Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування колективних взаємин у дітей дошкільного віку

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1.  Роль гри у розвитку колективних взаємин дітей
1.1. Молодший дошкільний вік
1.2. Середній дошкільний вік
1.3. Старший дошкільний вік
2. Становлення колективних взаємин дітей у трудовій діяльності
3. Спільна продуктивна діяльність на занят-тях як засіб формування позитивних взаємин дошкільників
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Сьогодні уже всім відомо, що для виховання дитини, як і для її навчання, потрібно дуже добре знати дитину, розуміти її духовні нахили, темперамент, фізичний склад організму тощо. Однак ще зовсім недавно навіть освічені вихователі вважали, що дитина - це тільки молода людина, недокінчений, ще не цілком розвинений образ дорослого. Проте психологічні досліди останніх десятиліть упевнили всіх педагогів, що дитина - це окремий фізичний і духовий організм. Наукові праці переконали педагогів, що кожна дитина дуже відрізняється від дорослої людини, що існують загальні типи дітей і разом з тим - дуже велика різниця між окремими дітьми, і з цю індивідуальність дітей слід враховувати кожному вчителеві, кожному вихователю і просто кожній дорослій людині.

Актуальність теми роботи полягає у тому, що сьогодні, внаслідок бурхливого розвитку електронно-комунікаційної сфери проблема спілкування дітей з однолітками набуває все більшого значення. Діти часто більше воліють подивитися телевізор або пограти на комп’ютері, ніж погратися чи поспілкуватися з друзями, що призводить до нівелювання ролі міжособистісних взаємин серед дошкільнят.

Мета роботи – вивчити і проаналізувати роль різних виховних прийомів і факторів у розвитку колективних взаємин у дітей дошкільного віку.

Предметом дослідження є гра, трудова і колективна продуктивна діяльність дітей як фактори стимулювання розвитку колективних взаємин, а об’єктом – власне процес формуванн колективних взаємин у дітей дошкільного віку у різні періоди: молодший, середній і старший.

Відповідно до теми і мети роботи було сформульовано наступні її завдання:

 • проаналізувати роль гри як фактора розвитку колективних взаємин серед дітей у різні періоди дошкільного віку;
 • оцінити можливості і наслідки застосування трудової діяльності для розвитку і стимулювання колективних взаємин;
 • визначити необхідність використання у вихованні колективних взаємин спільної продуктивної діяльності.

Джерельною базою виконання роботи стали праці таких вчених-педагогів, як, зокрема, Ю. О. Приходько (“Формування позитивних відносин в дитячому колективі”), М. І. Рожков, Л. В. Байбородова (“Организация воспитательного процесса в школе.”, Я.Л. Коломінського (“Психология совместного труда детей” та ін.

У курсовій роботі розглядаються особливості формування взаємин дітей дошкільного віку, а саме: виховання взаємодопомоги, прийоми педагогічного управління взаєминами дітей різних вікових груп в різних видах їх спільної діяльності - ігровій, продуктивній, трудовій, наголошується на необхідності створення у дитячому колективі атмосфери, пройнятої духом доброзичливості і взаємодопомоги, турботливого ставлення дітей одне до одного.

Значне місце відведено змісту роботи вихователя, спрямованої на розвиток у дошкільників доброзичливого ставлення до товаришів по групі, взаємодопомоги, в основі якої лежить принцип систематичного виховного впливу на емоційну сферу дитини, розкривається значення сімейного виховання у формуванні в дітей позитивної спрямованості щодо ровесників.

З тієї миті, як дитина потрапляє в групу ровесників, її індивідуальний розвиток уже не можна розглядати і вивчати поза взаєминами з іншими членами групи. Саме на основі досвіду спілкування з ровесниками формуються моральні якості підростаючої особистості, насамперед ті, які визначають її ставлення до людей.

Хоча групу дошкільного закладу лише умовно можна вважати колективом, проте навіть і тут наявні великі потенційні можливості для .розвитку дітей на основі доступних їм моральних норм і правил. Цьому сприяють сталий склад груп протягом кількох років, сталість педагогічних вимог, які спрямовують і координують взаємини, щоденна організація спілкування та спільної діяльності дошкільників.

