Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування моральних цінностей молодших школярів засобами народної музики

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Моральне виховання школярів як психолого-педагогічна проблема
1.1. Поняття і сутність морального виховання молодших школярів
1.2. Характеристика моральної свідомості і системи моральних цінностей
1.3. Форми і методи формування моральних цінностей молодших школярів
2. Експериментальна робота з формування моральних цінностей молодших школярів засобами української народної музики
2.1. Організація та методика дослідження, визначення критеріїв оцінки сформованості моральних цінностей
2.2. Результати дослідження та їх аналіз
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. В сучасних умовах, коли динамічна і часто непередбачена соціально-політична обстановка в країні значно ускладнила виховний процес, коли підростаюче покоління, увібравши в себе всі недоліки суспільства у його переломний період, стає також все більш непередбаченим, проблеми моральності, моральної культури, морального виховання висуваються на одне з перших місць як основа насамперед гуманістичного виховання молоді в обстановці ринкових відносин, що вимагає не тільки самостійності, гнучкості, але й виховання нової особистості, зорієнтованої на загальнолюдські моральні цінності. 

У зв'язку з цим, перед загальноосвітньою школою постає актуальне завдання: підготовка відповідального громадянина, здатного самостійно оцінювати ситуацію, розуміти, що відбувається, і будувати свою діяльність відповідно до інтересів оточуючих його людей. Вирішення цього завдання пов'язано з формуванням стійких моральних властивостей особистості школяра. 

Значення і функція початкової школи в системі безперервної освіти визначається не тільки наступністю її з іншими ланками освіти, але й, у першу чергу, неповторною цінністю рівня становлення і розвитку особистості дитини. Оскільки практично будь-яка діяльність має моральне фарбування, у тому числі і навчальна, яка, на думку психологів, володіє найвищими виховними можливостями, то питання формування моральних здібностей і якостей молодших школярів на початковому етапі освіти набуває все більшої гостроти.

Для досягнення зазначених результатів у психічному й особистісному розвитку молодших школярів, насамперед, необхідно кардинально змінити пріоритети цілей початкової освіти: на передній план поставити мету, що полягає не в озброєнні учнів визначеною сумою предметних знань, умінь, як це було дотепер, а у вихованні їх моральних цінностей та духовності їх особистості на основі формування навчальної діяльності. 

Стан дослідження проблеми. У тематичній літературі досліджувана проблематика знайшла відображення у фундаментальних дослідженнях А.М. Архангельського, Н.М. Болдирєва, А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського, І.Ф. Харламова та ін., які описують і аналізують сутність основних понять теорії морального виховання, вказуються шляхи подальшого розвитку принципів, змісту, форм, методів морального виховання. Н.М. Болдирєв, Л.І. Рувинський, І.С. Марьєнко, Л.А. Матвєєва, Л.І. Божович і багато інших сукасних педагогів досліджували моральне виховання в різних аспектах. Але саме здійснення завдань морального виховання в процесі формування навчальної діяльності досліджено недостатньо. У зв'язку з цим можна визначити мету дослідження.

Мета дослідження - теоретичне обгрунтування можливостей формування моральних цінностей в процесі навчальної діяльності і розробка та апробація відповідної методики.

Об’єкт дослідження – система моральних цінностей і морально-ціннісних орієнтацій моолодших школярів.

Предмет дослідження – форми і методи формування моральних цінностей молодших школярів в умовах навчально-виховного процесу.

Гіпотеза дослідження – використання творів народного музичного мистецтва у процесі навчання і школі, за умови відповідного підбору репертуару, сприяє формування адекватних морально-ціннісних установок молодших школярів.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження визначено наступні завдання:

 • з’ясувати поняття і сутність морального виховання молодших школярів;
 • охарактеризувати моральну свідомість і систему моральних цінностей;
 • вивчити форми і методи формування моральних цінностей молодших школярів;
 • визначити критерії оцінки сформованості моральних цінностей молодших школярів;
 • провести аналіз результатів дослідження формування моральних ціннотсей молодших школярів засоби української народної музики.

