Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування господарських зв’язків торгового підприємства в умовах переходу до ринкових відносин

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Місце господарських зв’язків у комерційному підприємстві, їх значення
2. Комерційні переговори, їх планування та проведення
3. Договірні зв’язки у торгівлі, їх ефективність
4. Порядок і способи укладання договорів
5. Облік і контроль виконання договорів
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Сучасний розвиток ринкової економіки, посилення конкуренції передбачає перехід до активної комерційної діяльності юридичних та фізичних осіб, створення підприємств різних форм власності. Вирішення цієї проблеми залежить від рівня підготовки фахівців у галузі підприємництва, які повинні мати глибокі знання ринкових відносин, високі організаційні здібності у сфері комерційної діяльності.

У ринковій економіці комерційне підприємництво - це вид самостійної господарської діяльності, яка здійснюється юридичними та фізичними особами. Ця діяльність спрямована на досягнення наміченого результату (одержання прибутку або підприємницького доходу) шляхом ефективного використання трудових, матеріальних, фінансових та інформаційних ресурсів при повній майновій відповідальності за результати своєї діяльності і одержанні свідоцтва про державну реєстрацію.

Ефективне функціонування ринкової економіки багато в чому залежить від рівня виконання комерційних операцій як форми взаємовідносин між виробництвом, підприємцями, підприємствами, фірмами, сферою обігу тощо.

Гнучкість комерції повинна проявлятися, насамперед, у своєчасному обліку вимог ринку, для чого необхідно вивчати і прогнозувати товарні ринки, розвивати і удосконалювати збутову рекламу, а також упроваджувати в комер-ційну діяльність інновації, за необхідності - змінювати профіль діяльності, вносити зміни в організаційні структури комерції.

На жаль, у даний час більшість підприємств, що працюють на українському ринку, не приділяють значної уваги розвитку договірних зв'язків, що порушує процеси діяльності підприємства та гальмує їх фінансово-господарський розвиток.

Слід відмітити появу за останні роки наукових робіт з проблем розвитку договірних зв'язків підприємств, які підготовлені вченими України та країн СНД. Це роботи, перш за все, таких українських авторів, як В. В. Апопій [5], І. М. Грищенко [13], Т. С. Максимова [17], Т. Д. Москвітіна [18], Ф. Г. Панкратов та Т. К. Серьогіна [20], К. З. Радзіховська [22], Л. Г. Филевич [25] та інших.

Однак рівень теоретичної розробленості цієї важливої і дуже складної проблеми, яка б ураховувала особливості економіки України, ще недостатній. Практика показує, що потрібні глибокі наукові дослідження з питань управління комерційними зв'язками підприємства, які б були адекватними ринковій економіці. Усе це визначає актуальність теми дослідження.

Мета дослідження - удосконалення формування договірних відносин оптового підприємства.

Завдання, зумовлені метою дослідження, полягають у:

 • визначити місце господарських зв’язків у комерційному підприємстві, їх значення;
 • проаналізувати поняття комерційних переговорів, їх планування та проведення;
 • оцінити роль договірних зв’язків у торгівлі, їх ефективність;
 • охарактеризувати порядок і способи укладання договорів;
 • проаналізувати способи обліку і контролю виконання договорів.
 • Предмет дослідження - формування господарських зв'язків торгівельного підприємства.
 • Об'єкт дослідження - система комерційних зв’язків торгівельного підприємства.

Методи дослідження. Методологічна основа роботи включає як загальнонаукові, так і спеціальні методи пізнання. Одним з основних загальнонаукових методів пізнання є метод діалектичного матеріалізму, що передбачає вивчення, дослідження категорій (понять) від найпростіших до більш складних. До загальнонаукових методів дослідження потрібно віднести методи спостереження, експерименту, порівняння, аналогії та ін.

