Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування мотивації учнів ДМШ до навчання гри на бандурі

Предмет: 
Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
104
Мова: 
Українська
Ціна: 
3000 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні основи розвитку мотивації до навчання гри на бандурі
1.1. Мотивація до навчання: визначення дефініцій
1.2. Методи та прийоми формування мотивації до навчання школярів
1.3. Педагогічні умови формування мотивації до навчання учнів у класі бандури
Висновки до І розділу
ІІ. Методика формування мотивації до навчання гри на бандурі учнів ДМШ
2.1. Діагностика сформованості мотивації до навчання гри на бандурі учнів-бандуристів
2.2. Реалізація методики формування мотивації до навчання гри на бандурі учнів-бандуристів ДМШ
2.3. Аналіз результатів формувального експерименту
Висновки до ІІ розділу
ІІІ. Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях
3.1. Організація охорони праці в закладах культури. Основні відомчі акти з охорони праці в закладах культури
3.2. Інженерний захист закладів культури, розміщених в пристосованих приміщеннях
3.3. Регламентація навчання та відпочинку в ДМШ при грі на бандурі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті визначає основні завдання, пов’язані з духовним становленням особистості, формуванням її творчих здібностей, здатності до сприймання, розуміння і творення художніх образів, потреби в духовному самовираженні. Важлива роль у вирішенні цих завдань належить музичному мистецтву. У зв’язку з цим перед музичною педагогікою постає багато проблем, серед яких однією з найактуальніших є проблема формування мотивації учіння музичного мистецтва. Її актуальність зумовлена суспільними вимогами до музичної освіти дітей, ідеями методологічної переорієнтації освітнього процесу на розвиток особистості учня, виховання його самобутності, самостійності, творчої активності. 

Мотивація учіння включає в себе багато складових (суспільні ідеали, цілі, смисл учіння, емоції, потреби, інтереси тощо), які постійно змінюються і вступають у нові відношення один з одним. Тому становлення мотивації є не простою якісною зміною позитивного або негативного ставлення до учіння, а ускладненням структури мотиваційної сфери, встановленням нових, більш складних і зрілих відносин між спонуками учіння, що до неї входять. Це зумовлює необхідність цілеспрямованого педагогічного керування процесом формування мотивації учіння в учнів-бандуристів.

Сьогодні спостерігаються спрощені уявлення вчителів про мотивацію як загальне позитивне ставлення до учіння гри на бандурі, як якусь абстрактну якість особистості учня, яка виникає сама по собі, як тільки застосувати сучасні методи навчання. Це пов’язано, передусім, з відсутністю відповідної орієнтації методичної підготовки педагогів-музикантів, внаслідок чого питанням формування мотиваційної сфери учня приділяється недостатньо уваги. 

Відсутність поглиблених досліджень означеного феномен і цілісного уявлення про специфіку вияву мотивації в бандурній музично-виконавській діяльності учня, шляхах і способах її формування в процесі учіння гри на бандурі, істотно позначається на якості музичної освіти. Це й визначає актуальність проблеми дослідження.

Стан дослідження проблеми. Ученими розглядаються теоретико-методологічні засади формування мотивації поведінки людини, її пізнавальної діяльності, критерії діагностики мотивів учіння і способи їх формування в учнів різного віку тощо (В. Асєєв [14], Ю. Бабанський [16], Г. Костюк [41], С. Рубінштейн [64], Г. Щукіна [81] та ін.). Сучасна теорія і методика музичної освіти розглядає учіння як невід’ємну частину музичного навчання, яке полягає у самостійній навчальній діяльності учня під опосередкованим керівництвом учителя (О. Ростовський [63], А. Лагутін [45], О. Деркач [32] та ін.). Однак проблема формування мотивації навчання гри на бандурі ще далека від свого вирішення, що пов’язано зі складністю цього феномену. 

Об’єкт дослідження - процес навчання учнів-бандуристів гри на бандурі.

