнаючи українське суспільство як об’єктивну реальність, варто розглядати політичні, економічні, педагогічні явища, як притаманні йому обставини та умови, в яких розвивається суспільство і саме від них залежить реалізація духовного потенціалу України з одного боку та причини таких змін, як факти або явища, які породжують інші або зумовлюють в ньому зміни з іншого. Водночас варто усвідомлювати, що існують фактори – рушійні сили процесу розвитку українського суспільства і саме вони уможливлюють творення, а не його руйнацію.

Базові якості є найважливішими для особистісного зростання людини, на них ґрунтується фундамент особистісної культури дошкільника. Базовий рівень якостей складає основу формування моральних якостей дошкільника: визнання чеснот і переваг інших людей, здатність розуміти інших, змогу ставати на їхнє місце, співпереживати їм, допомагати за власним бажанням, робити людям добро, не чекаючи винагороди.

У системі дошкільної освіти України назріла необхідність осучаснити підходи до організації освітнього середовища, зокрема, урізноманітнити форми освітньої роботи в розвивальному середовищі, розробити навчально-методичне забезпечення формування базових якостей особистості дошкільника.

Стан дослідження проблеми. Питання формування базових якостей особистості дитини і шляхів педагогічного впливу з метою її розвитку широко висвітлене у фаховій літературі. Проблеми формування вольових якостей дітей досліджувалися Л. М. Божович [5], К. Муздибаєвим [21]., Л. Орбан-Лембрик [22] та ін. Дослідженню питання формування почуття відповідальності та самостійності у дітей дошкільного віку присвячені роботи таких авторів як І.Д. Бех [4], Т. Гурлєва [10], М.В. Савчин [26], О. Семенкова [27], Т.С. Фа-солько [30, 31], О.І. Шилова [34] та ряду інших. 

Об’єкт дослідження – формування особистості дитини старшого дошкіль-ного віку.

Предмет дослідження – формування базових якостей особистості дітей старшого дошкільного віку у повсякденній роботі дитсадка.

Мета роботи – вивчити механізми впливу на формування базових якостей особистості дітей старшого дошкільного віку.

Відповідно до об’єкта і предмета дослідження нами було визначено наступні його завдання:

 • визначити провідні принципи реалізації виховних завдань в освітньому процесі дошкільного закладу
 • узагальнити педагогічні умови виховання базових якостей старшого дошкільника у дошкільному навчальному закладі
 • проаналізувати методи роботи зі старшими дошкільниками щодо розвитку базових якостей особистості дитини
 • дослідити методики формування базових якостей особистості старших дошкільників.

Методи дослідження. Для реалізації поставлених у роботі завдань нами викорисовувалися методи аналізу фахової наукової та періодичної літератури, методи спостереження, методики В.Г.Нечаєва, Т.О.Маркова, педагогічний експеримент та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи склав 53 аркуші.

 