Практичне значення результатів дослідження полягає у вирішенні поставлених завдань, формуванні у дітей експериментального класу ряду морально-ціннісних установок, можливості використання результатів дослідження у подальшій учбовій і професійній діяльності.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, загальний осяг роботи складає 41 сторінку.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аза Л.Я. Воспитание как философско-социологическая проблема. - К.: Наук. думка, 1983. - 214 с.
 2. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання: Навч. Посібник. -К .: ІСДО, 1993. - 160 с.
 3. Аліксійчук О.С Морально-естетичне виховання молодших школярів засобами української народної музики. - К.: НПУ ім. Драгоманова, 2000. - 116 с.
 4. Бабанский Ю.К. Комплексный подход к воспитанию школьников. - М.: педагогика, 1980.- 390 с.
 5. Бакуліна С. Ю. Моральні почуття як компонент моральної вихованості особистості // Наша школа. - 2000. - № 2-3. - С. 62-65.
 6. Бакуліна С. Ю. Особливості розвитку моральних почуттів у дітей молодшого шкільного віку // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. - 1998. - Вип. 4. - С. 3-7.
 7. Ващенко Г. Виховний ідеал. 4.2, 3, 4. - Брюссель-Торонто-Нью-Йорк-Лондон-Мюнхен, 1976. - 208 с.
 8. Вишневський О.І. На тернистому шляху до себе // Рідна школа. - 1995. - № 5. - С. 12.
 9. Вікова психологія / під ред. Г.С. Костюка. - К.: Рад. школа, 1976. - 270 с.
 10. Горяна Л.Г., Неведомська Є.О. Організація навчально-виховного процесу. - К.: Фенікс, 1999. - 266 с.
 11. Дьюї Д. Моральні принципи в освіті. - Львів: Літопис, 2001 р. - 32 с.
 12. Забродський М. М. Вікова психологія. - К.: Академія, 1998. - 467 с.
 13. Караковский В. Общечеловеческие ценности - основа учебно-воспитательного процесса // Воспитание школьников. - 1993 - №2. - С. 4-8.
 14. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. - К.: Генеза. - 1989. - 186 с.
 15. Крюкова. Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі сприйняття музики. - К.: Мистецтво, 2004. - 20 с.
 16. Лихачёв Б.Т Введение в теорию и историю воспитания ценностей. - Самара, 1997. - 84 с.
 17. Лозова В.І, Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник. - Харків: ОВС, 2002. - 400 с.
 18. Моральне виховання учнів початкових класів шкіл-інтернатів засобами народної педагогіки: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Л.М. Степаненко; Ін-т пробл. виховання АПН України. - К., 1999. - 19 с.
 19. Навчання і виховання учнів 4 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 640 с.
 20. Норданский Л. Основы и практика социального воспитания. - М.: Педагогика, 1995. - 412 с.
 21. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок: Книга для вчителя. - К.: Знання, 2004. - 204 с.
 22. Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання. - К.: Вид-во імені Олени Теліги, 2003. - 328 c.
 23. Сагатовский В.Н, Сагатовская Л.Г. Духовные ценности и их формирование в развитом обществе. - К.: Знание, 1981. - 67 с.
 24. Скаткин М.Н. Школа и всестороннее развитие личности. - М.: Просвещение. 1980. - 144 с.
 25. Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину. - К.: Рад. школа, 1976. - 473 с.
 26. Татенко В.А. Шляхи формування особистості учня. - К.: Народена педагогіка, 1985.- 356 с.
 27. Усова А.В. Формирование у школьников моральных понятий в процессе обучения. - М.: Педагогика, 1999. - 211 с.
 28. Фіцула М.М. Педагогіка. К.: Видавничий центр „Академія», 2000. - 544 с.
 29. Харчев В.Г. Ценностные ориентации личности: социальная структура. - М.: Наука, 1983. - 90 с.
6530
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).