Висвітлення питань, які розкривають шляхи формування позитивних взаємовідносин дітей, має важливе значення для педагогічної практики, зокрема поліпшення виховного процесу в дошкільному закладі.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. - М.: Раритет, 1997.
 2. Авдеева Н.Н., Силвестру А.И., Смирнова Е.О. Развитие представлений о самом себе у ребенка от рождения до 7 лет // Воспитание, обучение и психологическое развитие. - М., 1977.
 3. Аникеева Н.П. Воспитание игрой: книга для учителя. - М.: Просвещение, 1987.
 4. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.: Педагогика, 1988.
 5. Волков И.П. Социометрические методы в социально-психологических исследованиях. - Л.: Просвещение, 1970.
 6. Воспитание и обучение детей пятилетнего возраста / под ред. Холмовской В.В. - М.: Просвещение, 1986.
 7. Выготский Л.С. Детская психология. - М.: Наука, 1984.
 8. Галигузова Л.И. Психологический анализ феномена детской застенчивости // Вопросы психологии. - 2000. - №5.
 9. Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. Ступени общения: от 1 до 7 лет. - М.: Просвещение, 1992 г.
 10. Ганошенко Н.И., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю. Особенности личностного развития дошкольников в предкризисной фазе и на этапе кризиса семи лет // Вопросы психологии. - 1999. - №1.
 11. Давлетшин М. Г. Межличностные отношения, их роль в совершенствовании учебной деятельности. - Ташкент, 1985.
 12. Деятельность и взаимоотношения дошкольников / под ред. Репиной Т.А. - М.: Педагогика, 1987.
 13. Диагностика и коррекция психического развития дошкольников / под ред. Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько. – Минск: Народная аскета, 1997.
 14. Дубовская Е.М., Кричевский Р.Л. О функции и механизме идентификации во внутригрупповом межличностном общении // Психология межличностного познания. - М.: Педагогика, 1981.
 15. Занков Л.В. Обучение и развитие. – СПб: Питер, 2000.
 16. Кадыров З. Влияние обучения на межличностные отношения детей старшей группы детского сада // Межличностные отношения, их роль в совершенствовании учебной деятельности: сб. науч. тр. – Ташкент: ТГИИ, 1985.
 17. Караковский В. А., Новикова Л. И., Селиванова И. Л. Воспитание? Воспитание. Воспитание! // Теория и практика воспитательных систем. - М.: Новая школа, 1996.
 18. Карпова С.Н. Игра и нравственное развитие дошкольников. – М.:  изд-во Московського университета, 1986.
 19. Коломинский Я.Л. Психология детского коллектива. – Минск: Народная асвета, 1984.
 20. Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста: книга для учителя. - М.: Просвещение, 1988.
 21. Котырло В.К. Воспитание гуманных чувств у детей. – К.: Радянська школа, 1987.
 22. Лисина М.И., Смирнова Р.А. Формирование избирательных привязанностей у дошкольников // Генетические проблемы социальной психологии. – Минск: АПН, 1985.
 23. Макаренко А. С. Методика организации воспитательного процесса. - М., 1988.
 24. Межличностное восприятие в группе / под ред. Андреевой Г. – М.: изд-во МГУ, 1981.
 25. Мухина В.С. Психология дошкольника. - М.: Наука, 1975.
 26. Новикова Л. И. Педагогика детского коллектива. - М.: Педагогика, 1978.
 27. Общение детей в детской саду и семье / под. ред. Т.А. Репиной, Р.Б. Стеркиной. - М.: Педагогика, 1990.
 28. Отношения между сверстниками в группе детского сада / под ред. Репиной Т.А. - М.: Педагогика, 1978.
 29. Приходько Ю.О. Формування позитивних відносин в дитячому колективі. - К.: Радянська школа, 1987.
 30. Психологические проблемы взаимодействия коллектива и личности: сб. науч. трудов. - М.: АПН СССР, 1988.
 31. Психология совместного труда детей // под ред. Я.Л. Коломинского, Б.П. Жизневского. – Минск: Народная аскета, 1988.
 32. Радина Н.К. Изучение самопринятия у детей, воспитывающихся в закрытых дошкольных учреждениях и в семье // Вопросы психологии. - 2000. - №3.
 33. Развитие общения дошкольников со сверстниками / под. ред. А.Г. Рузской. - М., 1989.
 34. Рожков М. И., Байбородова Л. В., Организация воспитательного процесса в школе. - М.: Владос, 2001.
 35. Рояк А.А. Эмоциональное благополучие ребенка в группе детского сада // Дошкольное воспитание. - 1977. - №2.
 36. Русова С. Теорія і практика дошкільного виховання. - К.: Радянська школа, 1987.
 37. Сарджвеладзе Н.И. Личность и ее взаимодействие с социальной средой. – Тбилиси: Феникс, 1989.
 38. Сенько Т.В. Зависимость положения дошкольников в группе сверстников от форм их личностного поведения // Вопросы психологи. - 1991. - № 5.
 39. Сенько Т.В. Успех и признание в группе: старший дошкольный возраст. – Минск: Народная асвета, 1991.
 40. Смирнова Е.О. Особенности общения с дошкольниками: учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. - М.: издательский центр «Академия», 2000.
 41. Смирнова Е.О. Особенности общения с дошкольниками: учебное пособие. - М.: издательский центр «Академия», 2000.
 42. Смирнова Е.О. Особенности отношения к сверстнику у популярных и непопулярных дошкольников // Вопросы психологии. - 1988. - №3.
 43. Субботинский Е.В. Психология отношений партнерства у дошкольников. - М.: изд-во МГУ, 1976.
 44. Українське дошкілля: Програма виховання дітей у дитячому садку. – Львів: Світ, 1991.
 45. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по дошкольной психологии: пособие для студентов высших и средних педагогических учебных заведений. - М.: издательский центр «Академия», 1998.
 46. Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологи. – СПБ: изд. АПН, 1998.
 47. Флейк-Хобсон К., Робинсон Б., Скин П. Развитие ребенка и его отношений с окружающим. - М.: Пресс-Ин, 1993.
 48. Хондзе М., Сисидо Т., Исикава М. и др. Как организовать коллектив дошкольников. - М.: Студио-В, 1991.
 49. Шевандри Н.И. Выборочный метод оценки близости ценностных ориентаций и уровня развития межличностных отношений в группе // Вопросы психологи. - 1989. - № 3.
 50. Шевченко А. П. Формирование как педагогический процесс. – Самара: СИПКРО, 2000.
6528
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).