Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування елементарних географічних уявлень дошкільників

Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
66
Мова: 
Українська
Ціна: 
800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи формування елементарних географічних уявлень дітей дошкільного віку
1.1. Поняття елементарних географічних уявлень в контексті дошкільного виховання
1.2. Особливості формування і сприймання дошкільниками елементар-них географічних уявлень
1.3. Педагогічні умови і методи формування елементарних географічних уявлень дошкільників на основі відомостей про природу рідного краю
2. Шляхи формування у дошкільників елементарних географічних уявлень
2.1. Діагностика рівня сформованості у старших дошкільників елементарних географічних уявлень
2.2. Методи та прийоми формування елементарних географічних уявлень у навчально-виховному процесі
2.3. Аналіз результатів дослідної роботи
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Дитина пізнає світ у процесі будь-якої своєї діяльності, одержує можливість напрямую задовольнити властиву йому допитливість: чому, навіщо, як влаштований світ. Ознайомлення дітей з широким колом знань, формування цілісної картини світу - найважливіше завдання для досягнення мети загального розвитку дітей. Найбагатшими можливостями для рішення цього завдання володіє географія, яка супроводжує кожну людину з моменту її народження, адже людина народжується в певній країні, місті, живе на певній вулиці і в будинку. Перші питання дитини стосуються світу, у якому вона живе, Землі як середовища існування. Дитина розрізняє близьких і чужих людей, предмети і об'єкти, які оточують її вдома, у групі дитячого садка, на вулиці. Дитина пізнає світ за принципом: що бачу, з чим дію - те й пізнаю. У старшому дошкільному віці дитина, як і раніше, дивиться на світ широко відкритими очами, частіше і сміливіше досліджує перспективу, пізнає довкілля. Дітям все цікаво, їх все вабить і приваблює. Їх пізнавальні потреби можна виразити словами: «Хочу все знати». 

Формування географічних уявлень - складний і тривалий процес, який починається з моменту народження дитини і триває все життя. У процесі виховання і навчання дитиниа постійно знаходиться в рамках образу світу, який сформувався в неї у дошкільному дитинстві. Цей період є найважливішим у житті людини, оскільки саме в ньому відбувається зародження і становлення первинних уявлень образу світу завдяки пізнавальній активності дитини. Прагнення до нових вражень, цікавість, постійне бажання спостерігати й експериментувати, самостійно шукати нові відомості про світ, традиційно розглядаються як характерні для дошкільника риси поведінки. Дослідницька, пошукова активність - природні стани дитини, вона налаштована на освоєння навколишнього світу, хоче його пізнавати. Це внутрішньє прагнення до дослідження породжує дослідницьку поведінку і створює умови для того щоб психічний розвиток дитини відбувався як процес саморозвитку.

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку передбачає, що страший дошкільник повинен мати елементарні уявлення про природне довкілля: життя на планеті Земля; вплив Сонця на воду, грунт, рослини, тварин, повітря; властивості та стани повітря і води; сезонні та природні явища; багатоманітність тваринного і рослинного світу; діяльність людини та її вплив на екологію, первинні астрономічні поняття (Космос, Всесвіт, планета тощо).

Крім того, у мовленнєвій діяльності дошкільник повинен вживати слова, пов’язані з описом деталей та елементів ландшафту, географічні назви місцевостей, гір, річок, які мають загальну характеристику або знаходяться у місцях проживання дітей (Горинь, Устя, Карпати, Дніпро, Чорне море тощо), використовувати назви частин доби та днів тижня, часових відрізків.

Завдання педагога - на окремих темах сформувати у дітей допитливість, пізнавальну ініціативу, вміння порівнювати (розрізняти і поєднувати) речі і явища, встановлювати прості зв'язки й відносини між ними, розширювати світогляд дітей, формувати географічні уявлення і створювати для цього такі умови, щоб діти могли ступити за межі вже засвоєного оточення і почати цікавитися «всім на світі».

Мета дослідження - теоретично обгрунтувати та та експериментально дослідити процес формування у дітей дошкільного віку елементарних географічних уявлень.

Відповідно до обраної теми роботи було передбачено розв’язання наступних завдань:

 • уточнити поняття елементарних географічних уявлень в контексті дошкільного виховання;
 • з’ясувати особливості формування і сприймання дошкільниками елементарних географічних уявлень;
 • проаналізувати педагогічні умови і методи формування елементарних географічних уявлень дошкільників на основі відомостей про природу рідного краю;
 • експериментально дослідити шляхи формування у дошкільників елементарних географічних уявлень.

Об'єкт дослідження - процес формування елементарних географічних уявлень у дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження – форми і методи формування елементарних географічних уявлень у дітей дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу.