Предмет дослідження - умови і методика формування мотивації учіння гри на бандурі в учнів дитячих музичних шкіл.

Мета дослідження - теоретичне обгрунтування та експериментальна перевірка умов і методики формування мотивації учіння гри на бандурі у учнів-бандуристів.

Відповідно до мети роботи були поставлені наступні завдання дослідження:

 • уточнити поняття мотивації до навчання у сучасних психолого-педагогічних дослідженнях;
 • визначити й обґрунтувати умови, необхідні для успішного формування у учнів-бандуристів мотивації оволодіння грою на бандурі;
 • встановити критерії та показники сформованості мотивації учіння гри на бандурі;
 • розробити методику формування мотивації учіння гри на бандурі у учнів-бандуристів та експериментально перевірити її ефективність.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано теоретичні та експериментальні методи. Першу групу склали методи теоретичного аналізу і синтезу, індукції та дедукції, конкретизації теоретичного знання, систематизації та узагальнення педагогічного досвіду музичної освіти. До другої групи увійшли такі методи, як анкетування, бесіда, опитування, тестова діагностика, спостереження, вивчення навчальної документації, педагогічний експеримент, статистичний метод обробки експериментальних даних. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота проводилася з учнями ДМШ №4 м. Львів. Загалом експериментальним дослідженням було охоплено 120 учнів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні підходів до особливостей формування мотивації учіння гри на бандурі, визначенні критеріїв та показники її сформованості, умови забезпечення успішності цього процесу, розробці методики формування мотивації учіння гри на бандурі у учнів-бандуристів ДМШ. 