Структура роботи визначена метою і завданнями дослідження і включає вступ, п’ять розділів, висновки та пропозиції, а також список використаних джерел і додатки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, редакція від 02.03.2014: [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV, редакція від 20.09.2015 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/436-15
 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, редакція від 06.11.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/435-15
 4. Порядок провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833, редакція від 18.04.2013 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/833-2006-%D0%BF
 5. Апопій В. В. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг / за ред. проф. Апопія В. В., проф. Гончарука Я. А. - Л.: ЛКА, 2009. - 450 с.
 6. Атаманова Ю. Є. Господарське право: підручник / Ю. Є. Атаманова, Р. П. Бойчук, С. В. Глібко, Д. В. Задихайло, К. О. Кочергіна; ред.: Д. В. Задихайло, В. М. Пашкова; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Яраслава Мудрого». - Х.: Право, 2012. - 693 с.
 7. Бахрієва З. Р. Особливостi припинення договору купiвлi-продажу / З. Р. Бахрієва // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. - 2013. - № 5. - С. 140-144.
 8. Беляневич О. А. Договори у сфері господарювання / О. А. Беляневич // Право України. - 2012. - № 9. - С. 197-205.
 9. Білоусов В. М. Визначення сторін в договорі роздрібної купівлі-продажу / В. М. Білоусов, А. Ю. Ходаківська // Юридичний вісник. - №1(30). - 2014. - С. 85-89.
 10. Блащук Т. В. Джерела правового регулювання договірних відносин: теоретико-правовий аспект / Т. В. Блащук. // Часопис Національного університету «Острозька академія». Сер.: Право . - 2013. - № 1. - С. 2-12.
 11. Бобко Т. В. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: пояснення, тлумачення, рекомендації з використ. позицій вищ. суд. інс-танцій, М-ва юстиції, науковців, фахівців. Т. 4. Об'єкти. Правочини. Представництво. Строки / Т. В. Бобко, С. О. Бородовський, А. І. Дриш-люк, О. М. Єфімов, В. І. Жеков. - Х.: Страйд, 2010. - 768 c.
 12. Вавженчук С. Я. Договірне право: навч. посіб. / С. Я. Вавженчук; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». - К.: КНЕУ, 2011. - 585 с.
 13. Грищенко І. М. Маркетингові основи комерційного посередництва : Навч. посіб. / І. М. Грищенко. - К. : Грамота, 2006. - 303 c.
 14. Дзюбенко О. Л. Загальна характеристика договору роздрібної купівлі-продажу та його різновидів / О. Л. Дзюбенко // Форум права. – 2013. – № 1. - С. 256-261.
 15. Договірне право: навч. посіб. для студ. спец. «Готельно-ресторанна справа» освіт.-кваліфікац. рівнів «спеціаліст» і «магістр» / уклад.: І. В. Анопій; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Л., 2013. - 335 c.
 16. Кізлова О. С. Окремі види договорів у сучасному законодавстві України: колект. моногр. / О. С. Кізлова, О. С. Адамова, Н. М. Денисяк, Л. В. Діденко, Р. Є. Енан; ред.: О. С. Кізлова; Міжнар. гуманіт. ун-т. - О.: ТЕС, 2013. - 528 c.
 17. Максимова Т. С. Комерційна діяльність по збуту та постачанню : навч. посіб. / Т. С. Максимова, Н. М. Голубєва; МОНМС України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ, 2011. - 166 c.
 18. Москвітіна Т. Д. Комерційні зв'язки торговельного підприємства : Навч. посіб. / Т. Д. Москвітіна, В. В. Черепов; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2002. - 126 c.
 19. Олюха В. Г. Господарські договори: навч. посіб. / В. Г. Олюха; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - Кривий Ріг: Вид. дім, 2011. - 203 с.
 20. Панкратов Ф. Г. Комерційна справа: навчальний посібник / Панкратов Ф. Г., Серьогіна Т. К. -. 2-е вид. - Рівне: Вертекс, 2002. - 352 с.
 21. Притиченко Т. І. Комерційна діяльність підприємств : навч. посіб. / Т. І. Притиченко, В. М. Щетинін; Харк. нац. екон. ун-т. - Х., 2010. - 318 c.
 22. Радзіховська К. З. Деякі аспекти практики формування господарських зв’язків торговельних підприємств у сучасних умовах / К. З. Радзіховська // Наукові записки Львівськоъ комерційноъ академіъ. - 2011. - № 4 (37). - С. 103-110.
 23. Тарасюк Г. М. Планування комерційної діяльності : навч. посібн. / Г. М. Тарасюк. - К. : Каравела, 2008. - 400 c.
 24. Утєхін І. Складові виконання договору купівлі-продажу / І. Утєхін // Юридична Україна. - 2011. - N 1. - С. 52-55.
 25. Филевич Л. Г. Комерційна діяльність : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. Г. Филевич, Л. О. Попова, О. М. Прядко, Т. Л. Мітяєва, Л. А. Прибилович. - Харків : ХДУХТ, 2014. - 225 c.
 26. Шишка Р. Б. Характеристика договорів / Р. Б. Шишка // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право . - 2013. - № 4. - С. 119-125.
 27. Ярема А. Г. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: в 4 т. Т. 4. Методологія тлумачення нормативно-правових актів / А. Г. Ярема, В. Я. Карабань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань, І. Л. Самсін, О. Є. Сонін; Акад. Суддів України. - К.: Юрид. Кн.; Севастополь: Ін-т юрид. Дослідж., 2010. - 847 с.
10702
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).