Гіпотеза дослідження передбачала, що підвищення пізнавального інтересу до географії шляхом впровадження нестандартних занять і ігрових форм діяльності забезпечить більш ефективний розвиток елементарних географічних уявлень дошкільників.

Теоретичні основи дослідження. Проблема формування елементарних геог-рафічних уявлень дошкільників достатньо широко висвітлена у радянській педа-гогіці, зокрема, працями С. А. Веретеннікової [7], А.В. Запорожця і Т.А. Мар-кової [8], В. І. Логинової [20] та інших. Однак спеціалізованих досліджень формування елементарних географічних уявлень в сучасній українській дошкіль-ній педагогіці досить мало, серед таких можна згадати роботи Г. В. Гаркуші [9], Л.К. Овдій [25], Т. Грицишиної [26], В.В. Федієнко [43], Н.Ф. Яришевої [46]

Методи дослідження включали теоретичний аналіз психологічної і педагогічної літератури, вивчення і узагальнення досвіду роботи вихователів дошкільних установ. У процесі дослідження використовувалися опосередковані і прямі методики, зокрема, спостереження, бесіда, констатувальний, формувальний і контрольний експеримент.

Організація дослідження. Дослідно-експериментальна робота передбачала аналіз літературних джерел за темою дослідження, визначення структури і напрямків експериментальної роботи, після чого було проведно констатувальний та формувальний експерименти, на основі яких виконано контрольне дослідження і проведено аналіз його результатів.

Експериментальна база дослідження. Експериментальна робота проводилася в ДНЗ комбінованого типу № 31 м. Рівне. У дослідження взяло участь 17 дітей підготовчої групи.

Теоретичне значення дослідження полягає в обґрунтуванні власного бачення шляхів і методів формування у дітей дошкільного віку елементарних географічних уявлень, організації діяльності дітей за досліджуваною проблемою, узагальненні педагогічних умов підвищення її ефективності, формування пізнавальної активності дошкільників.

