Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування гуманних почуттів дошкільників у спілкуванні з вихователем

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретико-методичні засади виховання гуманних почуттів дітей дошкільного віку
1.1. Поняття гуманності та гуманістичних почуттів у дошкільній педагогіці
1.2. Процес формування гуманних почуттів у дітей дошкільного віку
1.3. Форми роботи з розвитку гуманних почуттів дітей дошкільного віку
2. Емпіричне дослідження процесу формування гуманних почуттів дітей дошкільного віку
2.1. Визначення рівня сформованості гуманних почуттів старших дошкільників
2.2. Методика формування гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку
2.3. Аналіз результатів дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Особистість формується сукупністю чинників і, зокрема, тими соціальними відносинами, в які людина вступає, і якщо в них багато жорстокості, байдужості, егоїзму, то це стане надбанням дитини і буде визначати її поведінку. Оскільки дошкільний вік визнано дослідниками найбільш важливим періодом особистісного становлення, то у контексті зазначеного актуальність дослідження визначається необхідністю розв’язання нагальних проблем – зміни традиційних підходів до організації життєдіяльності дітей дошкільного віку, теоретичного осмислення і методичної розробки змісту гуманістичного виховання дітей в дошкільному закладі.

Сучасні динамічні перетворення у соціально-економічній сфері держави, зміни в освітніх пріоритетах посилюють увагу до особистості як активного суб'єкта життєтворення, до демократизації й гуманізації навчально-виховного процесу в закладах освіти. Державна національна програма "Освіта (Україна ХХІ століття), Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, Закон України "Про дошкільну освіту", Базовий компонент дошкільної освіти в Україні проголошують освітнім пріоритетом морально-духовний розвиток особистості. У цьому зв'язку суспільна актуальність дослідження гуманних взаємин обумов-люється існуванням суперечностей між проголошеним дитиноцентризмом освіти та домінуванням традиційної навчально-дисциплінарної моделі, між теоретично визнаною позицією толерантності у міжособистісних взаєминах та практичним поширенням конкурентно-індивідуалістичної спрямованості особистості. Інтерес до процесу становлення гуманних взаємин пояснюється й визнанням дошкільного дитинства періодом фактичного становлення особистості, коли закладаються основи її моральної спрямованості.

Проблема гуманістичного виховання дітей дошкільного віку привертає увагу багатьох науковців. Для нашого дослідження важливими є ідеї гуманістичної спрямованості освітньо-виховного середовища у дошкільному закладі, означені у роботах І. Беха [5], О. Кононко [12], Т. Поніманської [24] та ін. Необхідність виховання гуманної поведінки у дітей старшого дошкільного віку зумовлена тим, що цей вік визнано сенситивним для морального розвитку особистості, що ґрунтовно висвітлено в працях Л. Виготського [9]. Незважаючи на різноманітність досліджень розвитку гуманної особистості (С. О. Ладивір [6], А. Гончаренко [10], Н. Цуканова [27] та ін.), проблема виховання гуманної поведінки в дітей ще не одержала сьогодні всебічного висвітлення. 

Мета роботи – здійснити теоретичний аналіз різних підходів до визначення змісту, методів та засобів виховання гуманних почуттів поведінки у дітей старшого дошкільного віку та емпірично дослідити їх розвиток в контексті спілкування дітей з вихователем.

Об'єкт дослідження - процес розвитку гуманних почуттів старших дошкільників.

Предмет дослідження - педагогічні умови оптимізації процесу становлення гуманних почуттів дошкільників у процесі спілкування з вихователем.

Відповідно до теми і мети роботи визначено наступні її завдання:

 • уточнити поняття гуманності та гуманістичних почуттів у дошкільній педагогіці;
 • проаналізувати процес формування гуманних почуттів у дітей дошкільного віку;
 • визначити форми роботи з розвитку гуманних почуттів дітей дошкільного віку;
 • емпірично дослідити сформованість гуманних почуттів дітей дошкіль-ного віку та оцінити вплив спілкування з вихователем на їх розвиток.

Методи дослідження. Теоретичні - аналіз, порівняння та узагальнення наукових джерел з проблеми дослідження; емпіричні - спостереження, діагностична бесіда; експеримент (констатуючий, формуючий та контрольний етапи).

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, обсяг роботи склав 41 аркуш.