Практичне значення одержаних результатів визначається розробкою практичних аспектів проблеми формування мотивації учіння гри на бандурі, можливістю впровадження в процес навчання музики апробованої методики. Матеріали дослідження можуть застосовуватися у фаховій підготовці майбутніх учителів класу бандури, використовуватися при написанні навчально-методичних посібників. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи склав 104 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII, редакція від 26.04.2014 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/2694-12
 2. Наказ Держгірпромнагляду «Про затвердження Правил охорони праці для працівників театрів і концертних залів» від 25.12.2009 № 210 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0078-10
 3. Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20.11.97 №779 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.97 р. [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/z0990-05
 4. ДБН В.2.2-16-2005 «Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади» від 2006-04-01 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://dbn.at.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-9
 5. ДБН В.1.1-25-2009 «Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення» від 2011-01-01 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://minregion.gov.ua/attachments /files/bydivnitstvo/texnichne-regulyuvannya/normuvannja/11_25_2009.pdf
 6. ДБН В.1.1-3-97 «Захист вiд небезпечних геологiчних процесiв. Iнженерний захист територiй, будинкiв i споруд вiд зсувiв та обвалiв» від 01.07.97 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://dbn.at.ua/load/normativy/dbn/ 1-1-0-293
 7. Абдуллин Э.Б. Музыкально-педагогические технологии учителя музыки: Учебное пособие / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. – М.: Прометей, 2005. – 232 с.
 8. Александров Е.П. Диагностика отношения к музыке / Е.П.Александров // Педагогическая диагностика. – 2003. – № 2. – С. 38-59.
 9. Альбуханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности / К. А. Альбуханова-Славская. – М.: Наука, 1980. – 336 с.
 10. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2-х т. – Т.2 / Под ред. А.Бодалева и др. / Борис Герасимович Ананьев. – М.: Педагогика, 1980. – 288 с.
 11. Андрейчук Н. І. Охорона праці: навч. посіб. / Н. І. Андрейчук, Ю. В. Кіт, 
 12. С. В. Шибанов, О. В. Шерстньова; МОНМС України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». - Л., 2012. - 273 c.
 13. Аритова О.Н. Влияние мотивации на структуру целеполагания / О.Н. Аритова // Вестник МГУ. Серия “Психология”. - 1998. - № 4. - С. 40-52.
 14. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании / Борис Владимирович Асафьев. – Л.: Музыка, 1972. – 144 с.
 15. Асеев В. Г. Мотивация учебной деятельности и формирование личности. - М.: Питер, 1976. - 234 с.
 16. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности / Владимир Георгиевич Асеев. – М.: Мысль, 1976. – 158 с.
 17. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса: Методические основы / Юрий Константинович Бабанский. – М.: Просвещение, 1982. – 192 с.
 18. Баланчивадзе Л.В. Мотивация музыкально-исполнительской деятельности / Л.В.Баланчивадзе // Вопросы психологии. – 1983. – № 6. – С. 50-56.
 19. Балл Г.А. ”Мотив”: уточнение понятия / Г.А.Балл // Психологический журнал. – 2004. – Т. 25. – № 4. – С. 56-65.
 20. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2-х кн. – Кн. 1: Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Навч.-методичне видання / Іван Дмитрович Бех. – К.: Либідь, 2003. – 280 с.
 21. Бодров В.А. Нелинейная модель мотивационной сферы личности / В.А.Бодров, Г.В.Ложкин, А.Н.Плющ // Психологический журнал. – 2001. – Т. 22. – № 2. – С. 90-100.
 22. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. – М.: Просвещение, 1968. – 464 с.
 23. Божович, Л.И. Изучение мотивации поведения детей и подростков / Л. И. Божович, А. А. Благонадёжина. - М.: Педагогика, 1972. - 180 с.
 24. Бондарчук Н. В. Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів / Н. В. Бондарчук // Вісн. Житомир. держ. ун-ту. - 2008. - № 41. - С. 103-106.
 25. Браніцька Т. Р. Розвиток музично-пізнавального інтересу молодших школярів засобами виконавства на народних інструментах / Т. Р. Браніцька // Вісн. Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец. - 2007. - № 1. - С. 47-52.