Список використаних джерел: 
 1. Алексєєнко Т. Ф. Мотивація соціальної поведінки та механізми її формування / Т. Ф. Алексєєнко // Соціальна педагогіка: теорія та практика: Методичний журнал. - 2011. - N 4. - С. 4-10.
 2. Балл Г. Феномен вибору в контексті соціальної поведінки / Г. Балл // Со-ціальна психологія.: Український науковий журнал. - 2005. - №1. - С. 3-13.
 3. Басюк Н. А. Формування почуття відповідальності у молодших школярів: дис. / Н. А. Басюк / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир, 2005. – 294 с.
 4. Бех І.Д. Відповідальність особистості як мета виховання / І.Д. Бех // Початкова школа. – 1994. – №9-10.
 5. Божович Л. М. Личность и её формирование в детском возрасте / Л. М. Божович. - М.: Наука, 1988. - 620 с.
 6. Боришевський М.Й. Моральні переконання та їх формування у дітей / М.Й. Боришевський. - К.: Рад. школа. 1979. - 48 с.
 7. Вовчик-Блактитна О. О. Дитина у контексті сучасних соціокультурних тенденцій виховання / / Практична психологія та соціальна робота. – № 9. – 2008. – С. 1–5.
 8. Гнатів І. В. Психологічні умови засвоєння моральних норм / І. В. Гнатів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: сборник / Львівський держ. ун-т внутр. справ. - Львів, 2008. - Вип. 1. - С. 296-306.
 9. Гуманістичне виховання дітей дошкільного віку в контексті інноваційної педагогічної діяльності: [монографія] / За наук. ред. Т. І. Поніманської, І. М. Дичківської]. – Рівне : Волинські обереги, 2012. – 208 с.
 10. Гурлєва Т. Виховуємо відповідальність у дошкільників / Т. Гурлєва // Вихователь-методист дошкільного закладу: спеціаліз. журн. - 2012. - № 5. - С. 19-29.
 11. Дичківська І. М.Інноваційніпедагогічнітехнології:навч посібник / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352с.
 12. Заброцький М. М. Основи вікової психології / М. М. Заброцький. - Тернопіль: Богдан, 2002. – 112 с.
 13. Заячківська М. Діагностика вихованості культури поведінки дітей старшого дошкільного віку в різновікових групах / М. Заячківська // Вісник інституту розвитку дитини. Серія: Філософія. Педагогіка. Психологія: Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - Вип. 10. - С. 68-74.
 14. Кондратенко Р. В. Наступність у вихованні відповідальності в старших дошкільників і молодших школярів / Р. В. Кондратенко // Педагогіка вищ. та серед. шк.: зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 28. - С. 94-99.
 15. Кондратенко Р. В. Різні підходи до визначення змісту та структури відповідальності / Р. В. Кондратенко // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць / гол. ред. В. К. Буряк. – Кривий Ріг: КДПУ, 2005. – Вип. 12. – С. 190–198.
 16. Кононко О. Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкіль-ника (системний підхід) / О. Л. Кононко. – К. : Стилос, 2000. – 336 с.
 17. Концепція державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на пе-ріод до 2017 року // Дитячий садок: управління. – 2010. – № 3 (17). – С. 6-7.
 18. Кошелівська О.І. Особливості організації діяльності, стимулюючої моральний вибір в поведінці дошкільників / Кошелівська О.І. // Наукові записки: Зб. наук. пр.Вип.41. - К.: НПУ, 2001. - С.73-75.
 19. Крутій К. Освітній простір дошкільного навчального закладу: Монографія: У 2-х ч. – Частина перша. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2009. – 320с.
 20. Ладивір С. О. Особистість дошкільника: надії та перспективи розвитку: науково-методичний посібник / С. О. Ладивір. – Житомир : Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Житомирський обласний інститут післядипломної пед. освіти, 2003. – 175 с.
 21. Муздыбаев К. Психология ответственности / К. Муздыбаев. – Л.: Нева, 1983. – 240 с.
 22. Орбан-Лембрик Л. Соціальна поведінка як спосіб вияву активності особистості / Л. Орбан-Лембрик // Соціальна психологія.: Український науковий журнал. - 2004. - №5(7). - С. 12-19.
 23. Пентій О. В. Формування у дітей дошкільного віку загальнолюдських мо-ральних якостей / О. В. Пентій // Пед. вісн. - 2010. - № 3 (спец. вип.). - С. 61.
 24. Підготовка вихователів до розвитку особистості дитини в дошкільному віці: [монографія] / Г. В. Бєлєнька, З. Н. Борисова, М. А. Машовець [та ін.]; ред. І. І. Загарницька ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 310 с.
 25. Піроженко Т. Особистість дошкільника: перспективи розвитку / Т. Піроженко. –Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 136 с.
 26. Савчин М. В. Психологія відповідальної поведінки: монографія / М.В. Савчин. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008. - 280 c.
 27. Семенкова О. Формування почуттів відповідальності у дітей старшого дошкільного віку в процесі господарсько-побутової праці / О. Семенкова // Вісник інституту розвитку дитини. Серія: Філософія. Педагогіка. Психологія: Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - Вип. 7: Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Дитинство. Освіта. Соціум". 18 лютого 2010 року. - С. 146-150.
 28. Сухинская Л. А. Возложение и принятие ответственности в условиях групповой деятельности / Л. А. Сухинская // Психологическая теория коллектива / под ред. А.В. Петровского. - М.: Знание, 1979. - С. 94-104.
 29. Терещенко Н. Виховання почуття відповідальності дитини-дошкільника в процесі виконання трудових доручень / Н. Терещенко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р.: У 6 т. - Київ: Вид-во Європейського ун-ту , 2005. - Т. 4. - С. 173-176.
 30. Фасолько Т.С. Виховання відповідальної поведінки у дітей дошкільного віку / Т.С. Фасолько // Оновлення змісту і методів початкової освіти: Наук. записки РДПІ. – Вип.8. – Рівне, 1999. – С.118-121.
 31. Фасолько Т.С. Відповідальність як характеристика соціальної компетент-ності дошкільника / Т.С. Фасолько // Нова педагогічна думка. – 1999. - № 3.- С.88-90.
 32. Федорова М. А. Проблема формування моральної поведінки старших дош-кільників у педагогічній науці: научное издание / М. А. Федорова // Наукові записки. Серія: педагогічні та історичні науки: сборник / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ, 2007. - Вип. 65. - С. 164-169.
 33. Формуємо у дошкільників цілісне світобачення: навчально-методичний посібник / Авт. кол-в: Кононко О. Л., Луценко В. О., Нечай С. П., Плохій З. П., Сидельникова О. Д., Старченко В. А., Терещенко О. П., Шелестова Л. В., Якименко Л. Ю. – К.: «Імекс-ЛТД», 2013. – 260 с.
 34. Шилова О.І. Проблема формування соціально відповідальної поведінки та її сутнісні характеристики / О.І. Шилова // Пробл. інж.-пед. освіти. - 2008. - N 21. - С. 240-248.
10637
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).