 

Список використаних джерел: 
 1. Алексєєнко Т. Ф. Сходинки гуманних взаємин батьків і дітей / Т. Алек-сєєнко // Дитячий садок. – 2002. – №24. – С.3 – 24.
 2. Артемова Л. В. Моральне виховання дошкільників / Л. В. Артемова. – К.: Рад. шк., 1974. – 104 с.
 3. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / Наук. ред. та упоряд. О.Л. Кононко. – 3-ге вид., випр. – К.: Світич, 2011. – 430 с. 
 4. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.: Ред. ж-лу „Дошкільне виховання”, 1999. – 62 с. 
 5. Бех І. Д. Виховання особистості: наук. видання / І. Д. Бех. – Либідь, 2003. – 280 с.
 6. Виховання гуманних почуттів у дітей / С. О. Ладивір, О. П. Долинна, Котирло та ін. - Тернопіль: Мандрівець, 2010. - 164 с.
 7. Власова О. Педагогічна психологія: навч. посібник / О. Власова. – К.: Либідь, 2005. – 400 с.
 8. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников / под ред. Виноградовой А.М. – М.: Просвещение, 1989. – 96 с. 
 9. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский; под ред. В. В. Давыдова. – М.: Педагогика-Пресс, 1996. – 536 с. 
 10. Гончаренко А.М. Педагогічні умови та шляхи формування гуманних взаємин старших дошкільників// Теоретично-методичні проблеми навчання і виховання. Збірник наукових праць: педагогічні науки/ Редкол: Бібік Н.М., Вашуленко М.С., Вільчковський Е.С. та ін. - К.: Фенікс, 2000. - С. 24-22.
 11. Емельянова Т.В. Система гуманно-личностного воспитания Ш.А.Амонашвили / Т.В.Емельянова // Початкове навчання та виховання. – 2010. – № 36. – С. 11-14.
 12. Кононко О. Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкіль-ника: (системний підхід) / О. Л. Кононко. – К.: Стилос, 2000. – 336 с.
 13. Кононко О. Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві): навч. посіб. для вузів / О. Л. Кононко. – К.: Освіта, 1998. – 255 с.
 14. Корнієнко І.Г. Розвиток емоційної сфери дитини / І.Г. Корнієнко. – Дошкільний навчальний заклад. – К.: № 5 (05). – 2007. – С. 31-35.
 15. Кошелівська О. І. До проблеми діагностики морального вибору дошкільників / О. І. Кошелівська // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти». - К.: НПУ, 2002. - С. 174-176.
 16. Кулачківська С.Є. Методи вивчення психічного розвитку дитини-дошкільника / Кулачківська С.Є., Ладивір С.О., Піроженко Т.О., Вовчик-Блакитна О.О. та ін. – К.: Світич, 2003. – С. 27-31.
 17. Кулачківська С.Є. Психічний розвиток дитини-дошкільника / Кулачківська С.Є., Ладивір С.О., Піроженко Т.О., Вовчик-Блакитна О.О. та ін. – К.: Світич, 2004. – С. 29-36.
 18. Лазаревич С. Емоційно-ціннісний розвиток дошкільника / С.Лазаревич // Дошкільне виховання. – 2009. – №8. – С.12-14.
 19. Лапченко І.О. Особливості емоційного розвитку дитини / І.О. Лапченко // Пси-хологія. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 1998. – Вип. 3. – С. 104-108.
 20. Левківський М.В. Морально-етичні засади формування зростаючої особистості: монографія / Ред.: М.В. Левківський; Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. – Житомир, 2008. – 271 с.
 21. Липкина Л. И. Психология ребенка и формирование нравственных компонентов его мировоззрения / Л.И.Липкина // Вопросы психологии. – 1980. – №1. – С. 11-21.
 22. Луценко І. Дитина і дорослий: вчимося спілкуватись: Готуємося до мовлен-нєвого спілкування з дошкільниками / Луценко І. – К.: Світич, 2008. – 203 с.
 23. Назаренко Г.І. Росте Людина: гуманно особистісний підхід. Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Г.І. Назаренко. – Х.: Скорпіон, 2006. – 140 с.
 24. Поніманська Т. І. Гуманність: ціннісний аспект. Сучасні підходи до гуманістичного виховання дошкільнят / Т. Поніманська // Дошкільне виховання. – 2002. – № 4. – С.3-5.
 25. Поніманська Т. І. Теоретико-методичні засади гуманістичного виховання дітей дошкільного віку: монографія / Т. І. Поніманська. – Рівне: РДГУ, 2006. – 352 с.
 26. Світлична С.П. Особливості виховного процесу в сучасному дошкільному закладі / С. П. Світлична // Педагогіка та психологія: Зб. наук. праць / За заг. ред. І. Ф. Прокопенка, В. І. Лозової. – Харків: Курсор, 2004. – Вип. 25. – С.153-161.
 27. Цуканова Н. И. Формирование опыта и привычек гуманного поведения у детей старшего дошкольного возраста: автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.08 «Дошкольная педагогика» / Н. И. Цуканова. – Брянск, 1994. – 20 с.
6494
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).