Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування моральної рефлексії молодших школярів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження моральної рефлексії
1.1. Поняття моральної рефлексії та саморегуляції поведінки особистості молодшого школяра
1.2. Особливості розвитку моральної рефлексії та поведінкової саморегуляції в онтогенезі молодшого школяра
1.3. Форми і методи формування моральної свідомості молодших школярів
2. Експериментальне дослідження особливостей моральної рефлексії молодших школярів
2.1. Діагностика рівня моральної саморегуляції молодших школярів
2.2. Формування моральної саморегуляції молодшого школяра
2.3. Аналіз результатів дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Морально-психологічний стан сучасного українського суспільства, детермінований складними процесами соціально-економічного реформування, потребує особливої уваги до морального розвитку підростаючого покоління. Останнім часом різко загострилася проблема порушень моральних норм школярами. 

У сучасній педагогічній психології розмежовано аспекти ситуативного управління моральною поведінкою учнів від забезпечення їх морального розвитку. Основним змістом морального виховання дитини є розвиток у неї здатності до моральної рефлексії та саморегуляції. Педагогічно адекватне виховання забезпечує розвиток моральної саморегуляції особистості та самостійне дотримання дитиною моральних норм не лише в наявній ситуації, а й у найближчому майбутньому та у віддаленій перспективі. Педагогами і психологами визнано, що порушення моральної саморегуляції явно виражені вже в молодшому шкільному віці. У випадку відхилень корекцію моральної саморегуляції значно легше здійснити в молодшому шкільному віці, ніж в старших вікових періодах, оскільки у молодшого школяра зберігається значна залежність від дорослих.

Про розвиток особистісних рис у молодшому шкільному віці актуально говорити ще й тому, що це той віковий період, коли згадані риси існують у формі інтерпсихічного, а завдяки розвитку рефлексії поступово переходять у форму інтрапсихічного. Словниковий запас дітей інтенсивно збагачується прикметниками, що позначають риси та якості людини. Необхідною складовою такого переходу є усвідомлення дитиною очікувань референтних осіб та цінування ними відповідних проявів її поведінки.

Моральне ставлення до оточуючих, моральні вчинки передбачають розвиненість психологічних механізмів, які забезпечують здійснення дитиною свідомого морального вибору та поведінки. При цьому одним з найважливіших механізмів прийняття морального рішення виступає рефлексія. Аналіз літератури з проблеми моральної рефлексії засвідчує важливість вивчення її розвитку рефлексії у контексті саморегуляції поведінки. 

Стан дослідження проблеми. Проблема корекції розвитку моральної саморегуляції в молодшому шкільному віці залишається лише частково розв'язаною у сучасній психології. Над зазначеною проблемою працювали І.Д.Бех [4], М.Й.Боришевський [5, 6], О.С. Безверхий [1-3], Р. В. Павелків [17], Н.М. Пеньковська [19], Н.О. Яцюк [28, 30] та інші. 

Об’єкт дослідження - моральна саморегуляція молодшого школяра.

Предмет дослідження - розвиток моральної рефлексії та поведінкової саморегуляції молодшого школяра.

Мета дослідження - виявлення особливостей моральної саморегуляції молодшого школяра та експериментальне дослідження змін моральної саморегуляції молодшого школяра в процесі психолого-педагогічної корекції.

Відповідно до теми та мети роботи можна визначити наступні її завдання:

 • уточнити поняття моральної рефлексії та саморегуляції поведінки особистості молодшого школяра;
 • з’ясувати особливості розвитку моральної рефлексії та поведінкової саморегуляції в онтогенезі молодшого школяра;
 • визначити форми і методи формування моральної свідомості молодших школярів;
 • дослідити особливості формування моральної рефлексії молодших школярів.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використову-вались наступні методи: теоретичний аналіз наукової літератури, психологіч-ний експеримент, метод соціометрії, бесіди, спостереження. Під час аналізу результатів експерименту використовувалися методи математичної статистики.