 26. Бущук В. Я. Мотивація навчальної діяльності / В. Я. Бущук // Пед. пошук. - 2008. - № 4. - С. 11-14.
 27. Ваврик О. Кобзарські школи в Україні / О. Ваврик. - Тернопіль: Збруч, 2006. - 221 с.
 28. Вартанова И.И. Проблема мотивации учебной деятельности / И.И.Вартанова // Вестник Моск. ун-та: Сер. 14. – Психология. – 2000. – № 4. – С. 33-41.
 29. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека / В. К. Вилюнас. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 280 с.
 30. Выготский Л.С. Психология искусства / Под ред. М.Г.Ярошевского / Лев Семенович Выготский. – М.: Педагогика, 1987. – 344 с. 
 31. Галішевська Н. Психологічні особливості формування інтересу у підлітків до інструментального виконавства / Н. Галішевська // Нова пед. думка. - 2007. - № 2. - С. 111-113.
 32. Гончарова Е.Б. Формирование мотивации учебной деятельности подростков / Е.Б.Гончарова // Вопросы психологии. – 2000. - № 6. – С. 132-135.
 33. Деркач О. О. Активізація пізнавальної діяльності школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах: Автореф. дис. канд. пед. наук / О. О. Деркач; Київ. нац. ун-т культури і мистец. - К., 2003. - 19 c.
 34. Деркач О. Сутність та значення пізнавальних психічних процесів у навчальній діяльності / О. Деркач // Вісник книжкової палати.- 2002.-   № 5.- С. 42-45.
 35. Джуринская Л. М. Интерес как мотив учебной деятельности одаренных детей / Л. М. Джуринская // Наука і освіта. - 2007. - № 4/5. - С. 49-52.
 36. Дубравін В.В. Формування творчої особистості в умовах дитячої музичної школи / В.В.Дубравін // Художньо-творчий розвиток учнів у школах естетичного виховання /За ред. О.Я.Ростовського. – Ніжин, 1995. – С. 13-15. 
 37. Забродин Ю.М. Мотивационно-смысловые связи в структуре направленности личности / Ю.М. Забродин, Б.А. Сосновский // Вопросы психологии. - 1989. - № 6. - С. 100-108. 
 38. Занюк С.С. Психология мотивации / С. С. Занюк. – К.: Ника-Центр, 2002. – 352 с.
 39. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПб: Питер, 2006. – 512 с.
 40. Ковжога С. О. Цивільний захист і охорона праці в галузі : навч. посіб. / С. О. Ковжога, С. А. Тузіков, Є. В. Карманний, А. П. Зенін. - Х. : Право, 2012. - 190 c.
 41. Конопленко-Запорожець П. Кобза і бандура / П. Конопленко-Запорожець. - Вінніпеґ, Канада. - 1963. - 167 с.
 42. Костюк Г.С. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К.: Рад.шк., 1976. – 270 с.
 43. Кротова Т.Ф. Становлення і розвиток інтересу до музичного виконавства у старшокласників на основі особистісно-орієнтованого підходу: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 ”Теорія і методика музичного навчання і виховання”/ Т. Ф. Кротова. – К., 2004. – 20 с.
 44. Кузава І. Б. Формування художньо-естетичних інтересів на уроках музики: Метод. рек. / І. Б. Кузава; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки, Ін-т мистец. - Луцьк, 2006. - 26 c.
 45. Кулюткин Ю.Н., Мотивация познавательной деятельности / Ю. Н. Кулюткин, Г. С. Сухобская. – Л., 1972. – 144 с. 
 46. Лагутин А.И. Основы педагогики музыкальной школы: Учеб. пособие / Александр Иванович Лагутин. – М.: Музыка, 1985. – 143 с.
 47. Лефрансуа Г. Прикладная педагогическая психология / Ги Лефрансуа. - СПб: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2003. - 416 с. 
 48. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. - М.: Прайм-Еврознак, 2002. - 512 с.
 49. Мандзюк Л.С. Психологічний погляд на розвиток творчої особистості бандуриста / Мандзюк Л.С.  // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти, вип. 11. Х., 2003. С- 182-189.
 50. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте: пос. для учителя / А.К. Маркова. - М.: Просвещение, 1983. - 96 с. 
 51. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. [пер. с англ.]. - СПб.: Евразия, 1999. - 478 с.
 52. Музична педагогіка: Навч. посібник / Київський національний ун-т культури і мистецтв / Ольга Миколаївна Олексюк. – К.: КНУКіМ, 2006. – 188 с.
 53. Немов Р.С. Психология: в 3 кн. - кн. 1: Общие основы психологии. - 4-е изд. / Р.С. Немов. - М.: Владос, 2004. - 688 с.
 54. Олексюк О.М. Методика викладання гри на народних інструментах / О. М. Олексюк. – К.: ДАККіМ, 2004. – 135 с. 