Практичне значення роботи визначається її спрямованістю на підвищення результативності навчально-виховного процесу за сферою діяльності дошкільників «Природа», удосконалення організації навчально-виховної діяльності дітей. Матеріали дослідження можуть бути використані у навчальній практиці студентів, повсякденній роботі вихователів ДНЗ.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків. Обсяг роботи становить 66 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Алешина Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Старшая и подготовительная группы. – М., ЦГЛ, 2005. – 128 с.
 2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання. - 1999. - № 1. - С. 6-19. 
 3. Бех І.Д. Виховання особистості: у 2 кн. Кн. 1: Особистісно орієнтований під-хід: теоретико-технологічні засади: Наукове видання. - К.: Либідь, 2003. - 280 с.
 4. Богуш А. М., Варяниця Л. О., Гавриш Н. В., Курінна С. М., Печенко І. П. Діти і соціум: особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. - Луганськ : Альма-матер, 2006. – 368 с.
 5. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.: Педагогика, 1968. - 412 с
 6. Вересов Н. Мы - земляне. Програма по экологическому воспитанию старших дошкольников //Дошкольное воспитание. - 1994. - №12. - С.23-32. 
 7. Веретеннікова С А. Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою. -К.:Вища школа, 1979. - 248 с.
 8. Воспитание и обучение в детском саду / под ред. Запорожца А.В., Марковой Т.А. - М.: Педагогика, 1986. - 558 с. 
 9. Гаркуша Г. В. Дитина і навколишній світ: розробки занять. – Харків: Основа, 2008. – 202 с.
 10. Глухова Н. Базова програма «Я у Світі»: формування природничої компетентності дошкільника // Вихователь-методист дошкільного закладу. –2009. – №7. – С.4-8.
 11. Глухова Н. Емоційне спілкування дитини з природою як умова творчого осягнення світу // Дошкільне виховання. - 2001. - № 10. - с 16-19.
 12. Гризик Т. И. Познаю мир: Методические рекомендации для воспитателей, работающих по программе «Радуга». – М.: Просвещение, 2000. – 160 с. 
 13. Дитина. Програма виховання дітей дошкільного віку /наук. кер. автор. колективу Кононко О.Л. - К.: Освіта, 1993. - 270с. 
 14. Добровольський В.В. Екологічні знання: Навч. посіб. - К: ВД «Професіо-нал», 2005. - 304 с.
 15. Екологічне виховання дітей дошкільного віку: Методичний посібник / Л.М.Сімак, Л.М.Макарова, О.М.Кириленко, Н.А.Назарова; під ред. Є.П.Кулькіної – Херсон: РІПО, 2005 – 52 с.
 16. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / наук. ред. О.Л.Кононенко. - К.: Дошкільне виховання, 2003. - 243 с.
 17. Копейкіна О. Оглядова інформація про діючі державні, регіональні, авторські, варіативні програми виховання і навчання дітей дошкільного віку // Дитячий садок. - 2002. - Жовтень, - № 40 (184), - С. 17-19. 
 18. Кот Н. Куточок природи у дошкільному закладі // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2010. – №9. – С.46-51.
 19. Кот Н.М. Спільна робота дошкільного закладу та сім'ї з екологічного виховання // Дитячий садок. - №45. – С. 16-21.
 20. Логинова В. И. и др. Дошкольная педагогика. - М.: Педагогика, 1988. – 218 с.
 21. Маршицька В. Природа розкриває свої таємниці//Дошкільне виховання. – 1999. - №7. – С. 14.
 22. Мелаш В. Д., Олексенко Т. Д. Безперервна, спадкоємна екоосвіта - педтехнологія формування біоетики // Тези доповідей Другого Міжнародного симпозіуму з біоетики. – К., 2002. - С 97-99. 
 23. Мелихова Г. И. География и ты: Твои первые путешествия и открытия: Для ст. дошк. и мл. шк. возраста. – М.: Просвещение, 1998. – 80 с.
 24. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / О.Л. Кононко, З.П. Плохій, А.М. Гончаренко та ін. – К.: Світич, 2009. – 208 с.
 25. Овдій Л.К. Мандруємо екологічною стежиною // Дошкільне виховання. – №5. – С. 23-27.
 26. Ознайомлення дошкільників з рідним краєм та елементи туризму в дитячому садку / Т. Грицишина // Післядиплом. освіта в Україні. - 2010. - № 1. - С. 76-81.
 27. Організаційно-методичні засади туристсько-краєзнавчої роботи з дітьми в умовах дошкільної освітньої установи / Б.П. Пангелов // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2007. - № 6. - С. 221-223.
 28. Основы дошкольной педагогики / под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М.: Педагогика, 1980. - 384 с.
 29. Островська Л. Ф. Виховання культури поведінки дошкільників. - К.: Знання, 1985. - 277 с.
 30. Плохій З. Екологічне світобачення дошкільнят // Дитячий садок. – Липень. Число – 2009. – №27(507). – С.15-18.
 31. Плохій З. Еколого-розвивальне середовище дошкільного навчального зак-ладу (інноваційні підходи) // Дошкільне виховання. – 2010. – №7.– С. 6-10.
 32. Плохій З.П. Виховання екологічної культури у дітей дошкільного віку. – К.: Дошкільне виховання, 2002. – 88 с.
 33. Плохій З.П. Природа як пізнавальна цінність // Дошкільне виховання. - 2001. - № 3. - С.19-21.
 34. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. - К.: Академвидав, 2006. - 456 с.
 35. Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки» / Наук. керівник Крутій К.Л. – К.: Ліпс, 2003. – 68 с.
 36. Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку «Дитина» / Наук. керівник Кузьменко В.У. – Тернопіль: Богдан, 2003. – 90 с.
 37. Програма виховання та навчання дітей в дошкільному віці «Українське дошкілля» / укл. Білан О.І., Дідух О.І. – Харків: Проман, 2000. – 74 с.
 38. Ревенко М.В. Малышам о географических открытиях. – 2-е издание. – М.: Педагогика – Пресс, 1992. – 128 с. 
 39. Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. - М.: Карапуз, 2001. - С. 26.
 40. Семаго Н. Я. Методика формирования пространственных представлений у детей дошкольного и младшего школьного возраста: практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 112 с.
 41. Симонова А. С. До характеристики сучасних програм дошкільного виховання // Дошкільне виховання. – 2007. - №9. – С. 18-24.
 42. Соломеннікова О. А. Екологічне виховання в дитячому садку. – К.: Ранок, 2007. – 72 с.
 43. Федієнко В.В.Вивчаємо природу рідного краю. – Харків: Торсінг, 2002. – 164 с.
 44. Формування екологічної компетенції школярів: наук.-метод. посібник / Н.А.Пустовіт, О.Л.Пруцакова, Л.Д.Руденко, О.О.Колонкова. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 64 с.
 45. Формуємо екологічну компетентність молодшого дошкільника: навч.-метод. посіб. до Базової прогр. розв. дитини дошк. віку «Я у Світі» / З.П.Плохій. – К.: Світич, 2010. – 144 с.
 46. Яришева Н.Ф. Методика ознайомлення дітей з природою. Підручник для педінститутів. – К.: Вища школа, 1993. – 260 с.
6493
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).