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося на базі ЗОШ №23 м. Рівне. Експериментальна та контрольна групи налічували по 34 та 33 учні відповідно.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, загальний обсяг роботи – 44 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Безверхий О.С. Моральний розвиток дитини в онтогенезі у працях зарубіжних психологів // Психологія. Збірник наукових праць. Випуск 11. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2000. – С.191-198.
 2. Безверхий О.С. Особистісні передумови засвоєння молодшими школярами моральних норм // Педагогіка і психологія. - №2 (23). – 1999. – С.43-49.
 3. Безверхий О.С. Типологія моральної свідомості в молодшому шкільному віці // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія 1: Педагогіка і психологія. - №1. – 1999. – С.106-111.
 4. Бех І. Д. Особистісно-орієнтований виховний процес – сходження до людяності / Бех І. Д. // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992-2002. Збірник наукових праць до 10-річчя АПН України. – Частина 1. – Харків: «ОВС», 2002 . – С.69-83.
 5. Боришевський М. Й. Духовні цінності як детермінанта розвитку й саморозвитку особистості / М. Й. Боришевський // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 2. – С. 49–57.
 6. Боришевський М.Й. Психологічні детермінанти особистісної саморегуляції поведінки // Розвиток педагогічної і психологічної науки в Україні. – 1992-2002. – Ч.1. – С. 516-526.
 7. Давыдов В.В. Младший школьник как субьект учебной деятельности / Давыдов В.В., Слободчиков В.И., Цукерман Г.А. // Вопр. психол. – 1992. – № 3 – 4. – С. 14 – 19.
 8. Заміщак М.І. Особливості визначення рівнів моральної самооцінки у молодших школярів / М.І.  Заміщак // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. – Київ-Вінниця, 2010. – Вип. 66, Част.2. – С.44-49.
 9. Коробко С.Л. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник / С.Л. Коробко, О.І. Коробко. – 2 ге-видання. – К.: Літера ЛТД, 2008. – 416 с.
 10. Кулагина И.Ю. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 лет) / И.Ю. Кулагина. – 4 е изд. – М.: Изд-во УРАО, 1998. – 176 с.
 11. Максим О.В. Корекція саморегуляції поведінки соціально дезадаптованих молодших школярів / О.В. Максим // Проблеми загальної та педагогічної психології. - т. ХI. - ч. 6. – С. 233-239.
 12. Матвієнко О.В. Основи виховання моралі у молодших школярів / О.В. Матвієнко. – К. : Стилос, 1999. – 232 с.
 13. Музика  О.Л.   Ціннісна  підтримка  особистісного  росту  // Музика  О.Л.   / Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових  праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – №6 (30). – Ч.ІІ. – С. 232 – 240.
 14. Непомнящая  Н.И.  Становление  личности  ребенка  6-7  лет / Непомнящая  Н.И.  / Науч. исслед. ин-т общей и педагогической психологии Акад. пед. наук СССР. – М.: Педагогика, 1992. – 160 с.
 15. Никончук Н.О. Розвиток  рефлексії особистісних якостей у молодшому шкільному віці // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав- Хмельницький, 2006. – С. 97-102.
 16. Павелків Р. В. Вікова психологія: Підручник / Р. В. Павелків. – К. : Кондор, 2011. – 469 с.
 17. Павелків Р. В. Феноменологія морального розвитку особистості: детермінація, механізми, генезис: Монографія / Р. В. Павелків. – Рівне: Волинські обереги, 2009. – 368 с. 
 18. Павелків Р.В. Молодший школяр у моральному вимірі міжособистісних відносин // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки РДГУ. – Рівне, 2003. – Вип. 26. – С.6-10.
 19. Пеньковська Н.М. Психологічні умови розвитку рефлексії у молодших школярів: автореф. дис. канд. психол. наук: спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Н.М. Пеньковська. – К., 2003. – 20 с.
 20. Прохоров А.О. Функциональные структуры и средства саморегуляции психических состояний / А.О.Прохоров // Психологический журнал. – Том 26. – № 2. – 2005. – С. 68-80.
 21. Психическое развитие младших школьников: Экспериментальное психологическое исследование / Под ред. В.В. Давыдова; Науч. исслед. ин т общей и педагогической психологии Акад. пед. наук СССР. – М.: Педагогика, 1990. – 160 с.
 22. Савчин М. В. Моральна свідомість та самосвідомість особистості: Монографія / М. В. Савчин. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – 288 с.
 23. Сингаївська І.В. Психологічні особливості прогнозування моральної поведінки в молодшому шкільному віці. – Автореф. дис. канд. психол. наук:19.00.07 / АПН України, Інститут психології. – К.,1993. – 18 с.
 24. Слободчиков В.И. Генезис рефлексивного сознания в младшем школьном возрасте / Слободчиков В.И., Цукерман Г.А.  // Вопр. психол. – 1990. – № 3. – С. 25-36.
 25. Степанов С.Ю. Психология рефлексии: проблемы и исследования / Степанов С.Ю., Семенов И.Н. // Вопр. психол. – 1985. – № 3. – С. 31-40.
 26. Субботский Е.В. Формирование морального действия // Вопросы психологи. – 1979. – №3. – С. 47-55.
 27. Якобсон С. Г. Психологические проблемы этического развития детей / Якобсон С. Г. – М.: Педагогика, 1984. – 144 с.
 28. Яцюк Н.О. Діагностика особливостей моральної рефлексії в молодшому шкільному віці / Н.О. Яцюк // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН  України. / За ред. С.Д.Максименка. – К., 2003 – т.5, ч.2. – С.331-336.
 29. Яцюк Н.О. Історико-філософські та психологічні аспекти розвитку поняття рефлексії / Н.О. Яцюк // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. – К..2002 – т.4, ч.4 – С.301-306.
 30. Яцюк Н.О. Розвиток моральної рефлексії молодших школярів у процесі активного соціально-психологічного навчання // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України. / Н.О. Яцюк / За ред. С.Д.Максименка – К., 2004, т.6, в.5. – С.399-407.
 31. Яцюк Н.О. Саморегуляція поведінки як психологічна проблема / Н.О. Яцюк // Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології: Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 35-річчю наукової та педагогічної діяльності академіка С.Д.Максименка (17-18 грудня 2001р., м.Київ). – т.2 – К.: Міленіум, 2002. – С.309-312.
6525
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).