 55. Олексюк О.М. Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва / О. М. Олексюк, Марія Михайлівна Ткач. – К.: Знання України, 2004. – 264 с.
 56. Падалка Г.М. Музична педагогіка: Курс лекцій з актуальних проблем викладання музичних дисциплін в системі педагогічної освіти / Г. М. Падалка. – Херсон: ХДПІ, 1995. – 104 с.
 57. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) / Г. М. Падалка. – К.: Освіта України, 2008. – 274 с.
 58. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учеб. пособие / В. И. Петрушин. – М.: Академический Проект, 2006. – 400 с.
 59. Пістун І. П. Охорона праці (техніка безпеки): навч. посіб. для студ. ВНЗ / 
 60. І. П. Пістун, М. Ф. Мандзюк, І. О. Трунова, М. Є. Ліщук; ред.: І. П. Пістун. - Л.: Волинянин, 2012. - 448 c.
 61. Психологический словарь /Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Политиздат, - 494 с.
 62. Психологічний словник / За ред. В.Войтка. – К.: Вища школа, 1982. – 216 с.
 63. Психологія особистості: Словник-довідник / За ред. П.Горностая, Т.Титаренко. – К.: Рута, 2001. – 320 с.
 64. Роменець В.А. Психологія творчості: Навч. посібник. 2-е вид., доп. / В. А. Роменець. – К.: Либідь, 2001. – 288 с.
 65. Ростовський О.Я. Педагогіка музичного сприймання: Навч.-метод. посібник / О. Я. Ростовський. – К.: ІЗМН, 1997. – 248 с. 
 66. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. - СПб: Питер, 2000. - 720 с.
 67. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька: Навчальний посібник / О. П. Рудницька. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 360 с.
 68. Савонько Е.И. Оценка и самооценка как мотивы поведения школьников разного возраста / Е.И.Савонько //Вопросы психологии. – 1969. – № 4. – С. 78-81. 
 69. Семенець Н. М. Охорона праці в галузі освіти. Ч. 1 / Н. М. Семенець, Н. В. Сисоєнко; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Каф. вікової фізіології та валеології. - Черкаси, 2010. - 132 c.
 70. Скрипченко О.В. Загальна психологія / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. - К.: Либідь, 2005. - 465 с.
 71. Сорочиц А. Основні аспекти охорони праці в навчальних закладах / А. Сорочиц // Нова пед. думка. - 2011. - № 4. - С. 46-49.
 72. Стрілько В. Аксіологічні інтереси і мотиви навчальної діяльності школярів / В. Стрілько // Освіта і упр.. - 2009. - 12, № 2. - С. 114-119.
 73. Фридман Л.М. Психологическая наука - учителю / Л.М. Фридман, К.Н. Волков. - М.: Просвещение, 1985. - 224 с.
 74. Цыпин Г. Музыкант и его работа: Проблемы психологии творчества / Г. М. Цыпин. – М.: Сов.композитор, 1988. – 384 с.
 75. Цыпин Г.М. Музыкально-исполнительское искусство: теория и практика / Г. М. Цыпин. – Спб.: Алетейя, 2001. – 320 с.
 76. Чижова И. Творческая педагогика в ДМШ / И.Чижова // Музыкальное просвещение. – 2005. – № 2. – С. 41-45.
 77. Штокалко З. Кобзарський підручник/ З. Штокалко. - Едмонтон - Київ: Видавництво Канадського інституту українських студій, 1992. - 345 с.
 78. Шудзіховська І. Ф. Педагогічні умови розвитку пізнавального інтересу учнів гімназії: дидактичний аспект: монографія / І. Ф. Шудзіховська; Ін-т пед. технологій. - Луцьк: Твердиня, 2008. - 136 c.
 79. Шукалова О. С. Чинники становлення пізнавального інтересу як новоутво-рення молодшого шкільного віку / О. С. Шукалова // Наука і освіта. - 2010. - Спец. вип.: проект "Когніт. процеси та творчість". - С. 298-302.
 80. Шульгіна В.Д. Українська музична педагогіка: Підручник / В. Д. Шульгіна. – К.: ДАКККіМ, 2005. – 271 с. 
 81. Шумигай С. М. Розвиток пізнавального інтересу учнів / С. М. Шумигай // Дидактика математики: пробл. і дослідж.. - 2010. - Вип. 33. - С. 76-82.
 82. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе / Г.И. Щукина. – М.: Просвещение, 1979. – 219 с.
 83. Щукина Г.И. Категории обучения и проблемы учебно-познавательной дея-тельности / Г.И. Щукина. // Педагогические проблемы формирования поз-навательных интересов учащихся. Л.: ЛГПИ им. А.И.Герцена, 1983.-С. 3-14.
 84. Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся / Г.И. Щукина. - М.: Педагогика, 1988. -208 с.
 85. Щукина Г.И. Познавательный интерес и проблема становления личности школьника в учебном процессе / Г.И. Щукина // Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся: Респ. Межвуз. темат. сб. науч. тр. - Л.: ЛГПИ им. А.И.Герцена, 1975. - С. 5-14.
584
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).